Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archeologické důkazy ze Starého zákona

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archeologické důkazy ze Starého zákona"— Transkript prezentace:

1 Archeologické důkazy ze Starého zákona

2 Externí důkazy Bible je často zpochybňována coby zdroj věrohodných informací Pravým důvodem je velmi často antisupernaturalismus - odmítání jakýchkoli nadpřirozených věcí - tendence všechny zázračné události z Bible vysvětlovat pomocí nám známých fyzikálních zákonů, často jinak, než jsou zaznamenány Bible je „nadpřirozených“ věcí - Božích zásahů do životů lidí a událostí dějin - plná Popřením těchto Božích zásahů z Bible přestává být Boží slovo, a může být považována nanejvýš za dobrou morální příručku stylu „Staré pověsti české“ anebo soubor zmytologizovaných příběhů Zázraky nemůžeme vědecky ověřit. Dle analytické metody bychom se tedy měli pokusit ověřit pravdivost těch údajů, které ověřit můžeme - např. historické události

3 Bible versus biblická kritika
tzv. moderní biblická kritika napadala mnohé biblické příběhy jako nepravděpodobné nebo přímo nesmyslné např.: příběh o dobytí Jeruzaléma Davidem byl uváděn jako čirá báje, neboť se v něm píše, že Izraelci vyšplhali do města po „vodním žlabu“ (takto byl použitý hebrejský termín překládán, přesnější překlad by byl vodní roura. Starověká města ovšem žádné rýny a okapy neměla -> celý příběh byl označen jako báje) archeologové ovšem zjistili, že Jebuzejci v Jeruzalémě získávali vodu z tunelu ve skále, ze které vedla 15m dlouhá kolmá šachta (Warrenova šachta, 1860) dolů do jeskyně s pramenem vody (jeskyně byla přístupná z venku, ale vstup byl zazděn a zamaskován) Izraelci tento vstup odkryli a pod vedením Joába vyšplhali šachtou do města. S využitím momentu překvapení pak město snadno dobyli. Teď už příběh smysl dává a moderní překlady už překládají správně. 2 Samuelova 5:8  Nebo řekl David v ten den: Kdož by koli porazil Jebuzea, a zlezl by žlaby jeho, a pobil by ty slepé i chromé, kteréž má v nenávisti duše Davidova, knížetem bude.

4 Warrenova šachta a její systém

5 Bible versus biblická kritika
Jinou archeologickou hádankou, kterou Bible pomohla vyřešit, je město Gezer objeveno v roce 1969 ve vykopávkách se nacházely ze stejné doby pocházející egyptské, hebrejské a filištínské artefakty, což nedávalo smysl nad řešením se bádalo až do doby, než byl nález porovnán s Biblí (1. Královská 9,16) přítomnost filištínských artefaktů rovněž potvrzuje verše Jozue 16,30 1 Královská 9:16  “Farao, egyptský král, předtím vytáhl, dobyl Gezer a vypálil jej. Kenaance, kteří v městě bydleli, pobil a město dal věnem své dceři, ženě Šalomounově.“ Jozue 16:10  Avšak nepodrobili si Kenaance, kteří sídlili v Gezeru. A tak sídlí Kenaanci uprostřed Efrajima až dodnes. Byli podrobeni otrockým pracím. Giesler, BECA, 51-52

6 Brána šalamounského typu vykopaná v Gezer
Kalendář nalezený v Gezer – jeden z nejstarších zachovaných hebrejských originálních nápisů en.wikipedia.org

7 Biblické historické události pevně potvrzené z jiných zdrojů
kampaň faraóna Sesáka proti Izraeli (1. Královská 14) - zdi chrámu Amun v Thébách vzpoura Moábců proti Izraeli (2. Královská) - Méšův nápis dobytí Samaří Sargonem II (2. Královská 17+18) - kresby v paláci Sargona II v Asyrii dobytí Ashodu Sargonem II (Izaiáš 20) - kresby v Sargonově paláci kampaň asyrského krále Sancheriba proti Judě (2. Královská) - Taylorův prism obléhání Lakíše Sancheríbem (2. Královská 18) - reliéfy z Lakíše zavraždění Sancheríba jeho syny (2. Královská 19) - kronika krále Escharadona pád Ninive, předpovězený proroky Nahumem a Sofoniášem (Sofoniáš 2) - tabulky krále Nabopolazara dobytí Jeruzaléma Nabudochodonozorem (2. Královská 24) - Babylonská kronika zajetí Jojakína Nabuchodonozorem a jeho pobyt v Babyloně (2. Královská 24) - Babylonské záznamy o rozdělování potravin dobytí Babylona Médy a Peršany (Daniel 5) - Kýrův cylindr návrat židů z Babylona za krále Cýra Perského (Ezdreáš 1) - Kýrův cylindr doklady o historicitě postavy Ježíše Krista - záznamy Suetonia, Thalla, Josefa Flavia, Plinia mladšího, Luciána, záznam v Talmudu vyhoštění Židů z Říma za císaře Klaudia (Skutky 18) - Suetonius ... a řada dalších, včetně dokladů o existenci té či oné postavy

