Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení IS MU pro SO Podzim 2007 Právnická fakulta MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení IS MU pro SO Podzim 2007 Právnická fakulta MU."— Transkript prezentace:

1 Školení IS MU pro SO Podzim 2007 Právnická fakulta MU

2 Část 6. – 22.11.2007 Poplatky

3 Aplikace Studijní -- Poplatky Studijní -- Popis mechanismu stanovení poplatku Důležité pojmy: Standardní doba studia –Standardní doba studia se vždy vztahuje ke studijním oborům studia a uvádí se v letech. Student v každém svém studiu je zapsán do jednoho či více oborů; při vypočítávání standardní doby se uvažují pouze obory, které jsou aktivní (nejsou ukončené či přerušené). Standardní doba studia je největší (nejdelší) ze standardních dob aktivních studijních oborů v daném studiu. Nejdelší standardní doba ze souběžných studií –Souběžná studia jsou všechna studia daného studenta, které ke dni výpočtu (datum, které studijní oddělení nastavuje, pokud počítá poplatky studentů; viz dále) poplatků aktivně probíhají (tzn. nejsou ukončena, či přerušena). Do počtu souběžných studií se započítávají studia na všech vysokých školách v ČR. Nejdelší standardní doba ze souběžných studií je maximální standardní doba studia ze všech souběžných studií. (Tj. standardní doba toho ze souběžných studií, který má standardní dobu nejdelší.)

4 Doba odstudovaná ve studiu –Vypočítává se jako počet aktivně odstudovaných dnů ve studiu, v němž (pro něž) se výpočet provádí. Celková odstudovaná doba –Celková odstudovaná doba se vypočítává různě podle toho, jedná-li se o poplatek za prodlouženou dobu studia, nebo o poplatek za další studium. Celková odstudovaná doba pro poplatek za prodlouženou dobu studia –se vypočítává jako počet aktivně odstudovaných dnů (tj. dny, kdy studium nebylo přerušeno) ve studiu, pro něž se poplatek zjišťuje a ve všech neúspěšně ukončených studiích do data, ke kterému se výpočet provádí. Nezapočítávají se studia, která byla ukončena úspěšným složením státní zkoušky. Nezapočítavají se ke dni výpočtu přerušená studia a případná další trvající studia. Pokud v jednom dni student studuje (studoval) souběžně více studií, započítává se den právě jednou.

5 Celková odstudovaná doba pro poplatek za další studium –se vypočítává jako počet aktivně odstudovaných dnů (tj. dny, kdy studium nebylo přerušeno) ve studiu, pro něž se poplatek zjišťuje a ve všech dalších studiích, která jsou ke dni výpočtu aktivní. Nezapočítávají se studia, která byla ukončena (ať úspěšným složením státní zkoušky nebo jinak). Nezapočítavají se ke dni výpočtu přerušená studia. Pokud v jednom dni student studuje (studoval) souběžně více studií, započítává se den právě jednou. Student může studium ukončit tzv. přestupem na jinou školu, fakultu, nebo studijní program. Pokud algoritmus ke studiu ukončenému přestupem nalezl návazné studium, pak se tato studia chápou jako jedno. Tzn. že pokud studium, na které student přestoupil, je úspěšně ukončeno, pak se do celkové odstudované doby nezapočítává ani studium, ze kterého se přestoupilo. Nalezené přestupy jsou na stránce Průběh mého studia a stanovení poplatku vyznačeny červenými šipkami. Z jednoho studia lze přestoupit nejvýše na jedno jiné studium. Za studium, na které se přestoupilo, se bere to, které má nejbližší datum zápisu do studia k datum ukončení studia, ze kterého se přestupovalo.Průběh mého studia a stanovení poplatku Datum uplynutí standardní doby studia –Datum uplynutí standardní doby studia je datum, které nastalo/nastane v procesu výpočtu doby odstudované ve studiu po vyčerpání standardní doby studia, v němž (pro něž) se poplatek vyměřuje.

