Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E VROPSKÁ KOMISE. K OMISE Výraz nadnárodního integračního paradigmatu Výkonný a administrativní orgán EU, cca 25.000 zaměstnanců Označení se používá pro:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E VROPSKÁ KOMISE. K OMISE Výraz nadnárodního integračního paradigmatu Výkonný a administrativní orgán EU, cca 25.000 zaměstnanců Označení se používá pro:"— Transkript prezentace:

1 E VROPSKÁ KOMISE

2 K OMISE Výraz nadnárodního integračního paradigmatu Výkonný a administrativní orgán EU, cca 25.000 zaměstnanců Označení se používá pro: Kolegium komisařů – nejužší význam (předseda + komisaři) Odborný aparát Komise - GŘ Celá administrativní soustava („Brusel“) Základní charakteristiky: Výhradní právo legislativní iniciativy (až na výjimky) Odborný potenciál Nestrannost při řešení problémů

3 VÝVOJ ORGÁNU Pozice ve smlouvách definována poměrně volně – dlouhý vývoj orgánu ESUO: Vysoký úřad, nezávislý a neodvolatelný, velké pravomoci EHS, EURATOM: Komise více závislá na Radě, omezení prohloubena po roce 1966 (Lucemburský kompromis) Od roku 1985 (J. Delors) emancipace Komise, opět vedoucí úloha v integraci 1999 – rezignace Komise J. Santera – opatrnost, stáhnutí se do úzadí 2004 – Barrosova Komise I a II – nové ambice

4 P OSLEDNÍ PŘEDSEDOVÉ EK 1995 – 1999 Jacques Santer (LUX) – dokončení Delorsových projektů, návrh vnitřní reformy EK, Agenda 2000, odstoupil před koncem mandátu (finanční skandál) 1999-2004 Romano Prodi (I) – posílení role předsedy EK, završení vnitřní reformy, východní rozšíření, 2004 – 2014 José Manuel Barroso (P) - současná agenda, další rozšíření, Ústava, Lisabonská smlouva 2014 - Jean- Claude Juncker

5 S TRUKTURA EK Komplikovaná administrativní struktura: Předseda Kolegium komisařů – nejužší okruh Kabinety – osobní administrativní servis komisařů Generální ředitelství – nižší, podřízený okruh Horizontální úřady – prostupují všechny 3 výše uvedené roviny (právní servis, tlumočníci…) Generální sekretariát

6 G RAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY Filtr nátlakových skupin, servis Předseda EK Komisař Kabinet Generální ředitelství Ředitelství Úředníci TlumočníciAdministrativaPrávní servis

7 S TRUKTURA EK – PODÍLY ZAMĚSTNANCŮ

8 S LOŽENÍ K OMISE Funkční období = 5 let Předseda (jeden z Komisařů) Místopředsedové – je jich 7 (1. místopředseda je zároveň vysokým představitelem Unie pro SZBP – jeho postavení v Komisi podléhá zvláštnímu režimu) Komisaři

9 P OČET ČLENŮ K OMISE Původní systém ( 1965-2004 ): velké země 2 komisaři, ostatní 1 komisař Od 2004 (Nice): 1 země = 1 komisař Smlouva z Nice ale počítala, že v případě dosažení počtu 27 členských států se počet komisařů sníží (princip rovné rotace) Lisabon: současně 28 komisařů (1 z každé země) = > od 2014 plánována změna : snížení počtu na 18 komisařů – nerealizováno (odloženo) Redukce na základě principu rotace (stanoví Evropská rada, má odrážet demografické a zeměpisné hledisko)

10 S ESTAVENÍ K OMISE (Č L. 17 ODST. 7 SEU) 1) První krok k sestavení Komise = volba předsedy Kandidáta na předsedu EK navrhuje Evropská rada (QMV), volí ho Evropský parlament (většinou hlasů) 2) Ostatní komisaři : Rada vzájemnou dohodou s předsedou přijme seznam dalších navrhovaných členů Komise (jsou vybíráni na základě návrhů členských států). 3) Komise jako celek podléhá schválení EP = > pokud ano, Komisi na základě schválení EP jmenuje Evropská rada Komise je jako sbor odpovědná EP (může jí vyslovit nedůvěru a Komise v tom případě kolektivně odstoupí)

