Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace pro partnery LCS Helios IQ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace pro partnery LCS Helios IQ"— Transkript prezentace:

1 Informace pro partnery LCS Helios IQ 4.3.2004
Základní informace pro partnery LCS Helios IQ k dopadům vstupu do EU na DPH. Šimíček Miloš – stav k

2 LCS Helios IQ

3 Prosba Prosím, pokud budete mít jakékoli dotazy, připomínky, požadavky k této oblasti, zašlete je na nás: Prosím, pokud se dovíte jakékoli nové poznatky, odkazy na legislativu, předpisy, formuláře atd. přívítáme, pokud nám je zašlete. Děkujeme předem za spolupráci

4 Hlavní změny v oblasti DPH
Nové povinnosti (odevzdání výkazů Intrastat a Souhrnné hlášení) Nové definice a postupy (uplatnění daně v členské zemi příjemce služby, reverzní systém, daňový zástupce, souhrnný daňový doklad, samofakturace, atd...) Změna sazeb (pokles základní sazby na 19%, přesun některých položek zboží a služeb ze snížené do základní sazby)

5 LEGISLATIVA – Evropská
6. směrnice Rady EU z r (77/388/EHS), ve znění pozdějších úprav je těžištěm pro DPH (dále 8. směrnice, 9. směrnice, 13. směrnice) Prováděcí předpisy – různá nařízení Rady a Komise, např. celní sazebník EU, nařízení o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy Úsilí v oblasti DPH se označuje jako harmonizace – dlouhodobým záměrem je přiblížení a sjednocení sazeb DPH v celé EU. Každý členský stát může mít jednu základní sazbu a jednu nebo více snížených. Závazně jsou stanoveny dolní hranice sazeb: 5 % pro sníženou, 15 % pro základní

6 LEGISLATIVA – národní Nový zákon o DPH, tzv. „Euronovela“ – nejedná se o novelu, ale o nový zákon - kompletně nahradí stávající zákon č. 588/1992 Prováděcí předpisy k zákonu o DPH Nový celní zákon Prováděcí předpisy k celnímu zákonu (upravují Intrastat)

7 Vztah šesté směrnice a národní legislativy
U směrnic je závazný cíl, ten musí být zajištěn národním předpisem Řada oblastí je ve směrnici řešena variantně – členský stát si může vybrat postup Pokud by směrnice nebyla implementována včas nebo není implementována dostatečně, získává přímý účinek! To znamená, že i pokud nebude zákon o DPH včas schválen, čeští občané se budou muset řídit přímo směrnicí.

8 Návrh zákona o DPH Zákon byl dne schválen ve třetím čtení, nyní musí projít ještě Senátem a podpisem prezidenta zákon bude pravděpodobně až na konci dubna 2004

9 Předmět daně - dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě (dále jen „převod nemovitosti“) za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku, - poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku, - pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen „členský stát“) za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani, - dovoz zboží.

10 Druhy obchodu:

11 Hranice pro plátce DPH Snížení hranice pro registraci plátců DPH Kč po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců (odpovídá cca EUR) Počítání obratu začíná až od , to, co bylo předtím, se nezahrnuje

12 Definice daňových subjektů
Nově jsou definovány tzv. Osoby identifikované k dani, což jsou osoby, které obecně plátcem nejsou, ale v některých případech se plátcem stát mohou (zákon stanovuje konkrétní situace – např. pořízení zboží z jiného čl. státu EU, pokud hodnota zboží přesáhne EUR za rok). Jestliže takováto osoba uskuteční zdanitelné plnění, podle nové úpravy je povinna jednorázově daň odvést a podat daňové přiznání.

13 Osoby identifikované k dani
(1)   Osobou identifikovanou k dani je právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomické činnosti v tuzemsku nebo osoba povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizují zboží z jiného členského státu a hodnota pořízeného zboží v běžném kalendářním roce převýší částku EUR. Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle § 2 odst. 2 písm. b) se započítává hodnota zboží dodaného formou zasílání zboží podle § 18 a hodnota zboží, které bylo nakoupeno v jiném členském státě a přemístěno do tuzemska. (2)   Osobou identifikovanou k dani je vždy právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání nebo osoba, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud je jí zasíláno zboží, které je předmětem spotřební daně. (3)   Osoba identifikovaná k dani je povinna uvádět daňové identifikační číslo ve struktuře kód země CZ a kmenová část, kterou tvoří obecný identifikátor podle zvláštního právního předpisu).

