Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IZRAEL Možno uvést úryvkem „Na orlích křídlech“ z knihy „Lidé smlouvy“ od E. Giles Hlavní otázky: Jaké jsou hlavní události starověkých dějin Židů? Jak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IZRAEL Možno uvést úryvkem „Na orlích křídlech“ z knihy „Lidé smlouvy“ od E. Giles Hlavní otázky: Jaké jsou hlavní události starověkých dějin Židů? Jak."— Transkript prezentace:

1 IZRAEL Možno uvést úryvkem „Na orlích křídlech“ z knihy „Lidé smlouvy“ od E. Giles Hlavní otázky: Jaké jsou hlavní události starověkých dějin Židů? Jak vzniklo Izraelské království a jak se vyvíjelo? Co je základem židovského náboženství?

2 Období patriarchů 2000 – 1700 př. Kr.
Bůh slibuje zaslíbenou zemi Abrahámovým potomkům Vznik kmene Izraelitů kolem patriarchů (předků) př. Kr. – Egypťané ovládají dnešní Palestinu 1) ABRAHAM & Sára (+ otrokyně Hagar) 2) Izák & Rebekah (+ nevlastní bratr Ismae, syn Hagar) 3) Jákob = Israel 4) Twelve Sons of Jacob = 12 kmenů Izraele (Juda = „královský rod"; Levi = „kněžský rod"; Joseph; Benjamin; etc.)

3 Pobyt v Egyptě 1700-1275 př. Kr. Od doby patriarchy Josefa
Zpočátku hosty později otroky

4 Exodus a putování pouští 1275-1235 př. Kr.
Mojžíš 10 ran Vyjití z Egypta Smlouva na hoře Sinaj Přečti si na s. 50 v učebnici přikázání Desatera. Rozděl je na ta, která regulují vztah k Bohu X lidem. Putování pouští 40 let (Knihy Exodus - Deuteronomium) Vyjití z Egypta – který židovský svátek je spjatý s touto událostí? Smlouva na hoře Sinaj Přečti si na s. 50 v učebnici přikázání přikázání Desatera. Roztřiď je na ta, která regulují vztah k Bohu X lidem. – Ježíš shrnul celý židovský zákon do dvou přikázání: Miluj Boha celým svým srdcem…. Miluj bližního svého, jako sebe sama. Smlouva spočívala v tom, že pokud se Izrael bude držet Božích přikázání, povede se mu dobře. Pokud ne, stihne jej trest… Mojžíš mohl Zaslíbenou zemi jen spatřit, neboť jednou pochyboval o Boží pomoci při dobývání tohoto území obývaného početnějším obyvatelstvem.

5 Dobytí Palestiny, období Soudců 1235-1050 př. Kr.
Kmenový svaz 12 Izraelských kmenů Vůdčí osobnosti – soudcové (např. Samson) Po Mojžíšově smrti dobývají Izraelci pod vedením Jozueho Zaslíbenou zem Charismatické osobnosti Zaznamenáno v knihách Jozue, Soudců a Rút

6 Sjednocené království: 1050-922 př. Kr.
„Zlatý věk“ Izraele, hlavním městem Jeruzalém Králové Saul – války s Pelištejci David – Bůh mu slibuje, že jeho potomek bude vládnout Izraeli navěky Šalamoun – vybudován jeruzalémský chrám David – zbožný a statečný hoch, jehož si Bůh vyvolil za krále Izraele, slíbil mu, že z jeho potomstva vzejde mocný král… To se naplnilo v Ježíši Kristu Šalamoun – vybudován jeruzalémský chrám – bohoslužby jsou centralizovány Izraelské dějiny sepsané v Bibli ukazují, že když Izraelité žili dle Božích přikázání, dařilo se jim dobře. Jakmile je však porušovali, přicházel úpadek…

7 © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net

8 Rozdělené království (922 - 587 př. Kr. )
Po Šalamounově smrti došlo ke sporům o nástupnictví a rozdělení na: Království Izraelské (sever) – zkažení králové podlehlo Asyřanům – deportace Izraelců, osídleno cizinci Království Judské (jih) – Někteří králové dobří, jiní zlí Král Ezechiáš - náboženské reformy 587 Zničení Jeruzaléma Babylóňany Království Izraelské (sever) – hl. město Samaří Království Judské (jih) – hl. město Jeruzalém Ezechiáš - náboženské reformy, ubrání se Asýrii, další reformy za Josiáše; vzniká kniha Deuteronomium 605 - Babylon poráží Egypt; území Judy se stává součástí Babylónie 597 – První neúspěšná revolta Judy proti Babylónu – babylónské vyhnanství izraelské elity 587 – Další neúspěšná revolta Judy proti Babylónu – zboření Jeruzaléma a chrámu

9

10 Babylónské zajetí 587-539 Př. Kr.
Vyšší vrstvy obyvatelstva deportovány do Babylónie V exilu vzniká větší část Starého zákona Vyšší vrstvy obyvatelstva deportovány do Babylónie (úředníci, kněží, umělci…), jiní utíkají do Egypta či jinam Vzniká větší část Starého zákona – nejvýznamnější proroci, konečné sestavení Tóry (první pěti knih SZ) a historických knih (od knihy Jozue po 2. královskou) Ani v exilu však nepřestali doufat, že se jednou vrátí, ba co víc, proroci přicházeli s proroctvími, že přijde jakýsi mocný Spasitel…

