Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém Společenství pro boj s nezákonným nehlášeným a neregulovaným rybolovem (rybolov IUU)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (nařízení IUU)  Nařízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém Společenství pro boj s nezákonným nehlášeným a neregulovaným rybolovem (rybolov IUU)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (nařízení IUU)  Nařízení."— Transkript prezentace:

1 Systém Společenství pro boj s nezákonným nehlášeným a neregulovaným rybolovem (rybolov IUU)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (nařízení IUU)  Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 (prováděcí nařízení)  Nařízení Komise (EU) č. 86/2010 18.02. 2010

2 Osvědčení o úlovku V případě dovozu produktů mořského rybolovu odlovených od 01. 01. 2010 musí být k dovoznímu celnímu prohlášení připojeno osvědčení o úlovku (catch certificate). Osvědčení o úlovku musí být potvrzeno příslušným orgánem třetí země, pod jejíž vlajkou je registrováno rybářské plavidlo, které dovážené produkty odlovilo. Osvědčení o úlovku obsahuje informace uvedené v příloze II nařízení IUU. Příslušný orgán třetí země potvrzuje, že odlovy byly uskutečněny v souladu s příslušnými právními předpisy na zachování a řízení rybolovných zdrojů. 18.02. 2010

3 Produkty mořského rybolovu Produkty, na které se vztahuje nařízení IUU, spadají pod kapitolu 03 a položky 1604 a 1605 kombinované nomenklatury, vyjma produktů uvedených v příloze I nařízení IUU Příloha I nařízení IUU byla pozměněna nařízením Komise (EU) č. 86/2010 -produkty sladkovodního rybolovu -produkty akvakultury získané z rybího potěru nebo larev -okrasné ryby -lososovité ryby ulovené ve sladkých vodách 18.02. 2010

4 Předkládání osvědčení o úlovku Dovozce produktů mořského rybolovu do Společenství si zajistí předání osvědčení o úlovku od vývozce ze třetí země. Osvědčení o úlovku potvrzené orgánem třetí země předloží dovozce orgánu kompetentnímu k ověřování osvědčení o úlovku v dané členské zemi dovozu produktů mořského rybolovu. Dovozce předloží osvědčení 3 pracovní dny před vstupem produktů na území Společenství –4 hod pro zásilku vstupující na území Společenství letecky –2 hod pro zásilku vstupující na území Společenství po silnici –4 hod pro zásilku vstupující na území Společenství po železnici 18.02. 2010

5 Nepřímý dovoz produktů rybolovu Při dovozu produktů rybolovu tvořících jednu zásilku, přepravovaných do Společenství z třetí země, jiné, než je třetí země jejich odlovu, musí dovozce předložit příslušnému orgánu členské země dovozu kromě osvědčení o úlovku listinné důkazy prokazující, že produkty rybolovu nebyly předmětem jiných činností než vykládka, opětovná nakládka nebo jakákoli jiná činnost s cílem zachovat je v dobrém a původním stavu a že zůstaly pod dohledem příslušných orgánů v dané třetí zemi. 18.02. 2010

6 Nepřímý dovoz produktů rybolovu Listinné důkazy se předkládají prostřednictvím i)jediného přepravního dokladu nebo ii)dokumentu vydaného příslušnými orgány dané třetí země uvádějícího přesný popis produktů rybolovu,data vykládky a opětovné nakládky produktů, případně názvy lodí nebo jiné použité dopravní prostředky, a podmínky, za kterých produkty v dané zemi zůstaly. 18.02. 2010

7 Nepřímý dovoz zpracovaných produktů rybolovu Při dovozu produktů rybolovu tvořících jednu zásilku, které byly zpracovány v třetí zemi, jiné, než je třetí země jejich odlovu,musí dovozce předložit příslušnému orgánům členské země dovozu prohlášení zpracovatelského podniku v dané třetí zemi potvrzené příslušnými orgány této země podle formuláře uvedeného v příloze IV nařízení IUU. 18.02. 2010

8 Nepřímý dovoz zpracovaných produktů rybolovu Prohlášení zpracovatelského podniku obsahuje přesný popis nezpracovaných a zpracovaných produktů a jejich příslušná množství a uvádí, že zpracované produkty byly zpracovány v uvedené třetí zemi z úlovků opatřených osvědčením o úlovku. K prohlášení zpracovatelského podniku jsou připojeny originály osvědčení o úlovku, pokud všechny dotyčné úlovky byly použity při zpracování rybářských produktů vyvezených v jedné zásilce, nebo kopie osvědčení o úlovku, pokud dotyčné úlovky byly částečně použity při zpracování rybářských produktů vyvezených v jedné zásilce. 18.02. 2010

