Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Praha – pól růstu ČR Zahajovací konference OP PPR ČR Mgr. Zdeňka Filipová 7. 9. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Praha – pól růstu ČR Zahajovací konference OP PPR ČR Mgr. Zdeňka Filipová 7. 9. 2015."— Transkript prezentace:

1

2 Operační program Praha – pól růstu ČR Zahajovací konference OP PPR ČR Mgr. Zdeňka Filipová 7. 9. 2015

3 Příprava OP Praha – pól růstu ČR  Přípravy od roku 2011 EUPraha Strategie EU 2020 Nařízení EU Priority Prahy Strategický plán

4 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor evropských fondů MHMP Příprava OP Praha – pól růstu ČR

5 Návrhy nařízení EU (říjen 2011) Nové pojmy, nová pravidla  Tematická koncentrace  50% spolufinancování pro více rozvinutý region  Předběžné podmínky (ex-ante kondicionality)  Možnosti finanční flexibility  Územní dimenze – nový nástroj ITI  Důraz na využití finančních nástrojů  Milníky, výkonnostní rezerva

6 Definování priorit Prahy (rok 2011) OP PRESSPRVEK Spolupráce s VŠ Platformy k OP Definice priorit pro programové období 2014 - 2020 aktualizace RISPrincip partnerství

7 Hierarchizace priorit Prahy (rok 2011)  listopad 2011 – prezentace návrhu priorit HMP v Bruselu  prosinec 2011 - Analýza oblastí pro podporu v rámci politiky soudržnosti (zpracoval IPR) - vydefinování konkrétních priorit pro příští programové období  prosinec 2011 - vypracována hierarchizace priorit Prahy vycházející z Analýzy oblastí pro podporu

8 Přípravy OP (rok 2012)  Identifikace předběžných podmínek (tzv. ex-ante kondicionalit) vztahujících se k regionu Praha  Tvorba implementačního modelu ITI  Definování potenciálních příjemců OP Praha  První variantní podoba operačního programu  28.11.2012 vymezení operačních programů vládou ČR  Jednání s rezorty o hraničních oblastech podpory  Argumentace pro využití 3% flexibility

9 Princip partnerství (rok 2012) Ustanovení platforem pro přípravu OP Praha  Externí platforma - princip partnerství, analogie k monitorovacímu výboru operačních programů  Interní platforma (zájmy hl. m. Prahy – politická rozhodnutí)  Interní pracovní skupina (zástupci relevantních odborů MHMP) Externí platforma pro přípravu OP Interní platforma pro přípravu OP Interní pracovní skupina pro přípravu OP

10 Smart Prague  Praha si zvolila strategii SMART Prague – hlavní nosný koncept pro OP Praha Tři základní osy s potenciálem posunout Prahu k nejvíce konkurenceschopným a rozvinutým městům/regionům EU/světa: SMART Infrastructure - inteligentní konektivita, maximální účinnost města SMART Specialisation - přímá vazba na koncept S3 a RIS SMART Creativity - odraz diverzity lidských zdrojů, multikulturního a metropolitního charakteru města s nadregionálním významem

11 Smart Prague

12 Přípravy OP (rok 2013)  Zpracování Analýzy absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v programovém období 2014 - 2020  Předložení prvního návrhu OP na MMR (s indikativním vyčíslením finančních prostředků)  Zpracování Ex-ante hodnocení a Strategické posouzení vlivu OP Praha na ŽP (SEA)  Tvorba indikátorové soustavy  Koncem roku 2013 finální schválení nařízení EU

13 Přípravy OP (rok 2014)  Ex-ante posouzení pro využití finančních nástrojů  Podpis memorand o spolupráci s dalšími ŘO  RIS3 Prahy řešen jako Annex k národní RIS3 (koordinace národní RIS3 – MŠMT)  IPR pověřen zajištěním samotné tvorby Integrované strategie ITI

14 Meziresortní připomínkové řízení Duben-květen 2014 Neformální dialog s EK Květen 2013 – červenec 2014 Ex-ante hodnocení Červen 2015 Výbor pro informatiku a EU fondy 5. 6. 2014 RHMP 10. 6. 2014 ZHMP 19. 6. 2014 Proces schvalování OP 17.6.2014 veřejné projednání v rámci procesu vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA)

15 Schválení OP vládou ČR 9. 7. 2014 OP odeslán EK 15. 7. 2014 Formální dialog Od července 2014 Schválení OP Evropskou komisí: 9. 6. 2015 Proces schvalování OP

16 Platformy k OP pro implementaci programu Monitorovací výbor  29 členů s hlasovacím právem, 10 hostů bez hlasovacího práva  Zástupci ŘO OP PPR, ostatní ŘO a partneři (čl. 5 obec. nař.)  Partneři např. orgány veřejné správy, občanské společnosti včetně NNO, sociálních a hospodářských partnerů  Monitoruje provádění programu vč. aspektů, které ovlivňují výkonnost programu. Schvaluje nebo projednává klíčové dokumenty (kritéria, model hodnocení, VZ/ZZ, revize OP,…)  Schází se zpravidla 2 x ročně (minimum je 1 x ročně)  První jednání 8. 9. 2015

