Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 / 2015 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 / 2015 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra."— Transkript prezentace:

1 2014 / 2015 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra

2 2014 / 2015 O prázdninách 1912 po prvé br. Svojsík tábořil s oddílem hochů pod hradem Lipnicí. Fotografie této prvé cesty do prvního skautského tábora v Čechách byly svého času vydány tiskem. Br. náčelník má na nich ještě širokou „kumštýřskou“ vázanku. Mezi 13 účastníky, kteří táhli po 4 dny 3 q těžkou dvoukolovou káru, naloženou táborovou výbavou, přes 100 km na tábořiště, byl i dlouholetý tajemník Svazu Junáků Skautů a pozdější vedoucí junácké Edice br. Jar. Novák. Když začali stavět tábor, přiběhla k panu lesnímu jedna bába z okolí, celá udýchaná: „Pane lesní, na potoce maj cikány. Napočítala jsem jich tam šestnáct bez ženskejch. Jakživa jsem takovou partaj neviděla pohromadě.“ Postavili na mýtině zvonový stan a do půlkruhu několik jehlanů a dvojáků z rakouských pláten přímo na zem, bez podsad, jež jsou vynálezem o rok pozdějším. Ke studánce a ke sklepu postavili přes potok mostek z tyčkoviny. Všechno, i vařeni, si obstarávali sami. Tábor se zdařil, obavy nedůvěřivců byly vyvráceny. Snímky z něho jsou otištěny v brožuře „Den v táboře junáků“, jež vyšla r. 1913. Byly tu první přímé zkušenosti ve větším měřítku, a proto v lednu 1913 uspořádal br. Svojsík vůdcovský kurs, z něhož vyšlo 40 účastníků. V květnovém čísle Českého světa r. 1913 uveřejnil br. náčelník 5 fotografií „Hry a cvičení junáků – skautů z družin A. B. Svojsíka v Lesních táborech“. Postupně vzniklo v Praze 19 oddílů, z nichž 13 mělo pak o prázdninách 1913 tábory. www.adam.cz/clanek-2006090401-antonin-benjamin-svojsik-jak-sel-zivotem.html

3 2014 / 2015 Terra – 3. víkend Výběr místa - u řeky / u rybníka obr. táborů z návštěv PRJ - rozmístění tábořišť po ČR Terra

4 2014 / 2015 P ř íprava tábora, tábo ř ení Stálý nebo putovní tábor? Materiálová náro č nost stálého tábora Fyzická náro č nost putovního tábora – Putovní – kola, lod ě … Terra

5 2014 / 2015 Jak sehnat místo pro tábo ř ení Vým ě na tábo ř išt ě - pokud máme k vým ě n ě co nabídnout Doporu č ení na n ě jaké tábo ř išt ě Výb ě r ze skautských základen Místo od jiných organizací - Liga lesní moudrosti, A-tom Nalezení nového místa Terra

6 2014 / 2015 P ř íprava tábora Terra

7 2014 / 2015

8 Nalezení nového místa Vliv nadmořské výšky V nížinách je většina ploch zastavěna, nebo zemědělsky či průmyslově využívána Klidné dolní toky řek jsou znečištěnější Nad 700m místa často otevřená, větrnější, s citelně nižší průměrnou teplotou, výraznými přechody z denního tepla do nočního chladu Zbývají tedy místa ve středních polohách, které jsou kompromisy předchozích dvou možností Terra

9 2014 / 2015

10 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u ř eky: Výhody: Terra

11 2014 / 2015 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u řeky: Výhody: proudící voda, snadné umývání, stejnoměrná teplota, voda nekvete, okolí zajímavější, v proudícím vzduchu je méně much a komárů. Terra

12 2014 / 2015 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u ř eky: Nevýhody: Terra

13 2014 / 2015 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u ř eky: Nevýhody: slo ž it ě jší doprava a zásobování - v ě tšinou p ř íkrými svahy mlhy, studené v ě try, stékání studeného vzduchu do údolí nebezpe č í povodní po dlouhých deštích, kalná voda, víry, voda mnohdy zdravotn ě závadná, oby č ejn ě menší mo ž nost provozovat v ě tší hry – strmé strán ě, husté lesy, č asto chatové oblasti, menší oslun ě ní ráno a pozd ě odpoledne, ráno dlouhá rosa. Terra

