Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Laboratorní řád Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Laboratorní řád Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník"— Transkript prezentace:

1 Laboratorní řád Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník
Bezpečnost práce Laboratorní řád Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov, Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová

2 Při práci v laboratoři se vyskytují rizika, která (v souladu s ČSN – Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích) vyžadují dodržování následujících pokynů:

3 Laboratorní řád Žáci jsou povinni se na každé laboratorní cvičení předem připravit tak, aby účelně využili času stanoveného pro dané cvičení. Chrání zdraví nejen své, ale i svých spolupracovníků. Bezpodmínečně musí znát principy a smysl zadaných úloh. Při práci se žáci musí řídit písemnými nebo ústními pokyny a smějí provádět pouze předepsané pokusy.

4 Laboratorní řád Není dovoleno přinášet ani odnášet z laboratoře jakékoliv chemikálie, přístroje a pomůcky. Pokud jakákoliv instrukce nebo její část není dostatečně srozumitelná, je žák povinen požádat vyučujícího o vysvětlení. Vstup do laboratoře je dovolen pouze v doprovodu vyučujícího. Opuštění laboratoře v průběhu či při ukončení úlohy je možné pouze s vědomím a svolením vyučujícího.

5 Laboratorní řád V laboratoři je přísně zakázáno jíst, pít a kouřit (nedoporučuje se ani vnášení nebalených jídel, poživatin a neuzavřených nápojů, aby nedošlo k jejich kontaminaci). Do laboratoře je zakázáno vstupovat a pobývat v ní pod vlivem alkoholu a jiných psychotropních a omamných látek. Užívání léků způsobilých ovlivňovat rozpoznávací a reakční schopnosti je dovoleno jen po předchozí konzultaci s vyučujícím.

6 Laboratorní řád Před každým odchodem z laboratoře je třeba si umýt ruce. Do laboratoře si žáci musí oblékat laboratorní plášť, který musí být vždy zapnutý. Do laboratoře je zakázáno vstupovat s kontaktními čočkami. Dlouhé vlasy je nutno upravit tak, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy – svázat gumičkou příp. sponou. Nošení dlouhých volných řetízků též není dovoleno.

7 Laboratorní řád Do laboratoře nesmějí vstupovat osoby, které by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu mohly být pobytem v laboratoři, používanými chemikáliemi nebo biologickým materiálem ohroženy. Každý žák má přiděleno své pracovní místo u laboratorního stolu. Na pracovním místě je žák povinen udržovat pořádek a čistotu. Každý žák zodpovídá za používané přístroje a pomůcky. Ztrátu nebo poškození ohlásí ihned vyučujícímu.

8 Laboratorní řád Horké nebo chemikáliemi kontaminované pomůcky se odkládají na stanovené místo. Zátky od reagenčních lahviček se pokládají na stůl tak, aby se části potřísněné reagenciemi nedotýkaly stolu. Nádobky s reagenciemi je třeba po použití ihned vrátit zpět na původní místo. Je zakázáno ukládat do pracovních souprav hořlaviny a rozpracované práce (pokud není uvedeno v pokynech k práci), při nichž probíhá reakce nebo lze předpokládat, že proběhnout může.

9 Laboratorní řád Pokud dojde k rozlití, rozsypání či úniku jakékoliv chemikálie či biologického materiálu mimo stanovené nádoby, je žák povinen provést veškerá opatření, aby zabránil škodám na zdraví, majetku a životním prostředí a neprodleně informovat vyučujícího. Totéž platí i při jiných mimořádných událostech, jako je neočekávané vzplanutí materiálu, neočekávaná reakce apod. Při rozlití hořlaviny je nutno okamžitě zhasnout kahan, vypnout elektrický proud, zajistit dobré větrání místnosti a odstranit hořlavinu vsáknutím do porézního materiálu, který se odstraní na bezpečné místo.

10 Laboratorní řád Rozlitou kyselinu je nutno ihned ředit vodou, případně neutralizovat uhličitanem sodným a spláchnout vodou. Rozlité zásady se spláchnou vodou. Ostatní rozlité či rozsypané chemikálie se likvidují podle pokynů vyučujícího; nestanoví-li předpisy jinak, zpravidla se smetou či odsají do vhodného materiálu a likvidují jako nebezpečný odpad, potřísněné místo se pečlivě umyje vodou. Střepy a odpad s ostrými hranami musí být ukládány do nádob pro tento účel označených a k tomu určených.