14 Daňové identifikační číslo
Místo předčíslí a pomlčky se doplní kód země (v našem případě CZ) Při nákupu z jiného členského státu je plátce povinen poskytnout své DIČ a prodávající je povinen ověřit, zda DIČ existuje (u nás 3 možnosti: server Evropské komise, dotaz na MF ČR, internetová aplikace MF ČR) Pokud plátce překročí stanovenou hranici pro objem prodeje neplátcům do jiného členského státu EU, je povinen se zaregistrovat k DPH v tomto členském státě (a dostane JEJICH DIČ)

15 Ověření DIČ – portál EK

16 Kurzy pro účely zákona o DPH
Pro účely zákona o DPH se pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, popřípadě přiznat osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 88 - elektronické služby – zvláštní režim)

17 Nové pojmy: úplata + jednotková cena
Nově je definován pojem úplata, který zahrnuje nejen zaplacení penězi nebo prostředky nahrazujícími penězi, ale i zaplacení v nepeněžité formě, tedy i zbožím, službou apod. Dále je nadefinována jednotková cena, kterou je plátce povinen uvádět na daňovém dokladu. Jednotkovou cenou je cena za měrnou jednotku zboží, v případě služeb nebo nemovitostí bude plátce uvádět jako jednotkovou cenu celkovou cenu za poskytovanou službu nebo převod nemovitosti.

18 Zdanění záloh Povinnost odvést DPH vznikne již přijetím platby (zálohy), i když k němu dojde přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Do 15 dnů je nutné vystavit daňový doklad. DPH se spočítá shora z částky zálohové platby, příjemce zálohy je povinen vystavit daňový doklad (pro zálohy v cizí měně přepočet denním kurzem ČNB ke dni přijetí platby) Poměr sazeb 5 a 19 %, pokud nelze určit přesně, se stanoví odhadem.

19 Koeficient pro krácení odpočtu
Bude vycházet ze skutečnosti minulého roku, a po celý rok bude stejný (pokud nelze ze skutečnosti, pak odhadem). Na konci roku se provede vypořádání koeficientu. Koeficient se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

20 Samofakturace Po dohodě s dodavatelem možnost, aby si odběratel sám vystavil fakturu. Po dohodě může faktury vystavovat i třetí osoba Podmínka je, že dodavatel na základě dohody bude tyto daňové doklady – faktury – akceptovat.

21 Přiznání k DPH Bude rozšířeno o nové údaje o: Vnitrounijním obchodu, tj. dodání do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, Zvláštních režimech uplatňovaných při třístranných obchodech (dodání zboží prostřední osobou a přijetí zboží prostřední osobou – ale pouze evidenčně, daňovou povinnost to neovlivňuje), Dodání nových dopravních prostředků atd.

22 Souhrnné hlášení Je součástí systému VIES (VAT Information Exchange System) Účelem je zachytit transakce, kdy odběratel zboží má povinnost si daň sám vypočíst Uvádí se rozdělené po zemích, odběratelích (za DIČ), celková fakturovaná částka za období, druh dodání Výkaz se podává vždy za kalendářní čtvrtletí, a to 25. následujícího měsíce, současně s daňovým přiznáním Výkaz se týká pouze odeslání a pouze zboží Podává se na Finanční úřad, a to buď na formuláři, nebo elektronicky – i datová zpráva, on-line export ze SW – vždy je nutný elektronický podpis! Negativní hlášení se nepodává, opravné hlášení ano (ihned) Oficiální informace je taková, že se podává v CZK, přepočtené pevným kurzem. Nejnovější (ale neověřená zpráva) – podává se v EUR, přičemž bude stanovený pevný kurz vůči CZK na celé čtvrtletí – 31,98

23 Souhrnné hlášení v Heliosu
Souhrnné hlášení - součást účetnictví LCS Helios IQ Podkladem budou účetní záznamy v deníku – vč. DIČ Princip: dodání zboží podléhající povinnosti uvádět v Souhrnném hlášení bude označováno účty DPH jako daňovými klíči se speciálním atributem kód dodání: dodání zboží přemístění zboží třístranný obchod Bude mít vazbu na období DPH Umožní podání v tištěné podobě Umožní podání v elektronické podobě, vč. el. podpisu Umožní opravy Souhrnného hlášení

