Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intrastat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intrastat."— Transkript prezentace:

1 Intrastat

2 Statistika zahraničního obchodu
Statistiku zahraničního obchodu vytváří ČSÚ. Jedná se o souhrn statistiky služeb a statistiky pohyby zboží. Statistika služeb – jedná se o statistiku přeshraničních služeb. Například jde o příjezdy turistů, odjezdy tuzemců na zahraniční dovolenou, poskytování různých služeb tuzemci v zahraničí, přeshraniční platby, apod. Tuto statistiku vytváří ČSÚ z jiných zdrojů dat, než jsou data CS ČR. Celní správa ČR údaje této statistiky nesbírá ani nekontroluje. Statistika pohybu zboží – jedná se o statistiku pohybu zboží přes hranice ČR. Statistika pohybu zboží se skládá ze dvou statistik a to statistiky obchodu se zbožím s nečlenskými státy EU (tzv. Extrastat) a statistiky obchodu se zbožím s členskými státy EU (tzv. Intrastat).

3 Statistika pohybu zboží

4 Statistika pohybu zboží s nečlenskými státy EU
Jedná se o statistiku obchodu se zbožím mezi ČR a nečlenskými státy EU (Indie, Čína, Rusku, apod.). Zdrojem dat jsou údaje z celních prohlášení, jde o informace o zboží, které bylo propuštěno do některého celního režimu. Celní správa předává vybraná data z celních prohlášení ČSÚ, kontrola dat se provádí ve formě kontroly po propuštění zboží.

5 Statistika pohybu zboží s nečlenskými státy EU
Na úrovni EU tuto statistiku upravuje: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 Nařízení Komise (EU) č. 92/2010 ze dne 2. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady, sestavování statistik a posuzování kvality Nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby

6 Statistika pohybu zboží se členskými státy EU
Jedná se o statistiku obchodu se zbožím mezi ČR a členskými státy EU (Německo, Slovensko, apod.). Zdrojem dat jsou údaje z výkazů dat. Celní správa sbírá výkazy statistiky obchodu se zbožím mezi ČR a členskými státy, shromážděná data předává ČSÚ. Kontrola dat probíhá ve formě následné kontroly Intrastatu.

7 Právní úprava Intrastatu

8 Právní úprava v EU nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění nařízení Komise (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92, v platném znění

9 Právní úprava v ČR zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění

11 Co se vykazuje Čl. 2 nařízení č. 638/2004 a) Zbožím se rozumí veškerý movitý majetek včetně elektrického proudu; b) Zvláštním zbožím nebo pohybem zboží se rozumí zboží nebo pohyb zboží, které svou povahou vyžadují přijetí zvláštních ustanovení, zejména technické plodiny, lodě a letadla, produkty získávané z moře, zboží dodávané na lodě a do letadel, časově rozložené zásilky, vojenské zboží, zboží určené pro zařízení na volném moři nebo z nich pocházející, kosmické lodě, části motorových vozidel nebo letadel a odpadové produkty;

12 Statistické území Čl. 4 nařízení č. 638/2004 Statistické území členských států odpovídá jejich celnímu území, jak je vymezeno v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

13 Referenční období Čl. 6 nařízení č. 638/ Referenčním obdobím je u informací, které mají být poskytovány v souladu s článkem 5, kalendářní měsíc odeslání nebo přijetí zboží. 2. Aby bylo zohledněno propojení s povinnostmi souvisejícími s daní z přidané hodnoty (DPH) a se clem, může Komise referenční období upravit.

14 Kdo je zpravodajskou osobou?
Čl. 7 nařízení č. 638/ Stranami odpovědnými za poskytování informací do systému Intrastat jsou: a) osoba povinná k dani ve smyslu hlavy III směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty v členském státě odeslání, která: i) uzavřela smlouvu, na jejímž základě došlo k odeslání zboží, s výjimkou smluv o přepravě, nebo není-li tomu tak, ii) odesílá zboží nebo zajišťuje odeslání zboží, nebo není-li tomu tak, iii) vlastní zboží, které je předmětem odeslání, nebo její daňový zástupce podle článku 204 směrnice 2006/112/ES .

15 Kdo je zpravodajskou osobou?
b) osoba povinná k dani ve smyslu hlavy III směrnice 2006/112/ES v členském státě přijetí, která: i) uzavřela smlouvu, na jejímž základě došlo k dodání zboží, s výjimkou smluv o přepravě, nebo není-li tomu tak, ii) přebírá dodávku zboží nebo zajišťuje dodávku zboží, nebo není-li tomu tak, iii) vlastní zboží, které je předmětem dodání, nebo její daňový zástupce podle článku 204 směrnice 2006/112/ES. 2. Strany odpovědné za poskytování informací mohou tuto povinnost přenést na třetí stranu; takové přenesení však v žádném případě nesnižuje odpovědnost uvedené strany.