8 Pečeť krále Achaza v polovině 90. let 20. století objevil archeolog z Jeruzalémské univerzity v krámku se starožitnostmi kousek hlíny s otiskem pečeti, na které stojí: "l'hz*y/hwtm*mlk*/yhdh“ = „Patřící Achazovi, synu Jotamovu, králi judskému." 2 Královská 15:38  “I ulehl Jótam ke svým otcům a byl pohřben u svých otců v městě svého otce Davida. Po něm se stal králem jeho syn Achaz.“ Rovněž byla okolo roku 1950 nalezena pečeť Aliaze, vysoce postaveného Achazova dvořana – nese nápis: Aliaz, Achazův služebník Dr. Avigad objevil jinou zajímavou pečeť: Serajášovu, který byl komorníkem krále Sidkijáše (Sedechiáše) Jeremjáš 51:59  “Slovo, jež přikázal prorok Jeremjáš Serajášovi, synu Nerijáše, syna Machsejášova, který se vypravil do Babylóna se Sidkijášem, králem judským, ve čtvrtém roce jeho kralování. Serajáš byl velitelem ležení při odpočinku.“ en.wikipedia.org, dwellingintheword.wordpress.com

9 Písař Báruk (Báruch) Jeremjáš 36:4  “Protož zavolal Jeremiáš Bárucha syna Neriášova, i sepsal Báruch do knihy z úst Jeremiášových všecka slova Hospodinova, kteráž mluvil jemu.“ někdy kolem roku 1970 neznámý sběrač, který si chtěl přivydělat, našel v okolí Jeruzaléma hliněnou pečeť, kterou prodal do obchodu se starožitnostmi Zde ji objevil Dr. R. Hecht a koupil Stojí na ni: Patřící Bárukovi, synu Neriášovu biblicalstudies.info

10 Bárukova pečeť lbrkyhw Patřící Bárukovi bn nryhw synu Neriášovu
hspr písaři biblicalstudies.info

11 Méšova stéla v muzeu v Louveru
vytvořena moábským králem Méšou v 9. stol.př.n.l. z černého čediče připomíná rebelii a vítězství Méšy nad „domem Omriho“ - dynastie izraelského králem Omriho (1. Královská 16,23) dále zmiňuje jméno Jahveho a „dům Davidův“ - dynastie judského království 1 Královská 16:23  V třicátém prvním roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Omrí... 1 Královská 16:29  V třicátém osmém roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrího... 1 Královská 22:40  I ulehl Achab ke svým otcům. Po něm se stal králem jeho syn Achazjáš. 2 Královská 3:4  Méša, král moábský, byl drobopravec. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů s vlnou. 5  Po Achabově smrti odpadl moábský král od krále izraelského. Méšova stéla v muzeu v Louveru en.wikipedia.org

12 Tabulky z Ebly 1800 celých tabulek a několik tisíc fragmentů z hlíny, nalezené ve vykopávkách města Ebly (Syrie, cca př.n.l.) zmiňují existenci všech pěti měst, o kterých píše 1.Moj. 14.kap. (Sodoma, Gomora, Seboim, Adamat, Soár) dokumentují používání patriarchálních jmen v té době (Abram, Jakub-´el (Jákob), Ben-Jamini (Benjamín) potvrzují existenci vyvinutého zákonodárního a soudního systému a frekventní používání písma v oblasti Palestiny (kritiky bylo zpochybňována možnost existence tak vyspělého židovského zákoníku a správního systému, jako je Mojžíšův zákon, v době před rokem 1000 př.n.l.) en.wikipedia.org

