Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost za škodu ve VS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost za škodu ve VS"— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost za škodu ve VS
K. Frumarová

2 Odpovědnost za škodu ve VS
1) odpovědnost dle zákona č.82/1998 Sb. 2) odpovědnost dle zvl.pr.předpisů 3) náhrada škody či újmy vyvolané zákonným postupem VS 4) náhrada škody vzniklé při výkonu veřejné funkce, při poskytnutí osobní pomoci a při plnění osobní povinnosti

3 Odpovědnost za škodu - historie
Zhruba od 19.st. – se začíná uznávat, že stát by měl v nějaké podobě odpovídat (ovšem různé důvody a různé teorie – soukromoprávní a státoprávní) Rakousko- Uhersko – koncepce osobní odpovědnosti úředníka Ústava z roku 1920 – odklon ke koncepci odpovědnosti státu, zvl.zákon nebyl vydán Další ústavy (1948,1960) – neřešily, občanské zákoníky (1950, 1964)- odkaz na zvl.zákon – tím se stal z.č.58/1969 Sb.

4 Odpovědnost za škodu – současná právní úprava
LZPS – čl.36 odst.3 – „každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného stát.orgánu či orgánu VS nebo nesprávným úředním postupem“ LZPS – čl.36 odst.4 – podmínky a podrobnosti stanoví zákon Zákon č.82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Podpůrně pak občanský zákoník

5 Odpovědnost dle z.č.82/1998 Sb. Tento zákon stanoví podmínky a podrobnosti uplatnění tohoto ústavně zaručeného práva Právo na náhradu škody/újmy nelze přiznat přímo na základě čl.36 LZPS (R NS sp.zn.31 Cdo 3916/2008) – výjimka – čl.5 odst.5 Úmluvy Soud nemůže konstituovat jiné nároky než ty upravené zákonem č.82/1998 Sb.

6 Odpovědnost dle z.č.82/1998 Sb. Jde o absolutní objektivní odpovědnost
Objektivní – nevyžaduje se zavinění Absolutní – odpovědnosti se nelze zprostit Subjekty: stát a ÚSC Stát odpovídá za škodu způsobenou: státními orgány; tzv. úředními osobami; orgány ÚSC při výkonu přenesené působnosti ÚSC – za škodu způsobenou při výkonu samostatné působnosti

7 Odpovědnost dle z.č.82/1998 Sb. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 2 odpovědnostní kategorie:odpovědnost za nezákonné rozhodnutí a odpovědnost za nesprávný úřední postup. Ke vzniku odpovědnosti – kumulativní naplnění předpokladů: A) nez.rozhodnutí/nesprávný úř.postup B) vznik škody/nemajetkové újmy C) příčinná souvislost

8 Odpovědnost za nezákonné rozhodnutí
Nezákonné rozhodnutí + škoda/újma + příčinná souvislost Stát – odpovídá za nez.rozhodnutí vydané v obč.soudním řízení, ve správním řízení, v řízení dle s.ř.s. a v trestním řízení ÚSC – za rozhodnutí ve spr.řízení, popř. vydané postupem neupraveným předpisy o spr.řízení

9 Odpovědnost za nezákonné rozhodnutí
Povinnost využít všech proces.prostředků k ochraně práva + pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno či změněno Předběžně vykonatelné rozhodnutí – zrušeno či změněno na základě řádného opr.prostředku Právo na náhradu mají účastníci daného řízení + tzv. opomenutý účastník

10 Odpovědnost za nesprávný úřední postup
Pouze částečná legální definice – „také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené, popř. přiměřené lhůtě Postup – činnost, i nečinnost Nesprávný – ve smyslu protiprávnosti Úřední – spojen s realizací určité veřejnoprávní působnosti autoritativní povahy Právní názor – nelze považovat za nesprávný úřední postup (nález ÚS sp.zn.II.ÚS 9/97)

11 Odpovědnost za nesprávný úřední postup
Stát odpovídá za nespr.úř.postup kteréhokoli státního orgánu, ale normotvorná činnost/nečinnost není za nespr.úř.postup považována (R NS sp.zn.25 Cdo1124/2005) Zákon nestanoví žádné zvl.podmínky pro uplatnění nároku Nárok mají ti, jimž byla nespr.úř.postupem způsobena škoda/újma

