Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání Otrokovice 20. 11. 2014
Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK

2 Změny zřizovacích listin
důvod – nabytí účinnosti nového občanského zákoníku → úprava terminologie + doplnění o nové právní instituty (zápůjčka, pacht atd.) základ - nový článek V – Vymezení majetkových práv a povinností - členění: oddíl první – Základní povinnosti při správě majetku oddíl druhý – Opravy, údržba a reprodukce majetku oddíl třetí – Nájmy, pachty, výpůjčky oddíl čtvrtý – Jiné dispozice s majetkem oddíl pátý – Pohledávky, dluhy, úvěry, zápůjčky

3 Změny zřizovacích listin
Upozornění na některé změny oproti úpravě z roku 2009: oddíl první – Základní povinnosti při správě majetku bod 4 - pojištění svěřeného majetku v souladu s pojistnými či rámcovými smlouvami schválenými či uzavřenými zřizovatelem Pro pojistná rizika neobsažená v pojistných či rámcových smlouvách schválených či uzavřených zřizovatelem je oprávněna uzavřít samostatnou pojistnou smlouvu pouze ve spolupráci s pojišťovacím makléřem určeným zřizovatelem. Před uzavřením smlouvy dle předchozí věty je povinna informovat zřizovatele. oddíl třetí - Nájmy, pachty, výpůjčky bod 12 - zjednodušení pronájmu majetku „malého rozsahu“

4 Změny zřizovacích listin
Bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je dále oprávněna pronajmout/propachtovat ve svěřeném nemovitém majetku plochu o maximální výměře 70 m2 v jednotlivém případě, maximálně však celkem 200 m2 za celou příspěvkovou organizaci, včetně souvisejícího movitého majetku (vybavení), a to pouze na dobu neurčitou s maximální výpovědní dobou 3 měsíce. (+ bez souhlasu zůstává pronájem na dobu určitou do 2 let, u služebních bytů do 5 let) bod 14 – hudební nástroje, kompenzační pomůcky, odborná literatura – nově u všech Formou výpůjčky nebo pronájmu na dobu určitou do 5 let bez souhlasu zřizovatele je oprávněna poskytnout za účelem vzdělávání a výchovy kompenzační pomůcky a odbornou literaturu; hudební nástroje pouze svým žákům a studentům. Na dobu delší pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.

5 Změny zřizovacích listin
bod 16 – nově u movitého majetku Je oprávněna, pokud to je nezbytně nutné pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, najmout si/vzít do pachtu movitý majetek za cenu v místě a čase obvyklou nebo nižší na dobu určitou i neurčitou, nemovitý majetek pouze na dobu určitou do 2 let, na dobu delší jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, případně si vypůjčit movitý majetek na dobu určitou i neurčitou, popř. sjednat výprosu, nemovitý majetek si vypůjčit na dobu určitou do 7 let, na dobu delší nebo neurčitou pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. bod 17 – předchozí písemný souhlas – beze změny O předchozí písemný souhlas zřizovatele dle předchozích bodů je povinna požádat minimálně 2 měsíce před předpokládanou účinností úkonu (vznik nájmu/pachtu/výpůjčky).

6 Změny zřizovacích listin
Článek VI – doplňková činnost před 2009 – v ZL uvedeny jednotlivé obory činnosti náležející do tzv. volné živnosti – např. kurzy, školení a lektorská činnost; realitní činnost; ubytovací služby Novela ŽZ ( ) od 2009 – v ZL uveden souhrnný název pro volnou živnost (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ) – zahrnuje 80 činností zvlášť uvedeny pouze obory živností řemeslných, vázaných, popř. koncesovaných (řemeslná ž. - hostinská činnost) nyní nově do ZL doplněn okruh DČ, který není živností (§ 3 odst. 3 ŽZ) „pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“

7 Změny zřizovacích listin
Majetkové přílohy dle stavu v Katastru nemovitostí vymezují nemovitý majetek, se kterým je PO oprávněna hospodařit  ke dni nutnost nové přílohy si vyžádal především fakt, že doposud byly pozemek a budova na něm umístěná dvěma samostatnými věcmi v právním smyslu, NOZ se vrací k pojetí, kdy stavba je součástí pozemku

8 Změny v právních předpisech
Novela zákona č. 563/2004 Sb. o PP účinnost novely od (zákon č. 197/2014) především stanoví: komu je umožněn výkon PČ po , i když nemá odb. kvalifikaci pro tu činnost, kterou vykonává (55 let ˄ 20 let praxe na příslušném druhu Š/ŠZ ← § 7 ŠZ) SŠ x VOŠ ↔ různé druhy školy SŠ x JŠ s právem SJZ ↔ různé druhy školy PPP, SPC ↔ stejný druh ŠPZ SVČ, ŠD ↔ stejný druh ŠZ pro zájmové vzdělávání komu může Ř uznat odb. kvalifikaci za splněnou pro danou Š/ŠZ za jakých podmínek může Ř zaměstnat PP bez odb. kvalifikace § 22 odst. 5 „rodilý mluvčí“

9 Změny v právních předpisech
Metodický výklad MŠMT Adresy pro dotazy: v přípravě další dílčí novela zákona č. 563/2004 za účelem odstranit praxi uzavírání pracovních poměrů s PP na období školního roku navržen nový § 23a „Pracovní poměry PP a čerpání dovolené“ → obdobná úprava jako v § 39 ZP