11 P OŽADAVKY NA ČLENY K OMISE vybíráni podle celkové způsobilosti a evropanství z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti vybíráni ze státních příslušníků členských států na základě systému rovné rotace umožňujícího odrážet demografickou a zeměpisnou různorodost všech členských států Nezávislost - nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu

12 P ŘEDSEDA EK Stojí v čele Komise a reprezentuje ji, poměrně velký vliv – především politická funkce čl. 17 odst. 6 SEU – předseda Komise: a) vymezuje směry, v jejichž rámci Komise plní své úkoly; b) rozhoduje o vnitřní organizaci Komise, aby zajistil soudržnost, výkonnost a kolegialitu její činnosti; c) jmenuje místopředsedy (kromě vysokého představitele Unie pro SZBP), z řad členů Komise. Člen Komise či vysoký představitel Unie pro SZBP odstoupí, pokud jej k tomu předseda vyzve

13 K OMISAŘI Resorty jim přiděluje předseda EK Nereprezentují svou zemi, ale EU V praxi zpravidla zůstávají vazby na domovský stát (oboustranné výhody) Někdy ale rozvolnění vztahů Možnost opakovaných nominací Profese: často bývalí diplomati, ministři Obvykle muži, 50-60 let, s VŠ ekonomickým nebo právním vzděláním, středová politická orientace

14 K OMISAŘI ZA ČR 1) Vladimír Špidla (listopad 2004 – únor 2010) Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti 2) Štefan Füle (únor 2010 – listopad 2014) Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství 3) Věra Jourová (2014 – 2019) - komisař Pro lidská práva, justiční spolupráci a spotřebitele

15 K ABINETY Politický a poradní servis komisaře Složení je v rukou komisaře 4 základní úkoly: Asistence komisaři při řešení agendy jeho rezortu Osobní politický servis komisaře (přispívání k realizaci jeho politické strategie, prezentace a image) Zajištění administrativy Udržování kontaktů s členskými státy Šéfové kabinetů předjednávají agendu, než se o návrhu hlasuje na půdě Komise – scházejí se proto na samostatných poradách („A-bodový přístup“)

16 G ENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Úloha: administrativní a technická práce v resortech Rostoucí počet integrovaných sektorů – nutnost zajistit odborné zázemí a potenciál Komise Každé ředitelství odpovídá za konkrétní oblast politik (např. Daně a cla, Energie a doprava, Hospodářská soutěž, Regionální politika, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost, Vzdělávání a kultura, Životní prostředí, atd.) Šéf generálního ředitelství podřízen komisaři Velikost 1 ředitelství = cca 400 lidí Vnitřní členění: 3-4 ředitelství => v rámci nich divize

17 H ORIZONTÁLNĚ PŮSOBÍCÍ ÚŘADY ( SLUŽBY ) Zabezpečují služby, které prostupují všemi oblastmi činnosti EK Např. Právní služby (zajištění souladu legislativních předloh se smlouvami a již přijatu legislativou), Překlady a tlumočení, Političtí poradci, Infrastruktura a logistika, Informatika, atd. Kromě toho i tzv. obecné služby – mluvčí, statistický úřad (Eurostat), Generální sekretariát EK

18 G ENERÁLNÍ SEKRETARIÁT Pro potřeby komisařů + Komise jako celku Přímo podřízen předsedovi Komise – velký význam Koordinace mezi jednotlivými složkami, zajišťování schůzek komisařů a ředitelů, informování, sledování dodržení procedurálních postupů, kontakty s jinými institucemi atd. Vnitřní členění podobně jako u Generálních ředitelství

19 Z AMĚSTNANCI EK Různé kategorie: úředníci + ostatní, označení A-D a LA Celkem cca 16 000 osob (včetně konzultantů 21 000) Vybíraní prostřednictvím konkurzu (nejčastější metoda): Tříkolové testy – obecné znalosti, specifické kompetence, ústní pohovor Jiné možnosti: Parachutage (sesazení padákem) – dosazení konkrétní osoby na dané místo Ponorka – navázání kontraktu s osobou vně EK a její následné vtažení do administrativy

20 Ú LOHY K OMISE 1) Motor integrace SEU: Komise podporuje obecný zájem Unie a k tomuto účelu činí vhodné podněty. Má usilovat o realizaci středně- a dlouhodobých cílů (na rozdíl od krátkodobé orientace členských států) Pro realizaci cílů disponuje výhradním právem legislativní iniciativy ve většině oblastí Zprostředkovává komunikaci s členskými státy (role prostředníka, zohlednění jejich zájmů)

