Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace k financování vodohospodářských projektů v působnosti Ministerstva zemědělství odboru vodovodů a kanalizací Připravil ing. Zdeněk Hledík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace k financování vodohospodářských projektů v působnosti Ministerstva zemědělství odboru vodovodů a kanalizací Připravil ing. Zdeněk Hledík."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace k financování vodohospodářských projektů v působnosti Ministerstva zemědělství odboru vodovodů a kanalizací Připravil ing. Zdeněk Hledík

2 Úvod •MZe, odbor vodovodů a kanalizací, dlouhodobě podporuje výstavbu infrastruktury ve vodním hospodářství. • Dokladem toho jsou např. již ukončené programy 329 030 „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“ a 329 040 „Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací“ • povodňové programy, které byly aktuálně zaměřeny na obnovu a zabezpečování vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací postižených srpnovou povodní v r. 2002 a v jarních měsících r. 2006.

3 Současný stav V současné době disponuje odbor vodovodů a kanalizací investičním programem 229 310 – „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, který je platný pro období 2006 – 2010. Tento program se dělí na 2 podprogramy: 229 312 – který je zaměřen na podporu výstavby vodovodů a souvisejících objektů 229 313 – který se zaměřuje na podporu výstavby kanalizací a ČOV

4 Obecné cíle Programu MZe 229 310 -zajištění finančních prostředků na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací -Zvýšení podílu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci -Zvýšení podílu obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu -Naplnění požadavků směrnice Rady 91/271/EHS -Průběžné plnění požadavků směrnice Rady 98/83/ES

5 Předmět podpory – podprogram 229 312 a 229 313: •Výstavba veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů •Výstavba a rekonstrukce vedoucí ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody •Výstavba, dostavba rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2000 E.O. •Výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou ČOV podle předchozího bodu •Dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 200 E.O. za předpokladu, že odpadní vody budou čištěny v již existujících a kapacitně vyhovujících ČOV •Zajištění přiměřeného čištění městských odp. vod vstupujících do existujících kanalizačních systémů v aglomeracích menších než 2000 E.O., kde dochází k vypouštění odp. vod bez předchozího čištění

6 Předmětem podpory tohoto programu není: - Rekonstrukce vodovodů - Zainvestování pozemků - Výměna azbestocementového vodovodního potrubí - Rekonstrukce stávající kanalizace - Vodovodní a kanalizační přípojky - Dešťová kanalizace

7 Finanční zdroje programu: - vlastní zdroje investorů - systémově určené výdaje SR (dotace) -zvýhodněný úvěr ( částečná dotace úroků u komerčního úvěru investora)

8 Stručná statistika financování: - V roce 2006 byla přidělena dotace celkem pro 261 akcí v celkové výši 911 mil.Kč (z toho na vodovody : 485 mil.Kč a na kanalizace+ČOV: 426 mil. Kč) -V roce 2007 jsme poskytli dotace 317 akcím s celkovou dotační částkou ve výši 1 620 mil. Kč.( z toho na vodovody: 899 mil.Kč a na kanalizaci + ČOV: 721 mil.Kč) -V roce 2008 byla přidělena dotace pro 309 akcí v celkové výši 1 947 mil.Kč (z toho na vodovody: 783 mil.Kč a na kanalizace vč.ČOV: 1 164 mil.Kč).

9 Nový program V současné době se připravuje nový program na podporu budování vodovodů a kanalizací s názvem „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, platný pro roky 2009 – 2013, který má již schválenu dokumentaci MF (leden 2009). Je prakticky pokračováním stávajícího programu. Celkový finanční rámec Programu je 9,1 miliard Kč: z toho: EIB……………………………….….3,0 mld. Kč MZe………………………..…….....1,5 mld. Kč obce, města- vl. zdroje…………...1,5 mld. Kč úvěry bez stát.záruky…………..…2,0 mld. Kč dotace z územních rozpočtů……..1,1 mld. Kč Financování programu v navrhovaném rozsahu je podmíněno schválením zákona o přijetí úvěru Českou republikou od EIB, který je v současné době úspěšně projednán ve Sněmovně a čeká na projednání v Senátu.

10 Poznámky k Směrnici Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod •V současné době probíhají konečné úpravy materiálu „Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod“ (dále jen Směrnice), který má být předložen Vládě ČR do konce března 2009. •V celé ČR v současnosti evidujeme 637 aglomerací nad 2 000 EO, kterých se tato Směrnice bezprostředně dotýká. •Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí považuje za „vyřešené“ aglomerace ty, u kterých je ČOV dostatečně kapacitní a odpovídá parametrům NV č. 229/2007Sb. a % napojení na kanalizaci je větší nebo rovno 85. •315 aglomerací již v současné době považujeme z tohoto pohledu za vyřešené. •K dořešení 322 aglomerací, nezbytné celkové náklady z hlediska plnění implementace Směrnice jsou 40,7 mld. Kč, z toho na ČOV to je 24,1 mld. Kč a na kanalizaci 16,5 mld. Kč. •V roce 2008 a počátkem roku 2009 náš odbor zaznamenal nárůst žádostí o dotaci týkajíc se kanalizací a ČOV – evidujeme cca 180 žádostí za cca 6,0 mld. Kč.


Stáhnout ppt "Aktuální informace k financování vodohospodářských projektů v působnosti Ministerstva zemědělství odboru vodovodů a kanalizací Připravil ing. Zdeněk Hledík."

Podobné prezentace


Reklamy Google