Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) Rodinné právo Řízení ve věcech rodinného práva Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) www.sokrates.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) Rodinné právo Řízení ve věcech rodinného práva Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) www.sokrates.cz."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz)
Rodinné právo Řízení ve věcech rodinného práva Mgr. Jan Siostrzonek

2 1. Předběžná opatření Účastníku může být uloženo, aby platil výživné v nezbytné míře - § 76 odst. 1 písm. a) o.s.ř. Účastníku může být uloženo, aby odevzdal dítě do péče druhé z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud - § 76 odst. 1 písm. b) o.s.ř. Tato řízení lze zahájit na návrh nebo i bez návrhu (z úřední povinnosti) Věcná příslušnost - okresní soud Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by byli účastníky v řízení o věci samé O návrhu na vydán PO musí být rozhodnuto bezodkladně, nejpozději ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení návrhu Soud není povinen nařizovat jednání, není povinen vyslechnout účastníky Forma rozhodnutí soudu – usnesení

3 c) PO sloužící k ochraně nezletilých dětí - § 76a o.s.ř.
Jedná se o rychlou, zatímní úpravu péče o dítě, jestli řešení krizové situace nesnese odkladu Podmínky: Zejména pokud se dítě Se dítě ocitlo bez jakékoliv péče Život a příznivý vývoj dítěte jsou vážně ohroženy nebo narušeny O návrhu rozhoduje soud Dítě bude na nezbytnou dobu umístěno ve vhodné prostředí (u osoby nebo zařízení, které je způsobilé zajistit nezletilému dítěti řádnou péči) Navrhovatelem může být pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností Soud (místně příslušný podle obce navrhovatele) je povinen rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 24 hodin ode dne podání návrhu Tento soud provede následně i výkon nařízeného PO Soud však předá věc místně příslušnému soudu k řízení ve věcech nezletilých

4 proti usnesení o PO je možné podat odvolání
Je-li odvolání podáno, je KS povinen o něm rozhodnout do 15-ti dnů ode dne předložení spisu Usnesení o nařízení PO musí předseda vyhotovit i hned a vyznačit na něm doložku vykonatelnosti Účastníkům se usnesení doručuje až při výkonu usnesení Nezletilému dítěti není v této fázi ještě ustanovován opatrovník, to až po vykonání rozhodnutí – opatrovník dítě zastupuje až v navazujícím řízení Nařízené PO trvá po dobu 1 měsíce od jeho vykonatelnosti (jeho vyhlášení) V této lhůtě je třeba zahájit řízení ve věci samé Je-li řízení zahájeno, může soud PO opakovaně prodloužit o jeden měsíc Celková doba PO však nesmí přesáhnout 6 měsíců

5 Navrhnout zrušení PO můžou rodiče dítěte, OSPOD, opatrovník dítěte
Pokud je dítě soudním PO předáno do péče určité osoby, musí se soud také postarat o bezodkladný výkon rozhodnutí Příslušným k výkonu je soud, který PO nařídil Výkon se provádí tak, že dítě je takové osob předáno a pokud se předtím nachází u jiné osoby, je dítě této osobě odejmuto Navrhnout zrušení PO můžou rodiče dítěte, OSPOD, opatrovník dítěte Pokud soud návrh na zrušení PO zamítnul, lze jej opakovat až po 14 dnech

6 2) Řízení před soudem ve věcech péče o nezletilé děti
ZŘZS Jedná o souhrnnou úpravu, která se uplatní, pokud není v jiných ustanoveních o.s.ř. uvedeno jinak Zahrnuje řadu řízení o různém předmětu, jejichž hmotně právní základ spočívá v zákoně o rodině Řízení o výchově a výživě nezletilých Řízení o úpravě styku O navrácení dítěte O přiznání, omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti O poručenství O schválení důležitých úkonů za nezletilého O prodloužení ústavní výchovy

7 účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být rozhodováno
Nezletilé dítě Rodiče dítěte Další osoby Pokud navrhovatel v návrhu na zahájení řízení opomene uvést jako účastníky řízení osoby, které podle zákona mají být účastníky řízení, pak soud tyto osoby přibere za účastníky svým usnesením Pokud v řízení může dojít ke střetu zájmu rodičů a dítěte (střet je v těchto řízeních pravidlem) – pak dítě v řízení nemůže být zastoupeno rodičem, ale soud je povinen dítěti ustanovit kolizního opatrovníka Např. řízení o výživě nezletilých Výjimka – např. Pokud má být vymáháno výživné za nezletilé dítě na druhém z rodičů, pak dítě může být zastoupeno dalším rodičem (urychlení procesu)

8 Spisy týkající se nezletilých dětí soudy vedou až do jejich zletilosti
věcně příslušným ve všech těchto typech řízení je okresní soud rozhodující samosoudcem Místní příslušnost je dána bydlištěm dítěte, ohledně kterého se řízení vede Spisy týkající se nezletilých dětí soudy vedou až do jejich zletilosti Místní příslušnost trvá podle toho soudu, který ve věci rozhodnul jako první Další úprava je obsažena v § 100 odst. 3 o.s.ř. Ve věcech péče o nezletilé soud může uložit účastníkům na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním řízení nebo rodinné terapii