13 Černý obelisk objeven sirem Layardem 1846, uložený v Britském muzeu (Londýn) zhotoven asyrským králem Salmanassarem III. ( př.n.l.) znázorňuje izraelského krále Jehú (nebo jeho velvyslance) a stojí na něm nápis: „Poplatek (tribut) Jehú, syna Omriho. Dostal jsem od něj stříbro, zlato, zlatou misku, vázu, zlaté poháry, žezlo a oštěpy.“ 2 Královská 10:34: „O ostatních příbězích Jehúových, o všem, co konal, o všech jeho bohatýrských činech se píše, jak známo, v Knize letopisů králů izraelských. 35  I ulehl Jehú ke svým otcům a pohřbili ho v Samaří. Po něm se stal králem jeho syn Jóachaz. 36  Jehú kraloval nad Izraelem v Samaří dvacet osm let.“ Černý obelisk v Britském muzeu biblicalstudies.info, en.wikipedia.org

14 Detail obelisku – Jehú nebo jeho vyslanec se klaní před Salmanassarem III.
en.wikipedia.org

15 Belšasar (Baltazar) Daniel 5:2  “Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny.“ král jménem Belšasar nebyl dlouho znám ze základního pramenu o babylonských králích (klínopisných Babylonských kronik) ani z Cháranské stély – toto bylo kritiky považováno za důkaz nepravdivosti knihy Daniel v roce 1881 při vykopávkách v Abbu Habba objevil dr. Rassam v rozvalinách dřívějšího chrámu Slunce několik hliněných cylindrů Na jednom z nich babylonský král Nabonid ( př.n.l.) popisuje, jak dal opravit tři důležité chrámy a zmiňuje též prosbu k bohům za svého syna: „A stran Belšasara, mého prvorozeného syna, mého vlastního dítěte: Nechť bázeň před tvou velikostí naplní jeho srdce, nechť nespáchá žádný hřích, nechť zažívá štěstí v životě…. „ (můj překlad z angličtiny) biblicalstudies.info en.wikipedia.org

16 Cylindr zmiňující Belšasara
Jiný cylindr, popisující opravu chrámu Obr. z en.wikipedia.org

17 Belšasar (Baltazar) Belšasar byl tedy korunní princ a přináležely mu královské pravomoci Spoluvláda není v historii Blízkého východu ojedinělá: např. v roce 659 př.n.l. dosadil asyrský král Sancheríb svého syna Ašurnadin-šumina na trůn a vládli spolu Další, později nalezený babylonský text uvádí: „Nabonid svěřil (tábor) svému nejstaršímu (synu), prvorozenému, vojsko po celé zemi poručil pod jeho (rozkaz). (Všeho) zanechal, svěřil mu království. A sám se odebral na dlouhou cestu. (Vojenská) moc Akkadu pochodovala s ním. Odebral se do Teman daleko (na západě). Nalezený text současně vysvětluje, proč Belšasar jmenoval Daniela až třetím v království – on sám byl druhý, jeho otec Nabonid první v mocenském žebříčku Daniel 5: 29 „ Belšasar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí.“ ThDr. Moskala, Kniha Daniel a makabejská teze znamenidoby.advent-orion.cz

18 Poslední noc krále Belšasara - Rembrandt
Obr. z en.wikipedia.org

19 Belšasar (Baltazar) Bible tedy potvrzuje i slova starověkých historiků Xenofóna a Herodota, kteří oba uvádí, že v noci, kdy byl Babylon dobyt, probíhala ve městě oslava Daniel 5:2-4 „Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. 3  Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. 4  Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. Bible se tedy rovněž shodne s Nabonidovou kronikou, kdo byl a nebyl v Babyloně v noc jeho pádu ( př.n.l.) Posledním sporným bodem Daniela 5. kapitoly bylo zařazení Belšasara jako syna Nabukadnesara – ovšem výraz přeložený do češtiny jako „otec –“áb“ lze v semitských jazycích přeložit také jako předchůdce, děd, předek nebo zakladatel rodové linie, patron, patriarcha – zdokumentováno např. na Černém obelisku krále Salmanassara III. Wiseman uvádí, že Nabonid si navíc pravděpodobně vzal za manželku Nabukadnésarovu dceru. Naopak je velmi málo pravděpodobné, že by tyto detaily (spoluvláda Nabonida a Belšasara, užívání zastaralého pojmu „áb“ nebo např. užívání odlišného způsobu počítání délky vlády králů v Babyloně a Judě znal neznámý judský povstalec, píšící knihu v období Makabejských válek jako pseudoproroctví pod fiktivním jménem významné osoby minulosti – tzv. Makabejská teorie, kterou vyvzávají bibličtí kritikové. ThDr. Moskala, Kniha Daniel a makabejská teze znamenidoby.advent-orion.cz

