Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele II."— Transkript prezentace:

1 Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele II.
VI. workshop profesního poradenství pro neslyšící v rámci projektu OPPA „Zvládneme to sami!“ Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele II. dovolená, nemocenská ukončení pracovního poměru úřad práce, rekvalifikace, pracovní rehabilitace ZTP, invalidní důchod Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní!

2 Nárok na dovolenou Minimální doba dovolené je 4 týdny za rok.
Některé profese mají delší dovolenou – např. učitelé. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 2

3 Vždy záleží také na domluvě zaměstnance a zaměstnavatele.
Čerpání dovolené Termín čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část dovolené zaměstnance činit nejméně 2 týdny. Dobu, kdy bude zaměstnavatel čerpat dovolenou, musí zaměstnavatel oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy či platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené. Vždy záleží také na domluvě zaměstnance a zaměstnavatele. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 3

4 Přerušení dovolené Důvody: nemoc zaměstnance ošetřování člena rodiny
nástup na mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 4

5 Mateřská dovolená (§195 ZP)
Mateřská dovolená trvá 28 týdnů ( týdnů před plánovaným porodem a 6 měsíců po porodu). Porodila-li zaměstnankyně zároveň dvě nebo více dětí, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřská dovolená nesmí být nikdy kratší než 14 dnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. Zákoník práce poskytuje ženám na MD zvláštní ochranu – zaměstnavatel s nimi nemůže ukončit pracovní poměr. Výjimkou jsou organizační důvody. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 5

6 Rodičovská dovolená (§196 ZP)
poskytuje se matce dítěte po skončení mateřské dovolené pokud nečerpá rodičovskou dovolenou matka, může ji čerpat otec (od narození dítěte) trvá nejdéle do 3 let dítěte Má-li dítě 3 roky, zaměstnavatel nemusí dovolenou prodloužit. Zákoník práce poskytuje lidem na RD zvláštní ochranu – zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr. V případě, kdy by jinak zaměstnavatel mohl využít okamžitého zrušení pracovního poměru, lze dát zaměstnanci na RD z tohoto důvodu výpověď. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 6

7 Nástup do práce po MD, RD po mateřské dovolené (u muže po rodičovské dovolené) je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště. po rodičovské dovolené je povinen zaměstnavatel zařadit zaměstnance na druh práce sjednaný v pracovní smlouvě. za výkon práce (odpracovaný den) se rovněž považuje doba čerpání mateřské dovolené a rodičovské dovolené. zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti o rodičovskou dovolenou tak, aby navazovala na skončení mateřské dovolené. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 7

8 Nemocenská nemocenská je dočasná pracovní neschopnost zaměstnance
zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci Zaměstnanec je povinen informovat zaměstnavatele o vzniku nemocenské co nejdříve - jakmile je to možné. Zaměstnanci přísluší do po dobu prvních 21 kalendářních dnů (poté po dobu prvních 14 dnů) trvání dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy nebo platu ve výši 60% průměrného výdělku. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 8

9 Změna pracovního poměru
musí být písemná. se změnou musí souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel. některé důvody pro převedení zaměstnance na jinou práci: rozhodnutí lékaře, že práce není pro zaměstnance vhodná, zaměstnankyně otěhotní nebo kojí a dosavadní práci nemůže vykonávat, mimořádná událost či hrozící nehoda. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 9

10 Ukončení (zrušení) pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou skončí dnem, který je uveden ve smlouvě. Pracovní poměr na dobu určitou i na dobu neurčitou může ale zaniknout i: dohodou výpovědí okamžitým zrušením zrušením ve zkušební době Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 10

11 Ukončení pracovního poměru dohodou
musí být písemná pracovní poměr skončí dnem uvedeným v dohodě v dohodě může být napsán důvod, proč byl pracovní poměr ukončen (to může být důležité pro získání práce u nového zaměstnavatele). Rozdíl mezi dohodou o ukončení pracovního poměru a výpovědí: Dohoda musí být podepsána zaměstnancem i zaměstnavatelem. Výpověď může dát jen zaměstnanec nebo jen zaměstnavatel. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 11

