Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z přidané hodnoty (II)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z přidané hodnoty (II)"— Transkript prezentace:

1 Daň z přidané hodnoty (II)
Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Obsah předmětu Správa daně v tuzemsku.
Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí. Dovoz a vývoz zboží. Vracení daně. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II)

3 1. Správa daně v tuzemsku (A) Zdaňovací období.
(B) Daňové přiznání a splatnost daně. (C) Registrační povinnost. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 1. Správa daně v tuzemsku

4 Správa daně v tuzemsku (A) Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je : kalendářní čtvrtletí (obrat za předcházející kalendářní rok < 10 mil. Kč); kalendářní měsíc (obrat ze předcházející kalendářní měsíc ≥ 10 mil. Kč). Plátce, jehož obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl částku 2 mil. Kč, má možnost zvolit si dobrovolně jako zdaňovací období kalendářní měsíc. Při stanovení zdaňovacího období nově registrovaného plátce se vychází z jeho předpokládaného ročního obratu. Prvním zdaňovacím obdobím plátce po registraci je nadále kalendářní měsíc nebo čtvrtletí, v němž se stal plátcem. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 1. Správa daně v tuzemsku, (A) Zdaňovací období

5 Správa daně v tuzemsku (A) Zdaňovací období
Plátcem daně se stává osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne Kč. Plátcem daně se stává od 1. dne 3. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Změnu zdaňovacího období je plátce oprávněn provést nejdříve od počátku následujícího kalendářního roku, přičemž je povinen tuto změnu oznámit nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 1. Správa daně v tuzemsku, (A) Zdaňovací období

6 Správa daně v tuzemsku (A) Zdaňovací období
Zdaňovací období pouze jako kalendářní čtvrtletí je stanoveno v těchto případech : pro osobu identifikovanou k dani; pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě EU (nerezident ČR); pro zahraniční osobu povinnou k dani (nerezident ČR). Při rozhodnutí o úpadku končí probíhající zdaňovací období dnem, který předchází dni nabytí rozhodnutí o úpadku a následující zdaňovací období začíná dnem následujícím po dni a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nabylo účiin osti rozhodnutí o úpadku. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 1. Správa daně v tuzemsku, (A) Zdaňovací období

7 Správa daně v tuzemsku (B) Daňové přiznání a splatnost daně
Termín pro podání daňového přiznání je stanoven ve lhůtě nejpozději do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Plátce daně musí podat i negativní daňové přiznání, pokud mu nevznikla daňová povinnost. Pouze osoba identifikovaná k dani, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani nemusí podávat negativní daňové přiznání. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 1. Správa daně v tuzemsku, (B) Daňové přiznání a splatnost daně

8 Správa daně v tuzemsku (B) Daňové přiznání a splatnost daně
V případě úpadku je plátce povinen podat daňové přiznání za uplynulou část zdaňovacího období končící dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, a to ve lhůtě do 30 dnů od skončení zdaňovacího období. Z zdaňovací období v době probíhajícího insolvenčního řízení, vč. zdaňovacího období končícího dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení, činí lhůta 25 dnů od skončení zdaňovacího období. Při podávání daňového přiznání ve sdružení uvádí pověřený účastník sdružení ve svém daňovém přiznání v součtu svoji daňovou povinnost a povinnost za celé sdružení. Ostatní účastníci sdružení v DP uvádějí pouze zdanitelná plnění a daňovou povinnost ze své činnosti. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 1. Správa daně v tuzemsku, (B) Daňové přiznání a splatnost daně

9 Správa daně v tuzemsku (B) Daňové přiznání a splatnost daně
Dodatečné daňové přiznání se podává, když pláce : souhrnem oprav zvyšuje daňovou povinnost (§ 103 odst. 1, jde o povinnost); souhrnem oprav snižuje daňovou povinnost (§ 103 odst. 2, jde o možnost). Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Nadměrný odpočet se vrací bez žádosti nejpozději do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu (do 30 dnů od lhůty předložení nebo skutečného předložení daňového přiznání). Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 1. Správa daně v tuzemsku, (B) Daňové přiznání a splatnost daně

10 Správa daně v tuzemsku (C) Registrační povinnost
Pro registraci plátců jsou stanoveny procesní podmínky (§ 95). Registrace se provádí v následujících případech : při překročení limitu obratu ( Kč); u plátců ve sdružení fyzických osob; při nabytí majetku v rámci privatizace a při koupi podniku; při transformaci obchodní společnosti nebo družstva; oprávněnou osobou v případě úmrtí plátce; při pořízení majetku z jiného ČS (cena bez daně > Kč); při zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně; při přijetí služby od ORD v jiném ČS nebo zahraniční osoby povinné k dani; při dodání zboží s instalací nebo montáží; při registraci osob registrovaných k dani v jiném ČS a zahraničních osob povinných k dani; při dobrovolné registraci; při registraci OID; při skupinové registraci (§ 95a). Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 1. Správa daně v tuzemsku, (C) Registrační povinnost

