Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní řízení při Vývozu potravin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní řízení při Vývozu potravin"— Transkript prezentace:

1 Celní řízení při Vývozu potravin
Celní správa České republiky Celní řízení při Vývozu potravin Ing. Michal Šedivý, Oddělení 211 GŘC

2 Obsah Obecné informace vývoz Vývozní licence Vývozní náhrady
Obsah Obecné informace vývoz Vývozní licence Vývozní náhrady Kontrolní výtisk T5 Aktivní zušlechťovací styk UCC Shrnutí/Dotazy

3 Vývoz – Obecné info www.celnisprava.cz
V případě Vývozu zboží je nutné podávat vývozní celní prohlášení elektronicky prostřednictvím systému e-Vývoz. (čl. 787 CCIP) Veškeré informace k problematice vývozu zboží, elektronického podání vývozního celního prohlášení, včetně obecných informací k režimu vývozu a odkazů na související platnou legislativu Společenství na webových stránkách Celní správy České republiky Informace jakým způsobem podat elektronické vývozní celní prohlášení, včetně informace o všech potřebných povoleních pro toto elektronické podání. Další podmínkou pro elektronické podání vývozního celního prohlášení je povolení elektronické komunikace, tzn. evidence použití elektronického podpisu a stanovení rozsahu a formy této elektronické komunikace. Rovněž jsou zde k dispozici informace o možnosti nechat se případně zastupovat při elektronickém celním řízení. Celní správa ČR rovněž vytvořila bezplatný systém umožňující podat elektronicky vývozní celní prohlášení, který je k dispozici na výše uvedené webové adrese. (Systém je určen převážně malým a středním společnostem, které nemají tak velké počty vývozních operací). Informace o požadavcích k vývozu pro konkrétní vyvážené zboží jsou uvedeny v TARIC. CZ (zákazy a omezení, licence…).

4 Vývoz – Obecné info

5 Vývoz – Obecné info

6 Vývoz – Obecné info

7 Vývozní licenci AGREX vydává Státní zemědělský intervenční fond!
Vývozní licence Část III kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterou se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) zavádí režim vývozních licencí pro zemědělské produkty. Povinnost předložit licenci se stanoví u produktů z odvětví, u kterých řízení trhů vyžaduje sledování vývozu daného produktu Prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí zavedených nařízením Rady (ES) č /2007 jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 376/2008 Vývozní licence AGREX je vyžadována při vývozu - pro produkty uvedené v příloze II části II nařízení č. 376/2008 (obiloviny, rýže, cukr) - pro produkty, na které je požadována vývozní náhrada Vývozní licenci AGREX vydává Státní zemědělský intervenční fond!

8 Vývozní náhrady Umožnění vývozu zemědělských produktů, u kterých může být rozdíl mezi cenami na světovém trhu a cenami v EU Rozdíl krytý vývozní náhradou Vývozní náhrady jsou stejné pro celou EU Mohou se lišit podle místa určení, zejména pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu. Vývozní náhrady lze žádat na produkty uvedené v příloze I nařízení č /87 (např. vejce, cukr, mléčné výrobky, sýry, hovězí a telecí maso) nebo zboží neuvedené v příloze I Smlouvy (příloha II nařízení č. 578/2010, zpracované produkty jako těstoviny, čokoláda nebo cukrovinky). V současnosti jsou vývozní náhrady u všech komodit nulové a není předpoklad, že by byly v opět v dohledné době zavedeny.

9 Kontrolní výtisk T5 Kontrolním výtiskem T5 se dokládá skutečnost, že zboží dosáhlo použití a/nebo místa určení stanovených nebo předepsaných příslušným předpisem Evropské unie. Použití kontrolního výtisku T5 se obecně řídí články 912a až g nařízení Komise (ES) č. 2454/93. Tiskopis v přílohách 63 – 66 CCIP (včetně vysvětlivek pro vyplnění tiskopisu) Při vývozu zemědělských produktů je kontrolní výtisk T5: důkazem, že závazek vyvážet lze považovat za splněný a právo vyvážet na základě vývozní licence lze považovat za vykonané tím, že prokazuje, že zásilka opustila celní území EU. Vyžaduje se u vývozních licencí, jejichž vydání je podmíněno složením jistoty, důkazem, že produkty, na které deklarant žádá náhradu, opustily celní území EU.

10 Kontrolní výtisk T5 www.celnisprava.cz
Zjednodušení elektronického podání vývozního CP doprovázené kontrolním výtiskem T možnost požádat o přidělení vlastní řady evidenčních čísel, kterými označuje kontrolní výtisk T5. Celní úřad přiděluje vlastní řadu formou rozhodnutí. Kontrolní výtisk T5 označený evidenčním číslem z přidělené číselné řady lze předkládat také jinému celnímu úřadu než celnímu úřadu, který číselnou řadu přidělil. Struktura řady evidenčních čísel kontrolního výtisku T5: rrCZT5Dddddd0001 až rrCZT5Dddddd9999, kde je rr poslední dvojčíslí roku, v němž byl kontrolní výtisk T5 zaevidován, CZ kód pro Českou republiku, T kód evidence kontrolního výtisku T5, D kód pro způsob přidělení číselné řady, ddddd označení osoby, které byla číselná řada přidělena, 0001 – pořadové číslo kontrolního výtisku T5 v rámci kalendářního roku.