24 Intrastat Důsledkem je redukce celních úřadů cca o 50 %, na celní správu se přesune kompletní správa spotřebních daní (nejen dovoz/vývoz), nelegální zaměstnání cizinců, kontrola pohybu odpadů a další) Slouží statistice obchodu, bude jej spravovat celní správa (nahradí celní deklarace) Je to statistický výkaz, který informuje o pohybech zboží přes vnitřní hranice EU Podává se za kalendářní měsíc, odevzdává se do 12. dne následujícího kalendářního měsíce Podává se zvlášť za dovoz a vývoz zboží, pro vystavení výkazu jsou stanoveny asimilační prahy – Kč odeslání zboží, Kč přijetí zboží Je možné podávat zjednodušený výkaz (o 3 údaje méně), pokud podnikatel nepřekročil specifický práh – stanoven jednotně na Kč. Podává se na celní úřad, a to buď na formuláři, nebo vytištěný ze SW, nebo elektronicky ve formátu TXT, CSV (elektronický podpis není nutný) Negativní hlášení ANO, příležitostný Intrastat ANO, opravy (následný) Intrastat ANO, za celý měsíc s chybou, pokud byla větší než Kč nebo 20 % v množstevním vyjádření, nejpozději do 12. června následujícího roku Výkaz se podává v CZK, pro přepočet se použije pevný kurz vyhlašovaný celní správou jednou měsíčně Celní zákon + prováděcí předpisy by měly být schváleny na konci března, začátkem dubna by mohl být definitivní návod pro vyplnění

25 Intrastat – modul LCS Helios IQ
Umožní pořídit položky hlášení Intrastat vygenerováním z dokladů LCS Helios IQ – (faktur, dokladů OZ) importem z tabulky excelu (obdobně jako nabídkový ceník) importem xml zprávy – z jiné instalace LCS Helios IQ ručním zadáním položek Intrastatu nebo položek dokladů Podání Intrastatu v tištěné podobě Podání Intrastatu v elektronické podobě Opravy Intrastatu

26 Vnitrounijní obchod - zboží
Nákup zboží z členského státu (oba plátci) – příklad: Zjednodušenou zásadou je, že zboží je zdaňováno ve státě spotřeby. Příklad - odběratel v ČR nakoupí zboží od dodavatele z Německa: Německý dodavatel odešle zboží a zašle daňový doklad, BEZ vyčíslené DPH a sazby DPH Český odběratel si z částky (= základ DPH) zdola vypočte DPH podle české sazby Daň zahrne do svého daňového přiznání jak na výstupu (obdoba závazku vůči celnímu úřadu z minulosti), tak i na vstupu. Nárok na odpočet zůstává, krátí se pouze část daně na vstupu. Toto se nazývá reverzní systém (reverse charge) Německá firma vyplní daňové přiznání, Intrastat a Souhrnné hlášení Česká firma vyplní daňové přiznání a Intrastat

27 Vnitrounijní obchod - zboží
Nákup zboží z členského státu (odběratel neplátce) – příklad: Transakce podléhá zdanění v zemi dodavatele zboží do objemu obchodu EUR nebo EUR (každá členská země stanovuje jinak, v tomto případě to stanoví francouzský zákon) – v ČR to bude Kč (tj EUR) Příklad - neplátce v ČR nakoupí zboží ve Francii. Francouzský dodavatel odešle zboží, zašle fakturu, která obsahuje cenu i s francouzskou DPH, transakci zahrne do svého daňového přiznání V případě, že by překročil objem obchodu, musel by se zaregistrovat jako plátce DPH v ČR, dostal by české DIČ – pak by zaslal fakturu, která obsahuje cenu i s českou DPH, transakci by zahrnul do daňového přiznání, které je povinen podávat v ČR (pozor – potenciálně může nastat situace, že bude muset někdo evidovat v systému sazby pro všech 25 členských států) Francouzská firma vyplní daňové přiznání, Intrastat

28 Třístranný obchod - schema
Odesilatel zboží A Faktura 1 === 100 B Prostřední osoba(-y) DPH nevyměřuje Přiznání - informace Intrastat NE Souhrnné hlášení ANO – extra kód Odeslání zboží Přiznání k DPH ANO (osvobozeno) Intrastat ANO Souhrnné hlášení ANO Třístranný obchod - schema Zboží (Fyzické přemístění zboží) Faktura 2 === 110 Vystavení daňového dokladu C Přijetí zboží DPH si vyměří sám Přiznání ANO Intrastat ANO Přeprava zboží Konečný příjemce