12 Vzor dohody o ukončení pracovního poměru
Zaměstnavatel: ABC Restaurace, s.r.o., IČ: se sídlem Václavské náměstí 17, Praha 1 (dále jen „zaměstnavatel“) a Zaměstnanec: František Novák, dat. nar.: bytem U Soudku 17, Praha 4 (dále jen „zaměstnanec“) uzavřeli tuto dohodu o ukončení pracovního poměru: Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy ze dne jako číšník. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na ukončení pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele, a to ke dni V Praze dne …………… …………… Podpisy zaměstnavatele a zaměstnance Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 12

13 Výpověď z pracovního poměru
Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo důvod nemusí uvést. Zaměstnavatel může dát výpověď pouze z těchto důvodů: zaměstnavatel se ruší (například zkrachoval), zaměstnavatel se stěhuje, zaměstnanec je pro zaměstnavatele nadbytečný, lékař rozhodne, že práce není pro zaměstnance vhodná (úraz, nemoc), špatné pracovní výsledky (zaměstnanec musí být nejprve na nedostatky upozorněn a výpověď může dostat, pokud se nezlepší), vážné porušení pracovních povinností. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době. Zaměstnanec je v ochranné době, pokud nemůže dočasně pracovat (dočasná pracovní neschopnost). Důvodem dočasné pracovní neschopnosti je například nemoc, těhotenství, mateřská nebo rodičovská dovolená. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 13

14 Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní!
Pokud zaměstnanec podá výpověď, pracovní poměr neskončí okamžitě, ale uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele a je nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet až od prvního dne následujícího měsíce po doručení (například výpověď je doručena zaměstnavateli 17. února, výpovědní doba běží v březnu a dubnu, pracovní poměr skončí 30. dubna). Výpověď musí být písemná a doručená druhé straně (je vhodné zaslat výpověď doporučeným dopisem nebo předat osobně a nechat si předání potvrdit zaměstnavatelem). Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 14

15 Vzor výpovědi z pracovního poměru:
ABC Restaurace, s.r.o. K rukám Jana Matury, jednatele Václavské náměstí 17, Praha 1 Výpověď z pracovního poměru Vážený pane jednateli, na základě pracovní smlouvy ze dne jsem zaměstnán u společnosti ABC Restaurace, s.r.o. jako číšník. Tímto dávám výpověď z pracovního poměru založeného touto pracovní smlouvou. Pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby. V Praze dne …………………………………. František Novák Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 15

16 Okamžité zrušení pracovního poměru
okamžitě zrušit pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel užívá se jen ve výjimečných případech zrušení musí být písemné, doručené a jasně odůvodněné pracovní poměr skončí dnem doručení okamžitého zrušení. Důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem: - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, déle než na jeden rok; - zaměstnanec porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem (například fyzicky napadl zaměstnavatele, přišel do práce opilý a ohrozil tak zdraví jiné osoby, poškodil úmyslně majetek zaměstnavatele, má neomluvené absence atd.) Nelze okamžitě propustit zaměstnankyni, která nepřišla do práce po skončení rodičovské dovolené, napřed je nutné zjistit proč se tak stalo. Důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnancem: - rozhodnutí lékaře, že zaměstnanec nemůže dále pracovat; - zaměstnavatel dluží zaměstnanci mzdu po dobu delší než 15 dnů. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 16

17 Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem
ABC Restaurace, s.r.o. k rukám Jana Matury, jednatele Václavské náměstí 17, Praha 1 Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru Vážený pane jednateli, Na základě pracovní smlouvy ze dne jsem zaměstnán u společnosti ABC Restaurace, s.r.o. jako číšník. Za měsíc říjen 2013 jsem měl obdržet mzdu nejpozději do Do dnešního dne jsem však peníze nedostal. Jelikož mi dlužíte mzdu po dobu delší než 15 dnů, ruším okamžitě pracovní poměr dle ustanovení § 56 písm. b) zákoníku práce. Dlužnou mzdu a odstupné ve výši trojnásobku průměrné mzdy mi zašlete na účet uvedený v pracovní smlouvě do V Praze dne …………………………………. František Novák Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 17