11 Aktivní zušlechťovací styk
Aktivní zušlechťovací styk čl. 114 odst. 1 CC – Aniž je dotčen článek 115, umožňuje režim aktivního zušlechťovacího styku (AZS), aby pro účely jedné nebo několika zušlechťovatelských operací na celním území Společenství bylo použito a) zboží, které není zbožím Společenství a které má být vyvezeno zpět z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků, aniž by podléhalo dovoznímu clu a obchodně-politickým opatřením (AZS/P) = „Podmíněný systém“ b) zboží propuštěné do volného oběhu s vrácením nebo prominutím dovozního cla, kterému toto zboží podléhá, je-li vyvezeno z celního území Společenství ve formě zušlechtěných výrobků (AZS/N) = „Systém navracení“ Systém navracení s UCC skončí (r. 2016)

12 AZS/N klasický systém (typ „K“), kdy
AZS/N V ČR dva druhy AZS/N: klasický systém (typ „K“), kdy CÚ vede evidenci na základě CP pouze podle položek CP, zbožových kódů a množství v předepsaných měrných jednotkách, se částka k vrácení vypočte mimo systém e-Dovoz a doplňuje se ručně, systémem evidence prostřednictvím Part Number (typ „P“) - interních kódů jednotlivých součástek zboží, tzv. materiálových položek, kdy evidence je vedena plně elektronicky na základě odpisů z navazujících režimů, přičemž zboží je do položek CP rozdělováno podle Part Numberů (používá se např. u elektroniky a automobilů) je částka k vrácení systémem e-Dovoz vypočítána automaticky, na základě dat žádosti ve formě elektronické zprávy (D_N_VRAT) – v systému e-Dovoz samostatná záložka „Vratky AZS/N“

13 AZS/P V podmíněném systému možnost použití rovnocenného zboží (suroviny) Předčasný vývoz – možnost vyvézt zušlechtěné výrobky získané z rovnocenného zboží před tím, než je dovozové zboží propuštěno do režimu AZS v podmíněném systému V rámci AZS lze cukr nepocházející ze Společenství určený ke zpětnému vývozu v podobě zušlechtěných výrobků použít v EU k zušlechťovacím operacím, bez nichž tento cukr podléhá dovozním clům nebo obchodně politickým opatřením Pozastavení vývozních náhrad = AZS zbývající alternativa pro výrobu přípravků obsahujících cukr určený na světový trh za konkureceschopné ceny

14 AZS/P Členské státy příslušné k vydávání povolení pro využití AZS
AZS/P Členské státy příslušné k vydávání povolení pro využití AZS Povolení lze vydat pouze v případě, že AZS může pomoci vytvořit nejpříznivější podmínky pro zpětný vývoz zušlechtěných výrobků za předpokladu, že nebudou ovlivněny zájmy výrobců ze Společenství Na žádost žadatele: - musí být povoleno použití rovnocenného zboží - musí být povolen předčasný vývoz - musí být povolen trojúhelníkový obchod Příklad - výroba bonbonů z cukru od domácích producentů - Výroba bonbonů z domácího cukru - Vývoz zušlechtěných výrobků – bonbony - Dodatečně se doveze surovina (levnější cukr) = Podpora našich producentů cukru a zachování konkurenceschopnosti cukrovarnického průmyslu

15 UCC Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. Dle čl. 288 jsou některá ustanovení použitelná od 30.října 2013 (ta, která odkazují na stanovení prováděcích předpisů) a ostatní ustanovení použitelná od 1. června 2016. Ke dni 30. října 2013 ruší nařízení (ES) č. 450/2008 (Modernizovaný celní kodex) Ke dni 1. června 2016 se ruší nařízení (EHS) č. 3925/91 (o vyloučení kontroly příručních a zapsaných zavazadel osob uskutečňujících lety a námořní cesty uvnitř Společenství), nařízení (EHS) č. 2913/92 (celní kodex Společenství) a nařízení (ES) č. 1207/2001 (o postupech usnadňujících vydávání průvodních osvědčení EUR.1, vystavování prohlášení na fakturách a tiskopisů EUR.2 a vydávání některých oprávnění schváleného vývozce podle předpisů upravujících preferenční obchod mezi ES a některými zeměmi).

16 UCC 1.května 2016 – nabytí účinnosti UCC (30ti měsíční vacatio legis)
UCC 1.listopadu 2013 – vstup v platnost + nabytí účinnosti těch článků, které zmocňují k tvorbě prováděcích předpisů ( + čl.46) 1.května 2016 – nabytí účinnosti UCC (30ti měsíční vacatio legis) Následuje: Tvorba prováděcích předpisů Business Process Modelling IT Informovanost podnikatelské sféry (TCG) Školení personálu celních správ

17 Děkuji za pozornost. Vaše dotazy?
Děkuji za pozornost. Vaše dotazy?


Stáhnout ppt "Celní řízení při Vývozu potravin"

Podobné prezentace


Reklamy Google