Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace k jistotám v UCC, IA, DA („zárukám“)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace k jistotám v UCC, IA, DA („zárukám“)"— Transkript prezentace:

1 Informace k jistotám v UCC, IA, DA („zárukám“)
Celní správa České republiky Informace k jistotám v UCC, IA, DA („zárukám“) Mgr. Jana Moravcová, oddělení 211 GŘC

2 Obsah Celní kodex Unie (UCC)
Obsah Celní kodex Unie (UCC) Obecné informace k UCC ve vazbě na jistoty Nařízení EK přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie (DA) Obecné informace k finální verzi DA včetně příloh Prováděcí nařízení EK k celnímu kodexu Unie (IA) Obecné informace k šesté verzi IA včetně příloh

3 Obecně k UCC čl. 86 - Jistoty (1)
Obecně k UCC čl Jistoty (1) UCC označuje veškeré formy zajištění celního dluhu – jako jistoty (dříve „záruky“) Jistota musí pokrývat částku dovozního, vývozního cla a ostatní poplatky splatné v souvislosti s dovozem, vývozem zboží v situaci: je použita na propuštění do tranzitního režimu Unie může být použita ve více než jednom ČS Jistotu poskytne dlužník nebo osoba, která se může stát dlužníkem Celní orgány mohou povolit, aby jistota poskytla jiná osoba

4 Obecně k UCC čl. 86 - Jistoty (2)
Obecně k UCC čl Jistoty (2) Poskytnutá jistota se použije ke krytí částky dovozního/vývozní cla a jiných poplatků u veškerého zboží, na které se CP vztahuje, bez ohledu na to, zda je CP správné, či nikoliv Nebyla-li jistota uvolněna, může se v mezích zajištěné částky použít rovněž na vybrání částek dovozního, vývozního cla a jiných poplatků, které jsou splatné po kontrole po propuštění

5 Obecně k UCC čl. 86 - Jistoty (3)
Obecně k UCC čl Jistoty (3) Nepožadování jistoty I. zboží přepravované po Rýnu, Dunaji (nově začleněno) zboží přepravované zabudovaným přepravním zařízením (potrubí nebo vedení) zboží propuštěného do tranzitního režimu Unie za využití zjednodušení dle čl. 233 odst. 4 písm. e) UCC a přepravovaného námořní nebo vzdušnou cestou mezi přístavy Unie nebo mezi letišti Unie (použití elektronického přepravního dokladu jako celního prohlášení) od státu a jeho orgánů, včetně regionálních a místních orgánů veřejné správy, …

6 Obecně k UCC čl. 86 - Jistoty (4)
Obecně k UCC čl Jistoty (4) Nepožadování jistoty II. ve zvláštních případech, kdy je zboží propuštěno do dočasného použití čl. 81 DA: může-li být celní prohlášení podáno ústně nebo jakýmkoliv jiným úkonem dle čl. 141 DA (zelený východ, nálepka „nic k proclení“, apod.) dovážené prázdné obaly, pokud jsou opatřeny nesmazatelným a neodstranitelným označením materiál (manipulační, fixovací, …) používaný v mezinárodní dopravě leteckými, lodními, železničními společnostmi nebo poskytovateli poštovních služeb, pokud jsou zřetelně označeny na zboží uvedené v čl. 136 nebo 139 DA

7 Obecně k UCC čl. 86 - Jistoty (5)
Obecně k UCC čl Jistoty (5) Nepožadování jistoty III. Celní orgány nemusí požadovat poskytnutí jistoty, jestliže výše dovozního, vývozního cla nepřesáhuje statistickou hodnotu EUR nebo jehož čistá hmotnost nepřesahuje 1000 kg (zboží obchodní, neobchodní povahy)

8 Obecně k UCC čl. 92 Poskytnutí jistoty ve formě: složení hotovosti
Obecně k UCC čl. 92 Poskytnutí jistoty ve formě: složení hotovosti v celním řádu návrh na opakované použití závazkem ručitele (Banky, pojišťovny a finanční instituce nepodléhají FA a schválení ručitele) jiná forma jistoty v ČR návrh v celním řádu pouze zástavní právo k nemovitosti, za podmínek zde stanovených nelze přijmout na propuštění zboží do tranzitního režimu Unie