6 Datum uplynutí nejdelší standardní doby studia vůči celkové odstudované době –Datum uplynutí standardní doby studia je datum, které nastalo/nastane v procesu výpočtu celkové odstudované doby po vyčerpání standardní doby nejdelšího souběžného (v den výpočtu aktivního) studia. Počítá se od dne zápisu do nejdřívějšího započítávaného studia (od prvního dne zařazeného do celkové odstudované doby). Protože v celkové odstudované době mohou být přetržky (student měl studium přerušeno), nemusí být datum uplynutí standardní doby od data prvního zápisu vzdáleno právě tolik let, kolik představuje nejdelší standardní doba ze souběžných studií (ale bude pozdější). Typ studijního programu –Typ studijního programu má vliv na stanovení poplatku. Typ studijního programu je opět uveden v Přehledu studijních programů. Tento algoritmus stanovuje poplatky pro bakalářský, magisterský a navazující magisterský studijní program. Jde-li o doktorský studijní program, poplatky se nestanovují. Poplatky ve smyslu uvedeného mechanismu se rovněž netýkají rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání.Přehledu studijních programů

7 Postup stanovení poplatku Poplatek se studentu vždy stanovuje k určitému aktivnímu studiu k zadanému datu K tomuto datu se vyhodnotí doba odstudovaná ve studiu. Pokud k datu existují další aktivní studia (kromě úspěšně ukončených), vyhodnotí se celková odstudovaná doba a nejdelší standardní doba ze souběžných studií. Zjistí se, zda má k onomu datu student bakalářský či magisterský titul. Pokud nastal nějaký rozhodný okamžik po zadaném datu (např. studium bylo úspěšně ukončeno), nebere se na něj zřetel. Platí pouze to, co se odehrálo do zadaného data. Pokud k datu, ke kterému se výpočet provádí, přesáhne odstudovaná doba standardní dobu studia plus jeden rok nebo (u absolventů s Bc. či Mgr. titulem) standardní dobu, vyměří škola poplatek podle § 58 odst. 3 zákona o VŠ a čl. 4. Přílohy č. 6 Statutu MU. Pokud k datu, ke kterému se výpočet provádí, je student absolventem bakalářského nebo magisterského studia, vyměří se poplatek podle § 58 odst. 4 zákona o VŠ a čl. 5. Přílohy č. 6 Statutu MU (kromě bakalářů navazujících příslušným mgr. studiem). Poplatek dle odstavce 4 zákona se vyměří také těm studentům, kteří k zadanému datu studují souběžně více programů a přesáhli standardní dobu toho z nich, který ji má nejdelší.

8 Období, ke kterému se platba stanovuje Poplatek za prodlouženou dobu studia je v souladu se zákonem o VŠ vyměřován za každých dalších 6 započatých měsíců studia, přičemž do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií, které byly ukončeny jinak než řádně. Poplatek je vymřen od data, kdy tato povinnost nově vznikla. Poplatek za studium je splatný ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku. Poplatek za další studium se vyměřuje vždy na celý akademický rok, tedy za každý další započatý jeden rok studia. Pokud škola zjistí informace, které jsou rozhodné pro vyměření poplatku dodatečně, (např. v průběhu následujícího roku, po doručení údajů z matrik jiných vysokých škol), vyměří v nejbližším možném termínu studentovi i dlužné částky za předchozí semestry, kdy zatajil, že má poplatek zaplatit. Zpětně požadované poplatky se vyměří podle registru poplatků na dotyčný rok(y), za které jsou vyměřeny. Možnost vybírat poplatky nabyla platnosti od akademického roku 1999/2000.

9 Podrobnosti o placení poplatků zveřejňují děkani fakult každoročně samostatnými výnosy na úřední desce. Obecně platí, že poplatky se nevracejí v případě přerušeného či ukončeného studia. Student může požádat rektora prostřednictvím děkana o přezkoumání rozhodnutí o poplatku. Rektor MU může podle § 58 odst. 8 zákona o vysokých školách v rámci řízení o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem rozhodnout o prominutí, snížení nebo odkladu splatnosti poplatků spojených se studiem. Rozhodování v této věci se řídí zásadami uvedenými v čl. 15 Statutu MU a ustanoveními přílohy č. 6 Statutu MU. Rozhodnutí vydává rektor podle svého uvážení a na prominutí, snížení nebo odklad splatnosti poplatku spojeného se studiem není za žádných okolností právní nárok

10 Přehled výše poplatků za studium

11 Plnění registru výše poplatků financování studia V této aplikaci zadává pověřený pracovník novou výši poplatků

12 Nebo – v téže aplikaci - zrušit

13 Poplatky za studium a studia na vysokých školách v ČR

14 Vysvětlivka k typům poplatků: –pa/pb/pc jsou poplatky za prodlouženou dobu studia dle čl. 4 odst. 1a/1b/1c Statutu MU –da/db/dc jsou poplatky za další studium dle čl. 5 odst. 1a/1b/1c Statutu MU


Stáhnout ppt "Školení IS MU pro SO Podzim 2007 Právnická fakulta MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google