16 Statistický práh pro vykazování
V každém členském státu EU je rozdílní práh pro vykazování dat Intrastatu V České republice existují dva statistické prahy Pro odeslání zboží – ,- Kč Pro přijaté zboží – ,- Kč

17 Příloha – Definice statistických údajů
1. Partnerský členský stát a) Partnerským členským státem je v případě přijetí členský stát zaslání. Tím se rozumí členský stát odeslání v případech, kdy zboží vstupuje přímo z jiného členského státu. Pokud zboží při tranzitu před příchodem do členského státu přijetí vstoupilo do jednoho či více členských států a v těchto státech se zdržovalo nebo bylo předmětem právních úkonů nesouvisejících s jeho přepravou (např. změna vlastnictví), považuje se za členský stát zaslání poslední členský stát, ve kterém se zboží zdržovalo nebo ve kterém byly učiněny takový právní úkony. b) Partnerským členským státem je v případě odeslání členský stát určení. Tím se rozumí poslední členský stát, o kterém se v době odeslání ví, že do něj má být zboží zasláno.

18 Příloha – Definice statistických údajů
2. Množství zboží Množství zboží může být vyjádřeno dvěma způsoby: a) pomocí vlastní hmotnosti, kterou se rozumí skutečná hmotnost zboží bez všech obalů; b) pomocí doplňkových jednotek, kterými se rozumí další možné jednotky měření množství jiné než vlastní hmotnost, jak je podrobně popsáno v nařízení Komise, kterým se každoročně aktualizuje kombinovaná nomenklatura. 3. Hodnota zboží Hodnota zboží může být vyjádřena dvěma způsoby: a) zdanitelnou částkou, která představuje hodnotu, již je třeba určit pro daňové účely v souladu se směrnicí 2006/112/ES; b) statistickou hodnotou, kterou se rozumí hodnota vypočítaná na vnitrostátní hranici členských států. Tato hodnota zahrnuje pouze vzniklé vedlejší náklady (dopravné, pojištění) v případě odeslání na přepravním úseku nacházejícím se na území členského státu odeslání a v případě přijetí na přepravním úseku nacházejícím se mimo území členského státu přijetí. V případech odeslání se jedná o hodnotu FOB (free on board), v případech přijetí o hodnotu CIF (cost, insurance, freight).

19 Příloha – Definice statistických údajů
4. Povaha transakce Povahou transakce se rozumí různé charakteristiky (nákup/prodej, práce vykonávané ve smluvním vztahu apod.), které jsou považovány za užitečné pro rozlišení jedné transakce od druhé. 5. Země původu a) Zemí původu se – pouze v případě přijetí – rozumí země, odkud zboží pochází. b) Za zboží pocházející z určité země se považuje zboží, které bylo zcela získáno nebo vyrobeno v této zemi. c) V případě zboží, na jehož výrobě se podílelo více zemí, se předpokládá, že pochází ze země, kde došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování, které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby.

20 Příloha – Definice statistických údajů
7. Dodací podmínky Dodacími podmínkami se rozumí ta ustanovení kupní smlouvy, která stanoví povinnosti prodávajícího a kupujícího v souladu s podmínkami Incoterms Mezinárodní obchodní komory. 8. Druh dopravy Druh dopravy je určen aktivními dopravními prostředky, kterými zboží, v případě odeslání, podle očekávání opustilo statistické území členského státu odeslání, a aktivními dopravními prostředky, kterými zboží, v případě přijetí, podle očekávání vstoupilo na statistické území členského státu přijetí. 9. Statistický režim Statistickým režimem se rozumí různé charakteristiky, které jsou považovány za užitečné při rozlišování různých typů přijetí/odeslání pro statistické účely.

21 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92, v platném znění

22 Čl. 2 - Vyňaté zboží Zboží uvedené v příloze I se vyjímá ze statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy, která se předává Komisi (Eurostat).

23 Seznam zboží vyňatého ze statistiky obchodu se zbožím
a) měnové zlato; b) platební prostředky, které jsou zákonnými platidly a cennými papíry, včetně prostředků, které jsou platbami za služby jako například poštovné, daně, uživatelské poplatky; c) zboží pro dočasné použití či po něm (například nájem, půjčka, operační leasing), pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: — není nebo nebylo plánováno či uskutečněno žádné přepracování, — předpokládaná doba dočasného použití neměla nebo nemá přesáhnout 24 měsíců, — odeslání/přijetí nesmí být deklarováno jako dodání/pořízení pro účely DPH; d) zboží, které se pohybuje mezi: — členským státem a jeho územními enklávami v jiných členských státech — a hostitelským členským státem a územními enklávami jiných členských států nebo mezinárodními organizacemi. Územní enklávy zahrnují velvyslanectví a národní ozbrojené síly umístěné mimo území mateřské země;