9 Nepřímý dovoz zpracovaných produktů rybolovu Prohlášení zpracovatelského podniku obsahuje přesný popis nezpracovaných a zpracovaných produktů a jejich příslušná množství a uvádí, že zpracované produkty byly zpracovány v uvedené třetí zemi z úlovků opatřených osvědčením o úlovku. K prohlášení zpracovatelského podniku jsou připojeny originály osvědčení o úlovku, pokud všechny dotyčné úlovky byly použity při zpracování rybářských produktů vyvezených v jedné zásilce, nebo kopie osvědčení o úlovku, pokud dotyčné úlovky byly částečně použity při zpracování rybářských produktů vyvezených v jedné zásilce. 18.02. 2010

10 Ověřování osvědčení o úlovku podle čl. 17 nařízení IUU U dovážených produktů rybolovu probíhá příslušným orgánem členské země ověřování, zda  osvědčení o úlovku bylo potvrzeno orgánem, který třetí země oznámila Komisi jako kompetentní k potvrzovaní osvědčení o úlovku ;  dovážené produkty nebyly odloveny plavidly zařazenými na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov IUU;  osvědčení o úlovku nepotvrdil orgán třetí země, která byla zařazena na seznam nespolupracujících třetích zemí;  nebylo vydáno varovné oznámení podle čl. 23 nařízení IUU. 18.02. 2010

11 Ověřování osvědčení o úlovku podle čl. 17nařízení IUU Seznamy státu a jejich příslušných orgánů k ověřování osvědčení o úlovku, seznamy plavidel provádějících rybolov IUU a nespolupracujících třetích zemí a vydání varovného oznámení jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách DG MARE http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.ht m http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.ht m Na základě výsledků ověření příslušný orgán členské země v kolonce 12 uvede, zda je dovoz povolen či nikoliv. 18.02. 2010

12 Odmítnutí dovozu Příslušný orgán členské země odmítne dovoz, pokud –dovozce nepředloží osvědčení o úlovku, – produkty určené pro dovoz nejsou totožné s produkty uvedenými v osvědčení o úlovku, –osvědčení o úlovku není potvrzeno kompetentním orgánem třetí země, –osvědčení o úlovku neuvádí všechny potřebné údaje, –dovozce nepředloží v případě nepřímého dovozu listinné důkazy nebo prohlášení zpracovatelského podniku, – rybářské plavidlo uvedené v osvědčení o úlovku je zařazeno na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov IUU, nebo – osvědčení o úlovku potvrdil orgán třetí země určené jako nespolupracující země. 18.02. 2010

13 Odmítnutí dovozu Produkty nemohou být propuštěny do volného oběhu a musí být navrženo jiné celně schválené určení - zpětný vývoz nebo zničení 18.02. 2010

14 Vývoz produktů rybolovu Vývoz produktů dovezených na základě osvědčení o úlovku je povolen, pokud příslušný orgán členského státu, z něhož má být zpětný vývoz proveden, potvrdí část osvědčení o úlovku týkající se „zpětného vývozu“, pokud jsou produkty rybolovu, které mají být zpětně vyvezeny, součástí dovezených produktů. 18.02. 2010

15 Sankce Ukládány za závažné porušení předpisů: −podnikání související s rybolovem IUU, včetně obchodu s produkty rybolovu nebo dovozu těchto produktů, −falšování dokladů nebo používání těchto falešných či neplatných dokladů. Může být udělena sankce do výše nejméně pětinásobku hodnoty produktů rybolovu získaných spácháním závažného porušení předpisů (osminásobek hodnoty produktů v případě opakovaného porušení v období pěti let). 18.02. 2010

16 Osvědčení APEO Příslušné orgány členské země mohou udělit dovozci osvědčení schváleného hospodářského subjektu - osvědčení APEO. V tomto případě dovozce nemusí předkládat osvědčení o úlovku příslušnému orgánu k ověření. Tyto dokumenty jsou však k dispozici příslušným orgánům pro účely kontroly. Podmínkou pro udělení osvědčení APEO je, že dovozce již má osvědčení oprávněného hospodářského subjektu AEO, a dále musí splňovat kritéria uvedená v prováděcím nařízení. Osvědčení APEO je platné pouze na území členské země, která jej vydala. 18.02. 2010


Stáhnout ppt "Systém Společenství pro boj s nezákonným nehlášeným a neregulovaným rybolovem (rybolov IUU)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (nařízení IUU)  Nařízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google