Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fundamental Rights and Citizenship Občané bez hranic Práva svobody pohybu a pobytu dle směrnice EP a Rady 2004/38/ES a jejich meze zjištěné v rámci výzkumu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fundamental Rights and Citizenship Občané bez hranic Práva svobody pohybu a pobytu dle směrnice EP a Rady 2004/38/ES a jejich meze zjištěné v rámci výzkumu."— Transkript prezentace:

1 Fundamental Rights and Citizenship Občané bez hranic Práva svobody pohybu a pobytu dle směrnice EP a Rady 2004/38/ES a jejich meze zjištěné v rámci výzkumu projektu „Občané bez hranic“ Libor Studený SOZE

2 Fundamental Rights and Citizenship Obsah prezentace Právní základy občanství EU a volného pohybu a svobody usazování. Východiska směrnice č.2004/38/ES. Meze uplatňování práv plynoucích ze Směrnice a dalších faktických bariér Popis, cíle a nástroje projektu

3 Fundamental Rights and Citizenship Rovné zacházení jako nástroj odstraňování překážek volného pohybu Princip rovného zacházení se prolíná celým evropským právem, je jedním ze stimulů jeho vývoje a snaha o zrovnoprávnění migrujících a nemigrujících pracovníků plyne také ze směrnice 2004/38/ES. Volný pohyb osob vs.princip teritoriality. Odstranění odlišného zacházení na základě státní příslušnosti jako překážky volného pohybu. Postupné naplňování této zásady vytvářením opatření, které volný pohyb umožňují a odstraňují jeho bariéry. - zajištění volného pohybu pracovníků z hlediska jejich pracovně-právní ochrany -zajištění volného pohybu pracovníků z hlediska jejich sociálního zabezpečení -zajištění volného vstupu na území-systém schengenské spolupráce -zajištění volného pohybu a pobytu rodinným příslušníkům občanů EU a to bez ohledu na jejich státní příslušnost

4 Fundamental Rights and Citizenship Účel svobody pohybu Svoboda pohybu osob, spolu s dalšími svobodami, není cílem sama o sobě, ale pouze prostředek k rozvoji jednotného vnitřního trhu Unie (dříve společného trhu). Jednotný trh pak sleduje širší cíle stabilnějšího hospodářského systému nadstátního celku jako prevence sociální nestability. Primárním účelem založení EHS bylo udržení míru v Evropě a tyto základní zásady obsahovalo již od počátku. - rozvoj lidského kapitálu, podpora spotřeby, vytváření pracovních příležitostí, zvyšování konkurenceschopnosti nadstátního celku -externality-zneužívání práv, vstup na území EU, levná pracovní síla, remitence osob ze třetích zemí -využití potenciálu práv volného pohybu a eliminovat ohrožení a rizika

5 Fundamental Rights and Citizenship Občanství EU a právo volného pohyb Garance svobodného pohybu a pobytu na území členských států je vyjádřena v bezprostřední návaznosti na úpravu občanství EU ve Smlouvě o fungování EU včetně omezení a podmínek výkonu tohoto práva. upraveno Maastrichtskou smlouvu v Hlavě II v čl. 17 a násl. SES Nyní v čl. 20 odst.2 písm.a) SFEU každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“ Volný pohyb a pobyt na úrovni Unie je předpokladem pro výkon řady dalších práv a sám o sobě zároveň zahrnuje zejména právo vstupu do jiné země EU, usazovat se tam, studovat, pracovat, mít nárok na sociální zajištění což znamená mnohem více než pouhé přemisťování. Dle soudního dvora ustanovení smluv týkající se volného pohybu a pobytu systematicky upraveného v návaznosti na unijní občanství zakládá přímé oprávnění státních příslušníků členských států, které nemůže být vázáno na výkon zaměstnanecké nebo podnikatelské aktivity. (Rozsudek C-413/99 ve věci Baumbast)