24 Seznam zboží vyňatého ze statistiky obchodu se zbožím
e) zboží používané jako nosiče informací zpracovaných na zakázku odběratele včetně softwaru; f) software, který se stahuje z internetu; g) bezplatně dodané zboží, které samo o sobě není předmětem obchodní transakce, jestliže jediným účelem jeho pohybu je příprava nebo podpora plánované následné obchodní transakce ve smyslu předvedení vlastností zboží nebo služeb, jako je například: — reklamní materiál, — obchodní vzorky; h) zboží určené k opravě a po opravě a náhradní díly určené k jeho opravě a při ní nahrazené nefunkční díly; i) dopravní prostředky, které se při výkonu práce pohybují, včetně odpalovacích zařízení kosmických lodí během vystřelení do vesmíru.

25 Článek 4 1. Strany odpovědné za poskytování informací do systému Intrastat mají na vyžádání národních úřadů povinnost dokázat správnost poskytnutých statistických informací. 2. Povinnost dle odstavce 1 se omezuje na údaje, které musí poskytovatel statistických informací předkládat kompetentním daňovým úřadům v souvislosti s pohybem zboží uvnitř Společenství.

26 Právní úprava ČR

27 Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

28 § 319 - Sběr, zpracování a kontrola statistických údajů
(3) Celní orgány zabezpečují sběr, zpracování, prvotní a následnou kontrolu údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie, jejichž rozsah a způsob vykazování stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie a poskytují je pro statistické účely. (4) Osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie povinna poskytnout informace o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie (dále jen "zpravodajská jednotka"), je povinna sdělit celnímu úřadu pravdivé a úplné údaje o tomto obchodu písemně nebo elektronicky, pokud dosáhne prahu pro vykazování stanoveného zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí zboží.

29 § 319 - Sběr, zpracování a kontrola statistických údajů
(5) Zpravodajská jednotka je povinna a) sdělit celnímu úřadu údaje podle odstavce 4 nejpozději desátý pracovní den měsíce následujícího po skončení referenčního období, pokud jsou tyto údaje sdělovány písemně, b) sdělit celnímu úřadu údaje podle odstavce 4 nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po skončení referenčního období, pokud jsou tyto údaje sdělovány elektronicky, c) sdělit celnímu úřadu opravené údaje nebo doplnit chybějící údaje podle odstavce 4 nejpozději třicátý den následující po dni, kdy se o nepřesnosti údajů nebo o tom, že údaje chybějí, dozvěděla, d) po dobu 2 let ode dne skončení lhůty podle písmen a) až c) uchovávat datové soubory a kopie písemností, které byly poskytnuty celnímu úřadu podle písmen a) až c).

30 § 319 - Sběr, zpracování a kontrola statistických údajů
(6) Český statistický úřad a ministerstvo stanoví vyhláškou a) rozsah údajů podle odstavce 4, b) úpravu referenčního období pro účely vykazování údajů podle odstavce 4, c) způsob dosažení prahů pro vykazování údajů podle odstavce 4 a jejich výši a d) způsob a postup pro sdělování údajů podle odstavce 4.

31 § 319a - Následná kontrola údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou (1) Celní orgán provádí následnou kontrolu údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou, jejímž účelem je přesvědčit se o správnosti a úplnosti sdělených údajů o tomto obchodu. Následnou kontrolou údajů se rovněž ověřuje, zda nebyla porušena povinnost stanovená v § 319 odst. 4 sdělit celnímu úřadu údaje o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou. (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí při následné kontrole údajů pro pravomoci celního orgánu a pro práva a povinnosti daňového subjektu ustanovení daňového řádu o daňové kontrole obdobně.

32 § 319a - Následná kontrola údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou (3) Následná kontrola údajů může být provedena u osoby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie. (4) Následnou kontrolu údajů lze provést ve lhůtě dvou let od konce lhůty k předání výkazu pro Intrastat.

33 § 319b - Pořádková pokuta (1) Celní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše Kč osobě, která závažně ztěžuje nebo brání v provádění celního dohledu, celní kontroly, kontroly po propuštění zboží nebo následné kontroly údajů tím, že a) neumožní celnímu orgánu zahájit činnost nebo provést úkon, b) neposkytne celníkům potřebnou součinnost, c) navzdory předchozímu napomenutí se chová k celníkovi urážlivě, d) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo e) neuposlechne pokynu celníka.

34 § Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že h) jako osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovědná za poskytování informací o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou, nesdělí celnímu úřadu údaje podle § 319 odst. 4, (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) lze uložit pokutu do Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. i) a j) pokutu do Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. k) pokutu do 5000 Kč.

35 § 294 – Správní delikty Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že h) jako osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovědná za poskytování informací o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou, nesdělí celnímu úřadu údaje podle § 319 odst. 4, (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do b) Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h),


Stáhnout ppt "Intrastat."

Podobné prezentace


Reklamy Google