Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Praha – pól růstu ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Praha – pól růstu ČR"— Transkript prezentace:

1

2 Operační program Praha – pól růstu ČR
Zahajovací konference OP PPR ČR Mgr. Zdeňka Filipová

3 Příprava OP Praha – pól růstu ČR
Přípravy od roku 2011 EU Praha Strategie EU 2020 Nařízení EU Priority Prahy Strategický plán

4 Příprava OP Praha – pól růstu ČR
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Odbor evropských fondů MHMP Spolupráce na přípravě od 2011 – postupně zpracována hierarchie priorit hl. m. Prahy

5 Návrhy nařízení EU (říjen 2011)
Nové pojmy, nová pravidla Tematická koncentrace 50% spolufinancování pro více rozvinutý region Předběžné podmínky (ex-ante kondicionality) Možnosti finanční flexibility Územní dimenze – nový nástroj ITI Důraz na využití finančních nástrojů Milníky, výkonnostní rezerva

6 Definování priorit Prahy (rok 2011)
OP PRESS PRVEK Spolupráce s VŠ Platformy k OP Definice priorit pro programové období Princip partnerství aktualizace RIS

7 Hierarchizace priorit Prahy (rok 2011)
listopad 2011 – prezentace návrhu priorit HMP v Bruselu prosinec Analýza oblastí pro podporu v rámci politiky soudržnosti (zpracoval IPR) - vydefinování konkrétních priorit pro příští programové období prosinec vypracována hierarchizace priorit Prahy vycházející z Analýzy oblastí pro podporu

8 Přípravy OP (rok 2012) Identifikace předběžných podmínek (tzv. ex-ante kondicionalit) vztahujících se k regionu Praha Tvorba implementačního modelu ITI Definování potenciálních příjemců OP Praha První variantní podoba operačního programu vymezení operačních programů vládou ČR Jednání s rezorty o hraničních oblastech podpory Argumentace pro využití 3% flexibility

9 Princip partnerství (rok 2012)
Externí platforma pro přípravu OP Interní platforma pro přípravu OP Interní pracovní skupina pro přípravu OP Ustanovení platforem pro přípravu OP Praha Externí platforma - princip partnerství, analogie k monitorovacímu výboru operačních programů Interní platforma (zájmy hl. m. Prahy – politická rozhodnutí) Interní pracovní skupina (zástupci relevantních odborů MHMP)

10 Smart Prague Praha si zvolila strategii SMART Prague – hlavní nosný koncept pro OP Praha Tři základní osy s potenciálem posunout Prahu k nejvíce konkurenceschopným a rozvinutým městům/regionům EU/světa: SMART Infrastructure - inteligentní konektivita, maximální účinnost města SMART Specialisation - přímá vazba na koncept S3 a RIS SMART Creativity odraz diverzity lidských zdrojů, multikulturního a metropolitního charakteru města s nadregionálním významem strategie SMART Prague vychází ze Strategického plánu hl. m. Prahy

11 Smart Prague Ze schématu výše vyplývá, že koncept SMART Prague je širší než samotný OP Praha, který se zaměřuje pouze na problematické oblasti, které lze efektivně řešit pomocí intervencí uskutečňovaných přímo hlavním městem Prahou a které zároveň maximalizují efektivitu vynakládaných prostředků tím, že se zaměřují na průnik jednotlivých oblastí SMART – tedy na maximální pozitivní synergie. Tímto způsobem dosahuje OP Praha maximální možné tematické koncentrace dle požadavků EK. Koncept SMART Prague však dále pokrývá i oblasti, do nichž by měly směřovat intervence z celostátních operačních programů (jako je OPD, OPŽP, OPVVV, OPZ, IROP) například v rámci nástroje ITI (Integrované teritoriální investice). OPD – Operační program Doprava v gesci Ministerstva dopravy; OPŽP – Operační program Životní prostředí v gesci Ministerstva životního prostředí; OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; OPZ – Operační program Zaměstnanost v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí; IROP – Integrovaný regionální operační program v gesci Ministerstva pro místní rozvoj

