Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2 Cíle podpory v rámci operačního programu 1. Vodní hospodářství a protipovodňová ochrana 2. Ovzduší a snižování emisí 3. Využití obnovitelných zdrojů energie 4. Odpady a staré ekologické zátěže 5. Omezování průmyslového znečištění a environmentální rizika 6. Příroda a krajina 7. Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta

3 Prioritní oblasti životního prostředí v České republice pro období 2007 – 2013  ochrana vody,  ochrana ovzduší  využití obnovitelných zdrojů energie,  řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží,  omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik,  zlepšení stavu přírody a krajiny  rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu Ze sedmi prioritních oblastí vychází sedm prioritních os podpory (+ dvě prioritní osy technické asistence).

4 Prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní  1.1 Snížení znečištění vod, podoblasti: 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů (výstavba ČOV a kanalizací) 1.1.2 Snížení znečištění z průmyslových zdrojů 1.1.3 Snížení znečištění způsobující eutrofizaci 1.1.4 Komplexní monitoring  1.2 Zlepšování jakosti pitné vody, podoblasti: 1.2.1Výstavba či rekonstrukce úpraven vody, zdrojů pitné vody, zásobující více než 2 tisíce obyv. 1.2.2 Výstavba či rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody v obcích nad 2000 obyvatel  1.3 Omezení rizika povodní, podoblasti: 1.3.1 Zlepšení systému předpovědní služby, budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi 1.3.2 Eliminace povodňových průtoků (úprava koryt řek v obcích,výstavba poldrů, investiční podpora přirozených rozlivů)

5 Prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí  2.1 Zlepšení kvality ovzduší, podoblasti: 2.1.1 Snížení imisní zátěže lokálních i centrálních spalovacích strojů a z povrchů v rámci příslušného programu ke zlepšení kvality ovzduší na místní úrovni 2.1.2 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v bytových a rodinných domech (pořízení nízkoemisních spalovacích zařízení pro rodinné domy, ve vybraných případech plynofikace) 2.1.3 Snížení imisní zátěže ze zdrojů CZT a zdrojů teplem (snížení energ. Spotřeby, výstavba nových zdrojů pro dodávku tepla do CZT, nové rozvody CZT v nových lokalitách a rozšiřování stávajích rozvodů za účelem připojení nových zákazníků) 2.1.4 Snížení imisní zátěže z povrchů (výsadba a regenerace izolační zeleně)  2.2 Úspory energie, podoblasti: 2.2.1 Opatření vedoucí ke snížení tepelných ztrát rodinných domů 2.2.2 Opatření vedoucí ke snížení tepelných ztrát bytových domů  2.3 Omezování (snižování) emisí, podoblasti: 2.3.1 Instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX prachových částic u stacionárních nespalovacích strojů 2.3.2 Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší 2.3.3 Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší

6 Prioritní osa 3. Udržitelné využívání zdrojů energie  3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, podoblasti: 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla (výstavba centr.kotelen pro OZE včetně rozvodů, výstavba lokálních zdrojů) 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny (solární panely, větrné elektrárny, elektrárny spalující biomasu, malé vodní elektrárny) 3.1.3 Výstavba zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (kogenerační zařízení) 3.1.4 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení stěn a střech, výměna oken či dveří)  3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblasti: 3.2.1 Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plátů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), rekonstrukce otopných soustav, implementace měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení 3.2.2 Využívání odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.)  3.3.Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby, podoblast: 3.3.1.Výroba tepla a teplé vody z obnovitelných zdrojů energie (solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla)

7 Prioritní osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží  4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady, podoblasti: 4.1.1 Integrované systémy nakládání s odpady 4.1.2 Systémy odděleného sběru, skladování, manipulace s odpady 4.1.3 Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů 4.1.4 Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek  4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží, podoblasti 4.2.1 Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst pro sanaci 4.2.2 Realizace průzkumných prací, analýz rizik 4.2.3 Sanace bážně kontaminovaných lokalit (tam kde původce neexistuje)

8 Prioritní osa 5. Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik  5.1. Omezování průmyslového znečištění, podoblasti 5.1.1 Budování infrastruktury pro institucionální zázemí výzkumu BAT 5.1.2 Podpora propojování informačních systémů 5.1.3 Zpřístupňování informací o životním prostředí uživatelům Internetu 5.1.4 Vytváření uživatelsky přátelských aplikací k plnění povinností vyplývajících z legislativy 5.1.5 Budování infrastruktury pro program REACH

9 Prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny  6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 6.1.1 Monitoring zvláště chráněných oblastí  6.2 Podpora biodiverzity 6.2.1 investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, předcházení zavlékání, regulace a likvidace invazních druhů rostlin a živočichů  6.3 Obnova krajinných struktur 6.3.1 komplexní pozemk.úpravy, realizace ÚSES, krajinné prvky, péče o památné stromy,opatření zlepšení přír. poměrů v lesích ve chráněných oblastech, …  6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 6.4.1 realizace opatření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi-negativní důsledky povrchového odtoku vody, obnova mezí, ….  6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.5.1 projekty zakládání či revitalizace sídelní zeleně-zakládání a obnova parků,výsadba vegetace namísto brownfields, výsadba zeleného prstence okolo sídla dle ÚP sídla, ….  6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 6.6.1 stabilizace či sanace sklaních sesuvů, průzkumy v hornických oblastech, zjištění negativních důsledků po hornické činnosti, …

10 Prioritní osa 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a světu  7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací 7.1.1 Rekonstrukce stávajících objektů center a poraden, v případě, že je po dobu 5 let každoročně předložen a Fondem schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti za uplynulý rok 7.1.2 Nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden, v případě, že je po dobu 5 let každoročně předložen a Fondem schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti za uplynulý rok 7.1.3 Technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že je po dobu 5 let každoročně předložen a Fondem schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti za uplynulý rok 7.1.4 Tvorba a vydávání odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru, např. filmů a videopořadů


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google