Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z přidané hodnoty Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z přidané hodnoty Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Daň z přidané hodnoty Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Pojem přidaná hodnota do hodnoty (ceny) každého druhu zboží vchází hodnota materiálu a jiných činitelů hodnota energie, apod.), které označujeme jako cenu vstupů. Jednoduše řečeno, jsou to ceny, které nám fakturují naši dodavatelé. k hodnotě vstupů podnik přidává další hodnoty, především práci podniku ve formě mezd pracovníků a zisku. cena vstupů do podniku bez DPH ,-- na výstupu podniku je tedy hodnota vyšší než do něj vstupovala. Celkovou vystupující hodnotu nazýváme cenou výstupů, které náš podnik fakturuje.

3 Pojem přidaná hodnota

4 Daň z přidané hodnoty daň zaplacená z přidané hodnoty vzniklé činností ekonomického subjektu

5 Předmět daně (§ 2) dodání zboží nebo převod nemovitostí osobou povinnou poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu uskutečnění v tuzemsku osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou, která nebyla založena za účelem podnikání pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani

6 Vymezení základních pojmů (§ 4)
Úplata – zaplacení v penězích nebo platebními prostředky, případně poskytnutí nepeněžního plnění Jednotková cena – cena za měrnou jednotku množství zboží Daň na vstupu – daň obsažená v částce za přijaté plnění, daň při dovozu zboží, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí služby zahraniční osobou Daň při dovozu zboží – daň, kterou je při dovozu zboží do tuzemska povinna zaplatit osoba, které bylo zboží propuštěno do příslušného celního režimu

7 Vymezení základních pojmů (§ 4)
Daň při pořízení zboží – daň, kterou je povinen přiznat pořizovatel při pořízení zboží z jiného členského státu EU Daň na výstupu – daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za uskutečněné zdanitelného plnění nebo z přijaté platby daň při pořízení zboží nebo při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě EU Odpočet daně – daň na vstupu, popřípadě krácená podle par. 76

8 Vymezení základních pojmů (§ 4)
Osvobození od daně s nárokem na odpočet – osvobození od daně u plnění uvedených v  par. 63 typu dodání zboží do jiného členského státu EU, pořízení zboží z jiného členského státu EU, vývoz zboží, dovoz zboží, … Vlastní daňová povinnost – daň na výstupu převyšuje odpočet daně za období Nadměrný odpočet – odpočet daně převyšuje daň na výstupu Plátce – osoba povinná k dani, která byla registrována k dani v tuzemsku

9 Vymezení základních pojmů (§ 4)
Osoba identifikovaná k dani – právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomické činnosti v tuzemsku nebo osoba povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená bez nároku na odpočet, pokud pořizují zboží z jiného členského státu EU v ceně přes EUR bez daně (par. 96) - je povinna přiznat a zaplatit daň z pořízení zboží, jehož hodnotou převýší stanovenou částku Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě – přiděleno DIČ v některém jiném státě EU

10 Vymezení základních pojmů (§ 4)
Zboží – věci movité, elektřina, teplo, chlad, voda. Nepovažují se za ně peníze a cenné papíry Nový dopravní prostředek – do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu. Najeto méně než km Finanční pronájem – pronájem s následným přechodem vlastnictví z pronajímatele na nájemce

11 Osoby povinné k dani (§ 5)
fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti jsou jimi i právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání, pokud uskutečňují ekonomickou činnost veřejnoprávní subjekty, stát, kraje, obce se nepovažují za osoby povinné k dani, pokud nenarušují hospodářskou soutěž nebo pokud neuskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 3 (dodání zboží, dodání plynu, doprava, …)

12 Osoby osvobozené od daně (§ 6)
pokud obrat nepřesáhne za 12 předcházejících, po sobě jdoucích měsíců částku Kč ,-- obratem jsou výnosy bez osvobozených výnosů bez nároku na odpočet daně nezahrnují se výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve sdružení se obraty sčítají pokud se subjekt neregistruje, i když splňuje podmínky – sankce dle par. 98 ve výši 10% z celkových příjmů uskutečněných bez daně

13 Registrace plátců (§ 94, § 95)
plátcem jsou pouze osoby povinné k dani, které: a) přesáhly obrat Kč ,-- za 12 měsíců b) podnikají ve sdružení s plátcem daně c) jsou registrovány na vlastní žádost (par. 95, odst. 7) d) pořizují zboží z jiného členského státu EU, a to i formou zasílání zboží, pokud hodnota pořízeného zboží převýší v kalendářním roce EUR e) je z jiného členského státu zasíláno zboží podléhající spotřební dani f) jsou poskytovány služby ve zvláštních případech (par. 10, odst. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13) g) je dodáno zboží s instalací osobou bez sídla atp. v tuzemsku, pokud je místo plnění v tuzemsku (par. 13, odst. 8)

