Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eva Měráková, Lenka Jandová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eva Měráková, Lenka Jandová"— Transkript prezentace:

1 Eva Měráková, Lenka Jandová
AOPK ČR, Samostatný odbor strategií a mezinárodních závazků Seminář „Odborná podpora AOPK ČR výkonu státní správy“, Praha, / Brno Registr chráněných území podle Rámcové směrnice o vodách - vazba na plány povodí

2 Úvod čl. 6 odst. 1 RSV: požadavek na zřízení registru chráněných území (do 4 let od vstupu směrnice v platnost) čl. 6 odst. 3 RSV: povinnost průběžného přezkoumávání a aktualizace Registr zahrnuje 5 typů chráněných území (příloha IV) – z hlediska ochrany přírody se jedná o „oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů, kde udržení nebo zlepšení stavu vody je důležitým faktorem jejich ochrany, včetně území soustavy Natura 2000“ Účel – provázání směrnice RSV se Směrnicí o stanovištích a Směrnicí o ptácích (Natura 2000) zajištění ochranných opatření a vhodných životních podmínek pro stanoviště a druhy vázané na vodní prostředí

3 Stav Registru v ČR Stávající stav
Registr CHÚ z roku 2006 (zpracovávala AOPK ČR a V.Ú.V. T.G.M.) Typy CHÚ zahrnutých do Registru: Natura 2000 (EVL a ptačí oblasti) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) CHÚ byla vybírána na základě předmětů ochrany (druhy, stanoviště, ekosystémy) s vazbou na vodu a vodní prostředí – existuje metodika výběru (definice vazby na vodu a výběrová kritéria např. podle velikosti a významu CHÚ) Nutná aktualizace: Natura 2000 (od roku 2009 vyhlášeny nové lokality), MZCHÚ (změny a vyhlášení nových), doplnění ramsarských lokalit, CHKO a národních parků Nutné dopracování: vytvoření vazby CHÚ na vodní útvary (zpracování nových metodických postupů) v roce 2013 proběhne pouze aktualizace CHÚ soustavy Natura 2000

4 Vazba na Plány povodí Sladit potřeby ochrany stanovišť a druhů s opatřeními realizovanými v jednotlivých povodích – zajištění příznivého stavu Vhodně nastavené environmentální cíle (strategie) Vhodně nastavený management povodí (základní jednotka = vodní útvar)  vazba CHÚ na vodní útvary povrchových vod (metodicky dosud neřešeno)  vazba CHÚ na vodní útvary podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé suchozemské ekosystémy (metodicky dosud neřešeno) - navázání přes předměty ochrany

5 Metodické přístupy Existující metodiky
Metodika pro výběr CHÚ do Registru (AOPK ČR, 2006): stanovení předmětů ochrany s vazbou na vodu, určení typu vazby podle závislosti na vodě – silná/slabá, výběrová kritéria podle významnosti Metodické podklady k identifikaci výběru rizikových CHÚ (AOPK ČR, 2006) Obecný postup stanovení environmentálních cílů (AOPK ČR, 2007) Aktualizace a doplnění revize stávajících metodik, doplnění o další typy CHÚ (velkoplošná, ramsar) dopracovat vazbu na konkrétní vodní útvary + výběrová kritéria pro určení priorit (např. prioritní druhy/stanoviště z hlediska Natura 2000, druhy/stanoviště ve špatném stavu, vodní útvary ve špatném stavu, apod.)

6 Stav Registru v zemích EU – Natura 2000
- provedena analýza ke zjištění rozsahu reportovaných údajů, které se vztahují k environmentálním cílům pro vodní útvary a údajů, které se vztahují k environmentálním cílům na vodu vázaných území soustavy Natura 2000, reportovaných prostřednictvím WISE v plánech oblastí povodí (2011) chybějící data ve WISE (povinný reporting) velké rozdíly v použitých způsobech hodnocení – obecně platí, že v rámci reportingu WISE nebyly pro území soustavy Natura 2000 uvedeny u žádného státu konkrétní cíle formou limitů nebo hodnot pro vybrané ukazatele nebo indikátory nejasné metodické přístupy pro výběr lokalit do Registru (některé členské státy zařazují všechny) neznámé přístupy k aktualizaci Registru (chybí metadata o aktualizacích) neexistuje jednotný metodický návod ze strany EU

7 Děkuji Vám za pozornost
Eva Měráková


Stáhnout ppt "Eva Měráková, Lenka Jandová"

Podobné prezentace


Reklamy Google