Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 Prioritní osa 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 Prioritní osa 1"— Transkript prezentace:

1 Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 Prioritní osa 1
Alena Kozlová, Odboru ochrany vod Úsek řízení projektů SFŽP ČR

2 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a omezování rizika povodní
Globálním cílem prioritní osy 1 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní

3 Prioritní osa 1 Oblasti podpory
1.1 – Snížení znečištění vod 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 – Omezování rizika povodní

4 Rozdělení alokované částky z Fondu soudržnosti do oblastí podpory
1.1 – Snížení znečištění vod 1 487,726 mil. EUR 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody 400,661 mil. EUR 1.3 – Omezování rizika povodní 100,165 mil. EUR Celkem 1 988,552 mil. EUR,

5 1.1 Snížení znečištění vod
1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů 1.1.2 Snížení znečištění z průmyslových zdrojů 1.1.3 Snížení znečištění způsobující eutrofizaci 1.1.4 Příprava, zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod

6 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů
výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO

7 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů
výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění, výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny, v souladu s právními předpisy ČR a EU 13.výzva

8 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel, 13.výzva

9 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu. Tato aktivita bude podporována pouze jako součást komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblastí intervence 13.výzva ID

10 Prováděcí dokumenty Programový dokument OPŽP
Implementační dokument verze Směrnice MŽP č. 5/2008 Závazné pokyny pro žadatele a doplňující informace pro konečné příjemce verze k Metodický pokyn pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy 7. OPŽP Příručka pro žadatele o dotace z OPŽP

11 Implementační dokument
Příjemci podpory Podporovaná opatření Způsobilé výdaje Přijatelnost projektů Veřejné zakázky Finanční analýza a veřejná podpora Finanční plán a řízení

12 Koneční příjemci Implementační dokument, kap. 3
Výčet konečných příjemců podrobně uvádí Implementační dokument Oblasti podpory a 1.2 především obce, svazky obcí, faktor vlastnictví k vodohospodářské infrastruktuře

13 Způsobilost výdajů Implementační dokument kap. 5
Náklady na přípravné práce (zpracování žádosti, zpracování FEA projektová dokumentace) Náklady na výkup pozemků Odborný dozor v průběhu realizace Náklady na vlastní realizaci opatření (nelze zpětně financovat)

14 Způsobilost výdajů Podoblast podpory 1.1.1
Systémy oddílné splaškové a jednotné kanalizace Zdůvodnění rekonstrukce, intenzifikace ČOV Kanalizační systémy k existující zástavbě Části přípojek umístěné na veřejném prostranství Přeložky inženýrských sítí (nikoliv přeložky sítí z důvodu jejich nevyhovujícího stavu) Uvedení staveniště do původního stavu (zejména komunikace) Rozpočtová rezerva

15 Způsobilost výdajů Oblast podpory 1.2
Rekonstrukce vodovodu z důvodu neplnění prahových hodnot A,B,C Směrnice 98/83/EHS, Intenzifikace zdrojů pitné vody Vodovod k existující zástavbě Části přípojek umístěné na veřejném prostranství Přeložky inženýrských sítí(nikoliv přeložky sítí z důvodu jejich nevyhovujícího stavu) Uvedení staveniště do původního stavu (zejména komunikace) Rozpočtová rezerva zpět

16 Specifická přijatelnost projektů Oblast podpory 1. 1
Specifická přijatelnost projektů Oblast podpory Implementační dokument, kap. 6 Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP Soulad údajů ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod

17 Specifická přijatelnost projektů Podoblast podpory 1.1.1
Soulad s příslušným PRVKÚK Aglomerace nad 2000 EO – naplnění podmínek implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Pokles vypouštěného znečištění v komunálních odpadních vodách, případně dojde ke zkvalitnění zpracování a stabilizace čistírenských kalů Prokazatelné zdůvodnění nezbytnosti rekonstrukce splaškové nebo jednotné kanalizace Rekonstrukce ČOV souvisí s intenzifikací nebo změnou kapacity při současném zvýšení účinnosti ČOV, případně se zkvalitněním zpracování kalů Prokazatelné zdůvodnění účelnosti navržení jednotné kanalizace Podmínky pro provozování

18 Specifická přijatelnost projektů Oblast podpory 1.2.
Soulad s příslušným PRVKÚK Projektem dojde k zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou v dostatečném množství, popř. ve zlepšené kvalitě nebo bude umožněno zásobování většího počtu obyvatel kvalitní pitnou vodou Podmínky pro provozování

19 Specifická přijatelnost projektů Oblasti podpory 1. 1. 1. a 1. 2
Specifická přijatelnost projektů Oblasti podpory a 1.2. Realizace projektů na území se zvláštní ochranou u aglomerací pod 2000 EO Projekty jsou přijatelné, leží-li ve správním území dotčené obce příslušné území vyžadující zvláštní ochranu, přičemž toto chráněné území přímo zasahuje do zastavěné části obce, v které se realizuje dané opatření, nebo k této  zastavěné části obce bezprostředně přiléhá, nebo realizací projektu dojde prokazatelně k pozitivnímu ovlivnění vodního režimu chráněného území. U opatření realizovaných v povodí Novomlýnských nádrží musí zastavěná část obce ležet ve vymezené části povodí nebo realizací opatření dojde k prokazatelně pozitivnímu ovlivnění kvality vodního režimu povodí. zpět

20 Směrnice č. 5/2008 o předkládání žádostí o poskytování podpory
upravuje základní přístupy k poskytování finančních prostředků (např. žádost o poskytnutí podpory, projednání žádosti, zadávací řízení, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory na prostředky Fondu, čerpání podpory ) Přílohy Směrnice (např. podklady k žádosti, k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, k ZVA, ekonomické podklady, zadávací řízení mimo režim zákona)

21 Příloha č. 1 směrnice č.5/2008 Uvádí doklady, které jsou požadovány jako přílohy k formuláři žádosti o podporu v OPŽP Doklady jsou rozpracovány dle jednotlivých prioritních os zpět

22 Doklad, že navrhované opatření leží na území se zvláštní ochranou
CHKO, NP a jejich ochranná pásma, lokality Natura 2000 – situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, odborný posudek AOPK. NP a jejich ochranná pásma - situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, odborný posudek správy NP. Ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod - situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, doklad o vyhlášení ochrany.

