Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dnes fiktivně, zítra reálně. Daň z přidané hodnoty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dnes fiktivně, zítra reálně. Daň z přidané hodnoty."— Transkript prezentace:

1 Dnes fiktivně, zítra reálně. Daň z přidané hodnoty

2 • daň zaplacená z přidané hodnoty vzniklé činnosti ekonomického subjektu • plátce odvede FÚ rozdíl daně na výstupu a daní, kterou musel zaplatit na vstupu • pokud je daň na vstupu > daň na výstupu, navrácení rozdílu • rozdíl se nazývá nadměrný odpočet

3 Daň z přidané hodnoty • odpočítávat daň zaplacenou na vstupu mohou pouze registrovaní plátci • pokud podnik není plátcem DPH (sám na výstupu daň nevypočítává), nemůže si odpočítávat DPH na vstupu a DPH se stává součástí jeho nákladů.

4 Daň z přidané hodnoty • Přerušení posloupnosti plátců jedním neplátcem je pro následující podnikatele nevýhodné • Nemohou si odečíst daň na vstupu • Odvedenou celou daň na výstupu • Dojde ke zvýšení ceny pro konečného spotřebitele

5 Předmět daně §2 • Vyjmenovaná plnění v tuzemsku, která jsou uskutečňována osobou povinnou k dani za úplatu: • dodání zboží • poskytnutí služby • převod nemovitosti (v obchodním majetku) • pořízení zboží z jiného členského státu EU • pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU

6 Sazby daně §47 + přílohy • Základní sazba – 20 % (zboží a služby až na výjimky) • Snížená sazba – 14 %: • Základní potraviny • Krmivo • Voda • Zdravotnické prostředky • Knihy, noviny, časopisy • Hromadná pravidelná přeprava osob • Zdravotní a sociální péče

7 ZD, výpočet DPH • Základem daně je částka snížená o daň, kterou jako úplatu obdržel plátce za uskutečněné zdanitelné plnění. = CENA BEZ DPH • Základ daně dále zahrnuje: • clo, dovozní poplatky • spotřební daň • vedlejší účtované výdaje – náklady na balení, přepravu, pojištění, provize • při poskytování služby i materiál přímo související se službou

8 ZD, výpočet DPH • 1. výpočet zdola – ze základu daně • DPH = ZD*(sazba v % /100) • 2. výpočet shora – z částky včetně daně • DPH = částka včetně daně * koef. • Koef. = sazba/(100+sazba)……..zaokrouhluje se na 4 desetinná místa • Vypočtená daň se zaokrouhluje na desetihaléře nahoru.

9 Osvobození od daně: 1. osvobozená zdanitelná plnění bez nároku na odpočet § 51 • poštovní služby • rozhlasové a televizní vysílání • finanční a pojišťovací činnost • převod a pronájem bytů, staveb, pozemků, nebytových prostor • výchova a vzdělávání • zdravotnické služby a zboží • sociální pomoc • daň na výstupu se nevypočítává • není možnost uplatnit odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění

10 Osvobození od daně: 2. osvobozená zdanitelná plnění s nárokem na odpočet § 63 • dodání zboží do jiného členského státu (pokud dodáváme plátci DPH) • pořízení zboží z jiného členského státu (pokud je odběratel plátcem DPH) • vývoz zboží do třetích zemí • poskytnutí služby do třetích zemí • přeprava osob • dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu

11 Osvobození od daně: • daň na výstupu se nevypočítává • je možno uplatnit odpočet daně na vstupu

12 Nárok na odpočet, daňová povinnost §72 • odpočet DPH je souhrn daně účtované na vstupu (z faktur a paragonů za hotové) za zdaňovací období • Nárok na odpočet má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro své ekonomické činnosti – pro svá zdanitelná plnění nebo pro osvobozená plnění s nárokem na odpočet

13 Nárok na odpočet, daňová povinnost §72 • vzniká dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebo dnem přijetí platby dle toho, který nastane dříve • pokud plátce použije přijatá zdanitelná plnění pro osvobozená zdanitelná plnění bez nároku na odpočet, daň na vstupu si nemůže odečíst • Pokud plátce použije přijatá zdanitelná plnění jak pro ekonomické činnosti, tak pro osobní potřebu, má nárok na odpočet pouze v poměrné výši

14 Nárok na odpočet, daňová povinnost §72 • nárok na odpočet musí prokázat daňovým dokladem, který vystavil plátce • nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve v období, kdy se zdanitelné plnění uskutečnilo, nejpozději do 3 let – prostřednictvím dodatečného daňového přiznání • nárok na odpočet nemá plátce, pokud zdanitelná plnění použije pro reprezentaci nebo při pořízení osobního automobilu

