Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODZIM …a činnosti s ním spojené

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODZIM …a činnosti s ním spojené"— Transkript prezentace:

1 PODZIM …a činnosti s ním spojené
Obor Bezpečnost pro ČK PODZIM …a činnosti s ním spojené

2 bezpečnost v klubovne bezpečnost v telocvicne zachazeni s naradim a el. Spotřebiči Podzemí Horolezení

3 Zacházení s nářadím Práci je třeba přidělovat s ohledem na věk a schopnosti Pracovat na určeném místě a dodržovat pokyny, mít dostatečný pracovní prostor Udržovat pořádek na pracovišti

4 Zacházení s nářadím Používat bezvadné nástroje a nářadí, nářadí používat k tomu, k čemu je určeno Při práci ve výškách být zajištěn, zabránit upadávání nářadí (přivázat ho). s ostrými nástroji pracovat směrem od těla, dříví sekat na špalku Používat ochranné prostředky - rukavice, brýle, respirátor

5 Zacházení elektrickými spotřebiči
Z elektrických nářadí mohou mladší 15 let pracovat pouze s vrtačkou a to pouze v souladu s návodem Výměna vrtáku pouze při odpojené vrtačce. Dbát na kvalitní stav elektroinstalace - pozor na mokro nebo vlhko Prodlužovačky rozvinovat a svinovat odpojené od sítě

6 Zacházení elektrickými spotřebiči
Zapínat a vypínat složitější zařízení pouze na pokyn nebo s vědomím vedoucího Při výměně žárovky musí být vypínač vypnutý U plynových vařičů pozor na úniky plynu (je to cítit), přetečení vody a uhašení plamene. S jedy , výbušninami a těkavými látkami mohou pracovat pouze starší 15 let.

7 Bezpečnost v klubovně Při pohybu (hrách) dávat pozor na ostré hrany stolů, skříní, okna otevřená dovnitř atd. Důležitý je stav podlahy, pozor na díry, kluzký povrch, rozlitou vodu. Při výstupu do výšky používat žebřík, štafle, je-li třeba jistit vystupujícího

8 Bezpečnost v klubovně Udržovat v místnosti pořádek
Pozor na rozpálená kamna Při odchodu zabezpečit klubovnu, zkontrolovat aby netekla voda, neutíkal plyn, nechat vyhasnout příp. vynést kamna, vypnout el. spotřebiče, zhasnout

9 Bezpečnost v tělocvičně, na hřišti
Dodržovat provozní řád sportoviště Používat vhodný oděv a obuv Před sport. výkony se rozcvičit Dodržovat kázeň při sportování Mít o účastnících přehled, např. organizovat hry po skupinkách.

10 Bezpečnost v tělocvičně, na hřišti
Zkontrolovat cvičební nářadí a používat jen bezchybné, v případě potřeby mít zajištěn u nářadí dozor a pomoc Přesvědčit se o účinnosti ochran oken, svítidel atd. (hlavně míčové hry) Dbát aby nedošlo k přetěžování organismu Na hřišti přizpůsobit oblečení a činnost povětrnostním podmínkám

11

12 Chování v krizových situacích
Zde je krizovou situací myšleno především nebezpečná situace, která vznikla při skautské činnosti. Zvládnout takovou situaci nám pomůže několik zásad, které při práci dodržujeme:

13 Předcházení nebezpečným situacím
Každý vůdce předvídá většinu potenciálně nebezpečných situací a podle možností se jim snaží pokud možno vyhnout, nebo míry rizika omezit. Takovému chování se také s určitou mírou přesnosti dá říkat zodpovědnost. Naším heslem je "Buď připraven"

14 Odborné vedení Při specializované činnosti musí být vůdce odborně na výši, případně si musí umět "odborníka" zajistit. To se týká např. zmiňovaných druhů aktivit: , Cyklo Voda VHT speleo, atd.

15 Znalost bezpečnostní problematiky
Vůdce zná možná rizika I jejich následky zná u konkrétních typů také způsoby omezení rizika Ovládá postupy vedoucí k minimalizaci následků krizových situací.

16 Administrativní úkony spojené s následky krizových situací
V případě úrazů nebo jiných závažných situacích je třeba:

17 Informovat rodiče postiženého
Informovat co nejdříve nadřízenou složku (tedy např. středisko = vůdce střediska) V některých případech uvědomit Policii ČR (úraz s těžkými poškozeními zdraví nebo smrtí, trestný čin) Pro případ úrazu je pojištěn každý účastník skautské akce - z toho plyne, že je potřeba pro tyto účely zjistit všechny okolnosti nehody, případné svědky - spojení na ně, popis situace atd.

18 Postup při nehodě v bodech(1-4):
1.-8. ZACHOVAT KLID A ROZVAHU ! 1. Poskytnout první pomoc a zajistit opatření proti šoku 2. Zajistit osobní věci postiženého případně jiný majetek 3. Zajistit svědky události, zjistit přesné okolnosti nehody 4. Je-li potřeba, zajistit transport postiženého k lékařskému ošetření nebo místu naložení na sanitku apod.

19 Postup při nehodě v bodech(5-6):
5. Současně s transportem zajišťovat příjezd sanitky či jiného dopravního prostředku, nebo alespoň vyslat spojku napřed se zprávou (dnes nejčastěji obstaráte mobilním telefonem - je-li třeba, používejte čísla tísňového volání). 6. Je-li třeba vyrazit pro pomoc a zraněný se ponechává na místě, je nutné ho zajistit proti prochladnutí a dešti a ponechat u něj jednoho strážce.

20 Postup při nehodě v bodech(7-8):
7.Po předání zraněného do odborné péče je také třeba provést ostatní potřebné úkony jako je informování rodičů, nadřízených složek příp. policie, předat jeho osobní věci rodičům. Toto je potřeba provést bez zbytečných odkladů, obvykle ihned po skončení akce, nevyžadují-li to okolnosti dříve. 8. Postarat se o ostatní účastníky výpravy, dokončit akci, případně ji ukončit předčasně a dopravit účastníky do svých rodin.

21 Podzemí….

22

23 Horolezecká stěna Krč


Stáhnout ppt "PODZIM …a činnosti s ním spojené"

Podobné prezentace


Reklamy Google