17 Platformy k OP pro implementaci programu Plánovací komise (PK)  PK pro implementaci OP PPR vs. dílčí PK pro prioritní osy  Min. 5 a max. 20 členů (týká se PK i dílčí PK)  Zástupci ŘO OP PPR, ostatních ŘO a partnerů (čl. 5 obec. nař.)  Partneři např. orgány veřejné správy, občanské společnosti včetně NNO, sociálních a hospodářských partnerů  Zajištění partnerské spolupráce při implementaci aktivit  Schvaluje SRP, projednává texty výzev (doporučení pro ŘO), koordinace synergií a komplementarit  Schází se dle potřeby (první jednání 11. 8. 2015)

18 řídicí orgán – hl. m. Praha regionální OP – území Prahy Alokace OP Praha – 201,6 mil. € (podíl EU), celkem 403,18 mil. € (11,1 mld. Kč) Mimo to ještě prostředky v jiných ŘO z 3% flexibility, plus FS 2 samostatné OP (OPPA a OPPK) 1 multifondový OP se 2 multifondovými prioritními osami Spolufinancování EU 85 %Spolufinancování EU 50 % OP Praha – Pól růstu ČR

19 Prioritní osy OP Praha PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovacíPO 2 – Udržitelná mobilita a energetické úsporyPO 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudoběPO 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiPO 5 – Technická pomoc

20 Prioritní osy – alokace PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (ERDF) PO 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory (ERDF) PO 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (ERDF+ESF) PO 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (ERDF+ESF) PO 5: Technická pomoc (ESF)

21 Příprava řídící dokumentace OP (rok 2015) Řídící dokumentace: = dokumenty, které popisují a stanovují jasné vymezení procesů, postupů, lhůt a termínů a odpovědností v rámci jednotlivých programů na úrovni ŘO, a to včetně vzájemných vztahů jednotlivých subjektů implementační struktury  Operační manuál, Pracovní postupy, Pravidla pro žadatele a příjemce (dříve projektová příručka), další dokumenty (Popis funkcí a postupů zavedených pro řídicí orgán)

22 Příprava řídící dokumentace OP  MMR-NOK musí schvalovat celou řídicí dokumentaci i její aktualizace  Od ledna - příprava řídící dokumentace OP  Od května do současnosti probíhá připomínkování řídicí dokumentace ze strany MMR-NOK  ŘD v souladu s JMP (Jednotné metodické prostředí) - soubor metodický pokynů a doporučení, vydaný MMR-NOK. Metodické pokyny obsahují závazná pravidla pro ŘO závazná, případně doporučující

23 Audit designace Evaluační plán Audit designace  zatím nebyl zahájen (předpoklad 2. polovina září)  dosud nebyla schválena řídicí dok. ze strany MMR  nejasnosti ohledně zapojení hl. m. Prahy do ITI Evaluační plán  EP musí být schválen MV nejpozději do 1 roku od schválení programu EK, tj. do 9. 6. 2016  řešíme formální záležitosti a připravujeme přílohy evaluačního plánu  po schválení přehledu evaluačních aktivit OP Praha ze strany MMR budou zpracovány evaluační karty

24 Příprava a vyhlašování výzev  V návaznosti na SRP  Nutná koordinace s dalšími ŘO (vymezení podpory/překryvy)– MŽP, MD, MPSV, MŠMT, MMR (IROP)  První výzvy září/říjen 2015  PO 2  SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy  PO 3:  SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání

25 Příprava a vyhlašování výzev  PO 4  SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let  SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti  SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti  PO 5 – Technická pomoc

26 Podpora žadatelů a příjemců ŘO bude zajišťovat:  Metodickou podporu žadatelů a příjemců  Semináře a workshopy  Konzultace  Pravidla pro žadatele a příjemce  Webové stránky OP PPR – www.prahafondy.euwww.prahafondy.eu  Dokumenty pro žadatele a příjemce  Výzvy, veškeré aktuality týkající se OP  Úspěšné projekty apod.

27 Řízení rizik Personální stabilita (motivace, vzdělávání) Evaluace Práce s hodnotiteli Spolupráce s dalšími ŘO Využití zkušeností (OPPA/OPPK) Využití zahraničních zkušeností (EK, zahraniční ŘO, Interreg Europe, Peer2peer) Změny v ŘO

28 Finanční nástroje ITI Veřejná podpora Otevřené otázky

29 Děkuji za pozornost Mgr. Zdeňka Filipová Vedoucí oddělení řízení a koordinace programu Odbor evropských fondů Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 29/35 111 21 Praha 1 www.prahafondy.eu zdenka.filipova@praha.eu


Stáhnout ppt "Operační program Praha – pól růstu ČR Zahajovací konference OP PPR ČR Mgr. Zdeňka Filipová 7. 9. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google