6 Fundamental Rights and Citizenship Volný pohyb osob Volný pohyb FO byl původně spojován jen s pohybem osob ekonomicky aktivních, tedy jako volný pohyb pracovníků, osvč, nebo vykonávání činnosti prostřednictvím PO.V současné době je tato svoboda spojována s občanstvím Unie a rozdíl mezi těmito režimy mizí. –Bližší podmínky volného pohybu osob upraveného v SFEU stanoví směrnice o volném pohybu 2004/38/ES. -Právo volného pohybu se týká také jejich RP z jiných států, kteří občana doprovázejí nebo následují. Def.RP v čl.2 směrnice. Dodnes je však vázán na ekonomickou stránku, tím, že migrující osoba nesmí být pro hostitelský stát přítěží (neodůvodnitelná zátěž sociálního systému) ani ohrožením veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a zdraví. –Právo volného pohybu je vázáno na skutečnost, že občan EU migruje. Kdo se chce dovolávat oprávnění založených unijním právem musí ve svém postavení identifikovat určitý mezistátní prvek. SDEU vymezuje kdy je u určité ekonomické aktivity dán přeshraniční prvek (rozsudek SDEU C-60/00 Carpenter) –Dokonce není podmínkou aby RP pobýval v EU legálně (rozsudek SDEU C-127/08 Metock)

7 Fundamental Rights and Citizenship Volný pohyb a svoboda usazování Svoboda usazování a poskytování služeb –OSVČ a právnických osob se týká čl.49 a násl.SFEU-svoboda usazování (fyzická osoba může být ekonomicky aktivní buď jako zaměstnanec v závislém poměru, jako OSVČ nebo prostřednictvím PO, usazováním tedy rozumíme založení podniku,živnosti či svobodného povolání, nebo obchodní společnosti a podílení se na jeho ekonomické aktivitě cizincem) –Pravidla pro vstup a pobyt usazujících se občanů Unie a jejich RP jsou totožná s pravidly pro osoby přicházející za účelem zaměstnání. –Usazování je v judikatuře SDEU vymezováno jako výkon ekonomické aktivity prostřednictvím stálé provozovny v jiném státě po nikoliv přechodnou dobu (Rozsudek C-221/89 Factortame a C-55/94 Gebhard) –Svoboda usazování je úzce spojena s volným pohybem zboží a služeb-ekonomická aktivita navazující na „usazení“ má-li přeshraniční rozměr Podnikatelská činnost je vykonávána v jiném než domovském státě) je garantována svobodou usazování a spočívá v nabízení zboží a služeb, to je již zajištěno regulací volného pohybu zboží a služeb. Sporné je někdy rozlišení mezi usazením se a poskytováním služeb i proto jsou pravidla o volném pohybu služeb konstruována jako subsidiární, pokud se neuplatní ustanovení o volném pohybu zboží, osob nebo kapitálu, čl. 57 SFEU

8 Fundamental Rights and Citizenship Pravidla pro uplatňování práva pohybu rodinných příslušníků občanů EU/ČR Oblast rodinné politiky nespadá do kompetence Evropské unie (princip subsidiarity), přesto se řada legislativních norem přijímaných v rámci různých evropských politik bezprostředně života rodin dotýká. Jednou z nejvýznamnějších oblastí je přitom sociální politika a volný pohyb osob. - Právo vstupu a pobytu RP občanů EU je odvozeno od téhož práva občanů EU zakotveném v čl.20 odst.2 písm.a) SFEU. –Dále v čl.45 odst.1 Listiny základních práv EU „ Práva volného pohybu a pobytu mohou být v souladu se Smlouvami přiznána státním příslušníkům třetích zemí oprávněně pobývajících na území členského státu“. Osobami požívajícími právo Unie na volný pohyb se dle Schengenského hraničního kodexu rozumí: -Občané Unie a státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou RP občana EU vykonávajícího právo volného pohybu a na které se vztahuje směrnice 2004/38/ES -Občané států, které mají sjednané dohody s Unií (Island, Norsko a Švýcarsko) nebo své hranice nestřeží (Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino a Vatikán)

9 Fundamental Rights and Citizenship SMĚRNICE EP a Rady 2004/38/ES Bod 5 Preambule Směrnice: „Má-li být právo všech občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států vykonáváno v objektivně existujících podmínkách svobody a důstojnosti, je třeba je zaručit také jejich rodinným příslušníkům bez ohledu na jejich státní příslušnost“ –Směrnice spojuje stávající nástroje Společenství v jeden komplexní právní předpis s cílem omezit administrativní formality, poskytnout lepší definici postavení rodinného příslušníka, omezit rozsah zamítnutí vstupu nebo ukončení práva pobytu a zavést právo trvalého pobytu.

