Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Praha – pól růstu ČR Zahajovací konference OP PPR ČR Mgr. Zdeňka Filipová 7. 9. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Praha – pól růstu ČR Zahajovací konference OP PPR ČR Mgr. Zdeňka Filipová 7. 9. 2015."— Transkript prezentace:

1

2 Operační program Praha – pól růstu ČR Zahajovací konference OP PPR ČR Mgr. Zdeňka Filipová

3 Příprava OP Praha – pól růstu ČR  Přípravy od roku 2011 EUPraha Strategie EU 2020 Nařízení EU Priority Prahy Strategický plán

4 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor evropských fondů MHMP Příprava OP Praha – pól růstu ČR

5 Návrhy nařízení EU (říjen 2011) Nové pojmy, nová pravidla  Tematická koncentrace  50% spolufinancování pro více rozvinutý region  Předběžné podmínky (ex-ante kondicionality)  Možnosti finanční flexibility  Územní dimenze – nový nástroj ITI  Důraz na využití finančních nástrojů  Milníky, výkonnostní rezerva

6 Definování priorit Prahy (rok 2011) OP PRESSPRVEK Spolupráce s VŠ Platformy k OP Definice priorit pro programové období aktualizace RISPrincip partnerství

7 Hierarchizace priorit Prahy (rok 2011)  listopad 2011 – prezentace návrhu priorit HMP v Bruselu  prosinec Analýza oblastí pro podporu v rámci politiky soudržnosti (zpracoval IPR) - vydefinování konkrétních priorit pro příští programové období  prosinec vypracována hierarchizace priorit Prahy vycházející z Analýzy oblastí pro podporu

8 Přípravy OP (rok 2012)  Identifikace předběžných podmínek (tzv. ex-ante kondicionalit) vztahujících se k regionu Praha  Tvorba implementačního modelu ITI  Definování potenciálních příjemců OP Praha  První variantní podoba operačního programu  vymezení operačních programů vládou ČR  Jednání s rezorty o hraničních oblastech podpory  Argumentace pro využití 3% flexibility

9 Princip partnerství (rok 2012) Ustanovení platforem pro přípravu OP Praha  Externí platforma - princip partnerství, analogie k monitorovacímu výboru operačních programů  Interní platforma (zájmy hl. m. Prahy – politická rozhodnutí)  Interní pracovní skupina (zástupci relevantních odborů MHMP) Externí platforma pro přípravu OP Interní platforma pro přípravu OP Interní pracovní skupina pro přípravu OP

10 Smart Prague  Praha si zvolila strategii SMART Prague – hlavní nosný koncept pro OP Praha Tři základní osy s potenciálem posunout Prahu k nejvíce konkurenceschopným a rozvinutým městům/regionům EU/světa: SMART Infrastructure - inteligentní konektivita, maximální účinnost města SMART Specialisation - přímá vazba na koncept S3 a RIS SMART Creativity - odraz diverzity lidských zdrojů, multikulturního a metropolitního charakteru města s nadregionálním významem

11 Smart Prague

12 Přípravy OP (rok 2013)  Zpracování Analýzy absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v programovém období  Předložení prvního návrhu OP na MMR (s indikativním vyčíslením finančních prostředků)  Zpracování Ex-ante hodnocení a Strategické posouzení vlivu OP Praha na ŽP (SEA)  Tvorba indikátorové soustavy  Koncem roku 2013 finální schválení nařízení EU

13 Přípravy OP (rok 2014)  Ex-ante posouzení pro využití finančních nástrojů  Podpis memorand o spolupráci s dalšími ŘO  RIS3 Prahy řešen jako Annex k národní RIS3 (koordinace národní RIS3 – MŠMT)  IPR pověřen zajištěním samotné tvorby Integrované strategie ITI

14 Meziresortní připomínkové řízení Duben-květen 2014 Neformální dialog s EK Květen 2013 – červenec 2014 Ex-ante hodnocení Červen 2015 Výbor pro informatiku a EU fondy RHMP ZHMP Proces schvalování OP veřejné projednání v rámci procesu vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA)

15 Schválení OP vládou ČR OP odeslán EK Formální dialog Od července 2014 Schválení OP Evropskou komisí: Proces schvalování OP

16 Platformy k OP pro implementaci programu Monitorovací výbor  29 členů s hlasovacím právem, 10 hostů bez hlasovacího práva  Zástupci ŘO OP PPR, ostatní ŘO a partneři (čl. 5 obec. nař.)  Partneři např. orgány veřejné správy, občanské společnosti včetně NNO, sociálních a hospodářských partnerů  Monitoruje provádění programu vč. aspektů, které ovlivňují výkonnost programu. Schvaluje nebo projednává klíčové dokumenty (kritéria, model hodnocení, VZ/ZZ, revize OP,…)  Schází se zpravidla 2 x ročně (minimum je 1 x ročně)  První jednání