20 Vyschnutí Jordánu? Jozue 3:15  Když ti, kteří nesli schránu, přišli k Jordánu a nohy kněží nesoucích schránu se smočily na pokraji vod - Jordán je vždycky v čas žně rozvodněn daleko z břehů -, Jozue 3:16  tu vody řítící se shora zůstaly stát a postavily se jako jednolitá hráz velmi daleko odtud u města Adamu, které leží při Saretánu; a ty, které tekly dolů k Pustému moři, k moři Solnému, se vytratily. Tak přešel lid naproti Jerichu. (ČEP) Překročení řeky Jordánu, z Díl II. of Benito Arias Montano’s Biblia Sacra, Hebraice, Chaldaice, Graece & Latine ( ) Courtesy of the Pitts Theology Library, Candler School of Theology, Emory University

21 Vyschnutí Jordánu? prof. Nur ze Stanfordské univerzity zdokumentoval:
v roce 1927 zemětřesení u Damia Damia se nachází v oblasti, kde mělo ležet město Adam zemětřesení z roku 1927 způsobilo sesuv velkého množství půdy z okolních svahů, který Jordán takřka úplně zablokoval proud byl přerušen na 22 hodin, poté voda zával prorazila obdobný sesuv s neúplným zablokováním toku řeky následoval v roce 1957, rovněž též způsobil rozvodnění řeky (viz. verš 15) velký sesuv půdy z roku 1957, řeka si následně vytvořila nové koryto kolem závalu záplavy způsobené vylitím Jordánu z břehů při částečné blokádě koryta

22 Vyschnutí Jordánu? stejná událost je zdokumentována z roku
1906 – přerušen proud Jordánu na 24 hod 1834 1546 – přerušen proud na 2 dny 1534 1267 – přerušen proud na 10 hodin 1160 vzhledem k tomu, že z narušených vrstev usazenin Mrtvého moře víme, že v Palestině došlo k zemětřesení okolo roku 1400 př.n.l., můžeme plně věřit biblické zprávě o přechodu Izraelců přes Jordán.* *) podle probiblické archeologické školy, počítáno na základě biblických časových údajů, vstupují Izraelci do Kanaánu roku 1407 př.n.l.

23 Jericho v roce 1930-1936 provádí Garstang vykopávky v Jerichu
Jozue 6:1  Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo; nikdo nevycházel ani nevcházel. Jozue 6:2  Ale Hospodin řekl Jozuovi: "Hleď, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými bohatýry. v roce provádí Garstang vykopávky v Jerichu další důležití badatelé: např. Kenyon, Wood Garstang nachází kolem města dvojité hradby, zborcené směrem ven, a 1) importovanou kyperskou keramiku z let př.n.l., 2) egyptské skaraby, odpovídající faraonům vládnoucím v letech př.n.l., pomocí kterých můžeme pád Jericha datovat cca do roku 1400 př.n.l.*) nálezy z Jericha jsou ve shodě biblickou verzí událostí *) podle probiblické archeologické školy, počítáno na základě biblických časových údajů, vstupují Izraelci do Kanaánu roku 1407 př.n.l. Garstang, FBHJJ, 146

24 Keramika vykopaná v Jerichu - pomoc v datování
Egyptské skaraby, které si každý faraon nechal zhotovovat své vlastní, napomáhají určit, kdyby bylo Jericho dobyto (Židé s Egypťany neměli dobré vztahy vzhledem k nedávnému Exodu, kdežto dříve v Jerichu bydlící Kananejci s nimi hojně obchodovali)

