Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické aspekty farmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické aspekty farmy"— Transkript prezentace:

1 Ekonomické aspekty farmy

2 Rozdiely SHR a S.R.O Zápis do obchodného registra
Požiadať o osvedčenie SHR na obecnom úrade Vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť Ručí celým svojím majetkom Vedenie účtovníctva na výber Zápis do obchodného registra Splatiť Základné imanie 5000 Eur Ručí len do výšky základného imania Podvojné účtovníctvo

3 Rozdiely SHR a S.R.O. Nepotrebuje vstupný kapitál
Problémy pri pokračovaní činnosti v prípade choroby alebo smrti podnikateľa Zákonom určená výška poistného Ukončenie podnikania ohlásením Potrebný vstupný kapitál Obmedzené ručenie Pozastaviť činnosť sa nedá Minimálna daň 480 EUR Výšku si poistného určujete sami Zložitý spôsob zrušenia

4 Požiadať o registráciu za platcu DPH môžeme SHR aj dobrovoľne.
Povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty je až po splnení obratu vo výške ,00 Eur za posledných 12 mesiacov. Odpoveď, či je výhodné alebo nevýhodné byť platcom DPH, je závislá od špecifických podmienok v konkrétnom podniku.

5 Byť platcom DPH či nie Administratívny náročnosť
Platca DPH Neplatca DPH Administratívny náročnosť Možnosť vrátenie nadmerného odpočtu – rozdiel medzi DPH na vstupe a na výstupe Výhoda ak nakupuje od neplatcov DPH Obmedzenie svojich potenciálnych obchodných partnerov

6 Hospodársky výsledok Príjmy z predaja Podpory, platby, dotácie.
Náklady Príjmy z predaja Podpory, platby, dotácie. Mzdové náklady Dane z nehnuteľností Poplatky Náklady na réžiu Cestovné náhrady Školenia Odpisy Nájomné a iné.

7 Zákony, ktoré by ste mali poznať:
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení... Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a iné zákony ohľadom BOZP atď.

8 Daňovo uznateľné náklady
Sú to všetky náklady, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou. Nie všetky náklady sú aj daňovo uznateľnými nákladmi – presná definícia sa nachádza v zákone o dani z príjmov. Napr. pokuta pri ceste na pracovisko PPA – pre Vás je to náklad, ale z hľadiska daňového ho nemôžete uplatniť.

9 Mzda zamestnanca Riadok Položka EUR A Hrubá mzda zamestnanca 900 B
Poistné platené zamestnancom (A x 13,4 %) 120,60 C Čiastkový základ dane (A - B) 779,40 D Nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačná) 316,94 E Zdaniteľná mzda zamestnanca (C - D) 462,46 F Preddavok na daň z príjmov (19 % x E) 87,86 G Čistá mzda zamestnanca (A - B - F) 691,54

10 Odvodové zaťaženie zamestnávateľa
Zamestanec Zamestnávateľ Sociálne poistenie Nemocenské poistenie (1,4%) 12,6 Starobné poistenie (4%,14%) 36 126 Invalidné poistenie(3% / 3%) 27 Poistenie v nezamestnanosti(1% / 1%) 9 Garančný fond(0% / 0,25%) 2,25 Rezervný fond(0% / 4,75%) 42,75 Úrazové poistenie(0% / 0,8%) 7,2 Sociálne poistenie spolu(9,4% / 25,2%) 84,6 226,80 Zdravotné poistenie: Zdravotné poistenie(4% / 10%) 90 Odvody spolu(13,4% / 35,2%) 120,6 316,8

11 V krátkosti požívanie ERP
ERP sú povinní používať len podnikatelia, sú výnimky. Na ERP sa eviduje tržba za tovar a za služby u vedené v prílohe zákona ihneď po prijatí hotovosti. Po zaevidovaní tržby sa vyhotovuje pokladničný doklad. Na ERP sa evidujú aj vklady hotovosti vložené do ERP podnikateľom. O tomto sa vyhotoví doklad s označením „VKLAD“. Tento sa archivuje počas dňa, kedy sa vystavil.

12 V krátkosti používanie ERP
Podnikatelia podnikajúci na základe zmluvy o združení predávajúci tovar na tom istom predajnom mieste môžu používať jednu spoločnú ERP ak vyhotovujete menej ako 1000 dokladov mesačne, môžete používať virtuálnu RP používajú sa len ERP, ktoré majú certifikát od a akreditovanej osoby, opatrené plombou a ktoré majú pridelený daňový kód ERP. Do prevádzky ju uvádza servisná organizácia

13 Pár zaujímavostí Každý jeden príjem treba zdaniť – dnes sa už pomaly platí daň zo všetkého. Dane sú príjmom štátneho rozpočtu a následne sú redistribuvané naspäť do života ľudí. Dnes je rozhodujúca optimalizácia daňových príjmov. To neznamená vytváranie čiernej ekonomiky, ale využívanie možností zákonov na ovplyvňovanie daňového základu.


Stáhnout ppt "Ekonomické aspekty farmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google