12 Přípravy OP (rok 2013) Zpracování Analýzy absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v programovém období Předložení prvního návrhu OP na MMR (s indikativním vyčíslením finančních prostředků) Zpracování Ex-ante hodnocení a Strategické posouzení vlivu OP Praha na ŽP (SEA) Tvorba indikátorové soustavy Koncem roku 2013 finální schválení nařízení EU Ex-ante hodnocení OP plus SEA: Smlouva s ex-ante hodnotitelem byla uzavřena v červnu ŘO měl od zpracovatele ex-ante hodnocení k dispozici – vstupní zprávu ( ), 1. průběžnou zprávu o ex-ante evaluaci ( ), 2. průběžnou zprávu o ex-ante evaluaci ( ), Závěrečnou zprávu o ex-ante evaluaci ( ) a aktualizovanou závěrečnou zprávu o ex-ante evaluaci ( )

13 Přípravy OP (rok 2014) Ex-ante posouzení pro využití finančních nástrojů Podpis memorand o spolupráci s dalšími ŘO RIS3 Prahy řešen jako Annex k národní RIS3 (koordinace národní RIS3 – MŠMT) IPR pověřen zajištěním samotné tvorby Integrované strategie ITI Ex-ante využití FN: Smlouva byla uzavřena a finální zpráva je ze dne Nastavení FN v rámci OP PPR Závěrečná zpráva ex-ante posouzení vhodnosti využití FN v OP PPR navrhuje využití FN: Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Aktivita: Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Navržený inovativní finanční nástroj (IFN) - Risk sharing loan[1] Aktivita: Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu Navržený IFN - Kapitálový koinvestiční fond[2] Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory Aktivita: Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie Navržený IFN - Renovation loan[3] Zároveň však zpráva uvádí, že s ohledem na dlouhodobou návratnost není reálné finanční nástroj v rámci této prioritní osy využít. Je nutné vzít v úvahu také definované příjemce této prioritní osy, kdy půjde zejména o budovy v majetku hl. m. Prahy. [1] Úvěrový nástroj, příspěvek programu na půjčku nebo úvěr vybranému finančnímu zprostředkovateli a spolufinancujícímu subjektu, sloužícímu k motivaci zabezpečit financování projektu, který by za normálních okolností nebyl pro zprostředkovatele/spolufinancující subjekt zajímavý a nebyl by uskutečněn. [2] Nástroj sloužící k přímému kapitálovému vstupu do příjemce z řad MSP a to z principu společného financování, tzn. zapojení dalšího investora (veřejného nebo komerčního). [3] Standardizovaný nástroj EIB ze skupiny tzv. off-the-shelf nástrojů.

14 Meziresortní připomínkové řízení Výbor pro informatiku a EU fondy
Proces schvalování OP Meziresortní připomínkové řízení Duben-květen 2014 Neformální dialog s EK Květen 2013 – červenec 2014 Ex-ante hodnocení Červen 2015 Výbor pro informatiku a EU fondy RHMP ZHMP Ex-ante – dopracováno po finalizaci programu Před ZHMP proběhlo veřejné projednání v rámci procesu vyhodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. SEA, dne ) Souhlasné stanovisko SEA bylo vydáno ze strany Ministerstva životního prostředí dne veřejné projednání v rámci procesu vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA)

15 Schválení OP Evropskou komisí: 9. 6. 2015
Proces schvalování OP Schválení OP vládou ČR OP odeslán EK Formální dialog Od července 2014 Schválení OP Evropskou komisí:

16 Platformy k OP pro implementaci programu
Monitorovací výbor 29 členů s hlasovacím právem, 10 hostů bez hlasovacího práva Zástupci ŘO OP PPR, ostatní ŘO a partneři (čl. 5 obec. nař.) Partneři např. orgány veřejné správy, občanské společnosti včetně NNO, sociálních a hospodářských partnerů Monitoruje provádění programu vč. aspektů, které ovlivňují výkonnost programu. Schvaluje nebo projednává klíčové dokumenty (kritéria, model hodnocení, VZ/ZZ, revize OP,…) Schází se zpravidla 2 x ročně (minimum je 1 x ročně) První jednání