25 V čem se Bible a archeologie shodne?
Jericho bylo silně opevněno (Jozue 2,5.7.15, 6,5.20) Útok přišel po jarní sklizni (sklady obilí byly plné) – (2.6, 3.15, 5.10) Obléhání netrvalo dlouho (obilí nebylo snězeno) (6.15) Hradby se zřítily samy, nebyly zbořeny obléhací technikou - obléhací technika nedokáže zbořit hradby směrem ven (6.20) Město nebylo vyrabováno (protože ve městě se našlo mnoho cenných předmětů, které dobyvatelé typicky odnášeli - šperky, zbraně) ( ) Město bylo vypáleno - opálené kameny, ohořelé dřevo (6.20) Jozue 2, 15  Když ti, kteří nesli schránu, přišli k Jordánu a nohy kněží nesoucích schránu se smočily na pokraji vod - Jordán je vždycky v čas žně rozvodněn daleko z břehů -, Jozue 5, 10  Izraelci tábořili v Gilgálu. Čtrnáctého dne toho měsíce navečer slavili na Jerišských pustinách hod beránka. Jozue 6:1  Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo; nikdo nevycházel ani nevcházel. 2  Ale Hospodin řekl Jozuovi: "Hleď, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými bohatýry  Ale sedmého dne za časného jitra, hned jak vzešla jitřenka, obešli město týmž způsobem sedmkrát; jen onoho dne obcházeli město sedmkrát. 16  Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu nařídil: "Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal. 17  Město se vším všudy je klaté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali. 18  Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor klatbu a uvrhli jej do zkázy. 19  Všechno stříbro a zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu, dá se to na Hospodinův poklad." 20  Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl. Tak dobyli město....  Město se vším všudy vypálili. Jen stříbro a zlato i bronzové a železné předměty dali na poklad Hospodinova domu. 25  Ale nevěstku Rachabu, dům jejího otce a všechno, co jí náleželo, nechal Jozue naživu. Tak zůstala uprostřed Izraele až dodnes, poněvadž skryla posly, které poslal Jozue na výzvědy do Jericha.

26 Filištínské artefakty - zde nástroje denní potřeby
Trosky domů v Jerichu Filištínské artefakty - zde nástroje denní potřeby Městské sklady byly plné nádob se obilím (doba po sklizni), obléhání trvalo krátce (zásoby nebyly snězeny), město bylo vypáleno (sýpky byly spálené)

27 Jerišské hradby - tato část hradeb se nezřítila, stejně jako domy, které jsou na ni nastavěny - že by to byla část hradeb, kde stál dům Rachab? Jozue 2,15  “Potom je spustila po provaze z okna; její dům byl totiž v hradební zdi, bydlela na hradbách.“ Jerišské hradby

28 Systém jerišských hradeb - dvojité hradby s podstavbou, bránící přístupu obléhací techniky k hradbě, navíc výhodná obranná poloha na kopci Když se zdi však sesunuly směrem ven, vytvořily val, po kterém mohli Izraelci vystoupat do města skutečně každý tam, kde stál (Jozue 6,20) - potvrzeno i stratigrafickým průzkumem

29 Poslední dny Judy Jeremjáš 34:7 “Vojsko babylónského krále bojovalo proti Jeruzalému a proti všem zbylým judským městům, proti Lakíši a Azece; z opevněných judských měst zůstala jen tato města.“ v letech vykopal Starkey v ruinách Lakíše množství popsaných hliněných střepů, které obsahovaly vojenské a hospodářské vzkazy z doby krátce před pádem města Lakíš byl jedno ze tří judských měst, které delší dobu odolávalo dobyvačným plánům babylonského krále Nabukadnésara. Ostatní judská města dobyli Babyloňané poměrně rychle. Vzkazy psal důstojník Hošaiáš, velící malé posádce nedaleko Lakíše, svému veliteli Joášovi (pravděpodobně velitel Lakíše) Na jednom ze střepů se píše: Nechť je známo mému pánu, že sledujeme ohnivé signály z Lakíše, protože z Azeku žádné nevidíme.“ – touto dobou tedy již nejspíše Azek padl. Přesnost biblického textu je zde až zarážející. biblicalstudies.info en.wikipedia.org