11 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek
Za intrakomunitární dodávky považujeme dodávky zboží mezi subjekty z různých členských států EU. (A) Pořízení zboží. (B) Dodání zboží. (C) Třístranný obchod. (D) Dodání a pořízení nového dopravního prostředku. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek

12 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek (A) Pořízení zboží
Pořízení zboží z jiného členského státu je předmětem daně, pokud je uskutečněno za úplatu : osobou povinnou k dani (OPD); nepodnikající právnickou osobou (NPO); osobou, která není osobou povinnou k dani a tato osoba (např. občan) pořizuje nový dopravní prostředek. Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu OPD, která není plátcem nebo NPO, pokud celková hodnota zboží nepřekročila částku Kč ( EURO k ) Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek (A) Pořízení zboží

13 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek (A) Pořízení zboží
Pořízením zboží se rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím, které je odesláno nebo přepraveno pořizovateli, osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje dodání zboží, pořizovatelem nebo zmocněnou 3. osobou, do jiného členského státu, než z kterého je zboží odesláno nebo přepraveno. Pořízením zboží není dodání zboží s montáží nebo instalací a dodání zboží formou zasílání zboží. Plátci daně vzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl daňový doklad vystaven ORD v jiném členském státě před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, nebo k 15. dni následujícího měsíce. Pro přiznání není určující den zaplacení ani faktický den dodání a pořízení zboží. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek (A) Pořízení zboží

14 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek (A) Pořízení zboží
Při dodání zboží s montáží nebo instalací se místo plnění stanoví ve vazbě na místo, kde je montáž nebo instalace prováděna (v tuzemsku), a neplatí tedy standardní pravidla platná pro pořízení zboží z jiného členského státu. Pořízení zboží z jiného členského státu EU je osvobozeno od daně (§ 65), pokud dodání tohoto zboží je v tuzemsku osvobozeno od daně nebo je osvobozen od daně dovoz tohoto zboží. Poznámka : Základní postupy při praktické aplikaci intrakomunitárních plnění jsou ve výuce vysvětleny na příkladech. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek (A) Pořízení zboží

15 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek (B) Dodání zboží (§ 64)
Dodání zboží do jiného členského státu je plátcem osvobozeno s nárokem na odpočet daně, pokud : je zboží dodáváno ORD v jiném členském státě; pořízení zboží v členském státu, do kterého je dodáváno, je předmětem daně; zboží je do členského státu prokazatelně přepraveno. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek (B) Dodání zboží

16 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek (B) Dodání zboží
Osvobozeno od daně je : vždy dodání nového dopravního prostředku (ORD nebo jiné osobě); přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného ČS pro účely jeho podnikání, pokud plátce prokáže, že přemístění bylo předmětem daně při pořízení v členském státě, kam bylo zboží přemístěno. Dodání zboží do jiného členského státu musí plátce DPH prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné 3. osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného ČS, nebo jinými důkazními prostředky. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek (B) Dodání zboží

17 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek (B) Dodání zboží
Osvobození od daně při dodání zboží do jiného ČS se neuplatní v případě, že nejsou uvedeny výše uvedené podmínky (např. v případě zasílání zboží osobě, která v ČS nemá povinnost přiznat daň). V tomto případě DUZP a povinnost přiznat daň je stanovena shodně jako u tuzemského zdanitelného plnění. Jestliže je dodání zboží do jiného ČS osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání dnem vystavení daňového dokladu. Uskutečnění dodání zboží do jiného ČS osobě registrované k dani v jiném ČS znamená pro plátce (§ 102) rovněž povinnost podat souhrnné hlášení o dodávkách zboží do jiného ČS (na tiskopisu MF), dále při přemístění majetku aj. (§ 102 odst. 1 až 8). Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek (B) Dodání zboží

18 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek (C) Třístranný obchod
Jde o obchod (§ 17), který uzavřou 3 osoby registrované k dani ve 3 různých členských státech, a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito 3. osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno prodávajícím, prostřední osobou nebo zmocněnou 3. osobou z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. Prodávající je ORD v ČS, ze kterého je zboží odesláno nebo přepraveno kupujícímu. Kupující je ORD v ČS ukončení odeslání nebo přepravy zboží a která kupuje zboží od 3. osoby. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek (C) Třístranný obchod