17 Platformy k OP pro implementaci programu
Plánovací komise (PK) PK pro implementaci OP PPR vs. dílčí PK pro prioritní osy Min. 5 a max. 20 členů (týká se PK i dílčí PK) Zástupci ŘO OP PPR, ostatních ŘO a partnerů (čl. 5 obec. nař.) Partneři např. orgány veřejné správy, občanské společnosti včetně NNO, sociálních a hospodářských partnerů Zajištění partnerské spolupráce při implementaci aktivit Schvaluje SRP, projednává texty výzev (doporučení pro ŘO), koordinace synergií a komplementarit Schází se dle potřeby (první jednání )

18 OP Praha – Pól růstu ČR řídicí orgán – hl. m. Praha
regionální OP – území Prahy Alokace OP Praha – 201,6 mil. € (podíl EU), celkem 403,18 mil. € (11,1 mld. Kč) Mimo to ještě prostředky v jiných ŘO z 3% flexibility, plus FS 2 samostatné OP (OPPA a OPPK) 1 multifondový OP se 2 multifondovými prioritními osami Spolufinancování EU 85 % Spolufinancování EU 50 %

19 Prioritní osy OP Praha PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací PO 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory PO 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě PO 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti PO 5 – Technická pomoc

20 Prioritní osy – alokace
PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (ERDF) PO 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory (ERDF) PO 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (ERDF+ESF) PO 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (ERDF+ESF) PO 5: Technická pomoc (ESF)

21 Příprava řídící dokumentace OP (rok 2015)
= dokumenty, které popisují a stanovují jasné vymezení procesů, postupů, lhůt a termínů a odpovědností v rámci jednotlivých programů na úrovni ŘO, a to včetně vzájemných vztahů jednotlivých subjektů implementační struktury Operační manuál, Pracovní postupy, Pravidla pro žadatele a příjemce (dříve projektová příručka), další dokumenty (Popis funkcí a postupů zavedených pro řídicí orgán)

22 Příprava řídící dokumentace OP
MMR-NOK musí schvalovat celou řídicí dokumentaci i její aktualizace Od ledna - příprava řídící dokumentace OP Od května do současnosti probíhá připomínkování řídicí dokumentace ze strany MMR-NOK ŘD v souladu s JMP (Jednotné metodické prostředí) - soubor metodický pokynů a doporučení, vydaný MMR-NOK. Metodické pokyny obsahují závazná pravidla pro ŘO závazná, případně doporučující

23 Audit designace Evaluační plán
zatím nebyl zahájen (předpoklad 2. polovina září) dosud nebyla schválena řídicí dok. ze strany MMR nejasnosti ohledně zapojení hl. m. Prahy do ITI Evaluační plán EP musí být schválen MV nejpozději do 1 roku od schválení programu EK, tj. do řešíme formální záležitosti a připravujeme přílohy evaluačního plánu po schválení přehledu evaluačních aktivit OP Praha ze strany MMR budou zpracovány evaluační karty

24 Příprava a vyhlašování výzev
V návaznosti na SRP Nutná koordinace s dalšími ŘO (vymezení podpory/překryvy)– MŽP, MD, MPSV, MŠMT, MMR (IROP) První výzvy září/říjen 2015 PO 2 SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy PO 3: SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání

25 Příprava a vyhlašování výzev
PO 4 SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti PO 5 – Technická pomoc

26 Podpora žadatelů a příjemců
ŘO bude zajišťovat: Metodickou podporu žadatelů a příjemců Semináře a workshopy Konzultace Pravidla pro žadatele a příjemce Webové stránky OP PPR – Dokumenty pro žadatele a příjemce Výzvy, veškeré aktuality týkající se OP Úspěšné projekty apod.

27 Změny v ŘO Řízení rizik Personální stabilita (motivace, vzdělávání)
Evaluace Práce s hodnotiteli Spolupráce s dalšími ŘO Využití zkušeností (OPPA/OPPK) Využití zahraničních zkušeností (EK, zahraniční ŘO, Interreg Europe, Peer2peer)

28 Otevřené otázky Finanční nástroje ITI Veřejná podpora

29 Děkuji za pozornost www.prahafondy.eu zdenka.filipova@praha.eu
Mgr. Zdeňka Filipová Vedoucí oddělení řízení a koordinace programu Odbor evropských fondů Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 29/35 Praha 1


Stáhnout ppt "Operační program Praha – pól růstu ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google