Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chronologie středověku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chronologie středověku"— Transkript prezentace:

1 Chronologie středověku
Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0101

2 Vymezení pojmu středověk
Středověk lze jednoduše charakterizovat jako období mezi starověkem a novověkem. Její časové vymezení není pevně vázáno na nějaký letopočet, poněvadž jednotlivé přechody mezi obdobími jsou otázkou spíše desetiletí než jedné významné přelomové události. Na dalších snímcích si pokusíme vymezit jednotlivé části středověku a charakterizovat je podle jejích typických znaků. Nevyhneme se ovšem událostem, které jednotlivá období vymezují, popř. pomohly „nastartovat“ jejich vývoj.

3 Středověk Období středověku lze považovat za část dějin především kontinentální Evropy. Jedná se o období, kdy společnost přechází od otrockého systému antických států k feudálnímu státnímu zřízení. Středověká společnost je položena na základech antických států, které jsou transformovány vlivem křesťanství, germánské a slovanské kultury a kontaktem s muslimy a s Dálným východem.

4 Nejčastěji uváděnou událostí, která vymezuje středověk, je období zániku západořímské říše v roce 476. Konec středověké éry má symbolizovat objevení nového kontinentu Ameriky Kryštofem Kolumbem (některé historické přístupy volí jiné události, což si přiblížíme na dalších snímcích). Je ovšem nutné si uvědomit, že vývoj na jednotlivých územích Evropy nebyl stejný, jednotlivá období se tedy mohou vymezovat v různých státech odlišně.

5 Raný středověk Raný středověk (5. století – 11. století) je charakteristický šířením křesťanství celou Evropou. Státy odkazující svůj původ od římské kultury křesťanství upevňují, zatímco germánské a slovanské státy křesťanství přijímají jako hlavní kult. Křesťanství v tomto období také upevňuje svá základní dogmata a buduje hierarchii. Kulturní vymezení raného středověku lze spojit s obdobím románského slohu. Vznikají nejstarší feudální státy, mezi kterými vyniká Franská říše.

6 Počátek raného středověku
1) Jako tradiční datum se uvádí rok 476, kdy zanikla západořímská říše tím, že germánský král Odoaker poslal západořímské korunovační klenoty na východ, čímž naznačil, že nemíní pokračovat v římské tradici na Apeninském poloostrově.

7 Počátek raného středověku
2) Jiný pohled na počátky středověkých dějin říká, že středověk začíná odpoutáním se od antických ideálů, které symbolizovala antická vzdělanost. Proto se dle těchto myšlenek pojí konec středověku se zrušením novoplatónské akademie v Athénách Justiniánem I. v roce 529.

8 Počátek raného středověku
3) Nejpozdější datum počátku středověku uvádějí historici, kteří tvrdí, že období mezi zánikem západořímské říše a usazením Slovanů ve střední Evropě je pouze přechodné. Tento historický směr uvádí jako počátek středověku konec stěhování národů, tedy rok 568.

9 Vrcholný středověk Ve většině Evropy můžeme vrcholný středověk umístit mezi 11. a 14. století. V méně rozvinutých oblastech končí vrcholný středověk až ve století 15. Hlavním znakem vrcholného středověku je upevnění mocenských struktur ve feudálním státě. Nejpopulárnějším vymezením je období křížových výprav na Blízký východ a na sever Evropy. V rámci kultury je možno spojit vrcholný středověk s obdobím gotiky. S vrcholným středověkem souvisí rozšiřování úrodného území (tzv. vnitřní kolonizace) a nové způsoby v zemědělství.

10 Počátek vrcholného středověku
4) Jedním z přelomových dat mezi raným a vrcholným středověkem je zisk anglického trůnu Vilémem Dobyvatelem v roce 1066.

11 Počátek vrcholného středověku
5) Často bývá spojen vrcholný středověk s šířením křesťanské víry na sever Evropy a na Dálný východ. Někteří historici tedy považují za počátek vrcholného středověku vyhlášení první křížové výpravy v roce 1095.

12 Počátek vrcholného středověku
6) Historikové zaměření spíše na život prostých lidí situují začátek vrcholného středověku do praktického užívání tzv. trojpolního hospodářství, tedy až na přelom 12. a 13. století.