14 2014 / 2015 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u rybníka: Výhody: Terra

15 2014 / 2015 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u rybníka: Výhody: mén ě zvln ě ný terén, snazší doprava a zásobování, zpravidla v ě tší celky les ů, lepší mo ž nosti her, sb ě ru lesních plodin, tichá, klidná, mén ě navšt ě vovaná zákoutí, teplejší a č istší voda (podmínkou je, aby rybník m ě l ř ádný p ř ítok a odtok, je-li napájen jen srá ž kovou a spodní vodou je nevhodný a v suchém lét ě č asto vysychá), u rybníka je mén ě mlh a tepleji, voda je oby č ejn ě zdravotn ě nezávadná. Terra

16 2014 / 2015 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u rybníka: Nevýhody: Terra

17 2014 / 2015 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u rybníka: Nevýhody: stojatá voda s vrstevnatou teplotou, n ě kdy kvete, v n ě kterých rybnících je zakázáno koupání, více komár ů, zne č išt ě ní n ě kterých rybník ů tzv. hnojením a krmením ryb Terra

18 2014 / 2015 Po ř adí staveb Po ř adí staveb je logicky uspo ř ádáno podle ur č itých priorit: - aby nezmokly v ě ci a vod ě neodolný inventá ř - ubytování ú č astník ů - p ř íprava jídla - sociální za ř ízení - umývárka - likvidace odpad ů (odpadovka, vsakova č ka) - dekorativní prvky a stavby (sto ž ár atd.) Terra

19 2014 / 2015 Umíst ě ní staveb Latríny – umíst ě ny po v ě tru od jídelny, kuchyn ě, táborového nám ě stí č ka a v dostate č né vzdálenosti od zdroje pitné vody – doporu č eno min, 50m po v ě tru od kuchyn ě a 25m od nejbli ž šího stanu + také dostate č n ě vzdálené od studny. Umývárka – m ě la by být v blízkosti stan ů. Mycí koutek pro slu ž bu - zavést pravidlo, ž e kdo vstupuje do kuchyn ě, myje si ruce. Kuchyn ě a jídelna – umíst ě n y v t ě sné blízkosti Sklípek - sklad potravin Táborový kruh (ohništ ě ) – umíst ě n stranou od tábora, do míst kde není b ě hem dne b ěž ný program Terra

20 2014 / 2015

21 Umíst ě ní staveb Do obrázku umíst ě te táborové stavby Kuchy ň Umývárku Stany Táborový kruh Marodku Latrýnu Sklípek Terra

22 2014 / 2015

23 Jak táboříte vy?

24 2014 / 2015

25

26

27

28

29

30

31 Pokyn k táborům - v platném znění, vydává zpravodaj VRJ - část 4 – Hygienické podmínky „Zotavovací akce“ (ZA) „organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.“ § 8 odst. 1 z. č. 258/2000 Sb. „Jiná podobná akce pro děti“ § 12 - organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než ZA

32 2014 / 2015 „Jiná podobná akce“ Povinnost pořadatele zajistit: -hygienicky nezávadný stav zařízení -zásobování akce pitnou vodou, -účast způsobilých osob (potravinářský průkaz pro osoby připravující jídlo a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro vedoucí pracující s dětmi) – viz kapitola 2 - Účastníci a vedení tábora „Zotavovací akce“ -Povinnost pořadatele (=střediska, okresu, kraje) zajistit všechny požadavky dané vyhláškou 106/2001 Sb. + zákonem č. 258/2000 Sb. !! Zejména… 2014 /2015

33 1.Účast zdravotně způsobilých dětí a ostatních pracovníků DĚTI 1) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte -zda je dítě způsobilé k účasti na akci -zda se podrobilo stanoveným očkováním, nebo je proti nákaze imunní či má trvalou kontraindikaci proti očkování -Alergie, užívané léky včetně dávkování -potvrzuje ošetřující lékař dítěte, platnost 1 rok, pokud v souvislosti s nemocí nedošlo ke změně zdravotního stavu -Po skončení akce vracíte rodičům, pokud se nedohodnete jinak 2) Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte -dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, horečka) -dítě v uplynulých 14-ti dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření -potvrzují rodiče -po skončení akce si ponechává pořadatel -datum prohlášení nesmí být starší 1 dne před odjezdem na akci 3) Průkaz pojištěnce (alespoň kopii) DOSPĚLÍ – viz přednáška 1. víkend

