Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Ing. Martin Bednář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Ing. Martin Bednář."— Transkript prezentace:

1

2 Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Ing. Martin Bednář

3 Udržitelná městská mobilita a energetika Objem automobilové dopravy ve městě je ve vztahu k životnímu prostředí neúnosný: Silniční doprava je hlavní příčinou plošně nejrozšířenějšího problému pražského životního prostředí – znečištění ovzduší Hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek a významným producentem CO 2 – automobilová doprava 80% podíl pražské dopravy na emisích (tj. 10 461 tun/rok) Vyšší hodnota měrné emise skleníkových plynů v Praze než ve většině západoevropských metropolí – tj. 8 tun CO 2 ekvivalentu na obyvatele Nedostatečná kapacita parkovišť P+R Městská mobilita je významnou prioritou Prahy, investice do dopravní infrastruktury jsou klíčové pro kvalitu životního prostředí ve městě.

4 Udržitelná městská mobilita a energetika Značná energetická náročnost infrastruktury pro městkou veřejnou dopravu: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - největší odběratel elektřiny v Praze a významný odběratel tepla a zemního plynu Vysoká celková spotřeba energií díky zajištění chodu vysokého počtu zařízení pro bezpečnost silničního provozu Dosažení úspor může přispět ke skutečně ekologicky příznivému fungování veřejné dopravy i ke snížení jejích provozních nákladů

5 Udržitelná městská mobilita a energetika Vysoká energetická náročnost městských objektů a nízký podíl obnovitelných zdrojů energie: V roce 2011 odpovídala výroba elektrické energie z OZE v Praze pouze 2,5 % roční spotřeby elektrické energie hlavního města. V minulosti nedostatečná opatření s ohledem na požadavek nízké spotřeby energie Absence budov s téměř nulovou spotřebou energie Pilotní projekty tzv. inteligentních budov, zajišťujících optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavebních konstrukcí, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu

6 Tematické cíle a investiční priority TC 4 PODPORA PŘECHODU NA NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE VŠECH ODVĚTVÍCH 2.1 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení (Nařízení o EFRR, čl. 5 bod 4 (c)) EU 2020 si klade za cíl do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v celkové spotřebě v EU na 20 % a zvýšit energetickou účinnost v EU o 20 % Vyšší měrné emise skleníkových plynů v Praze (přibližně 8 tun CO 2 ekvivalentu na obyvatele) než ve většině západoevropských metropolí Vysoká energetická náročnost městských objektů i městské veřejné a silniční dopravní infrastruktury, nízký podíl instalovaných obnovitelných zdrojů energie (OZE) DoP - priority financování: Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území. Ochrana životního prostředí a krajiny a přizpůsobení se změně klimatu. Zvýšení podílu produkce/spotřeby energie z obnovitelných zdrojů Snížení energetické náročnosti budov Vybraný tematický cíl Vybraná investiční priorita Odůvodnění výběru

7 Tematické cíle a investiční priority TC 4 PODPORA PŘECHODU NA NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE VŠECH ODVĚTVÍCH 2.2 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu (Nařízení o EFRR, čl. 5 bod 4 (e)) EU 2020 v rámci stěžejní iniciativy „Evropa méně náročná na zdroje“ klade důraz na podporu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných zdrojů energie, modernizaci odvětví dopravy a podporu energetické účinnosti, přičemž vyžaduje zaměřit se na městský rozměr dopravy, kde vzniká značná část dopravního přetížení a emisí Plošně nejrozšířenějším problémem životního prostředí Prahy je znečištění ovzduší, Praha je nejpostiženějším regionem ČR z hlediska nadměrného hluku Automobilová doprava je hlavním zdrojem hluku a znečištění ovzduší v Praze Jedním z nejúčinnějších způsobů, jakým je možné ovlivňovat objem automobilové dopravy, je posilování atraktivity veřejné dopravy DoP - priority financování: Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území. Ochrana životního prostředí a krajiny a přizpůsobení se změně klimatu. Výstavba a modernizace intermodálních terminálů osobní dopravy, zavádění ITS a nových technologií Vybraný tematický cíl Vybraná investiční priorita Odůvodnění výběru