9 O.s.ř. přesně určuje, kdo je účastníkem řízení
3) Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí () Tato řízení se vedou ve věcech mezinárodních únosů dětí podle mezinárodní smlouvy, je-li tato součástí našeho právního řádu, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropského společenství O.s.ř. přesně určuje, kdo je účastníkem řízení Především nezletilé dítě žalobcem je ten, jehož právo na péči o dítě bylo porušeno Žalovaným ten, kdo toto právo porušil Právo na péči se posuzuje podle právního řádu státu, v němž mělo dítě svůj obvyklý pobyt bezprostředně před přemístěním nebo zadržením Soud je povinen i bez návrhu činit neodkladně taková opatření, aby bylo možné dítě navrátit Soud zpravidla nemusí nařizovat jednání Soud však musí rozhodnout urychleně, nejpozději do 6 týdnů od zahájení řízení 9

10 ve věci samé soud rozhoduje rozsudkem
Navrácení dítěte soud může podmínit nebo podmíněně odložit 10

11 4) Řízení o povolení uzavřít manželství
Úzká souvislost s péči o nezletilé spočívá v tom, že manželství hodlá uzavřít osoba mladší 18 let Řízení lze zahájit pouze na návrh Navrhovatelem může být pouze nezletilý, který chce uzavřít manželství V tomto řízení má navrhovatel plnou procesní způsobilost a proto nemusí být zastoupen zákonnými zástupci Účastníky řízení jsou navrhovatel a jeho zákonní zástupci (zpravidla rodiče) Snoubenec navrhovatele není účastníkem řízení, ale musí být vyslechnut jako svědek Výslechu nezletilého navrhovatele nesmí být přítomna žádná jiná osoba mimo soudce a nezletilého Ve výroku, kterým soud přivoluje uzavření manželství musí být přesně označena osoba, se kterou má být manželství uzavřeno

12 5) Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých - §§ 272 a násl. o.s.ř.
Ještě před samotným výkonem rozhodnutí soud písemně nebo protokolárně vyzve povinného, aby dobrovolně splnil svou povinnost Pokud výzva zůstane bez jakékoliv odezvy, lze povinnému ukládat pokuty až do výše Kč a to opakovaně Soud dále může uložit (je-li to účelné), aby se povinný po dobu nejvýše 3 měsíců účastnil mimo soudního smírčího nebo mediačního jednání nebo rodinné terapie Pokud povinná i nadále bude odpírat plnění povinnosti a k věci se bude stavět negativně, může soud na základě tzv. změny poměrů upravit znova poměry mezi povinným a dalšími osobami

13 Soud v zájmu dítěte a je-li to účelné a možné může stanovit tzv
Soud v zájmu dítěte a je-li to účelné a možné může stanovit tzv. plán navykacího režimu Tento plán má stanovit a umožnit postupný kontakt dítěte a osoby oprávněné ke styku s ním Soud provádí kontrolu plnění tohoto plánu Pokud některý z účastníků plán neplní nebo plán z jiného důvodu neplní svůj účel, pak jej soud zruší a přistoupí k dalšímu způsobu výkonu rozhodnutí Výkon rozhodnutí pak může spočívat v odnětí dítěte tomu, u koho podle schválené dohody dítě nemá být a předání tomu, kde dítě má být Takto lze postupovat i bez předchozí výzvy

14 Pokud se jedná o činy jinak trestné pak jejich řízení podléhá o.s.ř.
Soudnictví ve věcech mládeže Jedná se o řízení ve věcech podle z.č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který upravuje podmínky trestně právní odpovědnosti mladistvých a řízení v těchto věcech Pokud se jedná o činy jinak trestné pak jejich řízení podléhá o.s.ř. V obou těchto případech rozhodují soudy pro mládež Mladistvý musí mít obhájce od okamžiku, kdy jsou proti němu provedeny úkony podle z.č. 218/2003 Sb., nebo podle tr.řádu Vazební stíhání je přípustné jen zcela výjimečně

15 Jedná se o tzv. řízení incidenční ()
O tom, zda jsou splněny podmínky pro odepření souhlasu rodiče s osvojením rozhoduje zásadně pouze soud, a to na návrh OSPODu (zde jako opatrovník dítěte v řízení o osvojení) Rodiče NOZ umožňuje odepřít rodiči jeho právo vyjádřit s osvojením souhlas či nesouhlas = podstatný zásah do rodičovského práva Proto tato otázka musí být projednána před soudem (dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práva svobod) Jedná se o tzv. řízení incidenční () Lze jej zahájit pouze na návrh (viz výše) Soud může rozhodnout Kladně = že souhlasu rodičů s osvojením je třeba – rodiče se stávají potom účastníky řízení osvojení Záporně = souhlasu rodičů s osvojením není třeba – rodiče nemohou být účastníky řízení o osvojení Soud toto své rozhodnutí může kdykoliv změnit (při změně poměrů)

16 c) Nezletilý rodič ZoR zásadně i nezletilému rodiči přiznává právo souhlasu s osvojením Při nezájmu mu ZoR toto právo odpírá (stejně jako u zletilých rodičů) - Dle teorie je takový postup špatný, neboť Podle čl. 1 Úmluvy o právech dítěte je nezletilý sice sám rodičem, ale on sám je pořád dítětem Z toho pohledu nezletilý rodič vyžaduje zvýšenou ochranu, což § 68 odst. 2 ZoR porušuje !!! d) tzv. blanketní souhlas Rodič projevil souhlas s osvojením Předem Bez vztahu k určitým osvojitelům Jeho souhlasu s osvojením již dále není třeba a nebude zjišťováno nadále jeho stanovisko Ale dítěti bude ustanoven opatrovník – jeho souhlas už bude nezbytný pro osvojení


Stáhnout ppt "Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) Rodinné právo Řízení ve věcech rodinného práva Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) www.sokrates.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google