Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIDSKÁ PRÁVA V SOUKROMÉM A VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIDSKÁ PRÁVA V SOUKROMÉM A VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ"— Transkript prezentace:

1 LIDSKÁ PRÁVA V SOUKROMÉM A VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ
Mgr. Michal Oblouk

2 SOUKROMÝ ŽIVOT právo na život osobní svoboda
ochrana před otroctvím a nucenými pracemi nedotknutelnost osoby svoboda pohybu svoboda pobytu právo uzavřít manželství a založit rodinu právo na ochranu lidské důstojnosti právo na soukromí svoboda názoru svoboda svědomí svoboda náboženského vyznání právo na majetek

3 VEŘEJNÝ ŽIVOT právo na řádný soudní proces
právo domáhat se ochrany svých práv a svobod před nezávislými nestrannými soudy právo volit a být volen právo zastávat veřejné funkce svoboda projevu svoboda tisku svoboda vyhledávat, přijímat a šířit informace právo sdružovací právo zakládat politické strany nebo hnutí právo shromažďovací petiční právo právo na odpor právo azylu

4 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
součást ústavního pořádku České republiky základní práva a svobody vyjadřují vztah mezi státem a občanem, práv a svobod zakotvených v Listině se zpravidla může domáhat každý, jen některá jsou vázaná na státní občanství obsah Listiny vychází z principů právního státu – ze svrchovanosti práva a zásady možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce jen na základě a v mezích zákona pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci Listina má 44 článků členěných do šesti hlav - hlava první garantuje některá práva – obecná ustanovení, hlava druhá obsahuje katalog základních lidských práv a svobod + politická práva, hlava třetí upravuje práva národnostních a etnických menšin (2 články), hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá pak upravuje společná ustanovení platí od r. 1993

5 OBECNÁ USTANOVENÍ základní práva jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná základní náležitosti demokracie jsou vláda lidu, lidem a pro lid, vláda většiny, vláda na čas, vyloučení násilné vlády, právo na odpor a ochrana menšin každý může činit vše, co zákon nezakazuje a naopak není povinen činit nic, co mu zákon neukládá princip rovnosti, právo rozhodovat o své národnosti povinnosti mohou být ukládány jen na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod základní práva a svobody nemají v zásadě absolutní povahu a za stanovených podmínek je možné je omezit zákonem, je-li to v demokratické společnosti nezbytné z některého ze stanovených důvodů – nejčastěji bezpečnost státu, ochrana veřejného pořádku, ochrana práv a svobod druhých

6 ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY
právo na život a zdraví, které je absolutním právem, nikdo nesmí být zbaven života, nepřípustnost a nepřijatelnost trestu smrti obecný princip ochrany lidské integrity - nedotknutelnost směřuje proti zásahům ze strany veřejné moci i soukromých subjektů, nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu právo na osobní svobodu, nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který zákon stanoví nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě, právo vyjadřovat své názory právo vlastnit majetek, zaručuje se možnost dědění, daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona domovní svoboda je ústavně zaručené právo, ochrana listovního tajemství svoboda pohybu a pobytu je zaručena, právo každého občana na svobodný vstup na území republiky, občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, právo změnit své náboženství nebo víru, popřípadě být bez náboženského vyznání, svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby, nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo vyznáním

7 POLITICKÁ PRÁVA právo na svobodu projevu, právo vyjadřovat své názory, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace petiční právo patří k nejstarším politickým právům právo shromažďovací zahrnuje různé formy shromažďovací aktivity, od práva shromáždění organizovat až po právo se shromáždění účastnit, konání shromáždění je zakázáno v okruhu sta metrů od budovy či místa, kde zasedá Parlament či Ústavní soud sdružovací právo, politické strany a politická hnutí jsou odděleny od státu volební právo garantuje jednotlivci účast na politickém a veřejném životě - právo volit a být volen právo na odpor je posledním zákonným prostředkem obrany demokracie

8 HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA
každý má právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, právo na zaměstnání koaliční právo - sdružování zaměstnanců i zaměstnavatelů, právo na stávku právo zaměstnance na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky, ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených právo na hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci a při ztrátě živitele právo na ochranu zdraví, občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon ochrana rodiny a rodičovství - právo pečovat a vychovávat děti, právo na rodičovskou výchovu a péči právo na vzdělání - bezplatné základní a středoškolské vzdělání právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti, právo k přístupu ke kulturnímu bohatství právo na příznivé životní prostředí a včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů

9 PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU PRÁVNÍ OCHRANU
právo na spravedlivý proces - princip nezávislosti a nestrannosti soudce, právo na zákonného soudce, právo na obhajobu, právo na přiměřenou dobu řízení, presumpci neviny, právo na tlumočníka, právo vyjadřovat se k důkazům a navrhovat je, právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem právo odepřít výpověď, pokud by vyvolala nebezpečí trestního stíhání tomu, kdo vypovídá, nebo osobě vypovídajícímu blízké právo na právní pomoc, žádná ze stran nesmí být v podstatné nevýhodě vůči protistraně při přednesu své záležitosti a má mít stejné možnosti účasti, vyjádření i jednání právo, aby byla věc projednána veřejně, bez zbytečných průtahů, v přítomnosti fyzické osoby a s možností jejího vlastního vyjádření ke všem prováděným důkazům jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem - vymezení trestného činu, stíhání pachatele a jeho potrestání je věcí vztahu mezi státem a pachatelem trestného činu

10 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ antidiskriminační ustanovení, které zajišťuje rovnoprávnost práv a svobod tam, kde nejsou vázána na státní občanství ČR se zavazuje poskytnout ochranu těm osobám, jejichž život je v zemi původu či v jiné zemi ohrožen - azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami žádost každého žadatele o udělení azylu je třeba posuzovat individuálně, udělit azyl je možné z důvodu pronásledování, z účelem sloučení rodiny nebo v případě zvláštního zřetele (humanitární azyl) azyl nelze udělit pronásledovanému, u něhož je důvodné podezření, že se dopustil trestního činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti lidskosti dle mezinárodního práva nebo že se dopustil před podáním žádosti o udělení azylu vážného nepolitického trestného činu nebo je vinen činy, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN článek 44 umožňuje omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost, v případě soudců a státních zástupců omezit právo sdružovat se v politických stranách, omezit právo na stávku soudcům, státním zástupcům a příslušníkům bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, omezit petiční, shromažďovací a právo hospodářského sdružování na ochranu svých zájmů

11 ZDROJE


Stáhnout ppt "LIDSKÁ PRÁVA V SOUKROMÉM A VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google