Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ECB a ESCB Evropská měnová integrace. ESCBa ECB Úkoly ESCB a Eurosystému jsou popsány ve Smlouvě o ES. Podrobněji jsou pak definovány ve Statutu Evropského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ECB a ESCB Evropská měnová integrace. ESCBa ECB Úkoly ESCB a Eurosystému jsou popsány ve Smlouvě o ES. Podrobněji jsou pak definovány ve Statutu Evropského."— Transkript prezentace:

1 ECB a ESCB Evropská měnová integrace

2 ESCBa ECB Úkoly ESCB a Eurosystému jsou popsány ve Smlouvě o ES. Podrobněji jsou pak definovány ve Statutu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky (ECB). Statut je jedním z protokolů připojených ke Smlouvě. Eurosystém - není zakotven v primárním právu ES - nově jej ustavuje Lisabonská smlouva Čl. 127 SFEU „Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu." Čl. 127 SFEU „Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu." Dále, „aniž je dotčen cíl cenové stability, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky ve Unie se záměrem přispět k dosažení cílů Unie, jak jsou vymezeny v článku 3 SEU.„ Unie „usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství smřujícícm k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku…“

3 ECB - Frankfurt n. M.

4 Úkoly ECB Podle Smlouvy o fungování EU (článek 127 odst. 2) plní ESCB tyto základní úkoly:  vymezuje a provádí měnovou politiku Unie  provádí devizové operace v souladu s čl. 219 SFEU  drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských států  podporuje plynulé fungování platebních systémů Další pravomoci: ECB má výlučné právo povolovat vydávání bankovek v eurozóně - vydává ECB a národní CB (ECB schvaluje objem emise mincí). ECB je také konzultována v oblasti návrhů aktů EU z oblasti její působnosti

5 Organizace ESCB a ECB (čl. 129 SFEU) ESCB = ECB a národní centrální banky všech členských států EU ECB - právní subjektivita ESCB - řízen Radou guvernérů a Výkonnou radou Nezávislost ECB a národních CB - (čl. 108 SES) - orgány ES, vlády členských států, jiné subjekty. ECB přijímá nařízení, rozhodnutí, doporučení a stanoviska (čl. 132 SFEU)- ECB obdobnou funkci jako EK - může udělovat podnikům pokuty či penále při neplnění povinností vyplývajících z nařízení

6

7

8 Orgány ECB Rada guvernérů - Výkonná rada +guvernéři národních CB eurozóny, nejvyšší orgán ECB –přijímání obecných zásad a rozhodnutí nezbytných pro provádění činnosti, kterou byl pověřen Eurosystém, –určování měnové politiky eurozóny - rozhodování o zaměření měnové politiky, klíčových úrokových sazbách a vytváření měnových rezerv Eurosystému. Rada guvernérů také přijímá obecné zásady pro provádění těchto rozhodnutí. Rada guvernérů zpravidla zasedá dvakrát za měsíc v budově Eurotower člen Rady guvernérů - 1 hlas, pokud počet členů Rady přesáhne 21 členů, mají zástupci Výkonné rady 1 hlas a guvernéři mají 15 hlasů, které rotují.

9 Zasedání Rady guvernérů

10 Výkonná rada - prezident, viceprezident ECB + 4 členové jsou jmenování z uznávaných a zkušených osobností v měnových a bankovních záležitostech vzájemnou dohodou vlád členských států 8-leté funkční období (pouze jednou) pouze státní příslušníci členských států příprava zasedání Rady guvernérů, provádění měnové politiky v eurozóně na základě rozhodnutí a obecných zásad přijatých Radou guvernérů. pokyny národním centrálním bankám států eurozóny, řízení běžné činnosti ECB a vykonávání pravomocí, které jí svěří Rada guvernérů

11 Výkonná rada ECB

12 Generální rada ECB Generální radě zasedá  prezident ECB, viceprezident ECB a  guvernéři národních centrálních bank 27 členských států EU. V Generální radě je tedy zastoupeno 16 států eurozóny a 11 států nacházejících se mimo eurozónu. Generální rada také přispívá k:  poradní funkci ECB,  shromažďování statistických informací,  sestavování výročních zpráv ECB, Generální rada bude v souladu se statutem rozpuštěna, jakmile všechny členské státy EU zavedou euro.

13 Generální rada ECB

14 Nezávislost ECB Při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností nesmějí ECB, žádná národní centrální banka ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů či institucí Společenství, od žádné vlády členského státu ani od jakéhokoli jiného subjektu. Orgány a instituce Společenství a vlády členských států se zavazují zachovávat tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů ECB či národních centrálních bank při plnění jejich úkolů. (článek 130 Smlouvy). Finanční záležitosti ECB jsou spravovány odděleně od finančních záležitostí Evropského společenství. ECB má vlastní rozpočet a její základní kapitál je upsán národními centrálními bankami eurozóny.

15 Transparentnost, odpovědnost Transparentnost: Transparentnost znamená, že centrální banka poskytuje veřejnosti a trhům veškeré příslušné informace o své strategii, závěrech, rozhodnutích týkajících se její politiky i o svých postupech. Tyto informace jsou poskytovány včas a otevřeným a jednoznačným způsobem. http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html Odpovědnost: Nezávislá centrální banka musí být za účelem zachování legitimity odpovědná vůči demokratickým institucím a veřejnosti za jednání učiněná při výkonu svého pověření. měsíční bulletin (a dále čtvrtletní bulletin), konsolidovanou týdenní rozvahu, výroční zprávy.

16

17 Počet zaměstnanců ECB - 1217, analytici 200 Bundesbank 17 632, analytici 360 - nutnost spolupráce mezi ECB a národními bankami Národní CB kromě výkonu samotné měnové politiky také dělají činnosti spojené s bankovní regulací, dohled nad kapitálovým trhem, bankovní licence… Vyvstávají otázky vlivu NCB na ECB


Stáhnout ppt "ECB a ESCB Evropská měnová integrace. ESCBa ECB Úkoly ESCB a Eurosystému jsou popsány ve Smlouvě o ES. Podrobněji jsou pak definovány ve Statutu Evropského."

Podobné prezentace


Reklamy Google