8 Vazba na strategii Evropa 2020 a TC EU V rámci PO 2 je uplatňován udržitelný růst prostřednictvím podpory udržitelné městské mobility a snižováním energetické náročnosti v rámci objektů a technických zařízení sloužících pro zajištění provozu městské veřejné a silniční dopravy jako součástí veřejné infrastruktury. PO 2 koresponduje s vybranými investičními prioritami TC 4 zahrnující podporu aktivit za účelem posunu k nízko-uhlíkovému hospodářství. Identifikovány dvě relevantní priority pro období 2014–2020: 1) Podpora udržitelné městské mobility 2) Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení sloužících pro zajištění provozu městské veřejné a silniční dopravy.

9 Investiční priority PO 2 Investiční priorita 1 (EFRR) SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení Investiční priorita 2 (EFRR) SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

10 SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech Podporované aktivity SC 2.1 1.Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy 2.Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy 3.Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov

11 SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech 1. Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů) výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice) renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v rámci objektů pro zajištění městské veřejné dopravy

12 SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech 2. Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy snížení energetické náročnosti technických zařízení (např. prosvětlených dopravních značení, výměna sodíkových svítidel v rámci osvětlovací soustavy apod.) úsporné osvětlení parkovišť P+R úsporné opatření na svislém dopravním značení (velkých dálkových návěstí) a přechodů pro chodce snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení

13 SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech 3. Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie příprava konceptu inteligentní budovy - vstupní analýza potřeb uživatelů budovy, projektová dokumentace zateplení obálky budov (fasády, střechy, podlahy, stropní konstrukce atd.) využití izolační zeleně, využití „zelených střech“ výměna nebo renovace výplní stavebních otvorů (oken, dveří) instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a další modernizace systémů HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie integrace inteligentních BMS (Building Management System) na bázi IT řešení instalace systémů aktivního stínění budov, instalace energ. efektivního systému osvětlení instalace systémů využití šedé a dešťové vody, instalace bezpečnostních systémů...

14 SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech Identifikace typu příjemců Hlavní město Praha Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Technická správa komunikací hl. m. Prahy Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací) Identifikace hlavních cílových skupin Vlastníci a uživatelé objektů, ve kterých budou realizována energeticky úsporná opatření

15 SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy Podporované aktivity SC 2.2 1.Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride) 2.Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu

16 SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy 1.Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy parkoviště úrovňové, ale i v nadzemním, případně v podzemním objektu doplňkově služby úschovy jízdních kol B+R (bike & ride) a parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů bezbariérový pěší přístup od realizovaného parkoviště P+R k návazné drážní dopravě odpovídající rozsah osvětlení a značení (dopravní značení a naváděcího značení k realizovanému záchytnému parkovišti P+R, k úschovně jízdních kol B+R nebo k dobíjecímu místu)

17 SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy 2. Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu realizace nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů (s využitím systému aktivní detekce) opatření k rychlejšímu a bezpečnějšímu nástupu a výstupu na zastávkách tramvají a autobusů úpravy dopravního značení a úpravy režimu parkování směřující k plynulejšímu průjezdu tramvají nebo autobusů

18 SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy Identifikace typu příjemců Hlavní město Praha Městské části hl. m. Prahy Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Technická správa komunikací hl. m. Prahy Správa železniční dopravní cesty ROPID Identifikace hlavních cílových skupin Obyvatelé a návštěvníci města

19 Alokace PO 2 Financování PO 2 celkem: 120 954 062 EUR  Podpora Unie - 60 477 031 EUR (tj. 30 % příspěvku z EU na OP)  Příspěvek členského státu - 60 477 031 EUR  Investiční priorita 1 – 72,6 mil. EUR  Investiční priorita 2 – 48,4 mil. EUR

20 Integrované územní investice (ITI) Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů V rámci OP PPR je pro ITI preferována podpora intervencí specifického cíle IP 2.2: Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy „Podpora realizace záchytných parkovišť systému P+R“ Orientační finanční příděl pro ITI PO 2 - 17 096 198 EUR

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Ing. Martin Bednář."

Podobné prezentace


Reklamy Google