29 Třístranný obchod – triangulace
Firma ve Španělsku nakoupí zboží původem z ČR od prostředníka ve Francii: U řetězových obchodů je možný zjednodušený postup, který spočívá v tom, že přes prostředníka jdou jen daňové doklady, ten ale nezahrnuje transakci do svého daňového přiznání, ani nevystavuje Intrastat (protože přes něj nejde zboží) Zásadní podmínkou je, že zboží je odesláno přímo z první země do poslední a všechny články jsou z různých států EU (kdyby byli dva z jedné země, už to není třístranný obchod – mezi těmito dvěma by proběhlo tuzemské zdanitelné plnění) Firma z ČR odešle zboží přímo do Španělska a pošle daňový doklad prostředníkovi do Francie (jen základ DPH), uvede DIČ francouzského podnikatele Firma z Francie vystaví daňový doklad firmě ve Španělsku a zahrne svou marži (z marže prostředníka se DPH neplatí) – na dokladu je opět jen základ DPH, uvede DIČ španělského podnikatele Firma ve Španělsku si sama vypočte DPH podle španělských sazeb Česká firma zahrne transakci do daňového přiznání, vyplní Intrastat a Souhrnné hlášení Francouzská firma transakci NEZAHRNE do svého daňového přiznání, NEVYPLŇUJE Intrastat, avšak má povinnost vyplnit Souhrnné hlášení Španělská firma zahrne transakci do daňového přiznání, vyplní Intrastat

30 Vnitrounijní obchod - služby
Za místo plnění při poskytnutí služby se považuje místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo pobytu, popřípadě místo, kde se obvykle zdržuje. Pokud však osoba poskytuje službu prostřednictvím provozovny, považuje se za místo plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

31 Vnitrounijní obchod – služby – spec.
Za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby realitní kanceláře, odhadce nebo služby architekta a stavebního dozoru, se považuje místo, kde se nemovitost nachází. Místem plnění při poskytnutí přepravní služby je území, kde se přeprava uskutečňuje. Pokud je však poskytnuta přeprava zboží mezi členskými státy, místem plnění je místo zahájení přepravy. Jestliže je však přeprava zboží mezi členskými státy poskytnuta pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, než ve kterém je zahájena přeprava, považuje se za místo plnění území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba poskytla pro poskytnutí této služby.

32 Vnitrounijní obchod – služby – spec.
- služby kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné a zábavní včetně organizování této služby a poskytnutí s ní přímo související služby, - služby přímo související s přepravní službou, - služby oceňování movité věci nebo práce na movité věci, je místo, kde je tato služba uskutečňována.

33 „Intelektuální“ služby
Místem plnění je místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo pobytu, popřípadě místo, kde se obvykle zdržuje, pokud jde o tyto služby a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva, b) reklamní službu, c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně jako zpracování dat a poskytnutí informací, d) bankovní, finanční a pojišťovací službu, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek, e) poskytnutí pracovní síly, f) nájem movité věci, s výjimkou všech druhů dopravních prostředků, g) telekomunikační službu, h) provozování rozhlasového a televizního vysílání, i) elektronickou službu, j) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti v pokračování nebo vykonávání podnikatelské činnosti nebo práva uvedeného v tomto odstavci, „zprostředkovatelská služba“

34 Vnitrounijní obchod - služby
Na služby se také uplatňuje reverzní systém (samovypočtení DPH), ale: Služby se nezahrnují do Intrastatu ani Souhrnného hlášení Pravidlo skutečného použití služby – říká, že členský stát může toto pravidlo využít – tj. provést přesun místa zdanitelného plnění do svého státu (ČR má). Výjimka: elektronicky poskytované služby

35 Dovoz služeb z třetích zemí (mimo EU)
Důležitá změna při dovozu služeb ze zahraničí – ze třetích zemí mimo EU uplatní se samovyměření daně.

36 Další informace: www.lcs.cz/eu jakodoma@lcs.cz
Skupina LCS - EU - Milka Janotová - vedoucí Šimíček Miloš – pro LCS Helios IQ

37 Dotazy: ?

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informace pro partnery LCS Helios IQ"

Podobné prezentace


Reklamy Google