Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nejčastější praktické problémy související s plátcovstvím DPH u obcí Ing. Michaela Dostálová Finanční ředitelství v Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nejčastější praktické problémy související s plátcovstvím DPH u obcí Ing. Michaela Dostálová Finanční ředitelství v Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 1 Nejčastější praktické problémy související s plátcovstvím DPH u obcí Ing. Michaela Dostálová Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

2 2 Zdroje informací •Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH) •Internet MF ČR – www.mfcr.cz, Internet České daňové správy – www.cds.mfcr.czwww.mfcr.czwww.cds.mfcr.cz –Předpisy, tiskopisy, informace k uplatňování DPH

3 3 Identifikace uskutečňovaných plnění pro následné rozhodnutí o uplatnění DPH u obcí •Nutné jak pro období: –Před registrací plátce – pro stanovení obratu –Po registraci plátce • Pro správné uplatnění DPH na výstupu • Pro správné uplatnění nároku na odpočet daně •Nelze používat jiná hlediska - např.: –Hlavní/vedlejší činnost –Zisková/nezisková činnost, atp.

4 4 Uskutečňovaná plnění •Zdanitelná plnění •Osvobozená od daně bez nároku na odpočet •Osvobozená od daně s nárokem na odpočet •Jiná –Výkon veřejné správy –Plnění bez úplaty –Plnění mimo tuzemsko –Atp.

5 5 Zdanitelná plnění • Vymezení - § 13 a násl. ZDPH • Uplatnění DPH

6 6 Vymezení zdanitelných plnění •Dodání zboží - § 13 ZDPH –Převod práva nakládat se zbožím jako vlastník –Zboží – movité věci, elektřina, teplo, chlad, plyn, voda. Definice je uvedena v § 4 odst. 2 ZDPH •Poskytnutí služby - § 14 ZDPH –Službou je vše co není dodáním zboží •Jedná se o plnění uskutečňovaná podle obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku

7 7 Uplatnění DPH u zdanitelných plnění •Nutno dále určit: –Místo plnění (§ 7 a násl. ZDPH) –Datum uskutečnění plnění (§ 21 a násl. ZDPH) –Základ daně (§ 36 a násl. ZDPH) –Sazbu daně (§ 47 a násl. ZDPH) •Jsou předmětem daně podle § 2 ZDPH (plnění od osoby povinné k dani v rámci ekonomické činnosti, za úplatu, s místem plnění v tuzemsku) •Vykazují se v daňovém přiznání ř. 1, 2 •Započítávají se do obratu •Ve vztahu k těmto plněním je možno uplatnit nárok na odpočet daně (§ 72 odst. 2 ZDPH)

8 8 Jiná zdanitelná plnění •Pozor ZDPH označuje za zdanitelná plnění ta plnění, která jsou předmětem daně a plátce je uskutečňuje, ale jsou to i některá přijatá plnění –Přijetí služby a některá dodání zboží od zahraniční osoby povinné k dani nebo od osoby registrované k dani v jiném členském státě (§ 15) –Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16, 17) –Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu (§ 19) –Dovoz zboží z třetí země (§ 20) •Uplatnění daně – obdobně jako zdanitelná plnění. Nezapočítávají se však do obratu

9 9 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně • Vymezení v § 51 a násl. ZDPH • Uplatnění DPH

10 10 Vymezení plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně •Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení (§ 56). Osvobozen je: –Převod staveb, bytů a nebytových prostor po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby –Převod pozemků, s výjimkou převodu stavebních pozemků –Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor –Pozn.: •Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel •Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň •Související služby nebo zboží jsou samostatná plnění

11 11 Pokračování •Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61) – např.: –Plnění úzce související s ochranou a výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu –Poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost –Poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání –Plnění při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž

12 12 Pokračování •Finanční činnosti (§ 54) - např. úvěry a půjčky •Výchova a vzdělávání (§ 57) – např. –Výchovná a vzdělávací činnost ve školách a školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku –Výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže •Zdravotnické služby a zboží (§ 58) –Služby zdravotní péče a související služby poskytované oprávněnými subjekty pacientům a osobám, jímž je taková péče určena, vymezené zákonem o veřejném zdravotním pojištění –Vymezená dodání zboží •Sociální pomoc (§ 59) –sociální služby poskytované podle zvláštního právního předpisu •Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 62)