15 Nárok na odpočet, daňová povinnost §72 • Daňová povinnost je rozdíl mezi daní na vstupu a daní na výstupu • Záporná hodnota= nadměrný odpočet, jenž FÚ poplatníkovi vrátí

16 Osoba povinná k dani §5, 6 • FO nebo PO, která uskutečňuje ekonomické činnosti • PO, která nebyly založeny za účelem podnikání, ale uskutečňují ekonomické činnosti: • Činnost výrobců • Činnost obchodníků • Poskytování služeb • Např. prodej dřeva z obecního lesa, doprava v obci

17 Osoba povinná k dani §5, 6 • musí se povinně zaregistrovat, pokud obrat za 12 předcházejících, po sobě jdoucích měsíců, přesáhne 1 mil. Kč • pokud ne, je osoba osvobozená od daně

18 Registrace plátců Plátce = osoba, která byla zaregistrována k dani

19 Registrace plátců 1. Osoba povinná k dani • Dobrovolná - přihláška k registraci kdykoliv • Povinná – musí se povinně zaregistrovat, pokud obrat za 12 předcházejících, po sobě jdoucích měsíců, přesáhne 1 mil Kč - přihláška k registraci do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl překročen stanovený obrat - plátcem od 1. dne 3. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl obrat překročen

20 Registrace plátců 2. Osoba podnikající ve sdružení s plátcem daně nebo sdružení přesáhne stanovený obrat 3. Osoba pořizující zboží z jiného členského státu EU v ceně 10 tis. EUR bez daně za rok • registrace do 15 dnů od překročení stanovené částky • plátcem daně ode dne překročení stanovené částky

21 Registrace plátců 4. Osobě jsou poskytnuty služby osobou registrovanou k dani v jiné členské zemi EU nebo je osobě dodáno zuboží s instalací nebo montáží osobou zaregistrovanou k dani v jiné členské zemi EU • registrace do 15 dnů od poskytnutí služby nebo od dodání zboží • plátcem daně ode dne dodání zboží nebo poskytnutí služby - Správce daně přidělí plátci DIČ (kód země + rodné číslo FO nebo IČO PO)

22 Daňové doklady 1. Běžný daňový doklad: • označení prodávajícího a kupujícího • evidenční číslo dokladu • rozsah a předmět plnění • datum vystavení dokladu • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby • jednotková cena bez daně • základ daně • sazba daně • výše daně

23 Daňové doklady 2. Zjednodušený daňový doklad: • vystavuje prodávající v případě prodeje za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem do 10. 000,-- včetně DPH • náležitosti obdobné • nemusí být identifikace kupujícího a výše DPH • za správnost výpočtu odpovídá kupující, chybějící údaje musí do dokladu doplnit

24 Daňové doklady 3. Doklad o použití: • vystavuje se v případě zdanitelných plnění, která nebyla požita pro podnikání – při osobní spotřebě plátce, při darování 4. Doklad o zaplacení: • jízdenka při hromadné přepravě osob • název přepravce • datum vystavení • sazba DPH • částka v Kč

25 Daňové doklady 5. Splátkový kalendář: • součástí nájemní smlouvy • stejné náležitosti jako běžný daňový doklad 6. Souhrnný daňový doklad: • pokud plátce uskutečňuje několik samostatných zdanitelných plnění nebo plnění osvobozených s nárokem na odpočet daně pro jednu osobu

26 Daňové doklady • Daňové doklady musí být vystaveny do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby – může být vystaven i v elektronické formě. • Daňové doklady se musí uchovávat min. 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

27 Postup přiznání odvodu DPH §101, 99 • plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání – i tehdy, pokud mu nevznikla daňová povinnost • daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání • zdaňovací období je kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za min. kalendářní rok přesáhl 10 mil. • zdaňovací období je čtvrtletí, pokud byl obrat plátce za min. kalendářní rok 2 mil – 10 mil. • Pokud je obrat do 2 mil., může si zdaňovací období zvolit

28 Daňové přiznání • zdanitelná plnění přijatá (nákup zboží a služeb) • součet daně na vstupu – FÚ vrací • zdanitelná plnění uskutečněná (prodej zboží a služeb) • součet daně na výstupu – tu je povinnost odvést • skutečná daňová povinnost - rozdíl

29

30

31 Dnes fiktivně, zítra reálně. Daň z přidané hodnoty


Stáhnout ppt "Dnes fiktivně, zítra reálně. Daň z přidané hodnoty."

Podobné prezentace


Reklamy Google