21 Ú LOHY K OMISE 2) Hlídač smluv (strážkyně práva) Pod kontrolou Soudního dvora Evropské unie dohlíží na uplatňování práva Unie 3) Výkonné pravomoci Plní rozpočet a řídí programy. Vykonává koordinační, výkonné a řídící funkce v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvami. 4) Vnější zastupování Unie S výjimkou SZBP a dalších případů uvedených ve Smlouvách

22 Ú LOHY EK - GRAFICKY Komise navrhne legislativu Komise je prostředníkem v rozhodovacím procesu Komise kontroluje dodržování legislativy Komise vyhodnocuje implementaci legislativy

23 P RAVOMOCI EK Legislativní pravomoc Kontrolní pravomoc Výkonná pravomoc

24 L EGISLATIVNÍ PRAVOMOC Hlavní náplň činnosti EK = příprava legislativních návrhů EK má primární legislativní iniciativu ve všech oblastech - veškerá agenda EU je rozdělena do resortů komisařů, kteří jsou ve svém okruhu působnosti odpovědni za přípravu legislativy (výjimka - SZBP)

25 V YPRACOVÁNÍ LEGISLATIVNÍHO NÁVRHU Kolegium komisařů Schválení předlohy, její uzamknutí a změna role Komise – kolektivní odpovědnost za dossier Kabinet Politické prověření předlohy; poslední možnost intervence DGs a ředitelství Projednaní technických otázek dossieru Jednotky A5 Sepsání návrhu (zpravodaj) a založení spisu (dossier)

26 H LASOVÁNÍ KOMISAŘŮ Komise rozhoduje kolektivně – usnáší se většinou hlasů svých členů, za návrh ale zodpovědná jako celek Snaha o dosažení konsenzu, hlasování většinou až sekundárně A-bodový přístup, na plénu jen B-položky Vnitřní mechanismy: psaná procedura (možnost zrychlit do 48h), zplnomocnění komisaře (rozhoduje pak sám za EK), zúžení Komise

27 R OLE K OMISE PO SCHVÁLENÍ NÁVRHU Svůj návrh „neopouští“ ani v dalších fázích legislativního procesu Mediátor mezi jednotlivými institucemi Zejména kontakty s Radou (resp. Výborem stálých zástupců Rady) a Evropským parlamentem Nutnost sledovat stanoviska jednotlivých států před hlasováním v Radě = > případně postup „balíkovým způsobem“ nebo i stažení návrhu

28 S EKUNDÁRNÍ LEGISLATIVA K OMISE A SOFT LAW Sekundární legislativa EK - Na základě delegované pravomoci Radou EU Většinou k provedení schválených sekundárních aktů Rady EU a EP Komise přijímá návrh výše uvedeným postupem, před konečným schválením projedná v „ komitologickém“ výboru se zástupci členských států (kompetentními vládními úředníky) Po schválení je publikován v OJ EU a má stejnou právní moc jako legislativní akty Rady EU Soft law – slouží na doplnění existující legislativy, poskytuje „zpětnou vazbu“ Komise k jejich impementaci členskými státy i Komisí samotnou

29 K ONTROLNÍ PRAVOMOC (K OMISE JAKO STRÁŽKYNĚ EVROPSKÉHO PRÁVA ) monitoruje dodržování práva EU může žalovat členský stát a jiné subjekty u Soudního dvora EU před podáním žaloby ale využívá neformální kanály –upozornění, odůvodněné stanovisko (formální dopis), až v poslední fázi žaloba napřed se porušení interpretuje jako „nedopatření“, až pak Komise přitvrzuje, pokud stát nekoná

30 VÝKONNÉ PRAVOMOCI EK Výkonné a rozhodovací pravomoci v oblasti hospodářské soutěže, technologií, veřejných podpor Nejvýznamnější: kartelové dohody, povolování veřejných podpor Rozhodnutí ukládající pokuty za nedovolené kartely, přikazující navrácení již vyplacených podpor ad. Také při implementaci společné zemědělské politiky Velké množství prováděcích předpisů, často s omezenou časovou působnost (garantované ceny produktů)


Stáhnout ppt "E VROPSKÁ KOMISE. K OMISE Výraz nadnárodního integračního paradigmatu Výkonný a administrativní orgán EU, cca 25.000 zaměstnanců Označení se používá pro:"

Podobné prezentace


Reklamy Google