17 Platformy k OP pro implementaci programu Plánovací komise (PK)  PK pro implementaci OP PPR vs. dílčí PK pro prioritní osy  Min. 5 a max. 20 členů (týká se PK i dílčí PK)  Zástupci ŘO OP PPR, ostatních ŘO a partnerů (čl. 5 obec. nař.)  Partneři např. orgány veřejné správy, občanské společnosti včetně NNO, sociálních a hospodářských partnerů  Zajištění partnerské spolupráce při implementaci aktivit  Schvaluje SRP, projednává texty výzev (doporučení pro ŘO), koordinace synergií a komplementarit  Schází se dle potřeby (první jednání )

18 řídicí orgán – hl. m. Praha regionální OP – území Prahy Alokace OP Praha – 201,6 mil. € (podíl EU), celkem 403,18 mil. € (11,1 mld. Kč) Mimo to ještě prostředky v jiných ŘO z 3% flexibility, plus FS 2 samostatné OP (OPPA a OPPK) 1 multifondový OP se 2 multifondovými prioritními osami Spolufinancování EU 85 %Spolufinancování EU 50 % OP Praha – Pól růstu ČR

19 Prioritní osy OP Praha PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovacíPO 2 – Udržitelná mobilita a energetické úsporyPO 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudoběPO 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiPO 5 – Technická pomoc

20 Prioritní osy – alokace PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (ERDF) PO 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory (ERDF) PO 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (ERDF+ESF) PO 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (ERDF+ESF) PO 5: Technická pomoc (ESF)

21 Příprava řídící dokumentace OP (rok 2015) Řídící dokumentace: = dokumenty, které popisují a stanovují jasné vymezení procesů, postupů, lhůt a termínů a odpovědností v rámci jednotlivých programů na úrovni ŘO, a to včetně vzájemných vztahů jednotlivých subjektů implementační struktury  Operační manuál, Pracovní postupy, Pravidla pro žadatele a příjemce (dříve projektová příručka), další dokumenty (Popis funkcí a postupů zavedených pro řídicí orgán)

22 Příprava řídící dokumentace OP  MMR-NOK musí schvalovat celou řídicí dokumentaci i její aktualizace  Od ledna - příprava řídící dokumentace OP  Od května do současnosti probíhá připomínkování řídicí dokumentace ze strany MMR-NOK  ŘD v souladu s JMP (Jednotné metodické prostředí) - soubor metodický pokynů a doporučení, vydaný MMR-NOK. Metodické pokyny obsahují závazná pravidla pro ŘO závazná, případně doporučující

23 Audit designace Evaluační plán Audit designace  zatím nebyl zahájen (předpoklad 2. polovina září)  dosud nebyla schválena řídicí dok. ze strany MMR  nejasnosti ohledně zapojení hl. m. Prahy do ITI Evaluační plán  EP musí být schválen MV nejpozději do 1 roku od schválení programu EK, tj. do  řešíme formální záležitosti a připravujeme přílohy evaluačního plánu  po schválení přehledu evaluačních aktivit OP Praha ze strany MMR budou zpracovány evaluační karty

24 Příprava a vyhlašování výzev  V návaznosti na SRP  Nutná koordinace s dalšími ŘO (vymezení podpory/překryvy)– MŽP, MD, MPSV, MŠMT, MMR (IROP)  První výzvy září/říjen 2015  PO 2  SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy  PO 3:  SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání

25 Příprava a vyhlašování výzev  PO 4  SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let  SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti  SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti  PO 5 – Technická pomoc

26 Podpora žadatelů a příjemců ŘO bude zajišťovat:  Metodickou podporu žadatelů a příjemců  Semináře a workshopy  Konzultace  Pravidla pro žadatele a příjemce  Webové stránky OP PPR –  Dokumenty pro žadatele a příjemce  Výzvy, veškeré aktuality týkající se OP  Úspěšné projekty apod.

27 Řízení rizik Personální stabilita (motivace, vzdělávání) Evaluace Práce s hodnotiteli Spolupráce s dalšími ŘO Využití zkušeností (OPPA/OPPK) Využití zahraničních zkušeností (EK, zahraniční ŘO, Interreg Europe, Peer2peer) Změny v ŘO

28 Finanční nástroje ITI Veřejná podpora Otevřené otázky

29 Děkuji za pozornost Mgr. Zdeňka Filipová Vedoucí oddělení řízení a koordinace programu Odbor evropských fondů Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 29/ Praha 1


Stáhnout ppt "Operační program Praha – pól růstu ČR Zahajovací konference OP PPR ČR Mgr. Zdeňka Filipová 7. 9. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google