9 Druhy jistot dle UCC, IA, DA
Druhy jistot dle UCC, IA, DA Jednotlivá jistota příloha v IA č PA (vzor) příloha v DA č APP (požadované údaje) Jednotlivá jistota ve formě záručního dokladu příloha v IA č PA (vzor závazku ručitele) příloha v IA č PA (vzor záručního dokladu) příloha v DA č PA (požadované údaje) Souborná jistota příloha v IA č PA (vzor) příloha v DA č PAA (požadované údaje)

10 Jednotlivá jistota Příloha v IA č. 32 01-PA ve formě závazku ručitele
Jednotlivá jistota Příloha v IA č PA ve formě závazku ručitele nově povinný údajů – popis zboží pokrytí dovozního/vývozní cla a jiných poplatků celní operace (1) - dočasné uskladnění, tranzitní režim Unie, společný tranzitní režim, uskladňování v celním skladu, dočasné použití, aktivní zušlechťovací styk, konečné užití, volný oběh použití ve všech uvedených státech s dalším upřesněním o povolení ručitele této jistoty rozhoduje celní úřad, kde bude jistota použita

11 Záruční doklad (1) Příloha v IA č. 32-06-PA (vzor záručního dokladu )
Záruční doklad (1) Příloha v IA č PA (vzor záručního dokladu ) jednotlivá jistota ve formě závazku ručitele pokrytí dovozního/vývozní cla a jiných poplatků zboží propuštěné do společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Unie maximální výše EUR za každý záruční doklad doba platnosti 1 rok od data vydání technické specifikace (ochranné prvky,..) o povolení ručitele této jistoty bude i nadále rozhodovat Celní úřad pro hl. m. Prahu

12 Záruční doklad (2) Návrh „národního“ záručního dokladu ve vyhlášce k celnímu řádu ve formě závazku ručitele pokrytí dovozního/vývozní cla a jiných poplatků k zajištění celního dluhu vzniklého v CZ celní operace - dočasné uskladnění, volný oběh, uskladňování v celním skladě, dočasné použití, aktivní zušlechťovací styk, konečné užití, specifikace technických požadavků povolení ručitele by schvaloval – Celní úřad pro hl. m. Prahu

13 Souborná jistota (1) Příloha v IA č. 32-03-PA (vzor)
Souborná jistota (1) Příloha v IA č PA (vzor) ve formě závazku ručitele použití ve všech uvedených státech s dalším upřesněním pokrytí dovozního/vývozní cla a jiných poplatků použití pro více operací/režimů - dočasné uskladnění, tranzitní režim Unie, společný tranzitní režim, uskladňování v celním skladu, dočasné použití, aktivní zušlechťovací styk, konečné užití, volný oběh (všechny) referenční částka složena z různých částí pro jednotlivé operace a celní režimy podle vydaných povolení – např.: dočasné uskladnění ve výši 10 jednotek, volný oběh ve výši 15 jednotek, …

14 Souborná jistota (2) čl. 95 UCC povolení souborné jistoty se udělí osobám, které splní všechny tyto podmínky: jsou usazeny na celním území EU splňují kritéria stanovená v čl. 39 písm. a) UCC osoba se nedopustila žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů a nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho hospodářskou činností jsou pravidelnými uživateli příslušných celních režimů nebo provozovateli dočasných skladů nebo splňují kritéria stanovená v čl. 39 písm. d) UCC normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci

15 Souborná jistota snížená a zproštění
Souborná jistota snížená a zproštění čl. 95 UCC hospodářskému subjektu může být povoleno poskytnutí souborné jistoty se sníženou částkou nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu, pokud splňuje kritéria: - prokáže vysokou úroveň kontroly svých operací a toku zboží prostřednictvím systému správy obchodních a případně dopravních záznamů, umožňující přiměřenou kontrolu ze strany celních úřadů - finanční solventnost

16 Souborná jistota pro AEO
Souborná jistota pro AEO Čl. 95 UCC Oprávněnému hospodářskému subjektu (AEO-C) pro celní zjednodušení může být poskytnut souborná jistota se sníženou částkou záruky - čl. 158 DA na 30% části referenční částky

