Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmětem přednášky jsou…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmětem přednášky jsou…"— Transkript prezentace:

0 1. MAKROEKONOMICKÁ DATA

1 Předmětem přednášky jsou…
… tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory: Hrubý domácí produkt (HDP) Index spotřebitelských cen (CPI) Míra nezaměstnanosti (u)

2 1.1. Hrubý domácí produkt

3 Hrubý domácí produkt: výdaje a důchody
Dvě definice HDP: Celkové výdaje na doma vyrobenou finální produkci. Celkové důchody vydělané domácími výrobními faktory. Výdaje se rovnají důchodům, protože každá koruna utracená nakupujícím se stává důchodem prodávajícího.

4 Ekonomický koloběh Domácnosti Firmy Výrobní faktory Statky Výdaje (Kč)
Důchody (Kč) Výrobní faktory Výdaje (Kč) Domácnosti Statky Firmy

5 Přidaná hodnota Definice:
přidaná hodnota (firmy) je hodnota jejího výstupu mínus hodnota meziproduktů, které firma použila k výrobě výstupu.

6 Výdajová skladba HDP spotřeba investice vládní nákupy čisté exporty

7 Stav x Tok Tok Stav Stav je množství měřené v určitém časovém okamžiku. Např: “Zásoba kapitálu k byla 3000 mld. €” Tok je množství měřené za určité časové období. Např: “Investice během roku 2009 činily 500 mld. €”

8 Stav nebo tok? HDP Veřejný dluh Míra inflace Míra nezaměstnanosti

9 Makroekonomická identita
Y = C + I + G + NX Celkový produkt Agregátní výdaje

10 Otázka… Předpokládejme, že firma
vyrobí produkci v hodnotě 10 miliónů Kč, ale prodá produkci pouze za 9 miliónů Kč Představuje tato situace porušení identity „produkt = výdaje“?

11 Proč „výstup = výdaje“? Neprodaný výstup se dostane do zásob a je započítán jako „investice do zásob“, přičemž nezáleží na tom, zda toto zvýšení zásob bylo úmyslné či nikoliv. De-facto tak předpokládáme, že si firmy samy nakupují svoji neprodanou produkci.

12

13 HDP: pružný indikátor Hrubý domácí produkt vyjadřuje současně:
celkový důchod celkový výstup celkové výdaje součet veškeré přidané hodnoty ve všech fázích výroby finální produkce

14 ČR: Skladba HDP 2010 běžné ceny
Čisté exporty Vládní nákupy Investice Spotřeba % of HDP Mld. CZK 1.900 50,3 % 121 808 947 3,2 % 21,4 % 25,1 % Zdroj: Makroekonomická predikce MF ČR

15 Hospodářský cyklus ČR meziroční změny reálného HDP (%)

16 Hospodářský cyklus ČR (2) stálé ceny, 1990=100
Zdroj: VUPSV

17 HNP vs. HDP Hrubý národní produkt (HNP): Celkový důchod vydělaný národními výrobními faktory, bez ohledu na jejich lokalizaci. Hrubý domácí produkt (HDP): Celkový důchod vydělaný domácími výrobními faktory bez ohledu na jejich národnost. (HNP – HDP) = (příjmy z VF ze zahraničí) (platby za VF do zahraničí)

18 (HNP – HDP) jako % HDP vybrané země, 2005
For the U.S., GDP and GNP are very close. Thus, students may not realize why we bother teaching them the difference. The data on this slide makes clear that the difference is very important for many countries. ČR: 2010 HNP mld. Kč 3.521 HDP mld. Kč 3.775 Rozdíl % HDP -6.7 zdroje: World Development Indicators, World Bank Makroekonomická predikce MFČR

19 Realný x nominální HDP HDP je hodnota veškeré finální vyrobené produkce. nominální HDP měří tuto hodnotu pomocí běžných cen. reálný HDP měří tuto hodnotu pomocí cen základního období.

