Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOZ A VÝSTUP ZBOŽÍ Z EU Ing. Michal Šedivý, odbor 21

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOZ A VÝSTUP ZBOŽÍ Z EU Ing. Michal Šedivý, odbor 21"— Transkript prezentace:

1 VÝVOZ A VÝSTUP ZBOŽÍ Z EU Ing. Michal Šedivý, odbor 21
VÝVOZ A VÝSTUP ZBOŽÍ Z EU podle UCC DA a UCC IA Ing. Michal Šedivý, odbor 21

2 Vývoz (1) Celní prohlášení - pokud se zboží Unie se přepravuje z celního území EU, tj. v rámci vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnitřního tranzitu. Prohlášení o zpětném vývozu – pokud se přepravuje zboží, které není zbožím Unie, v rámci AZS, dočasného použití nebo režimu uskladnění v celním skladu do celního úřadu výstupu. V ostatních případech se použije Výstupní souhrnné prohlášení.

3 Vývoz (2) Nová definice vývozce, kterým je (čl. 1 odst. 19 DA):
Vývoz (2) Nová definice vývozce, kterým je (čl. 1 odst. 19 DA): osoba usazená na celním území Unie, která má v okamžiku, kdy je přijímáno prohlášení, uzavřenu smlouvu s příjemcem v třetí zemi a je oprávněna určit, že má být zboží dopraveno do místa určení mimo celní území Unie; soukromá osoba přepravující zboží, jež má být vyvezeno, jestliže se toto zboží nachází v jejím osobním zavazadle; v jiných případech osoba usazená na celním území Unie, která je oprávněna určit, že má být zboží dopraveno do místa určení mimo celní území Unie. Současná definice vývozcem, kterým je (čl. 788 odst. 1 CCIP): pro účely čl. 161 odst. 5 kodexu osoba, jejímž jménem a na jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat.

4 Vývoz (3) Vývoz a zpětný vývoz Režim vývozu se nevyžaduje u zboží propuštěného do pasivního zušlechťovacího styku ani u zboží, které bylo propuštěno do vnitřního tranzitu nebo které dočasně opouští celní území Unie podle pravidel, která umožňují zachování statusu zboží Unie. Režim vývozu nelze použít na zboží, které se nachází v režimu konečného užití. Pro zboží, které není zbožím Unie a které se přepravuje z Unie, platí stejné předpisy jako pro vývoz zboží Unie, avšak namísto celního prohlášení se vyžaduje prohlášení o zpětném vývozu, které se nebude lišit formou ani obsahem od vývozního prohlášení - odkazuje se na pravidla pro celní prohlášení. Změna lhůty k podání prohlášení před výstupem zboží u železniční dopravy: - pokud přeprava zboží vlakem z poslední stanice pro sestavování vlaků k celnímu úřadu výstupu trvá méně než dvě hodiny - nejpozději jednu hodinu před příchodem zboží do místa, pro něž je tento celní úřad výstupu příslušný; - v ostatních případech nejpozději dvě hodiny předtím, než zboží opustí celní území Unie. Upuštění od povinnosti podat prohlášení před výstupem zboží.

5 Vývoz (4) Tranzit po vývozu
Vývoz (4) Tranzit po vývozu Pokud se zboží po propuštění k vývozu propustí do režimu vnějšího tranzitu, je celním úřadem výstupu celní úřad odeslání tranzitní operace. Pokud se zboží po propuštění k vývozu propustí do jiného tranzitního režimu, než je režim vnějšího tranzitu, je celním úřadem výstupu celní úřad odeslání tranzitní operace, je-li splněna některá z těchto podmínek: a) celní úřad určení u tranzitní operace se nachází v zemi společného tranzitního režimu; b) celní úřad určení tranzitní operace se nachází na hranici celního území Unie a zboží toto celní území opustí poté, co přejde přes zemi nebo území mimo celní území Unie. Jedna přepravní smlouva je použita v železniční, poštovní, letecké a lodní přepravě. Samoschvalování = možnost delegování plnění formalit na CÚ výstupu. Další změny: Možnost podat VCP u CÚ výstupu (přebývající zboží, nesoulad v povaze zboží). Výstup zboží prostřednictvím více CÚ výstupu – každý CÚ výstupu informuje CÚ vývozu o výstupu části zboží, která vystupovala přes tento CÚ výstupu.

6 Vývoz (5) Alternativní důkazy (rozšíření z 5 na 7) lze podat jedním z těchto způsobů nebo jejich kombinací (čl. … odst. 4 IA): a) kopií dodacího listu podepsaného nebo ověřeného příjemcem mimo celní území Unie; b) dokladem o zaplacení; c) fakturou; d) dodacím listem; e) dokladem podepsaným nebo ověřeným hospodářským subjektem, jenž zboží vyvezl z celního území Unie; f) dokladem zpracovaným celním orgánem členského státu nebo třetí země v souladu s pravidly a postupy použitelnými v daném státě nebo zemi; g) záznamy hospodářských subjektů o zboží dodaném na lodě, letadla nebo zařízení na moři.

7 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VÝVOZ A VÝSTUP ZBOŽÍ Z EU Ing. Michal Šedivý, odbor 21"

Podobné prezentace


Reklamy Google