17 Souborná jistota (3) čl. 90 UCC je-li poskytnuta souborná jistota, vyměří se jistota ve výši, která zajistí, že částka dovozního, vývozního cla a jiných poplatků bude vždy pokryta čl. 156 IA - osoba, poskytující jistotu je povinna zajistit, aby částka dovozního, vývozního cla a jiných poplatků nepřekročila referenční částku

18 Souborná jistota (4) Čl. 157 IA sledování části referenční částky souborné jistoty se: zajišťuje u každého celního prohlášení v okamžiku: propuštění zboží do volného oběhu propuštění do tranzitního režimu Unie neplatí pro zboží přepravované po železnici za použití zjednodušení, pokud není celní prohlášení zpracováno el. systémem v jiných případech než výše uvedených se zajišťuje: prostřednictvím pravidelného a vhodného auditu

19 Souborná jistota (5) Čl. 84 DA pokud žadatel splní stanovené podmínky, udělí se mu povolení: použití souborné jistoty ve výši snížení na 50% referenční částky použití souborné jistoty ve výši snížení na 30% referenční částky zproštění povinnosti poskytnout jistotu

20 Souborná jistota (6) Použití evropských osvědčení (v rámci havarijního postupu) TC31 Osvědčení o souborné jistotě pro operace tranzitního režimu Unie/ společného tranzitního režimu TC33 Osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu pro operace tranzitního režimu Unie/společného tranzitního režimu Použití národních osvědčení Budou upraveny ve vyhlášce k novému celnímu řádu

21 Souborná jistota dočasný zákaz I.
Souborná jistota dočasný zákaz I. Čl. 96 UCC – Evropská komise může se zvláštními postupy nebo dočasným uskladněním dočasně zakázat použití kterékoliv z těchto jistot: souborné jistoty u zboží u kterého byly zjištěny rozsáhlé podvody souborné jistoty se sníženou částkou záruky zproštění povinnosti použít soubornou jistotu

22 Souborná jistota dočasný zákaz II.
Souborná jistota dočasný zákaz II. Čl. 96 UCC I přes výše uvedené lze povolit použití těchto jistot, pokud osoba splní jednu z podmínek: může prokázat, že v souvislosti s dotčeným zbožím nevznikl celní dluh při operacích, která tato osoba vykonávala v průběhu dvou let předcházejících rozhodnutí dočasného zákazu pokud v průběhu dvou let předcházejícím rozhodnutí dočasně zakázat použití výše uvedených jistot celní dluhy vznikly, může osoba prokázat, že byly celní dluhy ve stanovené lhůtě plně uhrazeny dlužníkem nebo ručitelem

23 Uvolnění jistoty Čl. 98 UCC
Uvolnění jistoty Čl. 98 UCC celní orgány uvolní jistotu okamžitě, jakmile celní dluh nebo odpovědnost za další poplatky zanikne nebo již nemůže vzniknout zanikl-li celní dluh nebo odpovědnost za další poplatky částečně, nebo může-li vzniknout již jen pro část zajištěné částky, uvolní se na žádost osoby část jistoty, pokud částka, o kterou se jedná, takový krok opodstatňuje

24 Opětovné posouzení (1) Čl. 250, 251, 254 DA ve vazbě na dosud udělená povolení v oblasti jistot. Povolení udělená na základě nařízení (EHS) č. 2913/92 a č /93, která jsou platná k a nemají omezenou dobu platnosti, se znovu posoudí = tato povolení platí dokud nejsou opětovně posouzena, viz upřesnění v čl. 254 DA Čl. 339 IA - opětovné posouzení povolení musí být přijato před = výsledkem posouzení bude zrušení povolení a udělení nového povolení

25 Opětovné posouzení (2) Čl. 250, 251, 254 DA ve vazbě na dosud udělená povolení v oblasti jistot. Povolení s omezenou dobou platností udělená na základě nařízení (EHS) č. 2913/92 a č. 2454/93, která jsou platná k , zůstávají v platnosti: - do konce doby platnosti tohoto povolení, nebo - do (podle toho co nastane dříve)

26 Děkuji za pozornost. Vaše dotazy?
Děkuji za pozornost. Vaše dotazy?


Stáhnout ppt "Informace k jistotám v UCC, IA, DA („zárukám“)"

Podobné prezentace


Reklamy Google