23 Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod - situační plánek se zakreslením řešeného území a hranice chráněného území, doklad o vyhlášení ochrany. Pokud řešené území leží mimo chráněné území – posouzení ovlivnění vodního režimu chráněného území ( stanovisko krajského úřadu, vodoprávního úřadu, popř. Ministerstva zemědělství) Území povodí Novomlýnských nádrží – potvrzení v rámci stanoviska krajského úřadu. Pokud řešené území leží mimo vymezené území povodí – posouzení ovlivnění kvality vodního režimu povodí

24 Příloha č. 4 směrnice č.5/2008 Uvádí náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzv. zadávání zakázek malého rozsahu. Postupy zadávání zakázek malého rozsahu dále rozpracovávají Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

25 Podmínky dle Přílohy č. 7 OPŽP
Podmínky rozvádí Metodika pro žadatele K žádosti o poskytnutí podpory doklady k současnému způsobu provozování, popř. prohlášení, jakým způsobem bude provozování nově budované infrastruktury zajišťováno Úprava stávajících provozních smluv – před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace Výběrové řízení na nového provozovatele v průběhu realizace stavby, tak aby k uvedení stavby do trvalého provozu byla uzavřena provozní smlouva

26 Výše podpory Při stanovování výše podpory se uplatňují v závislosti na charakteru projektu a typu příjemce pravidla pro poskytování veřejné podpory nebo finanční analýza Výše podpory z Fondu soudržnosti může být max. 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu U projektů oblast podpory a 1.2 se uplatňuje finanční analýza Spolufinancování ze SFŽP do výše 5 % dotace Půjčka ze SFŽP na pokrytí vlastních zdrojů

27 Čemu je třeba věnovat pozornost
Příprava žádosti (zadávání vstupů do žádosti, ekologické přínosy akce, vstupy do FEA) Zadávací řízení (Příloha č. 4 Směrnice, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce) Vlastní realizace (změny stavby) Naplnění parametrů a indikátorů projektu

28 Příprava žádosti Zadání vstupů – vyplnění formuláře J:
Výpočet ekologických přínosů Rozsah projektu odpovídající předložené projektové dokumentaci (min. úroveň pro územní řízení) Náklady na realizaci odpovídají rozpočtu doloženému k žádosti a nákladům vloženým do finanční analýzy

29 Příprava žádosti Přílohy k žádosti – všechny relevantní doklady viz příloha č. 1 směrnice č.5/2008

30 Příprava žádosti Finanční analýza – dokumenty ke stažení IS BENE-FILL
Vodohospodářský model – zelená louka, verze 15.0 Vodohospodářský model – historická data, verze 15.0 Manuály k jednotlivým modelům Příklady Pokyny pro vyplnění zprávy k FEA

31 Kontrola finanční analýzy
Rozsah projektu (např. délka kanalizace, počet připojených EO) ve FEA musí odpovídat žádosti Investiční náklady projektu ve FEA Náklady na realizaci opatření (např. výstavba kanalizace, vodovodu, ČOV) - musí odpovídat rozpočtu v projektové dokumentaci a nákladům uvedeným v žádosti Ostatní náklady spojené s realizací projektu – realizace služeb, které byly zadány výběrovým řízením (většinou zakázky malého rozsahu)

32 Zadávací řízení Veřejná zakázka na stavební práce - realizace opatření (např. výstavba kanalizace , vodovodu, ČOV) Žadatel postupuje při zadávání veřejné zakázky jako veřejný zadavatel podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací řízení je kontrolováno SFŽP průběžně. Kontrola zadávací dokumentace Kontrola průběhu zadávacího řízení a výběru zhotovitele

33 Zadávací řízení Veřejné zakázky na služby –
např. technický dozor investora, příprava žádosti, zpracování projektové dokumentace, zpracování odborného posudku, atd. Podle předpokládané hodnoty zakázky žadatel postupuje: jako veřejný zadavatel podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako zadavatel zakázky malého rozsahu mimo režim zákona podle přílohy č. 4 směrnice č. 5/2008 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory.

34 Hodnocení projektů Nákladová efektivnost projektu =
realizační náklady včetně DPH vztažené na 1 EO Optimální hodnota ≤ Kč/EO

35 Znění 13. výzvy Oblast podpory 1.1 Snížením znečištění vod
1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů - podporované aktivity Alokace prostředků EU na schválené projekty bude omezená. 1.1.1

36 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody
výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody a přivaděčů zásobujících více než 2000 obyvatel, výstavba a dostavba rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel, zpět 1.2

37 výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody a přivaděčů, výstavba a dostavba rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu. Tato aktivita bude podporována pouze jako součást komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblastí intervence zpět 1.2

38 Alena Kozlová Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9
Praha 4 tel.:


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 Prioritní osa 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google