Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní správa České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní správa České republiky"— Transkript prezentace:

1 Celní správa České republiky
OBECNÁ PRAVIDLA CELNÍHO ŘÍZENÍ PODLE NOVÉ CELNÍ LEGISLATIVY EU Ing. Jaroslav Ille, odbor 21, GŘC

2 Celkový přehled důležitých změn (1)
Hlava I UCC & UCC DA & UCC IA: Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) Sdělení nepříznivého rozhodnutí před jeho vydáním a právo na vyjádření adresáta Hlava II UCC & UCC DA & UCC IA: Závazná tarifní informace Původ zboží Hodnota zboží Hlava III UCC & UCC DA & UCC IA: Dlužník a jeho určení a vymáhání Zajištění celního dluhu Celní dluh (výměr, úhrada, vrácení, prominutí a zánik) Hlava IV UCC & UCC DA & UCC IA: Skupinové podání Vstupního souhrnného prohlášení Dočasné uskladnění

3 Celkový přehled důležitých změn (2)
Hlava V UCC & UCC DA & UCC IA: Celní status zboží Elektronické celní prohlášení a zjednodušené formy CP Mezinárodní CCŘ a samohodnocení Hlava VI UCC & UCC DA & UCC IA: Propuštění do volného oběhu Osvobození od dovozního cla Hlava VII UCC & UCC DA & UCC IA: Tranzit Uskladnění Zvláštní účel a dočasné použití Zušlechtění Hlava VIII UCC & UCC DA & UCC IA: Formality před a při výstupu zboží Vývoz a zpětný vývoz zboží

4 Hlava I UCC & UCC DA & UCC IA
Obecná povinnost používání elektronického přenosu zpráv a poskytování služeb elektronických systémů (čl. 6 UCC, čl. 2, A, B DA, čl. 2, A, B IA) Zrušení národních omezení ve prospěch celních zástupců usazených ve vlastním členském státě EU - bylo aplikováno mimo ČR (čl UCC) Sdělení nepříznivého rozhodnutí před jeho vydáním a právo na vyjádření adresáta (čl. 22/6 UCC, čl DA, čl IA) 30 dnů na vyjádření (24 hodin pro vyjádření k výsledkům kontroly) Sdělení elektronicky nebo jiným způsobem Evidence vyjádření se k nepříznivému rozhodnutí před jeho vydáním Oprávněný hospodářský subjekt - AEO (čl UCC, čl DA, čl IA) Změna ze 3 typů (AEO-C,AEO-S,AEO-F) na 2 typy (AEO-C, AEO-S) Provázání AEO se zjednodušeními a dalšími výhodami Samostatná prezentace k AEO

5 Hlava II UCC & UCC DA & UCC IA
Závazná tarifní informace Klasifikační pravidla k sazebnímu zařazení se již nevydávají na základě nařízení týkajícího se KN, ale na základě přenosu pravomocí (čl. 58/2 a 67 a 68 UCC) EU systém pro evidenci vydaných závazných tarifních informací (BTI) Původ zboží (nepreferenční a preferenční původ) Změna pravidla nepreferenčního původu zboží a vytvoření Seznamu pravidel Potvrzení pravidel preferenčního původu zboží Systém registrovaných vývozců (REX) provozovaný EK Samostatná prezentace k původu zboží Hodnota zboží Převodní hodnota Problematiky slev, nákladů na poštovné a zjednodušení při určování celní hodnoty Prohlášení o celní hodnotě Samostatná prezentace k hodnotě zboží

6 Hlava III UCC & UCC DA & UCC IA
Dlužník a jeho určení a vymáhání nově je dlužníkem i osoba, která poskytla nepravdivé informace osobě sestavující celní prohlášení do VO (čl. 77/3 a 79/4 UCC) Celní dluh vzniklý nesplněním povinností nebo podmínek (čl. 79 UCC), určení dlužníka, okamžiku vzniku a místa vzniku celního dluhu Nové rozdělení podstat vzniku celního dluhu (čl. 79/1 UCC) Zajištění celního dluhu Odhadnutá výše celního dluhu = EUR Možnost mezinárodního zajištění ve více členských státech EU Banky, pojišťovny a fin. instituce nepodléhají FA a schválení za ručitele Samostatná prezentace k zajištění celního dluhu Celní dluh (výměr, úhrada, vrácení, prominutí a zánik) Oddělení zaúčtování CD a oznámení částky CD dlužníkovi Promlčení CD = 3 roky, trestní jednání 5-10 let Lhůta na zaplacení zůstává 10 dnů od sdělení CD celními orgány Vrácení/prominutí je vyloučeno v případě klamavého jednání (116/5UCC) Rozšíření pravidel pro zánik CD (čl. 124/1 UCC).

