Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky."— Transkript prezentace:

1 1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky a výjimky z výjimek, které jsou platné v české daňové legislativě. Prezentace slouží pouze jako osnova pro přednášky a v žádném případě nenahrazuje doporučenou studijní literaturu; jinými slovy zvládnutí prezentace není dostačující pro zvládnutí zkoušky a neúplností prezentace nelze argumentovat špatné odpovědi v testu! Při přípravě ke zkoušce používejte literaturu, kterou jste obdrželi.

2 2 Ing. Miroslav Purmenský E-mail: purmensky@vize3.cz Tel.: 545 216 228 Fax: 545 216 229 Vize 3, s.r.o. Cejl 875/66 602 00 Brno, Zábrdovice

3 3 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Nepřímá univerzální daň ze spotřeby Rozpočtový příjem rok 2004 – 182 mld. Kč Zákon č. 235/2004 Sb.

4 4 ZÁKLADNÍ PRINCIP DANĚ Výběr na každém stupni zpracování. Nikoliv z celého obratu (ceny), ale pouze z přidané hodnoty.

5 5 ZÁKLADNÍ POJMY Prodej = výstupDAŇ NA VÝSTUPU Nákup = vstupDAŇ NA VSTUPU Upravená suma daně na vstupu = ODPOČET DANĚ Rozdíl sumy daně na výstupu a odpočtu daně = DAŇOVÁ POVINNOST

6 6 ZÁKLADNÍ POJMY Daň na výstupu > odpočet daně VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST Daň na výstupu < odpočet daně NADMĚRNÝ ODPOČET

7 7 ZÁKLADNÍ POJMY Povinnost odvést daň z čeho = předmět daně kdo = osoby, kterých se daň týká kde = místo plnění

8 8 PŘEDMĚT DANĚ Dodání zboží, převod nemovitostí, pořízení zboží z EU Poskytování služeb Dovoz zboží z třetích zemí

9 9 PŘEDMĚT DANĚ Zbožím jsou věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda. Za zboží se nepovažují peníze a cenné papíry. Dodání zboží – převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Převod nemovitosti – dochází ke změně vlastnického práva. Poskytnutí služby – všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti.

10 10 PLNĚNÍ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ -zdanitelná -osvobozená- s nárokem na odpočet - bez nároku na odpočet NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ

11 11 PLNĚNÍ Zdanitelné plnění – plátci daně vzniká povinnost přiznat a odvést daň. Osvobozené plnění – místo plnění v tuzemsku, ale plátce není povinen z nich odvádět daň.

12 12 OSOBY POVINNÉ K DANI A PLÁTCI DANĚ Osoba povinná platit daň – všichni při nákupu zboží,služeb. Osoba povinná k dani – vykonává samostatně ekonomickou činnost. Plátce daně – osoba povinná k dani (se sídlem, místem podnikání nebo místem výkonu ekonomické činnosti v ČR), která je registrována k DPH v ČR.

13 13 PLÁTCE DANĚ Povinně při překročení stanoveného limitu 1 000 000 Kč obrat za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců Obrat – výnosy nebo příjmy za uskutečněná plnění bez osvobozených plnění bez nároku na odpočet Registrace do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém obrat překročily. Plátcem se stává pak od prvního dne třetího měsíce po měsíci, v němž překročily registrační limit,

14 14 MÍSTO PLNĚNÍ 3 základní teritoria: -tuzemsko – území ČR -území Evropského společenství -třetí země – státy, které nejsou členem Evropské unie

15 15 MÍSTO PLNĚNÍ PŘI DODÁNÍ ZBOŽÍ Dodání zboží -místo zahájení přepravy nebo odeslání -místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno -místo, kde se zboží nachází v době dodání Převod nemovitosti - umístění nemovitosti

16 16 MÍSTO PLNĚNÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB -sídlo nebo místo podnikání poskytovatele -umístění nemovitosti (u služeb vztahujících se k nemovitosti) -místo, kde se uskutečňuje přeprava (u přepravních služeb) -místo poskytnutí služby (kulturní, sportovní, oceňování movité věci

17 17 SAZBA DANĚ Sazba v ČR je lineární a diferencovaná. Základní 19 %, snížená 5 %. Snížená sazba u sociálních, kulturně sociálních plnění, základní životní potřeby (potraviny, léky, knihy, zdravotní služby, sociální péče, pravidelná hromadná přeprava osob, úprava a rozvod vody).

