Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POUŽITÍ REŽIMŮ 42 a 63 Celní správa České republiky Ing. Jiří Štrupl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POUŽITÍ REŽIMŮ 42 a 63 Celní správa České republiky Ing. Jiří Štrupl"— Transkript prezentace:

1 POUŽITÍ REŽIMŮ 42 a 63 Celní správa České republiky Ing. Jiří Štrupl
POUŽITÍ REŽIMŮ 42 a 63 Ing. Jiří Štrupl Odbor Celní GŘC

2 Legislativní základ Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Příručka o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového

3 NK 2454/93 – příloha č. 38, kolonka č. 37: Režim (1)
42 Domácí spotřeba se souběžným propuštěním do volného oběhu u zboží, které tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu, a které případně podléhá podmíněnému osvobození od spotřební daně. Příklad: Zboží podléhající spotřební dani dovážené ze třetí země, které je propuštěno do volného oběhu a tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu. Po propuštění do volného oběhu bezprostředně následuje přeprava v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně z místa dovozu, která byla zahájena oprávněným odesílatelem v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES. Vysvětlení: Poskytuje se osvobození od DPH a případně podmíněné osvobození od spotřební daně, jelikož po dovozu následuje dodání nebo přemístění zboží uvnitř Společenství do jiného členského státu. V takovém případě bude DPH a případně spotřební daň splatná v členském státě konečného určení. Aby se tento režim mohl použít, musí osoby splňovat podmínky uvedené v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES a případně podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES.

4 NK 2454/93 – příloha č. 38, kolonka č. 37: Režim (2)
63 Zpětný dovoz se souběžným propuštěním zboží, které tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu, a které případně podléhá podmíněnému osvobození od spotřební daně, do volného oběhu a pro domácí spotřebu. Příklad: Zboží podléhající spotřební dani zpětné dovezené po pasivním zušlechťovacím styku, které je propuštěno do volného oběhu a tvoří dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu. Po propuštění do volného oběhu bezprostředně následuje přeprava v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně z místa zpětného dovozu, která byla zahájena oprávněným odesílatelem v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES. Vysvětlení: Poskytuje se osvobození od DPH a případně podmíněné osvobození od spotřební daně, jelikož po zpětném dovozu následuje dodání nebo přemístění zboží uvnitř Společenství do jiného členského státu. V takovém případě bude DPH a případně spotřební daň splatná v členském státě konečného určení. Aby se tento režim mohl použít, musí osoby splňovat podmínky uvedené v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES a případně podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES.

5 Zákon o DPH – Základní zásady (1)
§ 13 odst. 1, 2 a 6 – Dodání zboží (1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. (2) Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. (6) Za dodání zboží za úplatu se považuje také přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu. Přemístěním obchodního majetku se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava majetku tímto plátcem nebo jím zmocněnou třetí osobou z tuzemska do jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností v jiném členském státě. (nejčastější případy použití režimu 42 v ČR)

6 Zákon o DPH – Základní zásady (2)
§ 64 odst. 1, 4 a 5 – Dodání zboží do jiného členského státu (1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně. (4) Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě. (5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.

7 Zákon o DPH – Základní zásady (3)
§ 71g – osvobození od daně při dovozu zboží (režimy 42 a 63) (1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká daňová povinnost v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně podle § 64. (2) Pokud se však jedná o dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 odst. 1 nebo o přemístění obchodního majetku podle § 64 odst. 4, je dovoz zboží osvobozen od daně, pokud plátce v okamžiku propuštění zboží do volného oběhu poskytne celnímu úřadu a) své daňové identifikační číslo, b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, které je zboží odesláno nebo přepraveno, popřípadě své daňové identifikační číslo, přidělené pro účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, která jsou uvedena v písemném rozhodnutí celního orgánu o propuštění zboží do volného oběhu, a c) podklady dokazující, že dovezené zboží je bezprostředně určeno k odeslání nebo přepravě do jiného členského státu.