18 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době a nemusí psát důvody, proč pracovní poměr končí. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v prvních 14 dnech trvání nemocenské zaměstnance. Pracovní poměr skončí dnem uvedeným v oznámení (v tento den musí zkušební doba trvat). Pokud nebude datum uvedeno, skončí pracovní poměr doručením oznámení. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 18

19 Vzor zrušení pracovního poměru ve zkušební době
ABC Restaurace, s.r.o. k rukám Jana Matury, jednatele Václavské náměstí 17, Praha 1 Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Vážený pane jednateli, Na základě pracovní smlouvy ze dne jsem zaměstnán u společnosti ABC Restaurace, s.r.o. jako číšník. V pracovní smlouvě byla sjednána tříměsíční zkušební doba, tedy od do Tímto vám oznamuji, že uvedený pracovní poměr zrušuji ve zkušební době, a to ke dni V Praze dne …………………………………. František Novák Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 19

20 Odstupné Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní!
Odstupné jsou peníze, které dostanou někteří zaměstnanci při ukončení pracovního poměru. Odstupné ve výši alespoň trojnásobku průměrného platu získá např. zaměstnanec, který: - dostal výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele (například zaměstnavatel zkrachoval), přemístění zaměstnavatele nebo nadbytečnosti Odstupné je vypočítáno podle délky zaměstnání zaměstnance: do 1 roku v zaměstnání - 1měsíční odstupné do dvou let měsíční nad 2 roky - 3 měsíční zdaněné hrubé platy Odstupné se vyplácí s posledně vyplacenou mzdou nebo platem. Odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného platu náleží zaměstnanci, který: - dostal výpověď nebo ukončil pracovní poměr dohodou na základě rozhodnutí lékaře o nemožnosti dalšího výkonu práce v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 20

21 Kdy je skončení pracovního poměru neplatné?
Protiprávně je pracovní poměr ukončen například v případě, kdy zaměstnanec dostane výpověď, která je postavena na nepravdivých důvodech nebo důvod neodpovídá zákonnému výpovědnímu důvodu. Zaměstnanec musí v takovém případě oznámit zaměstnavateli, že chce pokračovat v práci. Pokud to neudělá, skončí pracovní poměr ze zákona ke dni, k němuž měl skončit protiprávním ukončením. Do 2 měsíců od neoprávněného ukončení pracovního poměru se musí podat žaloba k soudu. Doporučuji konzultovat problém s osobou s právním vzděláním nebo se obrátit na poradnu. Je možné se bránit u soudu. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 21

22 Pomoc při diskriminaci v zaměstnání
Zákon o zaměstnanosti uvádí mnoho různých druhů diskriminace, kterých se zaměstnavatel nesmí na zaměstnanci dopustit. Zákon zakazuje diskriminovat zaměstnance například z důvodu špatného zdravotního stavu nebo z důvodu zdravotního postižení. Když zaměstnavatel porušuje vaše práva (například s vámi nejedná stejně jako s ostatními kvůli vašemu zdravotnímu postižení nebo jste dostali výpověď v rozporu se zákonem, zaměstnavatel vám nevyplácí mzdu za práci přesčas atd.) Pomůže vám: odborová organizace inspektorát práce nezisková organizace Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 22

23 Státní úřad inspekce práce
kontroluje dodržování právních předpisů v zaměstnání (oblast uzavírání, změn a ukončování pracovního poměru, pracovní doby, doby odpočinku, dovolené, překážek v práci, mzdy nebo platu a jejich náhrad, náhrad cestovních výdajů a dále v oblasti bezpečnosti práce) může provést kontrolu u zaměstnavatele a zajistit nápravu nesmí sdělit zaměstnavateli, kdo si na něj stěžoval více na Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 23

