Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 1. MAKROEKONOMICKÁ DATA. slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 1. MAKROEKONOMICKÁ DATA. slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index."— Transkript prezentace:

1 slide 0 1. MAKROEKONOMICKÁ DATA

2 slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index spotřebitelských cen (CPI)  Míra nezaměstnanosti (u)

3 slide 2 1.1. Hrubý domácí produkt

4 slide 3 Hrubý domácí produkt: výdaje a důchody Dvě definice HDP:  Celkové výdaje na doma vyrobenou finální produkci.  Celkové důchody vydělané domácími výrobními faktory. Výdaje se rovnají důchodům, protože každá koruna utracená nakupujícím se stává důchodem prodávajícího.

5 slide 4 Ekonomický koloběh Domácnosti Firmy Statky Výrobní faktory Výdaje (Kč) Důchody (Kč)

6 slide 5 Přidaná hodnota Definice: přidaná hodnota (firmy) je hodnota jejího výstupu mínus hodnota meziproduktů, které firma použila k výrobě výstupu.

7 slide 6 Výdajová skladba HDP  spotřeba  investice  vládní nákupy  čisté exporty

8 slide 7 Stav x Tok Tok je množství měřené za určité časové období. Např: “Investice během roku 2009 činily 500 mld. €” Tok Stav Stav je množství měřené v určitém časovém okamžiku. Např: “Zásoba kapitálu k 1.1. 2010 byla 3000 mld. €”

9 slide 8 Stav nebo tok?  HDP  Veřejný dluh  Míra inflace  Míra nezaměstnanosti

10 slide 9 Makroekonomická identita Y = C + I + G + NX Agregátní výdaje Celkový produkt

11 slide 10 Otázka… Předpokládejme, že firma  vyrobí produkci v hodnotě 10 miliónů Kč,  ale prodá produkci pouze za 9 miliónů Kč Představuje tato situace porušení identity „produkt = výdaje“?

12 slide 11 Proč „výstup = výdaje“?  Neprodaný výstup se dostane do zásob a je započítán jako „investice do zásob“, přičemž nezáleží na tom, zda toto zvýšení zásob bylo úmyslné či nikoliv.  De-facto tak předpokládáme, že si firmy samy nakupují svoji neprodanou produkci.

13 slide 12

14 slide 13 HDP: pružný indikátor Hrubý domácí produkt vyjadřuje současně:  celkový důchod  celkový výstup  celkové výdaje  součet veškeré přidané hodnoty ve všech fázích výroby finální produkce

15 slide 14 ČR: Skladba HDP 2010 běžné ceny 3,2 % 21,4 % 25,1 % 50,3 % 121 808 947 1.900 Čisté exporty Vládní nákupy Investice Spotřeba % of HDPMld. CZK Zdroj: Makroekonomická predikce MF ČR

16 slide 15 Hospodářský cyklus ČR meziroční změny reálného HDP (%)

17 slide 16 Hospodářský cyklus ČR (2) stálé ceny, 1990=100 Zdroj: VUPSV

18 slide 17 HNP vs. HDP  Hrubý národní produkt (HNP): Celkový důchod vydělaný národními výrobními faktory, bez ohledu na jejich lokalizaci.  Hrubý domácí produkt (HDP): Celkový důchod vydělaný domácími výrobními faktory bez ohledu na jejich národnost. (HNP – HDP) = (příjmy z VF ze zahraničí) - (platby za VF do zahraničí)

19 slide 18 (HNP – HDP) jako % HDP vybrané země, 2005 zdroje: World Development Indicators, World Bank Makroekonomická predikce MFČR HNP mld. Kč 3.521 HDP mld. Kč 3.775 Rozdíl % HDP -6.7 ČR: 2010

20 slide 19 Realný x nominální HDP  HDP je hodnota veškeré finální vyrobené produkce.  nominální HDP měří tuto hodnotu pomocí běžných cen.  reálný HDP měří tuto hodnotu pomocí cen základního období.

21 slide 20 Reálný HDP je očištěný o inflaci Změny v nominálním HDP mohou být způsobeny:  změnami v cenách  změnami v množství vyrobené produkce Změny v reálném HDP mohou být způsobeny pouze změnami v množství, protože reálný HDP je ohodnocen stálými cenami základního období.

22 slide 21 USA: Nominální a reálný HDP, 1950–2007 Nominální HDP Reálný HDP (v stálých cenách roku 2000)

23 slide 22 Deflátor HDP  Míra inflace je procentní zvýšení agregátní cenové hladiny.  Jedním z indikátorů cenové hladiny je deflátor HDP, který je definován jako:

24 slide 23 HDP deflátor - podrobněji Příklad se 3 statky Statky i = 1, 2, 3 P it = tržní cena statku i v měsíci t Q it = množství statku i vyrobeného v měsící t NGDP t = Nominální HDP v měsíci t RGDP t = Reálný HDP v měsíci t

25 slide 24 HDP deflátor - podrobněji Deflátor HDP je vážený průměr cen. Váha každé ceny odráží relativní význam dotyčného statku v HDP. Tyto váhy se v průběhu času mění.

