Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KŘEST V DUCHU SVATÉM Vyškov, 1.9.2013 BŠ EBED.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KŘEST V DUCHU SVATÉM Vyškov, 1.9.2013 BŠ EBED."— Transkript prezentace:

1 KŘEST V DUCHU SVATÉM Vyškov, BŠ EBED

2 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
DUCH SVATÝ – AKTIVNÍ NA POČÁTKU I NA KONCI 1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. 1M 1,1-2 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

3 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
DUCH SVATÝ – AKTIVNÍ NA POČÁTKU I NA KONCI Hebrejsky RUACH – duch, dech, vítr Řecky PNEUMA – duch, dech BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

4 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
DUCH SVATÝ – AKTIVNÍ NA POČÁTKU I NA KONCI 17A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. 20Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! Zj 22 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

5 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
DUCH SVATÝ – MÁLO PROZKOUMANÁ OSOBA Jeden Bůh ve třech osobách tři osoby bydlící v jedné místnosti, podobná, ale ne stejná činnost, některé činnosti provádí společně, některé odděleně, vždy v součinnosti BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

6 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
DUCH SVATÝ – MÁLO PROZKOUMANÁ OSOBA SZ Duch Hospodinův, Duch Páně H. Ruach JHWH (Jahve) JHWH = ten, kdo dává bytí (a který sám je), kdo tvoří NZ Jan 14 – 16 kap. Utěšitel, Zastánce, Přímluvce, Duch pravdy, Učitel, svědek, Pavel, Žd Duch života (Ř,8,2), Duch synovství (Ř 8,15), Duch zaslíbení Svatý (Ef 1,13), Duch milosti (Žd 10,29) Skutky apoštolské Duch svatý BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

7 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
SYMBOLY DUCHA SVATÉHO Neviditelné, mocné, nutné k životu Vítr – ruach, pneuma (paralela h. nefeš = duše), viz Sk 2,2 „ Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.“ Voda – J 7,38-39 „38Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo. 39To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.“ Holubice – Noe, Ježíšův křest vodou (v DS) BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

8 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
SYMBOLY DUCHA SVATÉHO Neviditelné, mocné, nutné k životu Oheň – Sk 2,3 „A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden“, vedení Izraele ohnivým sloupem Olej – pomazání, Iz 61,1-2 „ 1Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, 2vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící“ BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

9 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO Křest v DS – naplnění zaslíbení SZ!!! Kvalita stejná v SZ jako v NZ, jen změna v kvantitě Joel 3, 1-2 „1I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. 2Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.“ V plánu zasažení dalších, okrajových skupin – všeobecné rozšíření, znamení „mesiášského věku“ (…on bude křtít DS…), věk církve BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

10 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
Přesný výraz „křest v DS“ se v NZ nevyskytuje (ale křtít DS Mt 3,11, Mk 1,8, L 3,16) Ve Sk výrazy: Být naplněn DS Přijmout DS Vylití DS Sestoupení DS BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

11 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
KŘEST V DUCHU SVATÉM - SKUTKY Sk 2,1-2 1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. 2Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; 4všichni byli naplněni Duchem svatým a začali (ve vytržení) mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

12 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
KŘEST V DUCHU SVATÉM - SKUTKY Sk 8, 4-19 Filip v Samaří 14Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. 15Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, 16neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. 17Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. 18Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl: 19„Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce.“ BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

13 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
KŘEST V DUCHU SVATÉM - SKUTKY Sk 10, Petr v Kornéliově domě 44Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. 45Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. 46Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: 47„Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“ BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

14 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
KŘEST V DUCHU SVATÉM - SKUTKY Sk 19,1-7 Janovi učedníci v Efezu 1Zatímco byl Apollos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. 2Zeptal se jich: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.“ 3Pavel řekl: „Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: „Křtem Janovým.“ 4Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“ 5Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. 6Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. 7Těch mužů bylo asi dvanáct. BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

15 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
KŘEST V DUCHU SVATÉM - vlastnosti Oddělená zkušenost od spasení a křtu ve vodě Důkazem křtu v DS – jazyky!? Glosolálie, pouze počátek! Letniční zkušenost, letniční hnutí Důkazem křtu v DS je ovoce DS?! BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

16 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
KŘEST V DUCHU SVATÉM - dostupnost Dostupnost křtu v DS – i dnes 1 K 13,8-10 „8Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. 9Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; 10až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.“ BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

17 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
KŘEST V DUCHU SVATÉM - účel Zmocnění Sk 1,4-8 4Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 5Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ 8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Oslava Boha – chválení Posvěcení – úzký vztah, proměna BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM

18 BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM
Úžasná zkušenost Naplnění Božích slibů o rozšíření záchrany (Noe, Abraham, David, Izrael, Ježíš, apoštolové, všichni lidé (Ž 117) BŠ EBED KŘEST V DUCHU SVATÉM


Stáhnout ppt "KŘEST V DUCHU SVATÉM Vyškov, 1.9.2013 BŠ EBED."

Podobné prezentace


Reklamy Google