20 Reálný HDP je očištěný o inflaci
Změny v nominálním HDP mohou být způsobeny: změnami v cenách změnami v množství vyrobené produkce Změny v reálném HDP mohou být způsobeny pouze změnami v množství, protože reálný HDP je ohodnocen stálými cenami základního období.

21 USA: Nominální a reálný HDP, 1950–2007
Reálný HDP (v stálých cenách roku 2000) Nominální HDP

22 Deflátor HDP Míra inflace je procentní zvýšení agregátní cenové hladiny. Jedním z indikátorů cenové hladiny je deflátor HDP, který je definován jako:

23 HDP deflátor - podrobněji
Příklad se 3 statky Statky i = 1, 2, 3 Pit = tržní cena statku i v měsíci t Qit = množství statku i vyrobeného v měsící t NGDPt = Nominální HDP v měsíci t RGDPt = Reálný HDP v měsíci t

24 HDP deflátor - podrobněji
Deflátor HDP je vážený průměr cen. Váha každé ceny odráží relativní význam dotyčného statku v HDP. Tyto váhy se v průběhu času mění.

25 Zřetězený HDP V průběhu času se mění relativní ceny, a proto by výchozí rok měl být průběžně aktualizován. Zřetězený reálný HDP aktualizuje stálé ceny každý rok, a proto je více přesný než reálný HDP s fixními stálými cenami. V rámci kurzu budeme používat převážně reálný HDP s fixními stálými cenami, protože: oba indikátory jsou silně korelovány reálný HDP s fixními stálými cenami se jednodušeji počítá Since constant-price GDP is easier to understand and compute, and because the two measures of real GDP are so highly correlated, this textbook emphasizes the constant-price version of real GDP. However, if this topic is important to you and your students, you should have them carefully read page 24, and give them one or two exercises requiring students to computer or compare constant-price and chain-weighted real GDP.

26 1.2. Index spotřebitelských cen

27 Index spotřebitelských cen (CPI)
Měřítko agregátní cenové hladiny Měřen Českým statistickým úřadem (ČSÚ) Využití: zaznamenává změny v životních nákladech typické domácnosti pomocí CPI se indexuje mnoho smluv oproti inflaci umožňuje srovnání korunových částek v průběhu času

28 Jak ČSÚ vypočítá CPI? 1. Průzkum domácností za účelem zjištění skladby typického spotřebního koše průměrné domácnosti. 2. Každý měsíc se pak zjistí data o cenách všech položek ve spotřebitelském koši; následně se pak vypočte cena spotřebitelského koše. 3. CPI se v libovolném měsíci vypočte jako:

29 ČR: Složení spotřebitelského koše
Each number is the percent of the “typical” household’s total expenditure. source: Bureau of Labor Statistics, Ask students for examples of how the breakdown of their own expenditure differs from that of the typical household shown here. Then, ask students how the typical elderly person’s expenditure might differ from that shown here. (This is relevant because the CPI is used to give Social Security COLAs to the elderly; however, the elderly spend a much larger fraction of their income on medical care, a category in which prices grow much faster than the CPI.) The website listed above also gives a very fine disaggregation of each category, which enables students to compare their own spending on compact discs, beer, or cell phones to that of the “typical” household.

30 ČR: Míra inflace (Procentní změna průměrného CPI za 12 měsíců daného roku oproti průměru 12-ti předchozích měsíců.)

31 CPI - podrobně Příklad se 3 statky Pro statky i = 1, 2, 3
Ci = váha statku i ve spotřebitelském koši Pit = cena statku i v měsíci t Et = cena spotřebitelského koše v měsíci t Eb = cena spotřebitelského koše v základním období

32 CPI podrobně CPI je vážený průměr cen. Váha každé ceny odráží relativní význam tohoto zboží ve spotřebitelském koši. Váhy zůstávají v čase fixní.