26 slide 25 Zřetězený HDP  V průběhu času se mění relativní ceny, a proto by výchozí rok měl být průběžně aktualizován.  Zřetězený reálný HDP aktualizuje stálé ceny každý rok, a proto je více přesný než reálný HDP s fixními stálými cenami.  V rámci kurzu budeme používat převážně reálný HDP s fixními stálými cenami, protože:  oba indikátory jsou silně korelovány  reálný HDP s fixními stálými cenami se jednodušeji počítá

27 slide 26 1.2. Index spotřebitelských cen

28 slide 27 Index spotřebitelských cen (CPI)  Měřítko agregátní cenové hladiny  Měřen Českým statistickým úřadem (ČSÚ)  Využití:  zaznamenává změny v životních nákladech typické domácnosti  pomocí CPI se indexuje mnoho smluv oproti inflaci  umožňuje srovnání korunových částek v průběhu času

29 slide 28 Jak ČSÚ vypočítá CPI? 1.Průzkum domácností za účelem zjištění skladby typického spotřebního koše průměrné domácnosti. 2.Každý měsíc se pak zjistí data o cenách všech položek ve spotřebitelském koši; následně se pak vypočte cena spotřebitelského koše. 3.CPI se v libovolném měsíci vypočte jako:

30 slide 29 ČR: Složení spotřebitelského koše

31 slide 30 ČR: Míra inflace 1993-2010 (Procentní změna průměrného CPI za 12 měsíců daného roku oproti průměru 12-ti předchozích měsíců.)

32 slide 31 CPI - podrobně Příklad se 3 statky Pro statky i = 1, 2, 3 C i = váha statku i ve spotřebitelském koši P it = cena statku i v měsíci t E t = cena spotřebitelského koše v měsíci t E b = cena spotřebitelského koše v základním období

33 slide 32 CPI podrobně CPI je vážený průměr cen. Váha každé ceny odráží relativní význam tohoto zboží ve spotřebitelském koši. Váhy zůstávají v čase fixní.

34 slide 33 Důvody, proč CPI může nadhodnocovat inflaci.  Substituční efekt: CPI používá fixní váhy, proto nemůže zachytit schopnost spotřebitelů substituovat dražší statky levnějšími.  Nové zboží na trhu: Nové zboží na trhu je pro spotřebitele přínosem a zvyšuje reálnou kupní sílu koruny. Ovšem nesníží CPI, protože CPI používá fixní váhy.  Neměřitelné změny kvality: Zlepšení kvality zvyšují hodnotu koše, ale nejsou často plně promítnuty do CPI.

35 slide 34 CPI x Deflátor HDP Ceny kapitálových statků  zahrnuty v deflátoru HDP (pokud jsou produkovány doma)  vyloučeny z CPI Ceny importovaného spotřebního zboží  zahrnuty v CPI  vyloučeny z deflátoru HDP Koš zboží  CPI: fixní váhy  Deflátor HDP: mění se každý rok

36 slide 35 USA: Deflátor HDP a Index CPI 1950-2007 Procentuální změna oproti hodnotě před 12 měsíci

37 slide 36 1.3. Míra nezaměstnanosti

38 slide 37 Skladba populace  zaměstnaní pracující v placeném zaměstnání  nezaměstnaní ne-zaměstnaní, ale hledající práci  pracovní síla objem práce k dispozici pro produkci zboží a služeb; všichni zaměstnaní plus nezaměstnaní  neaktivní ne-zaměstnaní, nehledající práci

39 slide 38 Tři významné indikátory trhu práce  míra nezaměstnanosti = (nezaměstnaní/pracovní síla)  míra ekonomické aktivity = (pracovní síla/populace)  míra zaměstnanosti = (zaměstnaní/populace)

40 slide 39 Dvě míry nezaměstnanosti  Registrovaná - podle počtů přihlášených na úřadech práce (MPSV)  VŠPS – výběrové šetření pracovních sil; standardizovaný dotazník ohledně chování na trhu práce

41 slide 40 ČR: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti

42 slide 41 Dvě míry nezaměstnanosti ČR čtvrtletní průměry,v tis. osob, v % (pravá osa) Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

43 slide 42 Míra ekonomické aktivity ČR Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

44 slide 43 ČR+USA: Míry zaměstnanosti (%) 20002010 ČR (věk 15-64)65,265,0 ČR (věk 15-24)38,325,2 ČR (věk 25-54)81,682,2 ČR (věk 55-64)36,341,5 USA (věk 15-64)74,166,7 USA (věk 15-24)59,745,0 USA (věk 25-54)81,575,1 USA (věk 55-64)57,860,3 Zdroj: OECD Factbook

45 slide 44 Růst a nezaměstnanost Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR (meziroční přírůstky reálného HDP v % a registrované nezaměstnanosti v tis. osob)

46 Shrnutí 1. Hrubý domácí produkt (HDP) měří současně jak celkový důchod, tak celkové výdaje na finální produkci zboží a služeb. 2. Nominální HDP oceňuje výstup v běžných cenách; reálný HDP oceňuje výstup ve stálých cenách. Změny ve výstupu ovlivňují oba ukazatele, ale změny v cenách ovlivňují pouze nominální HDP. 3. HDP je součet spotřeby, investic, vládních nákupů a čistých exportů. slide 45

47 Shrnutí 4. Agregátní cenová hladina může být měřena buď  indexem spotřebitelských cen (CPI), cenou fixního spotřebitelského koše nakupovaného typickým spotřebitelem nebo  deflátorem HDP, poměrem nominálního a reálného HDP 5. Míra nezaměstnanosti je podíl pracovní síly, která není zaměstnána. slide 46

48 slide 47 Literatura Mankiw (2010): Chapter 2: The Data of Macroeconomics Holman (2010): Kapitola 2: Národohospodářské agregáty a národohospodářská identita Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (autor: R. Cronovich) slide 47


Stáhnout ppt "Slide 0 1. MAKROEKONOMICKÁ DATA. slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index."

Podobné prezentace


Reklamy Google