14 Místo plnění (díl 2, § 7 – 12) určuje místo, kde je osoba povinna zaplatit daň (viz. par. 108) místo plnění je rozdílné u jednotlivých činností a liší se podle toho, kde se zboží (služby) nachází, kde je dodavatel a kde odběratel. Souvisí s par. 22 – uskutečnění zdanitelného plnění do jiného státu obecně lze načrtnout tři základní situace uplatňování DPH při dodání zboží mimo území ČR:

15 Místo plnění (díl 2, § 7 – 12) 1. dodání zboží osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě: Při dodání zboží do jiného členského státu osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě se jedná o osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH (par. 64 zákona o DPH). Český plátce tak bude dodávat zboží za ceny bez daně a tato dodání deklaruje ve svém daňovém přiznání k DPH jako dodání zboží do jiného členského státu. O dodání zboží do jiného členského státu, které plátce osvobodil od DPH rovněž plátce informuje ve svém souhrnném hlášení (viz dále).

16 Místo plnění (díl 2, § 7 – 12) Pořizovatel zboží, který je osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě, je pak povinen toto zboží řádně přiznat a zdanit ve svém státu v rámci podávaného přiznání k DPH.

17 Místo plnění (díl 2, § 7 – 12) 2. Dodání zboží osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském státě: Při dodání zboží osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském státu nebo osobě, pro kterou není pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně se nejedná o osvobozené plnění. Zboží je dodáváno za cenu včetně DPH dle sazby v tuzemsku. Zvláštní postup je dále popsán v části zasílání zboží (viz zvláštní režimy).

18 Místo plnění (díl 2, § 7 – 12)

19 Místo plnění (díl 2, § 7 – 12) 3. vývoz zboží do třetích zemí:
Při dodání zboží do třetí země nečlenského státu EU se jedná o vývoz zboží, který je považován za osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH, bez ohledu na to, zda-li je pořizovatel zboží ve své zemi registrován k DPH či naopak. Transakce pak podléhá zdanění v zemi pořizovatele zboží. Český plátce bude dodávat zboží za ceny bez daně a transakce deklaruje ve svém přiznání k DPH jako vývoz zboží. Nárok na osvobození bude dále prokazován na základě potvrzené celní deklarace.

20 Místo plnění (díl 2, § 7 – 12) Pořizovatel zboží sídlící v zemi mimo EU, plátce či neplátce DPH, je pak toto zboží povinen řádně zdanit ve své zemi při přechodu státní hranice v závislosti na tamější právní úpravě.

21 Typické případy místa plnění dle zákona
I. dodání zboží a převod nemovitostí bez odeslání nebo přepravy a s odesláním nebo přepravou (paragraf 7) a) dodavatel – CZ, odběratel – DE, zboží se nachází – CZ místo plnění CZ b) dodavatel – DE, odběratel – CZ, zboží se nachází – CZ místo plnění CZ c) dodavatel – CZ, odběratel – DE, zboží se nachází – DE místo plnění DE d) dodavatel – CZ, odběratel – DE, zboží se nachází – SK místo plnění SK

22 Typické případy místa plnění dle zákona
II. dodání zboží spojené s instalací nebo montáží místo plnění je vždy v místě instalace zboží III. zasílání zboží místem plnění je místo, kde se zboží nachází po ukončení přepravy osobou, pro kterou se dodání uskutečňuje, může být jen neplátce, osoba, která není identifikovaná k dani nebo plátce, který si nechá posílat zboží do jiného členského státu

23 Typické případy místa plnění dle zákona
IV. zasílání zboží ze třetí země místem plnění je země, do které byl uskutečněn dovoz, i když byla přeprava ukončena v jiném členském státu EU V. poskytnutí služby místem plnění je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání, místo pobytu nebo se obvykle zdržuje VI. poskytnutí služby ve zvláštních případech dle paragrafu 10 např. kulturní služby, vědecké a výchovné služby, oceňování movitých věcí, apod. (tzv. intelektuální služby) poměrně rozsáhlá část služeb místem plnění je stát, ve kterém je služba uskutečněna

24 Typické případy místa plnění dle zákona
VII. pořízení zboží z jiného členského státu místem plnění je místo, kde se zboží nachází při ukončení odeslání nebo přepravy pořizovateli pokud odběratel neprokáže, že pořízení zboží bylo předmětem daně ve členském státu, kde se zboží nachází při ukončení odeslání nebo přepravy, místem plnění je členský stát, který vydal DIČ, které odběratel poskytl dodavateli VIII. dovoz zboží (z nečlenské země EU) místem plnění je členský stát, kde se zboží nachází v době, kdy vstupuje na území EU (kde je procleno) Při určení místa plnění je třeba zohlednit, zda osoba odběratele je či není osobou registrovanou k dani v jiném členském státu EU (viz účinnost paragrafů 63 – 41, zejména paragraf 64).