7 Hlava IV UCC & UCC DA & UCC IA
Podání Vstupního souhrnného prohlášení (ENS) Rozšíření dat a povinností k podání (ENS) Možnost skupinového podání ENS a rozdělení odpovědnosti Možnost zneplatnění ENS po uplynutí 200 dnů Prohlášení pro dočasné uskladnění může nahradit ENS Tvorba nového systému ICS-2 Dočasné uskladnění Povinné zajištění CD u dočasného uskladnění Doba trvání dočasného uskladnění prodloužena na jednotných 90 dnů Možnost povolení přesunu zboží mezi dočasnými sklady bez tranzitu Možnost změny nebo zrušení prohlášení pro dočasné uskladnění Harmonizace údajů v prohlášení pro dočasné uskladnění Aktualizace systému dočasné uskladnění

8 Hlava V UCC & UCC DA & UCC IA
Celní status zboží Pro zboží nacházející se v EU platí předpoklad, že má status zboží Unie Status zboží Unie je ztracen při propuštění do režimu vnějšího tranzitu, skladování nebo aktivního zušlechťovacího styku (čl. 154 UCC) Ponechán pro zboží dočasně opouštějící EU (čl. 155 UCC) Celní prohlášení a zjednodušené formy CP Elektronické celní prohlášení je standardní formou CP a ostatní druhy CP Drobné změny v obsahu celních prohlášení Zboží Unie navržené k vývozu, režimu tranzitu nebo pasivního zušlechťovacího styku je pod celním dohledem od přijetí CP do výstupu Specifikace použití ústních celních prohlášení (čl DA) Zjednodušené celní prohlášení a doplňkové celní prohlášení Podání CP a kdo je oprávněn ho podat (změna u vývozu neobch. zboží) Přijetí CP a uplatnění celních předpisů v okamžiku přijetí CP Oprava CP po propuštění až do 3 let od jeho přijetí (rozdíl od čl. 65 CC) Vytvoření e-systému pro mezinárodní CCŘ v souvislosti s AIS Zápis do evidence deklaranta (MŘ podle CC) = přístup do systému (ZCP) nebo elektronické CP (úplné CP možné přímým zástupcem) Samohodnocení (pro AEO) = kontrola, vyměření CD

9 Hlava VI UCC & UCC DA & UCC IA
Propuštění do volného oběhu zahrnuje (čl UCC) Výběr veškerého dlužného dovozního cla Výběr případných dalších poplatků stanovených příslušnými orgány Uplatnění obchodněpolitických opatření, zákazů a omezení Splnění dalších formalit stanovených pro dovoz daného zboží Osvobození od dovozního cla (čl UCC) Osvobození pro vrácené zboží, které ztratilo status při propuštění do tranzitu, skladování nebo aktivního zušlechťovacího styku a v pův. stavu Výjimky z osvobození u zboží s výhodami (CAP) Osvobození na ryby a mořské produkty, které jsou loveny ve výsostném území třetích zemí loděmi zapsanými v Unii.. Použití listu INF 3 a vytvoření centrálního systému pro jejich evidenci

10 Hlava VII UCC & UCC DA & UCC IA
Obecná ustanovení (čl UCC) Podmínky žádosti založené na celním prohlášení (čl. 163 DA) Prověření žádosti a splnění podmínek (čl DA) Lhůty a podmínky vyřízení a vyúčtování režimu (čl DA a IA) Tranzit Elektronická deklarace paralelně s NL CIM Použití jistot sladěno s ostatními režimy a operacemi Samostatná prezentace pro režim tranzitu Uskladnění Sladění dočasného uskladnění a skladování,  počtu typů celních skladů Zrušení svobodného pásma typu II a svobodného skladu Samostatná prezentace pro zvláštní režimy Konečné užití a dočasné použití Lhůta na dočasné použití ne delší 24 měsíců Zušlechtění Sloučení režimů pod aktivní zušlechťovací styk s podmíněným osvoboz.

11 Hlava VIII UCC & UCC DA & UCC IA
Formality před a při výstupu zboží Celní prohlášení na vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo zpětný vývoz Povinné výstupní souhrnné celní prohlášení Harmonizace údajů výstupního souhr. prohlášení Použití samoschvalování při výstupu = schválená výstupní autorita Možnost postupného výstupu přes různé CÚ výstupu Samostatná prezentace pro vývoz a výstup zboží Vývoz a zpětný vývoz zboží Nová definice vývozce (rozdíl proti čl. 788 CCIP) Zavedení povolení registrovaného vývozce (REX) Upravený seznam alternativních důkazů pro vyřízení vývozu Harmonizace údajů celních prohlášení pro vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo zpětný vývoz

12 Hlava IX UCC & UCC DA & UCC IA
Vytvoření a používání elektronických systémů Stanovena maximální doba pro elektronické systémy – Vypracován, schválen a zveřejněn UCC WP (nařízení 2014/255/EU), který definuje termíny pro postupné nasazení 16 různých elektronických systémů Sladění UCC WP s Víceletým strategickým plánem při zohlednění možností zavádění jednotlivých systémů v členských státech a EK Některé systémy budou nové a některé novelizované, některé systémy budou centrálně vyvinuty EK a některé jednotlivými členskými státy Úspěch plného zavedení nové celní legislativy EU do praxe úzce závisí na koordinovaném zavedení elektronických systémů! Zavedení musí proběhnout v EK, v celních správách členských států a rovněž u hospodářských subjektů!

13 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEDÁVÁM SLOVO PRO DALŠÍ PREZENTACE
Celní správa České republiky DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEDÁVÁM SLOVO PRO DALŠÍ PREZENTACE


Stáhnout ppt "Celní správa České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google