24 Neziskové organizace Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní!
zaměřují se na užší okruh osob nebo problémů Příklady neziskových organizací: 1. APPN, o.s. (zaměřena na Neslyšící), adresa: Vratislavova 12, Praha 2 – Vyšehrad Telefon: , 2. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (zaměřena na osoby se zdravotním postižením) adresa: Partyzánská 1/7, PRAHA 7, telefon: , 3. AGAPO (zaměřena na Brno a okolí a osoby se zdravotním postižením), adresa: Cejl 68, Brno -Staré Brno, telefon: , , 4. MESADA (zaměřena na Jihočeský kraj a lidi s handicapem), adresa: nábřeží 1. máje 2259, Písek - Pražské Předměstí, telefon: , 5. Občanská poradna Nymburk, o. s. (bezplatné poradenství), adresa: Nám. Přemyslovců 14, Nymburk, telefon: , , Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 24

25 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
tranzitní programy, poskytování informací uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům (např. prostřednictvím agentur podporovaného zaměstnávání nebo prostřednictvím podpory pracovně právního poradenství), rekvalifikace a zřizování školících středisek, poskytování příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, motivační ustanovení v zákonu o zaměstnanosti a zákon o daních z příjmu Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 25

26 Důležitá ustanovení pro osoby se ZP:
zvláštní péče při hledání zaměstnání (individuální plán) právo na rehabilitaci a rekvalifikaci, chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny, cílené programy zaměstnanosti například ke zlepšení postavení uchazečů se zdravotním postižením na trhu práce právo na daňové úlevy osoba se zdravotním postižením neztrácí během výkonu zaměstnání žádnou z plateb poskytovaných osobám se zdravotním postižením. (V době výkonu zaměstnávání nejsou ale vypláceny dávky sociální péče poskytované podle zákona o sociální potřebnosti osobám s nízkými příjmy/bez příjmů. V případě ukončení pracovního poměru a v případě, že žadatel splňuje podmínku sociální potřebnosti a nemá ani dostatečný majetek na zajištění příjmu, je mu podpora znovu vyplácena.) Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 26

27 Aktivní politika zaměstnanosti
souhrn opatření, která směřují k maximální úrovni zaměstnanosti Zabezpečuje ji ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce, případně další subjekty. Nástroje, kterými se realizuje aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména: 1. Veřejně prospěšné práce údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov a komunikací a jiné podobné činnosti. 2. Společensky účelná pracovní místa jsou pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce. Zaměstnanci jsou uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit práci jinak. 3. Překlenovací příspěvek může úřad práce poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání. 4. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 27

28 Pracovní rehabilitace
osoby se zdravotním postižením mají právo žádat o pracovní rehabilitaci Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Poskytuje ji úřad práce ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky. Pracovní rehabilitace je zejména: poradenství zaměřené na volbu povolání, zprostředkování, udržení nebo změna zaměstnání a vytváření dobrých podmínek pro výkon zaměstnání, teoretická a praktická příprava pro zaměstnání. Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost (například podnikání) osob se zdravotním postižením zahrnuje: přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů, specializované rekvalifikační kurzy, přípravu k práci. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 28

29 Příprava k práci Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní!
pomáhá osobě se zdravotním postižením správně si vybrat své budoucí zaměstnání a získat pro tuto práci znalosti, dovednosti a návyky příprava k práci trvá maximálně 24 měsíců. O přípravě k práci uzavírá úřad práce s uchazečem o práci dohodu. Příprava k práci osoby se zdravotním postižením může probíhat: na pracovištích, kde má uchazeč o práci po pracovní rehabilitaci pracovat ve vzdělávacích zařízeních Může OZP vykonávat pracovní rehabilitaci i u svého zaměstnavatele? Ano. Úřad práce může zaměstnavateli zaplatit i náklady na prac. rehabilitaci zaměstnanců. Co může úřad práce v rámci pracovní rehabilitace hradit? přímé náklady (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců…), režijní náklady vynaložené při provádění pracovní rehabilitace (příklad?), náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, které zabezpečuje jiné odborné nebo vzdělávací zařízení. Přijďte pracovat na své budoucnosti již nyní! 29


Stáhnout ppt "Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele II."

Podobné prezentace


Reklamy Google