25 Předmět daně – tzv. zdanitelné plnění (díl 3, §13 – 20)
dodání zboží (kterým je uskutečněn převod práva nakládat se zbožím jako vlastník) a převod nemovitostí (par. 13), dodání zboží musí být prokázáno, jinak je nutno zdanit zde, prokázání – viz par. 64, odst. 5 – písemným prohlášením, doklad od spedice, atp. poskytnutí služby (par. 14) – i u služeb bez úplaty (půjčení vozidla zaměstnanci, …) poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státu a zahraniční osobou (par. 15) pořízení z jiného členského státu (par. 16) dodání zboží uvnitř EU formou třístranného obchodu (par. 17)

26 Předmět daně – tzv. zdanitelné plnění (díl 3, §13 – 20)
zasílání zboží (par. 18) – rozumí se dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě, jestliže celková hodnota zboží překročí v jednom kalendářním roce částku stanovenou členským státem, do kterého je zboží dodáváno. Pokud dodavatel (plátce DPH) překročí tuto částku, je povinen zaregistrovat se k dani v tomto členském státu. Zaregistrováním se nestává v dané zemi plátcem, je však povinen v tomto členském státě řádně přiznat a zaplatit daň. Výjimku tvoří dodání nových dopravních prostředků a dodání zboží s instalací dodání nových dopravních prostředků uvnitř EU (par 19) – zde platí vždy princip místa zdanění v zemi určení bez ohledu na to, zda dodavatel či pořizovatel je registrovaný k DPH či ne

27 Dodání nových dopravních prostředků uvnitř území EU
Další z výjimek je režim DPH uplatňovaný při dodání nových dopravních prostředků uvnitř území EU. Při tomto režimu platí vždy princip místa zdanění v zemi určení, bez ohledu na to, zda je dodavatel či pořizovatel registrovaný k DPH či nikoliv.

28 Dodání nových dopravních prostředků uvnitř území EU
1. dodání nového dopravního prostředku plátce DPH osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu plátci DPH osobě registrované k DPH, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. Český plátce tak bude dodávat nový dopravní prostředek za cenu bez daně a tuto transakci deklaruje ve svém přiznání k DPH jako dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§64 odst. 2) osobě registrované k dani v členském státě EU. Dodání nových dopravních prostředků osobám registrovaným k dani v jiných členských státech zahrnuje do svého souhrnného hlášení.

29 Dodání nových dopravních prostředků uvnitř území EU
Pořizovatel nového dopravního prostředku, který je plátcem DPH v jiné členské zemi, je pak povinen toto pořízení nového dopravního prostředku řádně přiznat a zdanit ve své zemi v rámci podávaného přiznání k DPH.

30 Dodání nových dopravních prostředků uvnitř území EU
2. dodání nového dopravního prostředku plátcem DPH do jiného členského státu osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském státě Pokud bude plátce dodávat nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském státu, i v tomto případě bude uskutečňovat plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. Ve srovnání s běžným dodáním zboží do jiného členského státu nebude plátce toto dodání nového dopravního prostředku uvádět do souhrnného hlášení.

31 Dodání nových dopravních prostředků uvnitř území EU
Pořizovatel nového dopravního prostředku, i když je osobou neregistrovanou k dani, bude povinen toto pořízení řádně přiznat a zdanit ve své zemi. dovoz zboží ze třetí země (paragraf 20)

32 Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost (díl 4, § 21 – 25)
daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve při dodání zboží do jiného členského státu EU, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (par. 64), vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání (pozor, ne však povinnost zdanění) dnem vystavení daňového dokladu nebo dle par. 22, odst. 3 písm. b)

33 Daňové doklady (díl 5, § 26 – 35)
a) běžný daňový doklad, který musí mít tyto náležitosti: - přesné označení prodávajícího a kupujícího - evidenční číslo - rozsah a předmět plnění - datum vystavení daňového dokladu - datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby - jednotkovou cenu bez daně - základ daně nebo výši platby - základní nebo sníženou sazbu, nebo odkaz na ustanovení zákona, podle kterého je dané plnění osvobozeno - výši daně Za správnost uvedených údajů odpovídá prodávající, kupující nesmí žádné údaje opravovat.