8 Příručka k vyplňování JSD, díl C - dovoz vs. § 71g odst. 2 ZDPH (1)
„a) své daňové identifikační číslo“ - Kolonka č. 14 – Deklarant/zástupce – datový prvek „DIČ deklaranta“ (TDKL09); (39a) V systému e-dovoz se do datového prvku (kolonky) „DIČ deklaranta – plátce DPH“ (TDKL09) uvádí daňové identifikační číslo, které má osoba, na jejíž účet je celní prohlášení činěno, přiděleno jako plátce DPH, a která je povinna následně přiznat daň při dovozu zboží - viz. § 108 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě neuvedení DIČ, které je možno před propuštěním ještě doplnit pracovníkem CÚ, nebo při uvedení neplatného DIČ k DPH, je zúčastněná osoba posuzována jako neplátce DPH a částka DPH je součástí vyměřovaného celního a daňového dluhu. „b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě“/“popřípadě své daňové identifikační číslo, přidělené pro účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě“ – Kolonka č. 8 – Příjemce – datový prvek „DIČ příjemce“ (TCE08)

9 Příručka k vyplňování JSD, díl C – dovoz, systém e-Dovoz (2)
Pravidlo PR354 systému e-Dovoz, „vymáhající“ výše uvedené pro „DIČ deklaranta“ „JESTLIŽE je navržený režim 42,63, PAK deklarant musí být registrovaným plátcem DPH v ČR.“ Pravidlo PR329 systému e-Dovoz, vymáhající výše uvedené pro „DIČ příjemce“ „Jestliže je deklarovaný režim 42 nebo 63, pak první dva znaky z DIČ musí být totožné se zemí určení, jinak první dva znaky z DIČ musí být "CZ".“ Kolonka č. 17a – Kód země určení (49) Do kolonky 17a se uvádí kód poslední země určení ve Společenství, známé v okamžiku dovozu…,je-li uveden jiný kód země určení než „CZ“ (jiná členská země Společenství), použijí se kódy režimu „42“ nebo „63“. (pravidlo PR360 systému e-Dovoz – „Jestliže je deklarovaný režim 42 nebo 63 pak země určení nesmí být „CZ“.“)

10 Příručka k vyplňování JSD, díl C - dovoz (3)
Kolonka č. 44 – zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení (vč. fiktivních certifikátů TARIC) (167c) Pokud je navrhován režim s kódem 42xx nebo 63xx (dodávka osvobozená od DPH do jiného členského státu) uvádí se do této kolonky a) kód „Y040“ a DIČ deklaranta (osoby zaregistrované k DPH, která je od povinnosti odvést DPH v ČR osvobozena, neboť následně dodává, příp. přemisťuje zboží do jiného členského státu) přidělené v členském státě dovozu, tj. v ČR (např. „Y040 CZ “) a b) kód „Y041“ a DIČ příjemce přidělené příslušnými orgány v členském státě konečného určení zboží, kterým je členský stát uvedený v kolonce 17a (např. při následném dodání zboží slovenskému příjemci povinnému odvést daň na Slovensku se uvede „Y041 SK “).

11 NK 2454/93 – příloha č. 38, kolonka č. 44: Zvláštní záznamy,…
Tvoří-li zboží dodávku osvobozenou od DPH do jiného členského státu, uvedou se v kolonce 44 informace požadované v čl. 143 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, včetně– požaduje-li tak členský stát – důkazu, že dovezené zboží má být přepraveno nebo odesláno z členského státu dovozu do jiného členského státu. Zmíněným důkazem, požadovaným v ČR na základě § 71g odst. 2 písm. c) ZDPH jsou standardní doklady z obchodního styku, resp. z oblasti mezinárodní přepravy, jako jsou např. objednávky zboží a přepravy, kontrakty, dodací listy, přepravní listiny a budou – li v té době k dispozici, tak i vlastní faktury, sloužící jako daňové doklady pro dodání zboží do jiného členského státu. viz. § 28 odst. 4 písm. a) ZDPH – lhůta na vystavení daňového dokladu na dodání zboží do JČS je do 15 dnů od konce kal. měsíce, ve kterém se dodání uskutečnilo.

12 Příručka k vyplňování JSD, díl C - dovoz (2)
Poznámka v odst. 167c) příručky k vyplňování JSD, část díl C – dovoz a také poznámka v příloze č. 12 příručky uvedená u kódu režimů 42 a 63

13 Děkuji za pozornost Celní správa České republiky
( 


Stáhnout ppt "POUŽITÍ REŽIMŮ 42 a 63 Celní správa České republiky Ing. Jiří Štrupl"

Podobné prezentace


Reklamy Google