Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon rozhodnutí – obecná část II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon rozhodnutí – obecná část II"— Transkript prezentace:

1 Výkon rozhodnutí – obecná část II
(Tituly pro výkon rozhodnutí, odklad výkonu, zastavení výkonu, činnost soudu před nařízením výkonu, prohlášení o majetku, exekuční žaloby)

2 Tituly pro výkon rozhodnutí
Materiální podmínka vykonávacího řízení Listina mající zákonem stanovenou formu ukládající povinnost něco plnit. Formální a materiální náležitosti : Formální náležitosti – vykonatelnost Materiální náležitosti – identifikace osob, plnění, lhůty a potvrzení vykonatelnosti. Doložka vykonatelnosti – orgán, který je vydal nebo schválil, (–doložka vykonatelnosti u orgánů Evropských společenství – dle nařízení vlády 87/2005 – opatřuje Ministerstvo spravedlnosti)

3 Tituly pro výkon rozhodnutí Vykonatelné:
Rozsudky, usnesení, platební rozkazy Rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek Rozhodnutí soudů ve správním soudnictví Rozhodnutí rozhodčích komisí a smírů jimi schválených

4 Rozhodnutí státních notářství a dohod jimi schválených
Notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti Rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, a smíry Rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení Rozhodnutí orgánů ES Jiné rozhodnutí, listiny a smíry, u nichž to připouští zákon.

5 Průběh vykonávacího řízení
Vykonávací řízení nelze přerušit z důvodů uvedených v části třetí tohoto zákona. Nelze prominout zmeškání lhůty. Nelze také podat žalobu na obnovu výkonu rozhodnutí; žalobu pro zmatečnost lze podat pouze z důvodu uvedeného v § 229 odst. 4. Soud nařídí jednání, jen považuje-li to za nutné nebo stanoví-li to zákon. V odvolacím řízení platí systém úplné apelace.

6 Průběh vykonávacího řízení
Výkon rozhodnutí má dvě základní fáze (zásada legálního pořádku) – nařízení výkonu rozhodnutí a provedení výkonu rozhodnutí Před nařízením výkonu rozhodnutí může soud provádět zákonem stanovené úkony – „činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí“

7 Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí
Výzva k dobrovolnému splnění povinnosti – na návrh oprávněného, považuje-li to soud za účelné. Zjištění bydliště – výživné nezletilého dítěte Zjištění účtu nebo plátce mzdy-na žádost oprávněného – povinný je povinen odpovědět do jednoho týdne, soud může uložit pořádkovou pokutu Prohlášení o majetku

8 Prohlášení o majetku Na návrh oprávněného, který má vykonatelným rozhodnutím přiznanou pohledávku Nebylo možné přikázáním pohledávky Zákonem vyloučené situace (insolvenční řízení, moratorium, nucená správa) Vždy jen fyzická osoba Předvolání – 10 dní předem, poučení o následcích odmítnutí nebo nepravdivých údajů – nedostaví se – povinnost předvést Sepíše se protokol Úkony zde může činit jen soudce

9 Průběh vykonávacího řízení – nařízení výkonu rozhodnutí
Výkon rozhodnutí lze nařídit pouze na návrh (zákonem stanovené výjimky). Náležitosti návrhu – obecné § 42 odst. 4 + zvláštní (část šestá o.s.ř.) K návrhu je třeba zásadně přiložit stejnopis rozhodnutí (titulu pro výkon rozhodnutí). Výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného. Případným slyšením povinného nesmí být zmařen účel výkonu rozhodnutí. Výkon rozhodnutí nařídí soud usnesením, proti kterému je přípustné odvolání.

10 Průběh vykonávacího řízení – provedení výkonu rozhodnutí
Po nařízení výkonu rozhodnutí se postará soud o jeho provedení – ex officio. Výkon končí: zastavením vyčerpáním předmětu řízení uspokojením oprávněného

11 Odklad výkonu rozhodnutí
Na návrh povinného: Nepříznivé důsledky pro povinného a příslušníky jeho rodiny Nepříznivé sociální postavení bez viny povinného Jen přechodného rázu Oprávněný nebude vážně poškozen 2. Bez návrhu: Lze-li očekávat zastavení výkonu rozhodnutí

12 Zastavení výkonu rozhodnutí
Jeden z možných způsobů ukončení vykonávacího řízení – rozhodnutím soudu. Je nutné rozlišovat odvolání proti návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí a návrh na zastavení. Rozlišujeme důvody obecné a zvláštní.

13 Zastavení výkonu rozhodnutí
Obecné důvody - § 268: Rozhodnutí není vykonatelné Rozhodnutí bylo zrušeno nebo je neúčinné Návrh oprávněného Postihuje vyloučené věci Výtěžek výkonu nepostačí ke krytí nákladů Postihuje věci třetí osoby Zaniklo právo přiznané rozhodnutí, ledaže již byl výkon proveden Je nepřípustný Zvláštní u jednotlivých způsobů výkonu

14 Zastavení výkonu rozhodnutí
V případech uvedených v § 268 odst. 1 písm. g) a h) se rozhoduje zpravidla po předchozím jednání. Jako důvod zastavení výkonu rozhodnutí nelze uplatňovat, že se změnily okolnosti rozhodné pro výši a trvání dávek nebo splátek (§ 163 odst. 1).

15 Exekuční žaloby – incidenční spory
Pojem označující žaloby v souvislosti s vykonávacím řízení – incidenční spory. Nalézací řízení, ale v souvislosti s výkonem rozhodnutí. Spadají sem především excindační, odporové (popření pravosti, výše, skupiny nebo pořadí pohledávky), popř. poddlužnická žaloba. Je možné rozlišovat také opoziční (zaniklo právo přiznané) a impugnační – výkon je nepřípustný.

16 Náklady výkonu rozhodnutí
Rozhoduje již v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí- dodatečně určí jen výši. U výkonu na nepeněžitá plnění rozhodne i o způsobu výkonu k uhrazení pohledávky náhrady nákladů řízení.


Stáhnout ppt "Výkon rozhodnutí – obecná část II"

Podobné prezentace


Reklamy Google