34 Daňové doklady (díl 5, § 26 – 35)
b) zjednodušený daňový doklad - tento doklad vystavuje prodávající v případě prodeje za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem do Kč ,-- včetně DPH - náležitosti jsou podobné jako u běžného daňového dokladu, ale nemusí obsahovat identifikaci kupujícího a vypočtenou výši DPH v korunách. Za správnost výpočtu daňového základu a daně odpovídá kupující, tyto údaje musí na doklad doplnit

35 Daňové doklady (díl 5, § 26 – 35)
c) doklad o použití - vystavuje se v případě zdanitelných plnění, která nebyla použita pro podnikání, při osobní spotřebě plátce, případě darování d) doklad o zaplacení (jízdenka při hromadné přepravě osob) - musí obsahovat název přepravce, datum vystavení, sazbu DPH, částku v korunách e) splátkový kalendář - je součástí nájemní smlouvy a musí obsahovat stejné náležitosti jako běžný daňový doklad

36 Daňové doklady (díl 5, § 26 – 35)
f) souhrnný daňový doklad - pokud plátce uskutečňuje několik samostatných zdanitelných plnění nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně pro jednu osobu, může vystavit souhrnný daňový doklad nejpozději do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první zdanitelné plnění nebo platba - náležitosti jsou obdobné jako u běžného daňového dokladu Daňové doklady musí být vystaveny do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby (v případě přijatých záloh). Může být vystaven i v elektronické formě. Daňové doklady se musí uchovávat nejméně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

37 ZÁKLAD DPH, VÝPOČET DPH Základem daně je částka snížená o daň, kterou jako úplatu obdržel plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, pokud plátce přijme platbu před uskutečněním zdanitelného plnění, je povinen přiznat z této částky daň. Základ daně také zahrnuje: clo, poplatky spotřební daň při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou vedlejší výdaje, které jsou účtování, např. náklady na balení, přepravu, pojištění, provize

38 ZÁKLAD DPH, VÝPOČET DPH Výpočet daně
Daň lze vypočítávat buď ze základu daně (sníženého o daň) nebo z peněžní částky za zdanitelné plnění (včetně daně). a) výpočet zdola ze základu daně DPH = základ daně * (sazba/100) Cena včetně daně se vypočítá jako součet základu daně a vypočtené DPH uvedené v haléřích nebo zaokrouhlené na celé desetihaléře nahoru. b) výpočet shora z částky včetně daně DPH = částka včetně daně * (100 + sazba) např. 20/120 = 0,1667 (koeficient se zaokrouhluje na 4 desetinná místa) Vypočtená daň se zaokrouhluje na desetihaléře nahoru nebo se uvádí v haléřích, cena bez daně se dopočítá jako rozdíl částky za zdanitelné plnění a vypočtené daně.

39 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (díl 8, § 51 až 62)
poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby, sociální pomoc,… tyto činnosti nelze zdanit na výstupu, nelze však uplatňovat také ani nárok na odpočet daně na vstupu

40 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (díl 9, § 63 – 72)
dodání zboží do jiného členského státu EU, pořízení zboží z jiného členského státu EU, vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí země, dovoz zboží, …

41 Odpočet daně (díl 10,§ 72 – 79) nárok na odpočet daně má plátce daně za předpokladu, že přijatá zdanitelná plnění použije pro své ekonomické činnosti. Nárok na odpočet vzniká dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebo dnem přijetí platby, a to tím dnem, který nastal dříve plátce uplatní nárok na odpočet v plné výši, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro svá zdanitelná plnění nebo osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně

42 Odpočet daně (díl 10,§ 72 – 79) pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije jak pro uskutečnění ekonomické činnosti tak pro osobní potřebu, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši nárok na odpočet musí prokázat daňovým dokladem zaúčtovaným podle účetních předpisů, který byl vystaven plátce. Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve v období, kdy se zdanitelné plnění uskutečnilo. Nárok na odpočet lze uplatnit v řádném daňovém přiznání nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Později je možné uplatnit nárok pouze v dodatečném daňovém přiznání, nejdéle do 3 let

43 Odpočet daně (díl 10,§ 72 – 79) pokud se osoba povinná k dani stane plátcem daně, může si uplatnit odpočet daně u majetku evidovaného ke dni registrace. Majetek musí být pořízen maximálně 12 měsíců před registrací, plátce musí mít k dispozici daňové doklady vystavené plátcem, které obsahují částku včetně daně v některých případech nemá plátce nárok na odpočet DPH, i když vstupy používá pro svou ekonomickou činnost: u přijatých plnění použitých pro plnění osvobozená bez nároku na odpočet při pořízení a technického zhodnocení osobního automobilu, i při pořízení formou finančního pronájmu u přijatých plnění použitých pro reprezentaci