19 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek (C) Třístranný obchod
Prostřední osobou je ORD v jiném ČS, než ve kterém je registrován k dani prodávající a kupující, a která pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu v členském státě. Pořízení zboží z jiného ČS, které je uskutečněno prostřední osobou v tuzemsku, je v třístranném obchodu osvobozeno od daně. Daňový doklad vystavený prostřední osobou musí obsahovat informaci o tom, že jde o třístranný obchod. Kupující musí zaplatit daň jako při standardním pořízení zboží z jiného členského státu. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek (C) Třístranný obchod

20 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek (D) Dodání a pořízení nového dopravního prostředku
V případě, že plátce dodává nový dopravní prostředek do jiného ČS : ORD v jiném ČS (pak uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně a vykazuje jej v souhrnném hlášení); osobě, která není v jiném ČS registrovaná k dani (pak jde o plnění osvobozené od daně, pokud je nový dopravní prostředek předmětem daně v zemi zákazníka , neuvádí se v souhrnném hlášení). Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek (D) Dodání a pořízení nového dopravního prostředku

21 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek (D) Dodání a pořízení nového dopravního prostředku
Jestliže plátce pořizuje nový dopravní prostředek z jiného ČS od : ORD v jiném ČS, jde o standardní pořízení zboží, které je předmětem daně; osoby, která není registrovaná k dani v jiném ČS, uskutečňuje pořízení zboží z jiného ČS, které je předmětem daně v tuzemsku a k daňovému přiznání je plátce daně navíc povinen přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu. Povinnost zaplatit daň při pořízení nového dopravního prostředku má i neplátce, který pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného ČS, který bude registrován k provozu v tuzemsku. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 2. Uplatňlvání DPH u intrakomunitárních dodávek (D) Dodání a pořízení nového dopravního prostředku

22 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí
Při poskytování služeb mezi subjekty z různých ČS a třetích zemí je rozhodující vymezení místa plnění. Základní pravidla jsou stanoveno takto (§ 9) : - místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani (OPD) je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání (je-li služba poskytnuta provozovně, pak místem plnění je umístění provozovny); - místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání (je-li služba poskytnuta provozovně, pak místem plnění je umístění provozovny. Místa plnění u jednotlivých druhů služeb jsou uvedena v §10, §10a až 10k. Ve vazbě na místo plnění se přenáší povinnost přiznat daň na příjemce služby, který je plátcem v tuzemsku (tzv. reverse charge). Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí

23 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí (A) Poskytování služeb do tuzemska V případě, že je poskytována služba tuzemské osobě a místo plnění je mimo tuzemsko, nevznikají poskytovateli služby z jiného ČS nebo ze 3. země žádné povinnosti (podle ZDPH platného v ČR). Je-li místo plnění v tuzemsku, přiznává daň : příjemce služby (je-li plátcem daně nebo OID); poskytovatel služby (pokud jsou služby poskytovány osobě, která není plátcem ani OID). DUZP a povinnost přiznat daň při poskytnutí služby ORD v jiném ČS a zahraniční osobou vzniká plátci k okamžiku jejich zaplacení nebo uskutečnění, podle toho, co nastane dříve. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) (A) Poskytování služeb do tuzemska 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí

24 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí (B) Poskytování služeb z tuzemska Jestliže poskytne plátce daně se sídlem nebo místem podnikání v ČR službu s místem plnění mimo tuzemsko, neuplatňuje (§ 10) daň na výstupu. Plátce musí vystavit daňový doklad (nejpozději do 15 dnů od uskutečnění služby nebo přijetí platby, tj. co nastalo dříve). Na dokladu s náležitostmi běžného daňového dokladu musí být ve vazbě na předpisy EU uvedeno sdělení, že osoba, které je služba poskytována, je povinna přiznat a zaplatit daň ve své zemi, pokud jí zde tato povinnost vzniká. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) (B) Poskytování služeb z tuzemska 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí

25 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí (C) Přepravní služby
Obecně je místem plnění území, kde se přeprava uskutečňuje. U tuzemské přepravy osob a zboží uplatňuje daň na výstupu vždy poskytovatel přepravní služby. Uvedený princip však neplatí pro přepravu zboží mezi členskými státy. V tomto případě je obecně místem plnění místo zahájení přepravy. V případě, že je přeprava zboží mezi ČS poskytnuta pro ORD v jiném ČS, než ve kterém je zahájena přeprava, považuje se za místo plnění území ČS, který vydal DIČ objednavateli přepravy zboží. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) (C) Přepravní služby 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí

26 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí (C) Přepravní služby
Za stanovených podmínek se u přepravních služeb uplatní osvobození od daně. Od daně je osvobozena přeprava osob mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, ale jen za tuzemský úsek přepravy (v rámci ČR). Osvobození od daně s nárokem na odpočet se týká pravidelné i nepravidelné přepravy osob prováděné tuzemskými přepravci, ORD v jiném ČS nebo zahraniční osobou povinnou k dani. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) (C) Přepravní služby 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí

27 4. Dovoz a vývoz zboží Dovozem zboží se rozumí vstup zboží ze třetí země na území ES, vývozem zboží pak dodání zboží z tuzemska do třetí země. (A) Dovoz zboží. (B) Vývoz zboží. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 4. Dovoz a vývoz zboží

28 4. Dovoz a vývoz zboží (A) Dovoz zboží
Místem plnění je : území ČS, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje na území ES; území s tzv. ukončeným režimem, např. v případě dočasně uskladněného zboží nebo zboží umístěného do svobodného celního pásma či svobodného celního skladu nebo zboží propuštěného do celního režimu uskladnění v celním skladu či do aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, apod. Za dovoz zboží se považuje i vrácení zboží, které bylo umístěno do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma, zpět do tuzemska (daňová povinnost vzniká dnem rozhodnutí o umístění). Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 4. Dovoz a vývoz zboží (A) Dovoz zboží

29 4. Dovoz a vývoz zboží (A) Dovoz zboží
Daňová povinnost při dovozu zboží v tuzemsku vzniká (§ 23) dnem, kdy vzniká povinnost uhradit clo, a to i v případech, kdy je zboží dovezené beze cla při : propuštění dováženého zboží do celního režimu volný oběh, aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení a dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla; nezákonném dovozu zboží; porušení podmínek dočasného uskladnění zboží; porušení podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží propuštěno. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 4. Dovoz a vývoz zboží (A) Dovoz zboží

30 4. Dovoz a vývoz zboží (A) Dovoz zboží
Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je : rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vzniká daňová povinnost; rozhodnutí o ukončení celního režimu dočasného použití (jednotný správní doklad = JSD). Základem daně při dovozu zboží je součet základu pro vyměření cla, clo, dávky a poplatky splatné z důvodu dovozu zboží, spotřební daně a vedlejších příležitostných výdajů, vynaložených při přepravě až do prvního místa určení v tuzemsku. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 4. Dovoz a vývoz zboží (A) Dovoz zboží

31 4. Dovoz a vývoz zboží (B) Vývoz zboží
Vývoz zboží je osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je odeslání nebo přeprava uskutečněna vývozcem nebo jím zmocněnou osobou, např. přepravcem. Vývoz zboží není osvobozen od daně, pokud kupující přepravuje pohonné hmoty a potraviny pro vlastní spotřebu. Vývoz je uskutečněn, pokud je zboží propuštěno do celního režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk, zboží vstoupilo do 3. země a výstup zboží je potvrzen na daňovém dokladu (nebo prokázán jinými důkazními prostředky). Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 4. Dovoz a vývoz zboží (B) Vývoz zboží

32 4. Dovoz a vývoz zboží (B) Vývoz zboží
Daňovým dokladem při vývozu zboží je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk učiněné na písemném celním prohlášení (Jednotný správní doklad). Vývoz zboží je plátce povinen uvést do daňového přiznání (ř. 22), a to nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byl oprávněn přiznat osvobození od daně, tj. ke dni výstupu vyváženého zboží z území ES. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 4. Dovoz a vývoz zboží (B) Vývoz zboží

33 5. Vrácení daně ZDPH umožňuje v určitých případech vracení daně, a to : diplomatům (§ 80, jde o osoby požívající výsady a imunitu); při hrazení plnění z prostředků zahraniční pomoci (§ 81); plátcům v jiném ČS (§ 82); v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném ČS (§82a, §82b); zahraničním osobám povinným k dani (§ 83); turistům ze třetích zemí u vývozu zboží (§ 84), které nemá obchodní charakter (při ceně včetně DPH > Kč zaplacené jednomu prodávajícímu v jednom dni), přičemž nejde vrátit daň v případě UPM, potravin, tabákových výrobků a alkoholu); zdravotně postiženým osobám (§ 85, při pořízení osobního automobilu v tuzemsku, nejvýše však Kč); ozbrojeným silám cizích států (např. NATO) Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 5. Vrácení daně

34 5. Vrácení daně Existuje rovněž prodej za ceny bez daně (§ 87), tj. bez DPH a spotřební daně. Zboží lze bez daně prodávat na základě povolení celního úřadu v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel fyzickým osobám při jejich bezprostředním výstupu z území ES. Český daňový systém Daň z přidané hodnoty (II) 5. Vrácení daně


Stáhnout ppt "Daň z přidané hodnoty (II)"

Podobné prezentace


Reklamy Google