11 Laboratorní řád Při práci s koncentrovanými kyselinami, hydroxidy a některými organickými rozpouštědly musí žáci postupovat s maximální opatrností a používat ochranných pomůcek. Při práci s koncentrovanými kyselinami se používají ochranné štíty na obličej (Běžné dioptrické brýle nejsou dostatečnou ochranou.) Při práci s biologickým materiálem žáci musí pracovat v gumových rukavicích.

12 Laboratorní řád Je zakázáno pipetovat ústy. Skleněné pipety se zásadně používají s pipetovacím nástavcem. Veškeré práce s těkavými, dýmavými, dráždivými nebo zvláště toxickými látkami je třeba provádět v zapnuté digestoři. Testované vůně nebo zápachy vzniklých plynů je třeba opatrně pohybem ruky přivát k nosu, nesmí dojít k prudkému vdechnutí koncentrovaných plynů.

13 Laboratorní řád S nejvyšší opatrností musí žáci pracovat s kahanem (otevřený plamen) a s předměty, které byly zahřívány (zkumavky, keramická mřížka atd.). Zapálené hořáky kahanů není dovoleno nechat hořet bez dozoru. Prošlehne-li plamen dovnitř hořáku, nebo dojde-li k náhlému zhasnutí plamene, je třeba okamžitě uzavřít přívod plynu, počkat na vychladnutí kahanu a hořák seřídit. Je zakázáno ohřívat na kahanu či vařiči hořlaviny (např. líh). Pokud je toto určeno pracovními návody, je zakázáno vlévat či doplňovat hořlavinu při zapáleném kahanu či horké topné desce. Je-li cítit plyn, nesmí se zapínat elektrické spotřebiče. Místnost je nutno rychle vyvětrat.

14 Laboratorní řád Zkumavka s roztokem se zahřívá a pozoruje vždy
s ústím odvráceným od obličeje vlastního i všech osob v okolí. Při likvidaci roztoků po skončeném pokusu je nutno dbát předpisů a pokynů vyučujícího. Roztoky, které mohou být vylity do kanalizace, je třeba vždy důkladně zředit: rozpouštědla s vodou dokonale mísitelná asi 1:10, vodné roztoky kyselin a zásad asi 1:30. Rozpouštědla, která se s vodou dokonale nemísí, látky výbušné, kyseliny a zásady nad uvedenou koncentraci, látky, které s vodou, kyselinami či zásadami uvolňují jedovaté nebo dráždivé plyny, se do potrubí vylévat nesmějí a likvidují se podle pokynu vyučujícího.

15 Laboratorní řád Dojde-li k úrazu, je potřeba okamžitě poskytnout první pomoc a událost a poskytnuté úkony bez zbytečného prodlení nahlásit vyučujícímu či laborantovi. Při porušení jakékoliv z výše uvedených zásad, při ohrožení zdraví či bezpečnosti svojí či jiných osob v laboratoři bude dotyčná osoba vykázána z prostor laboratoře. Žákům je zakázáno nedovoleně manipulovat s elektrickými přístroji, zásuvkami, připojovat do obvodu neschválené přístroje, snímat kryty elektrických a točivých strojů (zvláště v chodu) (ani za účelem opravy či vylepšení chodu!,včetně výměny žárovek, nahazování pojistek apod.) bez vědomí, přítomnosti a dozoru vyučujícího.

16 Laboratorní řád Pokud žák zjistí nebo má podezření, že došlo
k poškození vybavení laboratoře způsobem, který ohrožuje zdraví a bezpečnost osob (např. unikající plyn, poškozenou izolaci elektrického vedení, vniknutí tekutin do elektrických zásuvek) oznámí to okamžitě vyučujícímu či laborantovi (pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení, provede sám bezpečnostní opatření). Po ukončení práce žák umyje použité sklo a uklidí další používané pomůcky na místo k tomu určené. Před odchodem z laboratoře vyučující překontroluje pracovní místo, používané přístroje a pomůcky. Zjištěné nedostatky je student povinen odstranit, teprve poté mu vyučující povolí odchod z laboratoře.

17 Literatura, zdroje informací
Vše dostupné online k_2R.html


Stáhnout ppt "Laboratorní řád Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google