18 18 ZÁKLAD DANĚ Základem daně je vše s výjimkou zahrnuté daně, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění. Základ DPH: - cena nebo úhrada - podle zákona o oceňování (bezúplatné nebo nepeněžité plnění, účely nesouvisející s ekonomickou činností)

19 19 ZÁKLAD DANĚ - cena bez DPH DAŇ ZDOLA DPH = Z * s Z – základ daně (peněžní částka za zdanitelné plnění bez daně) s – sazba daně

20 20 ZÁKLAD DANĚ - cena včetně DPHDAŇ SHORA DPH = Z +D * ks ks = s / (100 + s) ks – přepočítací koeficient (zaokrouhlení na 4 desetinná místa) s – příslušná sazba daně Z +D – základ daně (cena včetně daně) Koeficienty: 19 % - 0,1597 5 % - 0,0476

21 21 OSVOBOZENÁ PLNĚNÍ Plátce není povinen uplatnit daň na výstupu při uskutečnění plnění. Dva typy osvobození: -bez nároku na odpočet -s nárokem na odpočet

22 22 OSVOBOZENÁ PLNĚNÍ bez nároku na odpočet -poštovní služby -provozování rozhlasu a televize -finanční činnosti -pojišťovací činnosti -převod a nájem nemovitostí -výchova a vzdělávání -zdravotnické služby a zboží -sociální pomoc -provozování loterií a podobných her

23 23 OSVOBOZENÁ PLNĚNÍ s nárokem na odpočet -dodání zboží do jiného členského státu -pořízení zboží z jiného členského státu -vývoz zboží do třetí země -poskytnutí služby do třetí země -přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží -přeprava osob do jiného členského státu nebo třetí země

24 24 ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ měsíční -povinně při obratu za předešlý rok 10 mil. Kč a více -volitelně při obratu za předešlý rok 2 mil. Kč a více čtvrtletní

25 25 USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ Plátce daně má povinnost daň přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, pokud nastane dříve. Datum uskutečnění zdanitelného plnění má význam pro správné určení zdaňovacího období.

26 26 DÍLČÍ A OPAKOVANÉ PLNĚNÍ Dílčí plnění – uskutečňuje se podle smlouvy postupně ve sjednaných lhůtách a částkách. Opakované plnění – plnění zbožím stejného druhu ve sjednaných lhůtách. DUZP alespoň každý poslední den zdaňovacího období.

27 27 EVIDENCE DANĚ Plátce je povinen vést evidenci všech plnění, včetně osvobozených. Vystavení dokladu do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění.

28 28 DAŇOVÝ DOKLAD -běžný DD nebo souhrnný DD -doklad o zaplacení -splátkový kalendář -doklad o použití -celní prohlášení

29 29 BĚŽNÝ DAŇOVÝ DOKLAD -obchodní firma, název obou subjektů -DIČ obou subjektů -evidenční číslo dokladu -rozsah a předmět plnění -Datum vystavení -DUZP nebo datum přijetí platby -jednotkovou cenu bez daně -základ daně -základní nebo sníženou sazbu nebo sdělení o osvobození -výši daně (v Kč a hal., popř. zaokrouhlenou na 0,10 nebo 0,50)

30 30 ZJEDNODUŠENÝ DAŇOVÝ DOKLAD Do 10 000 Kč včetně DPH -obchodní firma, název -DIČ -evidenční číslo dokladu -rozsah a předmět plnění -DUZP -základní nebo sníženou sazbu -částku celkem

31 31 NÁROK NA ODPOČET Plátce musí doložit, že: -má daňový doklad vystavený plátcem -použil vstupy v rámci ekon. činností Zákaz odpočtu: -reprezentace -nákup osobních automobilů

32 32 PLNÝ NÁROK Plátce má nárok, pokud použije přijatá zdanitelná plnění na: -zdanitelná plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu -na osvobozená plnění s nárokem na odpočet -plnění s místem plnění mimo tuzemsko -bezúplatné předání reklamních předmětů s cenou za kus do 500 Kč

33 33 KRÁCENÍ NÁROKU Přijatá plnění jsou použita na výstupy s povinností uplatnit daň i na osvobozená bez nároku. Koeficient nároku na odpočet = všechna plnění mimo osvobozená bez nároku všechna plnění

34 34 KRÁCENÍ NÁROKU Vypořádací koeficient – za všechna zdaňovací období kalendářního roku Zálohový koeficient – z předešlého období

35 35 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Plátce podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období ( = splatnost ). Nadměrný odpočet – správce daně je povinen vrátit do 30 dnů od vyměření této daňové povinnosti.

36 36 KOREKCE DAŇOVÉ POVINNOSTI PO SKONČENÍ ZDAŇOVACÍHO OBDOBÍ Oprava: -změna základu – daňový dobropis nebo vrubopis -změna sazby – opravný daňový doklad (dodatečné daňové přiznání) Roční vypořádání – koeficient Úprava a vyrovnání – u dlouhodobého majetku


Stáhnout ppt "1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Tato prezentace neobsahuje (a ani obsahovat nemůže) kompletní výčty všech zákonných možností a nezahrnuje zdaleka všechny výjimky."

Podobné prezentace


Reklamy Google