30 Dva ze střepů, na kterých jsou „Dopisy z Lakíše“ napsány
Dva ze střepů, na kterých jsou „Dopisy z Lakíše“ napsány

31 Taylorův prism Města Lakíš bylo pro svou strategickou polohu obléháno poměrně často. 113 let před Babyloňany jej v roce 701 př.n.l. obléhal asyrský král Sancherib (Senacherib) - Asyřané nezapomněli své tažení zvěčnit na serii rytin, které byly nalezeny v chrámu v Mosulu Archeologie rovněž potvrzuje, že Jeruzalém Sancherib v této kampani nebyl schopen dobýt - byl nalezen prism, na kterém Sancherib v nejlepších barvách popisuje svoje tažení, ale o dobytí Jeruzaléma tam není ani slovo, jen o jeho obležení - kdyby jej dobyl, určitě by se pochlubil Údaje na prismu se shodují (pokud si odmyslíme Sancheríbovo přehánění a chlubení se) s biblickými texty Izaiáš 33. kap kap., 2. Královská a 2. Paralipomenon 32.9. Izajáš 36:1 „Ve čtrnáctém roce vlády krále Chizkijáše vytáhl Sancheríb, král asyrský, proti všem opevněným městům judským a zmocnil se jich.“ 2 Paralipomenon 32:21 „Hospodin poslal anděla a zahubil v táboře asyrského krále všechny bohatýry, vévody a velitele. Král musel s ostudou odtáhnout zpět do své země. Když vešel do domu svých bohů, ti, kteří vzešli z jeho lůna, jej tam srazili mečem. 22  Hospodin zachránil Chizkijáše a obyvatele Jeruzaléma z rukou Sancheríba, krále asyrského, i z rukou ostatních nepřátel a zabezpečil je ze všech stran.“ biblicalstudies.info en.wikipedia.org

32 en.wikipedia.org Taylorův prism, popisující tažení Sancheríba proti Judě – Sancheríb dovedně popisuje svůj neúspěch u Jeruzaléma tak, aby z popisu vyšel co nejlépe - píše, že král Chizkiáš (Ezechiáš) byl uvězněn v Jeruzalémě jako pták v kleci, že nemohl vycházet ani vcházet atd.

33 Obléhání Lakíše – rytba z asyrského chrámu paláce v Mosulu
Model města sestavený dle vykopávek

34 Kýrův cylindr nalezen roku 1879 v ruinách Babylona, pochází z 6. století př.n.l. popisuje genealogii Kýra velkého (perský král, který dobyl Babylon), urážky předchozích babylonských králů, popisuje Kýra jako vyvoleného boha Marduka a také rozkaz k repatriaci vysídlených osob a obnově chrámů a kultů v Mezopotamii je považován za nepřímé potvrzení v Bibli zmiňovaného Kýrova ediktu, který povoloval Židům návrat do Palestiny (Ezdreáš 1,1) en.wikipedia.org

35 Titův oblouk nachází se v Římě
byl postaven v roce 82 n.l. Domiciánem po smrti jeho staršího bratra Tita k památce jeho slavných vítězství, m.j. roku 70 n.l. dobytí Jeruzaléma na oblouku jsou vyobrazeni římští vojáci, odnášející z Jeruzaléma kořist, mimo jiné chrámové bohoslužebné předměty - sedmiramenný svícen (2. Mojžíšova 25,31), stříbrné trumpety (4. Moj 10,2) a stůl na předkládané chleby (2. Moj 25,23) je považován za důkaz, že Šalamounův chrám (a jeho pozdější znovu- postavená verze) existovaly (druhým důkazem je zlaté granátové jablko s nápisem „Patricie chrámu Jahveho“, objevené v r.1979 na černém trhu v Jeruzalémě). Není ovšem pravdou, že by granátové jablko bylo součástí velekněžského žezla. Pochází z stol.př.n.l.) - Exodus 25:23  “Zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý dva lokte, široký jeden loket a vysoký jeden a půl lokte. 24  Obložíš jej čistým zlatem a opatříš jej dokola zlatou obrubou. 30  Pravidelně budeš klást přede mne na stůl předkladný chléb.“ - Exodus 25:31  “Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu. 32  Z jeho stran bude vycházet šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně.“ - Numeri 10:2  "Zhotov si dvě stříbrné trubky. Uděláš je z tepaného stříbra. Budou ti sloužit k svolávání pospolitosti a k povelu, že tábory mají táhnout dál. biblicalstudies.info en.wikipedia.org

36 en.wikipedia.org

37 Závěrem Bible je spolehlivá po historické, vědecky ověřitelné stránce.
Každý by si měl proto odpovědět, zda tato stará kniha mluví pravdu i v těch ostatních věcech, které tvrdí.


Stáhnout ppt "Archeologické důkazy ze Starého zákona"

Podobné prezentace


Reklamy Google