34 2014 / 2015 2. Zásobování akce pitnou vodou -V dostatečném množství ( tak, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a k provozu ošetřovny a izolace ) a požadované kvalitě (=pitná voda) tzn. veřejný vodovod NEBO ověřený zdroj (nutný krácený rozbor vody ne starší 3 měsíců)

35 2014 / 2015 3. Kuchyně, stravování a uložení potravin - Zastřešená, ochrana proti přírodním vlivům včetně jídelny, mycí části a prostoru pro skladování - Potravinářský průkaz!!! - Řádně OZNAČENÉ pracovní plochy - tepelně opracované – neopracované potraviny - skladování potravin (odděleně syrové od uvařených, za správná teploty a podmínek dle výrobce) - mytí nádobí - kuchyňské nádobí odděleně od jídelního, POUZE PITNOU VODOU!!! - Oddělovat a řádně očišťovat nástroje a nádobí na zpracování potravin (maso, zelenina, pečivo, syrové – vařené …) - Potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány nebo ihned vydány ke konzumaci (maso, mražená zelenina, zmrzlina, …)

36 2014 / 2015 3. Kuchyně, stravování a uložení potravin -děti smí pomáhat při vaření jen před tepelným zpracováním a při pomocných pracích, -na stanových táborech do 50 lidí se mohou pod odhledem podílet na celé přípravě a výdeji! -denně min. 5 jídel, jedno z hlavních jídel musí být teplé, teplý nápoj ke snídani, odpovídající věku a fyzické zátěži -strava musí odpovídat věku dítěte a fyzické zátěži -od uvaření do vydání jídla max. 2 hodiny -nápoje musí být k dispozici po celý den uchovávané v krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo rozléváno z originálního balení

37 2014 / 2015 4. Umývárny a záchody -na 5 dětí jeden výtokový kohout s odvodem použité vody, na 30 dětí 1 sprchovou růžici, případně vodoteč odpovídající hygienickým limitům (čištění zubů vždy v pitné!) -Alespoň 1 x týdně možnost umytí či koupání v teplé vodě. O „sauně“ vyhláška nehovoří! -Záchody odděleně dle pohlaví, nutné zajistit intimitu! -na každých 15 dětí jeden záchod. -U záchodů musí být možnost umýt ruce v tekoucí vodě! -Děti nesmí uklízet záchody. -Vedoucí kontrolují dodržování osobní hygieny, obuv, oblečení a lůžkoviny dětí.

38 2014 / 2015 5. Ubytování a denní řád -Odděleně dle pohlaví (možno se souhlasem zák. zástupce), vedoucí poblíž, Zdravotník u ošetřovny -min. 2,5 m2 prostoru na dítě – pouze v budovách ne ve stanech! -Patrová lůžka od 7 let, pevná zábrana. -Povinný denní úklid prostor, děti se účastní pod vedením vedoucích -Pevně vymezená doba pro spánek, do 10 let dětí min. 9 h, starší děti min. 8 h -Režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí.

39 2014 / 2015 5. Ošetřovna a izolace -V samostatných stanech, na 30 dětí 1 lůžko -Izolace musí mít svůj vlastní záchod s možností mytí rukou v tekoucí vodě! -umístění léků a zdravotnické dokumentace (zdravotní deník, lékařské zprávy, potvrzení, …) tak, aby k nim neměly volný přístup děti ani jiné nepovolané osoby -Vybavená lékárnička min. dle přílohy 4 vyhlášky 106/2001 Sb. -Zdravotní deník uchovat minimálně 6 měsíců po skončení akce (pořadatel)

40 2014 / 2015 5. Odpady -Tříděný odpad, pokud to lze -Nebezpečné kapaliny a oleje do nebezpečného odpadu (červená, sběrný dvůr) -Pevné odpady do uzavíratelných nádob/jednorázových plastových obalů. -Skladování mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami. -Kapalné odpady mimo nebezpečných do vsakovací jímky dostatečně daleko od vodoteče -ve stanových táborech nevznikají „odpadní vody“ dle vodního zákona! -Domluvte se jak s pokáceným dřevem

41 2014 / 2015 Děkujeme za pozornostDotazy??? 2014 /2015


Stáhnout ppt "2014 / 2015 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra."

Podobné prezentace


Reklamy Google