10 Fundamental Rights and Citizenship SMĚRNICE EP a Rady 2004/38/ES –Samotná směrnice se vztahuje pouze na migrující občany EU a jejich RP a jako taková nezakládá žádná práva rodinným příslušníkům občanů EU pobývajícím ve svém členském státě. –Smyslem evropské právní úpravy je umožnit skutečný výkon práva volného pohybu a nechává na členských státech zda vztáhne výhodnější právní úpravu i na své vlastní nemigrující občany. –V České republice práva garantované směrnicí jsou vůlí zákondárce dovozována i pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky. Od této úpravy však ustupuje návrh nového zákona o volném pohybu

11 Fundamental Rights and Citizenship Vybraná ustanovení Směrnice 2004/38/ES –Definice rodinného příslušníka, oprávněných osob (migrující občan EU) a dalších osob, kde mají hostitelské členské státy usnadnit vstup a pobyt. –Právo na vstup, právo na pobytu do 3 měsíců a nad 3 měsíce, trvalý pobyt –Správní formality pro občany EU a pro rodinné příslušníky –Zachování práva pobytu-v případě smrti, odjezdu občana Unie, nebo rozvodu, dále osoby pobývající do 3 měsíců pokud nejsou zátěží pro sociální systém –Procesní záruky a ochrana před vyhoštěním (doživotní zákazy)-soudní přezkum –Ochrana před zneužitím práv-přijetí opatření států k odepření, pozastavení nebo odnětí práva přiznaného směrnicí v případě zneužití práva nebo podvodu například účelových sňatků (čl.35 směrnice)

12 Fundamental Rights and Citizenship Vstup rodinného příslušníka na území Směrnice upravuje odlišně rozsah práv a povinností pro vstup a pobytu občana EU a vstup a pobyt jeho rodinného příslušníka. –Právo vstupu RP vyplývá ze samotného rodinného vztahu a nesmí být vyjma výhrady veřejného pořádku, bezpečnosti a zdraví dále podmíněno. Přeshraniční pohyb a přechodný pobyt do tří měsíců je u RP vázán pouze na prokázání totožnosti platným průkazem či pasem (čl.6 směrnice), existencí rodinného vztahu a pokud jde o cizince ze 3 země, pak také vstupní vízum, přičemž má nárok na jeho udělení. V tomto období nemají migrující osoby v hostitelském státě nárok na sociální pomoc (Seznam států s vízovou povinností ke vstupu do schengenského prostoru stanoví nařízení ES č.539/2001) –Občan EU nemusí nutně prokazovat účel pobytu na území hostitelského členského státu, ale musí mít prostředky na obživu.

13 Fundamental Rights and Citizenship Právo pobytu Směrnice rozlišuje tři režimy pobytu v hostitelském členském státě, a to přechodný pobytu do 3 měsíců, pobyt na 3 měsíce do 5 let a trvalý pobyt. Pobyt nad 3 měsíce -omezení kategorie osob na: –Zaměstnanci, nebo osvč –Osoby disponující dostatkem prostředků včetně osob hledajících zaměstnání (aby se nestaly zátěží sociálního systému hostitelského státu, a jejich zdravotní pojištění se vztahuje i na pojistné události v tomto státě) –Osoby zapsané ke studiu na hostitelským státem financované nebo akreditované škole a disponující zdravotním pojištěním, tyto osoby musí rovněž disponovat dostatečnými finančními prostředky, které pouze deklarují) –Rodinní příslušníci výše uvedených osob –Právo trvalého pobytu-nabude migrující osoba po 5 letech nepřetržitého pobytu. Pro rodinné příslušníky občana ČR zde platí příznivější úprava po 2 letech přechodného pobytu na území.

14 Fundamental Rights and Citizenship Správní formality –Čl.8 odst.2 směrnice dává vedle zavedení ohlašovací povinnosti, také možnost požadovat po občanech EU u pobytu delšího než 3 měsíce, aby se zaregistrovali k přechodnému pobytu. –Česká republika nestanoví registraci jako povinnost, ale pouze jako právo občanů EU (čl.8 směrnice,osvědčení o registraci) na rozdíl od jejich rodinných příslušníků.(čl.9 pobytová karta ) Smyslem osvědčení je, že pouze osvědčit skutečnost, že určitá osoba využívá svých oprávnění vyplývajících z unijního práva, nikoliv jim tato oprávnění zakládat. –V praxi však občané o toto osvědčení žádají z praktických důvodů, kdy je potřebné se prokázat úředním potvrzením o svém pobytu v ČR, např.pro jiný úřad, pro vznik nároku na sociální dávky nebo pro zaměstnavatele. –V těchto případech musí doložit kromě jiného i účel pobytu a doklad o zdravotním pojištění občana EU (pokud nevykonávají v ČR výdělečnou činnost)