10 Změny v právních předpisech
Změna NV č. 564/2006 Sb. (o plat. poměrech zaměstnanců) účinnost od (NV č. 224/2014) omezení pásmového odměňování (pozor na přechodná ustanovení), nové tabulky Změna NV č. 211/2010 Sb. (o soustavě oborů) účinnost od (NV č. 167/2014) malá dílčí doplnění – např. návaznost NS Změna vyhlášky č. 177/2009 Sb. (maturitní) účinnost od (vyhl. č. 173/2014) „technické“ úpravy na základě poznatků z praxe (např. MZ z ČJ pro cizince, termíny)

11 Změny v právních předpisech
Změna vyhl. č. 72/2005 Sb. (poskytování poradenských služeb) a č. 73/2005 Sb. (vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami) účinnost od (vyhl. č. 103/2014) 72: zmírnění původní dikce - přesto vyhláška stanovuje, že v případě žáků vzdělávajících se podle vzdělávacího programu upraveného pro žáky s lehkým mentálním postižením je potřeba nové diagnostiky nejpozději 1 rok po předchozí diagnostice 73: pokračuje trend – omezení zařazování žáků bez zdravotního postižení (zdravotně znevýhodněných) do škol a tříd pro žáky se zdravotním postižením (do tříd pro žáky s LMP vyloučeno) → informace pro SŠ s E obory – dopis z

12 Změny v právních předpisech
Změna vyhl. č. 16/2005 Sb. (organizace školního roku) účinnost od (vyhl. č. 189/2014) Příloha – jarní prázdniny od 2016/2017 až do 2020/2021 Připravovaná novela ŠZ stav projednávání – výbory, před 2. čtením (tisk 288) návrh má novelizovat kromě ŠZ: z. 306/1999 (dotace soukromým Š/ŠZ), 258/2000 (ochrana veřejného zdraví) a 373/2011 (specifické zdravotní služby) Upozornění na zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) pozor na dodržování zákona při vytváření učebních materiálů a jejich následném šíření

13 Výroční zprávy o činnosti
Zákon o krajích č. 129/2000 Sb.: „rada jedenkrát ročně projedná zprávu o činnosti organizací, které zřizuje, o plnění úkolů, pro které byly zřízeny“ vztahuje se i na PO, které nemají podle ŠZ povinnost zpracovávat VZ VZ předkládat nejen v klasické „papírové“ formě, ale i na CD označeno: název organizace + „Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014“ povinnost zveřejňovat výroční zprávy na webu Š/ŠZ pravidelně aktualizovat informace na webu

14 Školské rady končí tříleté funkční období všech členů všech ŠR (71) platí i pro členy jmenované nebo zvolené v průběhu období členství zaniká automaticky Realizace voleb Volební řád (RZK ) na → Přehled školských předpisů → Různé ŘŠ je povinen předat odboru ŠK („bez zbytečného odkladu“): informaci o vyhlášení a termínu voleb (platí i o doplňovacích) informaci o výsledcích voleb vč. kopie zápisu o volbách Členové ŠR jmenovaní zřizovatelem

15 Cílové úkoly Vyhodnocení za rok 2014
systém - většina úkolů na celorok, v pololetí částečné plnění k vyhodnocení jsou třeba „důkazy plnění“ ↔ ukazatel, měřítko RZK Nastavení úkolů na rok 2015 návrhy rozvojových úkolů na rok vycházet z koncepčních materiálů pro rozvoj Š/ŠZ a plánů na dané období čeho chcete dosáhnout → prostřednictvím jakých kroků → měřitelné výstupy Mimořádná odměna

16 Přijímací řízení – informace pro školní rok 2014/2015
Kam na školu ve ZK vzdělávací nabídka pro 2015/2016 v souladu se stanovením tříd DE studia důležité doprovodné informace (PŘ, odvolací řízení, jazykové kurzy) Kalendář dnů otevřených dveří Podpora řemesel Prezentace ze seminářů pro VP Aktuální vzory přihlášek Informace o zápisových lístcích (žádost, plná moc, náhradní ZL) Informace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Pilotní ověřování organizace PŘ

17 Podpora řemesel ►►►Žádost o poskytnutí zpětné vazby◄◄◄
Počty žáků v podporovaných učebních oborech – za 5 let: Obory ze skupiny: stavebnictví strojírenství chemie – sklář, nově chemik potravinářství (řezník, pekař) zemědělství (výrobce obuvi) ►►►Žádost o poskytnutí zpětné vazby◄◄◄ počet absolventů → kolik se uplatnilo v daném oboru 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 1369 1372 1327 1293 1317

18 Podpora zaměstnanosti a činností PO ZK
RZK schválila záměr finanční podpory pro PO ZK na plat zaměstnance přijatého ve spolupráci s ÚP za využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Ř PO budou informováni dopisem v čem spočívá finanční podpora (spoluúčast ZK na dofinancování platu zaměstnance – minimální finanční spoluúčast organizace) podmínky jak žádat - postup

19 Příjemný závěr roku 2014 a hodně úspěchů v roce 2015 za celé oddělení organizační a správní přeje
Lenka Janalíková telefon: mobil:


Stáhnout ppt "Pracovní setkání Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google