44 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH
jak vyplývá z předchozího, všichni podnikatelé být plátci DPH nemusí. Proto přicházejí v úvahu 4 možnosti:

45 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH
Neplátce prodává neplátci DPH Řešený příklad Náš podnik není plátcem DPH a nakoupil vstupy (např. materiál) za Kč ,--. Přidal hodnotu (mzdy a zisk) Kč 5 000,--. Struktura prodejní ceny našeho podniku bude následující: nákupní cena vstupů bez daně Kč ,-- hodnota přidaná naším podnikem Kč 5 000,-- cena pro odběratele (naše prodejní cena) Kč ,-- Stát v tomto případě nemá DPH ani od našeho dodavatele, ani od našeho podniku.

46 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH
2. Plátce DPH prodává neplátci DPH Řešený příklad Náš podnik není plátcem DPH a nakoupil vstupy od plátce DPH za Kč ,-- (Kč ,-- cena bez DPH a 20% DPH, tedy Kč ,--) a přidal hodnotu Kč 5 000,--. Má-li zůstat přidaná hodnota našeho podniku (zisk a mzda) ve stejné výši, struktura prodejní ceny našeho podniku bude následující: nákupní cena vstupů bez daně Kč ,-- DPH na vstupu (19%) Kč 2 000,-- hodnota přidaná naším podnikatelem Kč 5 000,-- cena pro odběratele (naše prodejní cena)Kč ,--

47 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH
Vzhledem k tomu, že náš podnik není plátcem DPH, nemůže si odpočítat DPH na vstupu, v tomto případě se DPH na vstupu stává součástí jeho nákladů. Náš podnik jako neplátce DPH ovšem DPH svému odběrateli (konečnému spotřebiteli) neúčtuje (nefakturuje) a finančnímu úřadu neodvádí. Stát v tomto případě má DPH Kč 2 000,-- od našeho dodavatele.

48 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH
3. Neplátce DPH prodává plátci DPH Řešený příklad Náš podnik je plátcem DPH a nakoupil vstupy od neplátce DPH za Kč ,--. Hodnota přidaná naším podnikem činí Kč 5 000,--. Sazba DPH 20%. Struktura prodejní ceny našeho podniku bude následující: nákupní cena vstupů bez daně Kč ,-- hodnota přidaná naším podnikem Kč 5 000,-- prodejní cena našeho podniku bez DPH Kč ,-- DPH na výstupu (20%, odvede náš podnik) Kč 3 000,-- kupní cena s DPH pro odběratele (naše prodejní cena) Kč ,--

49 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH
Pro plátce DPH je nákup od neplátce nejméně přijatelný. Plátce musí sám daň ze všech vstupů zaplatit, ale nemůže si ji odečíst. Jestliže je v předcházejících vstupech skryta větší část daně, dostává se plátce nakupující od neplátce do takových cen, které způsobují neprodejnost jeho výrobků a do značných daňových výdajů. Zpravidla větší daňová zátěž musí být řešena na úkor zisku podnikatele, aby podnikatel na trhu cenově obstál. Stát v tomto případě má DPH od našeho podniku vypočítanou z našich výstupů nesníženou o DPH z našich vstupů, tj. Kč 3 000,--.

50 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH
4. Plátce DPH prodává plátci DPH Řešený příklad Náš podnik je plátce DPH a nakoupil vstupy od plátce DPH za Kč ,--. Hodnota přidaná naším podnikem činí Kč ,--. Sazba DPH je 20%. Struktura prodejní ceny bude následující: nákupní cena vstupů bez DPH Kč ,-- (DPH na vstupu) např. z přijatých faktur Kč ,-- nákupní cena bez DPH Kč ,- hodnota přidaná naším podnikem Kč ,-- daňový základ našeho podniku Kč ,- DPH na výstupu našeho podniku (např. z vydaných faktur) Kč ,-- cena pro odběratele (naše prodejní cena) Kč ,-

51 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH
Odvod DPH naším podnikem: DPH na výstupu – DPH na vstupu: Kč 3 000,-- - Kč 2 000,-- = Kč 1 000,-- Náš podnik tedy odvede méně o DPH na vstupu. I když prodejní cena je stejná jako v předchozím případě, zůstává podniku více peněz.

52 Daň z přidané hodnoty Použitá literatura:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura: Daňové zákony v aktuálním znění


Stáhnout ppt "Daň z přidané hodnoty Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google