15 Fundamental Rights and Citizenship Volný pohyb pracovníků Východiskem dnešního volného pohybu občanů EU bylo ustanovení o volném pohybu pracovníků, které i dnes výslovně vyplývá z čl.45 SFEU a navazujícího nařízení o volném pohybu pracovníků.(Nařízení EP a Rady ze dne 5.4.2011 č.492/2011)¨. Z primárního práva tak plyne právo se o zaměstnání v jiném členském státě ucházet, za tím účelem se na území tohoto státu volně pohybovat a pobývat, jakož i zůstat po skončení zaměstnání Pracovníkem se dle SDEU rozumí osoba, která po určité časové období vykonává za odměnu pro jiného určitou činnost, a to pod jeho řízením.(Rozsudek č.66/85 Lewrie-Blum) Jedná se o pojem unijního práva, který nemusí nezbytně odpovídat národnímu konceptu. Do tohoto konceptu jsou zahrnuty i osoby pracující na částečný úvazek a nemusí tedy ani dosahovat minimální mzdy v hostitelském členském státě. Soud rovněž uvedl, že předmětná práce musí být skutečnou aktivitou, nikoliv činností natolik malého rozsahu, že se zjevně jedná o aktivity pouze vedlejší a zjevně doplňkové povahy. Soud dále nevyloučil, že o zaměstnání jde v případě vykonávání prací za stravu a ubytování. –Svoboda pohybu se vztahuje i na osoby, které se o práci v jiném státě skutečně ucházejí (některá jejich práva však mohou být omezena, Antonissen, C- 292/89) –Ustanovení o volném pohybu se nevztahují na zaměstnání ve veřejné správě (čl.45 SFEU) Dle Soudu se jedná o pozice, u kterých dochází k výkonu moci založené veřejným právem a k zajišťování obecných zájmů státu.

16 Fundamental Rights and Citizenship Práva pracovníků Nařízení o volném pohybu pracovníků oproti směrnici speciálně upravuje některé oblasti. Obsahuje zejména pravidla týkající se spolupráce členských států a Komise při zprostředkování zaměstnávání a vyrovnání rozdílů mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce, včetně zřízení Evropského koordinačního úřadu. Základní složky volného pohybu pracovníků: –Odstranění diskriminace na základě státní příslušnosti (nesmí být zacházeno jinak než s domácími pracovníky, jde-li o podmínky zaměstnávání a pracovní podmínky, odměňování, skončení pracovního poměru a návratu k povolání nebo opětovného zaměstnání, při ztrátě zaměstnání zahraniční pracovník požívá stejné sociální a daňové výhody jako domácí pracovník (čl.7 nařízení) –Odstranění dalších diskriminačních jednání omezujících volný pohyb pracovníků nezaložených na státní příslušnosti (případ Bosman C-415/93, pravidla pro přestup hráčů národních a nadnárodních fotbalových asociací) –Občané EU se nepovažují za cizince pokud jde o udělení určité výhody, například požadavek na zaměstnání určitého procenta vlastních státních příslušníků (čl.4 nařízení) –Omezení nepřímé diskriminace, formou nastavení podmínek snadněji splnitelných pro domácí občany.(legitimní, objektivní a přiměřené požadavky státu). Například spory související s požadavkem na stupeň znalosti jazyka hostitelského státu. Národní právo může stanovit podmínky týkající se jazykových znalostí s ohledem na povahu pracovního místa, které má být obsazeno (čl.3 nařízení) –Uznávání diplomů a kvalifikací (Směrnice o vzájemném uznávání odborných kvalifikací 2005/36/ES)

17 Fundamental Rights and Citizenship Rodinní příslušníci občana EU/ČR na trhu práce –Občan EU a jejich rodinní příslušníci jsou ve stejném postavení jako občané ČR (§3a, §98 zákona o zaměstnanosti,z nařízení EP a Rady č.492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie –Rozhodnou skutečností pro vstup na trh práce není udělení přechodného pobytu, ale okamžik, kdy se rodinným příslušníkem cizinec ze třetí země stane. –Zaměstnavateli lze tuto skutečnost prokázat oddacím listem, rodným listem, čestným prohlášením partnerů. –Stejné doklady jsou pak zaměstnavatelem předloženy úřadu práce při splnění jeho informační povinnosti.