13 Pozdní středověk Počátek pozdního středověku se nejčastěji řadí do 14. století, v méně rozvinutých státech do 15. století. Konec středověku se váže k množství důležitých událostí, kterým se budeme věnovat později. Typickým prvkem pozdního středověku je úpadek mocných států na východě Evropy, tedy Byzantské říše a Uher, což je ovlivněno především růstem ambiciózní Osmanské říše, jejichž expanze ohrožovaly i střední Evropu. Dalším typickým prvkem je vlna epidemií, především morových, a hladomorů. Kulturu ovlivňuje v rozvinutějších státech renesance (ve státech zaalpské Evropy se renesance objevuje až na konci období).

14 Počátek pozdního středověku
7) V roce 1354 se Osmanští Turci dostali natrvalo na evropský kontinent, protože dobyli byzantskou přístavní pevnost Gallipolis, čímž započala jejich expanze do Evropy.

15 Počátek pozdního středověku
8) Šíření morových ran a hladomorů přes Evropu napomohlo rostoucí krizi evropských států. Ve 14. století pošla Evropou tzv. černá smrt, která značně zredukovala tehdejší populaci.

16 Konec středověku O událostech, které vedly ke konci středověku se vedou stále spory. My si na dalších snímcích uvedeme některé z událostí, které se uvádějí nejčastěji (jak z pohledu evropských dějin, tak z pohledu českého státu).

17 Konec středověku 9) Nejčastěji zmiňovaným datem, které je uvedeno také na začátku této prezentace, je rok 1492, kdy byl objeven americký kontinent Kryštofem Kolumbem (dnes je již dokázáno, že to nebyl první Evropan na americké půdě).

18 Konec středověku 10) Rok 1492 je také spojen s porážkou poslední arabské bašty Granady na Pyrenejském poloostrově, čímž končí vliv Arabů na západní Evropu, což je z pohledu středověku velmi významná událost, protože španělská reconquista je protkána celým tímto obdobím.

19 Konec středověku 11) Dalším z tradičních událostí, které mají určovat konec středověku, je konečný vzestup Osmanských Turků, kteří roku 1453 dobývají Konstantinopol, čímž v podstatě zaniká jediný stát přetrvávající od starověku – Byzantská říše.

20 Konec středověku 12) Martin Luther v roce 1517 vyvěsil svých 95 tezí, které měly reformovat katolickou církev. V současnosti jsou o průběhu této události pochyby, každopádně je tento rok označován jako první vystoupení německého reformátora.

21 Konec středověku 13) Roku 1456 vznikl stroj, který ovlivnil celou vzdělanou společnost. Knihtisk Johanna Gutenberga totiž umožnil mnohem levnější a rychlejší šíření knih a tím i myšlenek, které spisy obsahovaly.

22 Konec středověku 14) V českém prostředí se jako konec středověku nejčastěji uvádí rok 1526, kdy v bitvě u Moháče padl poslední příslušník jagellonského rodu Ludvík, čímž na český trůn nastupuje rod Habsburků (na obrázku Ludvík Jagellonský).

23 Konec středověku 15) Někteří historikové však uvádějí jako přelomový již rok 1458, kdy nastoupil na český trůn král Jiří z Poděbrad…

24 Konec středověku 16) … nebo rok 1471, který se nese v duchu nástupu Jagellonců na český trůn (na obrázku Vladislav II.).

25 Otázka závěrem 1) Vysvětli, proč jsou uvedená data brána jako přelomová. Pokus se najít jiné události, které mohly vést k přechodu od jedné éry ke druhé. 2) Jak je možné, že k přechodům mezi jednotlivými érami docházelo na severu a východě Evropy později?

26 Literatura ČORNEJ, Petr; ČORNEJOVÁ, Ivana; PARKAN, František. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy: Středověk a raný novověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 160 s. ISBN MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátku novověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN

27 Obrázky 1) AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2) MEISTER VON SAN VITALE IN RAVENNA. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3) JOSEF MATHAUSER. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: _Praotec_Čech_na_hoře_Říp.jpg 4) AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 5) AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 6) AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7) AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 8) PAUL FÜRST. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 9) L. PRANG & CO., BOSTON. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 10) FRANCISCO PRADILLA ORTIZ. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 11) BERTRANDON DE LA BROQUIÈRE. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 12) MELCHIOR LOTTER. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 13) JOST AMMAN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 14) AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 15) AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 16) AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Chronologie středověku"

Podobné prezentace


Reklamy Google