Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Apoštol Pavel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Apoštol Pavel."— Transkript prezentace:

1 Apoštol Pavel

2 Kde se setkáme se svatým Pavlem v NZ?
Máme tři vrstvy kde čteme o Pavlovi: 1) v listech které on napsal; 2) ve Skutcích Apoštolských, v díle které popisuje rodící se církev, kde Pavel je jeden z protagonistů; 3) v 2Pt 3,14‑17 je jenom malá zmínka.

3 Jak Pavel vypadal?

4 Apoštol Pavel I. Život Pavla A. Chronologie života
B. Kristovo zjevení na cestě do Damašku: obrácení nebo zjevení- povolání? C. člověk 3 kultur D. největší křesťanský misionář E. Pavlovy listy

5 I. Život apoštola Pavla: úvod
Kdo je apoštol Pavel?

6 Tarso,j th/j Kiliki,aj Tarsus v Kilíkii
“Já jsem Žid, narodil jsem se v Tarsu v Kilìkii…” (Skutky 22,3).

7 Kde leží Tarsus?

8 Muzeum o sv. Pavlovi, které slouží pro křesťanské bohoslužby

9

10 A. Pavlův život 5-10 d.C. narození 36 obrácení ke Kristu
misionářská aktivita koncil v Jeruzalémě vězěn v Césarei a v Římě 64 smrt v Římě za císaře Nerona

11 Pavel před obrácením: “obřezán jsem byl osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon – farizeus, jde-li o horlivost – pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony” (F 3,5-6).

12 B. Kristovo zjevení na cestě do Damašku
Obrácení? Zjevení-povolání?

13 Skutky apoštolů 9,3-6 “Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: “Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?” Saul řekl: “Kdo jsi Pane?” On odpověděl: “Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.”

14 Historická problematika textu:
Skutky jsou dílem Lukáše a ne Pavla. Pavel když popisuje v listě Galatským své obrácení, tak užívá jiné termíny. Žádný kůň, žádný hlas z nebe, žádné oslepnutí, ale Milost která zjevuje Krista. Neomylnost Písma Svatého.

15 List Galatským 1,14-16 “Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům.”

16 List Filipským 3,7-8 “Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic.”

17 C. Člověk tří kultur 1) žid od narození a v náboženství
2) Pavel se vyjadřuje řeckým jazykem a formou; 3) je římským občanem, začleněným do politicky- administrativní formy impéria.

18 S. Pavel byl zároveň žid, řek a
C. Člověk 3 kultur S. Pavel byl zároveň žid, řek a říman.

19 D. Největší křesťanský misionář
Skutky Apoštolské nám nabízejí uspořádané vyprávění misijní činnosti apoštola Pavla. Pavel je apoštol pohanů! (Řm 11,13)

20 A. Misijní cesty první od 46 do 49 druhá od 50 do 52 třetí od 54 do 58

21 První misijní cesta 46-49

22 Antiochie

23 Poslání v Duchu svatém (Sk 13,1-4)
V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý:“Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.” A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým odešli barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr.

24 Antiochie syrská místo Petrova primátu

25

26 pohled od jeskyně na Antiochii

27 Seleukie – odtud Pavel odjížděl lodí

28 První misijní cesta 46-49

29 Antiochie Pisidská

30 stará římská cesta

31

32

33

34 První misijní cesta 46-49

35 Ikonie

36

37

38

39

40 Jeruzalémský koncil r.49

41

42

43 Jeruzalémský koncil r.49 Pavel, Petr, Jakub
Problém křesťanů pocházejících z pohanství Zachovávání židovských předpisů? Obřízka?

44 Druhá misijní cesta 52-54

45 Třetí misijní cesta 54-58

46 Efez

47

48

49 toalety

50 Celsova knihovna

51

52

53 Meryem Anna – místo, kde pobývala Panna Maria (možná zde zemřela, kousek od Efesu)

54 Miléto

55

56

57

58 Cesta do Říma

59 Listy apoštola Pavla:

60 Autentické listy: Římanům 1 Korintským 2 Korintským Galatským
Filipským (list z vězení) 1 Soluňanům Filemonovi (list z vězení)

61 Listy s menší pochybností autorství apoštola Pavla
Efeským (list z vězení) Koloským (list z vězení) 2 Soluňanům

62 Listy s velkou pochybností autorství apoštola Pavla
1 Timoteovi 2 Timoteovi (list z vězení) Titovi

63 List Židům Není to dílo apoštola Pavla
Není to list, ale propracované kázání

64 Apoštol Pavel v Římě:

65

66

67

68

69 hrob

70

71

72 Apoštol Pavel “Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře” (Řm 1,16-17).

73 Tato powerpointová prezentace byla vytvořena pro realizaci kurzu
Metodika práce s Biblí pro děti školního věku P-11 Název projektu: Doplňkové vzdělávání pro církevní organizace Registrač. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/ Příjemce dotace: „Pastorační středisko o.p.s.“

74 Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého, 2013 Určeno pouze pro výukové účely


Stáhnout ppt "Apoštol Pavel."

Podobné prezentace


Reklamy Google