18 Fundamental Rights and Citizenship Meze uplatňování práv plynoucích ze Směrnice –Problémy vznikají v jednotlivých sledovaných zemích v různé míře ve většině oblastí upravených Směrnicí – právo na vstup, právo pobytu, práva vztahující se k právu pobytu (trh práce, integrace, zdravotní pojištění a zdravotní péče) procesní záruky a ochrana před vyhoštěním. –Dle názorů z členských států problémem v současnosti přitom v zásadě není volný pohyb občanů Unie, který je tolerován ale přílišná volnost pohybu příslušníků třetích států. Francie vyhoštění Romů, snahy o omezení volného pohybu osob, kritika turistiky za sociálními dávkami) –Překážkou uplatňování práv jsou často nadbytečná správní opatření a obecně neochota akceptovat rodinnou příslušnost.

19 Fundamental Rights and Citizenship Meze uplatňování práv plynoucích ze Směrnice –Definice rodinného příslušníka v právních úpravách a rozhodovací praxi správních orgánů neodpovídá judikatuře SDEU –Směrnice je nesprávně aplikována, pokud jde o právo rodinných příslušníků občanů EU ze třetích zemí na vstup na území, nedostatečné odůvodnění zamítnutí vydání víz (užší vymezení důvodů dle ZoPC) –Problematické prokázání faktické závislost rodinných příslušníků a prokázání společného soužití jako překážka pro vydání pobytových karet.

20 Fundamental Rights and Citizenship Meze uplatňování práv plynoucích ze Směrnice –Ve starších členských státech je problematický přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a také k neodkladné lékařské péči. –Nelegální zaměstnávání nízko kvalifikovaných občanů EU, nebo obcházení zákona, neplnění informační povinnosti zaměstnavatelů. – Ve všech sledovaných zemích často nejsou dodržovány lhůty pro vydání rozhodnutí. –Automatické vyhoštění RP v případně odsouzení za trestný čin bez zkoumání aktuálnosti a závažnosti ohrožení základních zájmů společnosti hostitelského státu. –Požadavek na dostatečné ekonomické zdroje –Odmítnutím zařazení do evidence uchazeče o zaměstnání –Vstup na trh práce rodinného příslušníka ze třetí země je podmíněn vydáním osvědčení o registraci pobytu (nikoliv skutečností, že je rodinným příslušníkem)

21 Fundamental Rights and Citizenship Faktické bariéry uplatňování práv svobody pohybu a pobytu občanů EU Není to primárně byrokracie či víza jako u osob ze třetích zemí, rovněž není překážkou nedostatečná kvalifikace, ale: –Nízká mobilita občanů EU obecně –Jazyková vybavenost-například lékař by měl splňovat B2 dle SERR –Menší pružnost uznávání kvalifikací –Stávající úprava volného pohybu osob vylučuje nemajetné z participace na výkonu tohoto práva

22 Fundamental Rights and Citizenship Popis a cíle projektu Projekt je realizován v 5 zemích EU (Česká republika, Itálie, Francie, Španělsko a Rumunsko) Rozvíjení znalostí o pravidlech EU týkajících se svobody pohybu a práva pobytu v souladu se směrnicí EP a Rady č.2004/38/ES. Soulad provedení Směrnice s právní úpravou a praxí (současný stav implementace) Získání zpětné vazby v jednotlivých zemích pro zavedení opatření na podporu aplikace Směrnice.

23 Fundamental Rights and Citizenship Nástroje využívané v projektu Výzkum a příručka shrnující současný stav implementace Semináře pro informování odborné veřejnosti a získání zpětné vazby o aplikaci práv plynoucích ze Směrnice. Přenos dobré praxe v jednotlivých zemích Konference v partnerských zemích Závěrečný kongres v Bruselu s cílem předání zkušeností tvůrcům politik.

24 Fundamental Rights and Citizenship Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Fundamental Rights and Citizenship Občané bez hranic Práva svobody pohybu a pobytu dle směrnice EP a Rady 2004/38/ES a jejich meze zjištěné v rámci výzkumu."

Podobné prezentace


Reklamy Google