11 Perská nadvláda 539-332 př. Kr. Babylónská říše dobyta Peršany
Král Kýros umožňuje návrat z vyhnanství Podporuje obnovení Druhého chrámu Vznik diaspory Král Kýros umožňuje návrat z vyhnanství–; návrat je postupný; velká vlna navrátilců přichází až o téměř 100 let později s knězem Ezdrášem za správce Nehemiáše Podporuje obnovení Druhého chrámu - viz. dřívější zmínka o toleranci u Peršanů Vznik diaspory – mnoho židů však zůstává v jiných zemích, někdy zažívají útlak O této době mluví knihy Ezdráš, Nehemiáš, Ester

12

13 Hellénistická a řecká nadvláda 332-165 př. Kr.
Alexandr Veliký dobývá Perskou říši Po jeho smrti vládnou v Palestině Ptolemaiovci a poté syrští Seleukovci Helenizace V Alexandrii vzniká překlad Starého zákona do řečtiny - Septuaginta Alexandr Veliký dobývá Perskou říši - od roku 334 zahájil válku proti Persii (kniha Daniel) Po jeho smrti vládnou v Palestině Ptolemaiovci ( ) a poté syrští Seleukovci ( ) - po smrti Alexandra se jeho říše dělí na 4 části spravované jeho generály Helenizace - prosazování řeckého jazyka, náboženství, kultury a vlády na Východě - V Alexandrii vzniká překlad Starého zákona do řečtiny – Septuaginta - (přidány další knihy) kol. r. 250 př. Kr.

14 © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net

15 Makabejská doba př. Kr. 167 př. Kr. – znesvěcení Jeruzalémského chrámu Povstání vedené Judou Makabejským 164 – Znovuposvěcení chrámu – Channuka 167 př. Kr. – znesvěcení Jeruzalémského chrámu Seleukovcem, Antiochem IV Epiphanem Sochy řeckých bohů Pojednávají o tom první a druhá kniha Makabejská

16 Dynastie Hasmoneovců 134-67 př. Kr.
Vláda Hasmoneovců – nezávislost Rivalita mezi skupinami židů: Farizeové Přísné dodržování zákona a tradic Saduceové Dodržování Tóry, odmítání nových tradic Esséni „mnišský“ způsob života poblíž Mrtvého moře Farizeové Lidová skupina, většinou laici Přísné dodržování zákona a tradic, oponenti Ježíše, titulováni rabbi, předchůdci „rabínského judaismu“ Saduceové Malá elitní skupina, většinou kněží Dodržování Tóry, odmítání nových tradic Esséni Malá skupina, „mnišský“ způsob života poblíž Mrtvého moře

17 Římská doba 63 př. Kr. – 650 po Kr. římská armáda Pompeiova dobývá blízký východ 40-4 př. Kr. Herodes Veliký Buduje města s římskými chrámy Rozšiřuje Jeruzalémský chrám Po jeho smrti království rozděleno mezi potomky Herodes Veliký (40-4př. Kr.), 6-4 př. Kr. se Ježíš narodil v Betlémě a vyrůstal v Nazaretě Titulován „král“ senátem

18 © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net

19 Správa státu za Heroda a nástupců
Velekněží vůdcové Židů ovládají chrám Římští prokurátoři Vojenská, civilní, trestní (zejm. hrdelní) jurisdikce Židé mají samosprávu vedenou Sanhedrinem Velekněží vůdcové Židů, členové kmene levitů, Kaifáš: nechal zatknout a obvinil Ježíše ovládají chrám Římští prokurátoři (guvernéři provincií, např. Judeje – např. Pilát Pontský po Kr.) Vojenská, civilní, trestní (zejm. hrdelní) jurisdikce (trest smrti musel být schválen a vykonán římským prokurátorem) Židé mají samosprávu vedenou Sanhedrinem (rada velekněží a starších)

20 Židovská povstání 1. židovské povstání (66-74 po Kr.)
r. 70 císař Titus dobývá Jeruzalém a rozboří chrám 2. židovské povstání (132 po Kr.) Bar Kochba se prohlašuje za Mesiáše – potlačeno Římany, Židům zakázáno žít v Jeruzalémě 1. židovské povstání (66-74 po Kr.) – popsáno v knize Josefa Flavia Válka židovská Válku vedl za Římany generál Vespasiánus, po Neronově smrti šel bojovat o moc a stal se císařem (židé získávají oddech), válku vede jeho syn Titus R. 70 jeho syn císař Titus dobývá Jeruzalém a rozboří chrám 2. židovské povstání (r. 132) – Bar Kochba se prohlašuje za Mesiáše – potlačeno Římany, Židům zakázáno žít v Jeruzalémě

21 Konec


Stáhnout ppt "IZRAEL Možno uvést úryvkem „Na orlích křídlech“ z knihy „Lidé smlouvy“ od E. Giles Hlavní otázky: Jaké jsou hlavní události starověkých dějin Židů? Jak."

Podobné prezentace


Reklamy Google