Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martina Kochová Lucie Svobodová Lenka Kratochvílová Eva Mašková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martina Kochová Lucie Svobodová Lenka Kratochvílová Eva Mašková"— Transkript prezentace:

1 Martina Kochová Lucie Svobodová Lenka Kratochvílová Eva Mašková
ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ Martina Kochová Lucie Svobodová Lenka Kratochvílová Eva Mašková

2 Zastoupení Zákon umožňuje, aby právní úkony činil jménem FO či PO za tuto osobu její zástupce v některých případech je zastoupení nutné Zastoupení dobrovolné - záleží na úvaze zastoupeného, zda bude jednat sám nebo jednáním pověří někoho jiného

3 Zástupce Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem Zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného

4 Smysl zastoupení umožnit zastoupení osoby, která nemá způsobilost jednat (nezletilci) umožnit zastoupení osoby, která má způsobilost jednat, avšak zastoupení jí ulehčuje situaci (plně způsobilá osoba nemá čas)

5 Vznik zastoupení ze zákona (zákonné zastoupení)
na základě rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu (zákonné zastoupení) na základě plné moci (smluvní zastoupení)

6 Zákonné zastoupení Vzniká ze zákona, popřípadě na základě rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu a je občanským zákoníkem upraven pro: fyzické osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům fyzické osoby, jejichž pobyt není znám a osobám neznámým z jiných vážných důvodů tzv. kolizní opatrovník vyřizování běžných záležitostí týkajících se společné věci manželů, společného nájmu bytu

7 Zánik zákonného zastoupení
absolutně – skončilo zastoupení určitým zástupcem a zastoupený již nadále zastoupen nebude (dosažení zletilosti, odpadnutí důvodu pro zastoupení) relativně – místo jednoho zástupce bude ustanoven jiný (smrt zástupce, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti)

8 Smluvní zastoupení Předpokladem vzniku smluvního zastoupení je dohoda mezi zastoupeným a zástupcem, z níž vyplývá právo zástupce zastoupeného zastupovat Plná moc Prokura

9 Plná moc nejčastější typ zastoupení jednostranný právní úkon
projev vůle, jímž zmocnitel prohlašuje určitou osobu za svého zástupce Důležité pojmy: zmocnitel – ten, kdo moc uděluje zmocněnec – ten, komu je udělována

10 Zástupcem může být osoba fyzická i právnická
lze ji udělit i několika zmocněncům společně plné moci udělené PO vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc

11 Druhy plné moci tzv. generální (obecnou) – opravňuje ke všem právním úkonům kromě těch, pro které vyžaduje zákon speciální plnou moc speciální (zvláštní) – opravňuje pouze k určitým právním úkonům (uzavření kupní smlouvy) nebo k určitému druhu právních úkonů opakujících se kolektivní – zvláštní druh, udělena současně několika zmocněncům

12 Rozsah zástupcova oprávnění
musí být vždy uveden rozsah oprávnění zástupce tzv. rozsah zmocnění Překročí-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán jen pokud toto překročení schválí Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě: je-li výslovně oprávněn podle plné moci udělit plnou moc jiné osobě je-li zmocněncem právnická osoba

13 Náležitosti plné moci Jméno, datum narození, adresa zmocnitele
Jméno, datum narození, adresa zmocněnce Vymezení rozsahu oprávnění zmocněnce Místo a datum Uvedení časového omezení plné moci (doba určitá x neurčitá) Podpis zmocnitele

14 Zánik plné moci uplynutím doby, na kterou byla vydána
provedením úkonu, na který byla omezena je-li odvolána zmocnitelem je-li vypovězena zmocněncem smrtí zmocněnce nebo zmocnitele

15 Prokura Zvláštní, tzv. podniková plná moc
může ji udělit pouze podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku Vykonavatel je tzv. prokurista a může jim být jen fyzická osoba Prokura se vždy zapisuje do obchodního rejstříku a je účinná ode dne zápisu do OR Prokurista má široké oprávnění

16 Druhy prokury Podle rozsahu prokury:
tzv. prokura základní – prokurista není oprávněn zcizovat nemovitosti tzv. prokura rozšířená – v prokuře je zahrnuto oprávnění prokuristy zcizovat nemovitosti a zatěžovat je Podle počtu osob: tzv. prokura individuální – pouze jedné osobě tzv. prokura hromadná – více osobám, k platnosti právního úkonu se vyžaduje podpis všech, nebo alespoň dvou či více z nich tzv. prokura smíšená – vedle sebe stojí více prokuristů, k platnosti právního úkonu je potřeba vždy podpisu jedno z nich výslovně určeného a kterékoliv dalšího

17 Rozdíl mezi plnou mocí a prokurou
PROKURA PLNÁ MOC Musí být vždy udělena pouze podnikatelem Může být udělena kýmkoli Uděluje se pouze FO Uděluje se jak FO i PO Lze ji udělit pouze na úkony vyplývající z provozování podniku Pokud to zákon neomezuje, je možno udělit plnou moc na jakékoliv úkony Udělení musí být zapsáno v obchodním rejstříku Nezapisuje se do obchodního rejstříku Nositel prokury má označení prokurista Nositel plné moci je zástupce - zmocněnec Nemusí obsahovat rozsah zmocnění Musí obsahovat rozsah zmocnění

18 Použitá literatura: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma/Suk zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Martina Kochová Lucie Svobodová Lenka Kratochvílová Eva Mašková"

Podobné prezentace


Reklamy Google