13 13 Uplatnění DPH u plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně •Plnění se nezapočítávají do obratu. Výjimky, které znamenají, že se plnění započítá do obratu platí pro: –Finanční činnosti –Převod pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor –Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor Toto však neplatí pokud se jedná o: –doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně –prodej hmotného majetku a nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, o kterých osoba povinná k dani účtuje nebo o kterých vede evidenci •Nejsou předmětem daně, vykazují se však v daňovém přiznání – ř. 50 •Ve vztahu k těmto plněním není možno uplatnit nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 1 ZDPH

14 14 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet • Vymezení v § 63 a násl. ZDPH • Uplatnění DPH

15 15 Vymezení plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet •Většinou plnění ve vztahu k jiným členským státům ES nebo třetím zemím –Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64) –Vývoz zboží (§ 66) –Mezinárodní přeprava zboží a služby související (§ 69) –Mezinárodní přeprava osob (§ 70)

16 16 Uplatnění DPH •Plnění se započítávají do obratu •Nejsou předmětem daně, vykazují se však v daňovém přiznání – ř. 20, 22, 25 •Ve vztahu k těmto plněním je možno uplatnit nárok na odpočet daně (§ 72 odst. 2 ZDPH)

17 17 Výkon veřejné správy • Vymezení • Uplatnění DPH

18 18 Vymezení výkonu veřejné správy •Činnost musí být vykonávána v rámci zvláštního právního režimu platného pro veřejnoprávní subjekty, nikoli za stejných právních podmínek, které platí pro soukromé ekonomické subjekty •O výkon veřejné správy se jedná pouze v případě, že veřejnoprávní subjekt tuto činnost vykonává na základě zvláštního právního předpisu, aniž by ji stejným způsobem a za stejných podmínek, na základě stejného právního předpisu mohla provádět soukromoprávní osoba

19 19 Uplatnění DPH u výkonu veřejné správy •Není předmětem daně, neboť se nejedná o plnění v rámci ekonomické činnosti •Nevykazují se v daňovém přiznání •Nepočítá se do obratu •Není možno uplatnit nárok na odpočet daně ve vztahu k výkonu veřejné správy

20 20 Plnění bez úplaty •Obecně: –Nejsou předmětem daně, nevykazují se v daňovém přiznání –Nezapočítávají se do obratu –Ve vztahu k těmto plněním není nárok na odpočet daně •ZDPH však v některých případech stanoví, že i tato plnění jsou považována za zdanitelná plnění. Např. dodáním zboží je podle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce, pokud byl uplatněn odpočet. Vymezení těchto případů je uvedeno v § 13 odst. 5 ZDPH •Podobně pro služby v§ 14 odst. 3 ZDPH

21 21 Plnění mimo tuzemsko •Předmětem DPH v tuzemsku jsou pouze plnění s místem plnění v tuzemsku •Místo plnění se pro jednotlivá plnění posuzuje podle § 7 a násl. ZDPH •Uplatnění DPH –Nejsou předmětem daně –Vykazují se v daňovém přiznání – ř. 21, 25 –Nezapočítávají se do obratu –Nárok na odpočet ve vztahu k těmto plněním je možno uplatnit jen za podmínek uvedených v § 72 odst. 2 ZDPH

22 22 Jiná plnění •Přijaté peníze – dary, penále, příspěvky, dotace, atp. •Uplatnění DPH –Nejedná se o úplatu za dodané zboží nebo poskytnuté služby –Nejsou předmětem daně –Nevykazují se v daňovém přiznání –Nezapočítávají se do obratu

23 23 Jiná plnění •„Přeúčtování“ - § 36 odst. 11 ZDPH umožňuje určitá plnění vykázat mimo základ daně. Podmínky: –částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby –přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu –plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně •Tato plnění nejsou předmětem daně, nevykazují se v daňovém přiznání, nezapočítávají se do obratu.

24 24 Typy plnění - shrnutí PLNĚNÍDAŇNÁROK NA ODPOČET neEČNe - § 2Ne - § 72/1, Poměr - § 72/5 EČ: uskutečňovaná plnění zdanitelnáAno - § 13,14Ano - § 72/2 mimo tuzemskoNe - § 2Je možný dle - § 72/2 osv. s NONe - § 63Ano - § 72/2 osv. bez NONe - § 51Ne -§ 75/1, Krácený dle § 72/4 koeficientem dle § 76


Stáhnout ppt "1 Nejčastější praktické problémy související s plátcovstvím DPH u obcí Ing. Michaela Dostálová Finanční ředitelství v Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google