12 Uplatnění nároku na náhradu škody/újmy
Odpovědnost státu – povinnost tzv.předběžného projednání U příslušného ministerstva či jiného ústř.spr.úřadu Nezbytné pro následné uplatnění nároku u soudu Má neformální povahu, nevydává se rozhodnutí, lhůta 6 měsíců pro vyřízení – dokument Veřejného ochránce práv – Desatero dobré praxe pro vyřízení žádosti o odškodnění Odpovědnost ÚSC – není podmínka předběžného projednání Následně uplatnění u soudu – jde o spor v soukromoprávní věci – tedy rozhodují soudy v občanském soudním řízení (okresní soudy) – Usnesení NSS sp.zn.Na 12/2005-8

13 Způsob a rozsah náhrady škody/újmy
Nutno vycházet z OZ Škoda – újma, jež nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem (penězi) – hradí se skutečná škoda a ušlý zisk Přiměřené zadostiučinění za nemajtkovou újmu – až novelou č.160/2006 Sb. – tlak ESLP (např. rozsudek ve věci Hartman proti ČR z roku 2003), je typickým důsledkem zejm. nečinno¨sti a průtahů orgánů VS i soudů

14 Způsob a rozsah náhrady škody/újmy
Škoda a nemajetková újma - na sobě nezávislé instituty Skutečná škoda a ušlý zisk – náhrada peněžitá, příp. je-li to možné uvedení do předešlého stavu Nemajetková újma: konstatování porušení práva (výjimečné, ve výroku rozhodnutí), jiná forma náhrady (zejm v trestních věcech – zmírnění trestu), typicky pak peněžitá náhrada.

15 Způsob a rozsah náhrady škody/újmy
Výše peněžité kompenzace – kritéria - §31a Obecně – přihlédne se k závažnosti vzniklé újmy + okolnostem, za nichž k ní došlo V případě průtahů – další kritéria: celková délka řízení, složitost řízení, jednání poškozeného, jednání orgánu, význam předmětu řízení pro poškozeného Výčet demonstrativní, obdobně i ESLP (např. věc Apicella proti Itálii – 2006)

16 Regresní úhrady Jde o právo, nikoli povinnost oprávněného subjektu
Stát – vůči úředním osobám a ÚSC v přenes.působnosti (ti pak následně vůči svým zaměstnancům) ÚSC – vůči těm, kteří se na postupu či rozhodnutí podíleli Soudce, státní zástupce – vina zjištěna v kárném či trestním řízení Osoba v pracovním, služebním poměru – omezena výše -§257 zákoníku práce – neplatí, pokud zde byl úmysl Musí jít o zaviněné porušení právní povinnosti Soud disponuje moderačním právem, důkazní břemeno leží na žalobci

17 Odpovědnost dle zvl.pr.předpisů
Např. zákon o Policii ČR, zákon o obecní policii, zákon celní a další – velmi stručné formulace, zřejmě nutno použít subsidiárně zákon č.82/1998 Sb. Státní kontrola Puncovnictví

18 Náhrada škody/újmy vyvolané zákonným postupem VS
A) náhrada u vyvlastnění/omezení vlastnického práva - LZPS – jen za náhradu Další případy – pov. něco konat či strpět, náhrada řešena nejednotně, někdy soudy, někdy SO – př. zákon č.200/1990 Sb., o zeměměřičství

19 Náhrada škody/újmy vyvolané zákonným postupem VS
B) náhrada za věcnou pomoc - §128 OZ - př. zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně C) náhrada v rámci provádění opatření při mimořádných událostech – zákon č.240/2000 Sb., krizový zákon

20 Náhrada škody při výkonu veřejné funkce, osobní pomoci….
A) výkon veřejné funkce – zákoník práce (poslanec, zastupitel…) – odpovědnost dle §425 a násl. OZ – široce koncipovaná odpovědnost – poskytuje se i např. členům dobr.pož.sborů, báňských záchr.sborů… B) osobní pomoc – dle zvl.zákonů (např. pomoc na výzvu policistovi) - odpovídá stát C) plnění osobní povinnosti (např. školní docházka) – opět koncepce široké odpovědnosti §426a OZ


Stáhnout ppt "Odpovědnost za škodu ve VS"

Podobné prezentace


Reklamy Google