33 Důvody, proč CPI může nadhodnocovat inflaci.
Substituční efekt: CPI používá fixní váhy, proto nemůže zachytit schopnost spotřebitelů substituovat dražší statky levnějšími . Nové zboží na trhu: Nové zboží na trhu je pro spotřebitele přínosem a zvyšuje reálnou kupní sílu koruny. Ovšem nesníží CPI, protože CPI používá fixní váhy. Neměřitelné změny kvality: Zlepšení kvality zvyšují hodnotu koše, ale nejsou často plně promítnuty do CPI.

34 CPI x Deflátor HDP Ceny kapitálových statků
zahrnuty v deflátoru HDP (pokud jsou produkovány doma) vyloučeny z CPI Ceny importovaného spotřebního zboží zahrnuty v CPI vyloučeny z deflátoru HDP Koš zboží CPI: fixní váhy Deflátor HDP: mění se každý rok

35 USA: Deflátor HDP a Index CPI 1950-2007
Procentuální změna oproti hodnotě před 12 měsíci

36 1.3. Míra nezaměstnanosti

37 Skladba populace zaměstnaní pracující v placeném zaměstnání
nezaměstnaní ne-zaměstnaní, ale hledající práci pracovní síla objem práce k dispozici pro produkci zboží a služeb; všichni zaměstnaní plus nezaměstnaní neaktivní ne-zaměstnaní, nehledající práci

38 Tři významné indikátory trhu práce
míra nezaměstnanosti = (nezaměstnaní/pracovní síla) míra ekonomické aktivity = (pracovní síla/populace) míra zaměstnanosti = (zaměstnaní/populace)

39 Dvě míry nezaměstnanosti
Registrovaná - podle počtů přihlášených na úřadech práce (MPSV) VŠPS – výběrové šetření pracovních sil; standardizovaný dotazník ohledně chování na trhu práce

40 ČR: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti

41 Dvě míry nezaměstnanosti ČR čtvrtletní průměry,v tis
Dvě míry nezaměstnanosti ČR čtvrtletní průměry,v tis. osob, v % (pravá osa) Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

42 Míra ekonomické aktivity ČR
Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

43 ČR+USA: Míry zaměstnanosti (%)
2000 2010 ČR (věk 15-64) 65,2 65,0 ČR (věk 15-24) 38,3 25,2 ČR (věk 25-54) 81,6 82,2 ČR (věk 55-64) 36,3 41,5 USA (věk 15-64) 74,1 66,7 USA (věk 15-24) 59,7 45,0 USA (věk 25-54) 81,5 75,1 USA (věk 55-64) 57,8 60,3 Zdroj: OECD Factbook

44 Růst a nezaměstnanost (meziroční přírůstky reálného HDP v % a registrované nezaměstnanosti v tis. osob) Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

45 Shrnutí 1. Hrubý domácí produkt (HDP) měří současně jak celkový důchod, tak celkové výdaje na finální produkci zboží a služeb. 2. Nominální HDP oceňuje výstup v běžných cenách; reálný HDP oceňuje výstup ve stálých cenách. Změny ve výstupu ovlivňují oba ukazatele, ale změny v cenách ovlivňují pouze nominální HDP. 3. HDP je součet spotřeby, investic, vládních nákupů a čistých exportů. slide 45

46 Shrnutí 4. Agregátní cenová hladina může být měřena buď indexem spotřebitelských cen (CPI), cenou fixního spotřebitelského koše nakupovaného typickým spotřebitelem nebo deflátorem HDP, poměrem nominálního a reálného HDP 5. Míra nezaměstnanosti je podíl pracovní síly, která není zaměstnána. slide 46

47 Literatura Mankiw (2010): Chapter 2: The Data of Macroeconomics
Holman (2010): Kapitola 2: Národohospodářské agregáty a národohospodářská identita Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (autor: R. Cronovich) slide 47 47


Stáhnout ppt "Předmětem přednášky jsou…"

Podobné prezentace


Reklamy Google