Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metafory ve fyzikálním vyjadřování Jindřiška Svobodová Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0182.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metafory ve fyzikálním vyjadřování Jindřiška Svobodová Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0182."— Transkript prezentace:

1 Metafory ve fyzikálním vyjadřování Jindřiška Svobodová Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0182 Ilustrace S. Bloch Jindřiška Svobodová

2 2 Metafora - jazykový prostředek založený na přenášení významu, je jevem tvoření obrazů i neverbálně - graficky, scénicky, v symbolice, Efekt metafory ---- konotace původního významu se přenášejí i na význam přenesený. Podle toho, na jakém základě přenos vzniká, se liší metafora a metonymie. PředmětObraz slovní vyjádření metafora apod. lidský svět je - v určitém smyslu - udělán jazykem Člověk, který dovede vytvořit dobrou metaforu, dovede rozpoznat nejen to, co se sobě vzájemně podobá, ale i to v jakém je to vztahu. metafora je víc než jen jazyková ozdoba

3 3 V západní kultuře se práce spojuje s časem, kterého je na ni zapotřebí. Čas je přesně kvantifikován. A protože konáme, jako by čas bylo cenné zboží, také tak čas pojímáme. Metaforické spojení -- čas jsou peníze, čas je omezený zdroj a čas je cenné zboží. Na základě takto chápané metafory k času přistupujeme (plýtváme jím, utrácíme ho, investujeme, rozpočítáváme apod.). Metafora bývá neúplná a přitom může být úžasně podnětná až nakažlivá. Čas ve skutečnosti nejsou peníze … utrácím-li hodně času tím, že se pokouším něco udělat a ono se to nedaří, můj čas už mi nikdo nikdy nevrátí, neexistují časové banky … Čas jsou peníze

4 4 Přenášení významu na základě vnější podobnosti (noha stolu ), na základě prostoru (čelo vlny), rozsahu (kapka štěstí), barvy (bledý jako stěna), moře času, Objevil jsem černou díru řekl astronom. kořeny rovnice

5 5 Metafory: usnadňují přenos mezi různými vědními oblastmi, umožňují komunikaci s laiky, přispívají k tvůrčí intuici inspirují k formulování nových myšlenek a hypotéz. O hněvu (předmět) uvažujeme jako o kapalině zahřívající se v uzavřené nádobě (obraz). Svědčí o tom vyjádření: dohřál se, vybublal, vzkypěl hněvem, všechno se v něm vařilo, vybuchl zlostí apod. Metafora je vzájemná transakce mezi kontexty

6 6 Jazyk metafor může dočasně obcházet logické a racionální způsoby chápání a umožnit nám nahlédnout do hlubin lidského vnitřního imaginativního světa, což s výhodou užívá řada psychologických technik … Funkce metafory ve vědeckém poznávání jsou různé, podstatné i méně podstatné. Určitě je to most mezi jazykovou a mimojazykovou oblastí, kde už cítíme intuitivní složku vědeckého poznání.

7 7 METAFORA jako HEURISTICKÝ nástroj Existují doklady o tom, jak konkrétní a názorné události nebo předměty poskytly inspiraci pro nové teoretické pojmy a hypotézy … (např. Einstein vyjadřoval svou teorii ve formě vizuálních obrazů, jimiž manipuloval v myšlenkových experimentech – „putování na světelném paprsku“; objev benzenového jádra – sen ---„had který požírá svůj vlastní ocas“; ) Intuitivní poznání a intuitivní vhledy, na které se základní výzkum zaměřuje, bývají někdy těžce uchopitelné explicitními pojmy a často jednodušší (a také paradoxně z pohledu čtenáře přesnější) bývá jejich vyjádření v podobě metafory.

8 8 Komenský vyzdvihuje didaktickou a vzdělávací funkci metafory! Metaforické závěry se pamatují lépe než doslovné, pamatují se pak lépe i detaily … Metafora ovšem část informací zviditelňuje, ale to ostatní eliminuje: nasměruje, filtruje, selektuje pozornost – původně přítomná informace se redukuje „Metafora je nástrojem omylu a klamu“ (J. Locke) Pro F. Bacona byla metafora zmatené použití řeči na tržišti -> Royal Society pak dokonce zakázala využití obrazného jazyka ve vědeckých publikacích Dnes ---- metafory jsou přítomny v samotných základech vědeckého poznání buňka, pole

9 9 Užití metafor při fyzikálním výkladu si mnohdy neuvědomujeme, a obrazy převzaté z praktického života považujeme za dostatečně „jasné”. Těžiště zájmu učitele nejsou metafory umělecké, ale metafory konvenční, užívané především v každodenní komunikaci Ve fázi osvojování terminologie dané disciplíny by měl být učitel obezřetný. Vzhledem k propojení obraznosti se metafory hodí na výklady teorií. Fyzika má většinu základních pojmů metaforické povahy: síla,vlna, pole, teplo, práce, odpor, napětí; materiál stárne, proud teče… I matematika je plná obrazných vyjádření: ramena úhlu, spojitost, rozložení, kořeny rovnice Trochu to může komplikovat práci učitele, pokud si „obraz“ v žácích neověří. Školní výuka

10 10 Dej tam pět ampér… S kilovolty buď opatrný Teplota lítala od nuly do sta. Frekvence se usadila. Energie patří mezi nejznámější pojmy fyziky. Avšak dokázali byste říci, co to vlastně energie je? Odpověď vůbec není jednoduchá, neboť jde o velice obecný pojem. Jedinou možností jak energii porozumět je seznámit se postupně s jejími různými druhy. Aby bylo možno pochopit, studovat a využít nějaký přírodní jev, k tomu vede pouze osvědčená cesta — sestrojit jeho model (slovní popis). Model by neměl být příliš jednoduchý — jinak mohou některé podstatné stránky jevu uniknout. Neměl by být ani příliš složitý — takový model bychom nemohli studovat. Kreativita Běžná mluva

11 11 Při výkladu pojmu energie je důležité vysvětlit, že při běžném vyjadřování se používá tento termín často pouze v přeneseném smyslu. Nevhodný obraz: Mezi ně patří především představa, že energie není vlastnost hmotných objektů (těles, polí, částic), ale něco, co samostatně existuje. K této v našem makroskopickém světě chybné představě vede často i naše stručné vyjadřování. Tak např. běžně říkáme, že na Zemi dopadá ze Slunce energie, ačkoliv ve skutečnosti dopadá ze Slunce na Zemi elektromagnetické záření, které je ovšem nositelem určité energie. Energie totiž jako fyzikální veličina sama o sobě proudit nemůže. „Zneužívání“ pojmu energie Podle představ vycházejících z tradiční čínské medicíny je energie jakási živá síla označována názvem čchi, která má své dráhy... Jiným rysem zneužívání je uvádění velkého počtu různých „energií“, které ve skutečnosti neexistují. Tyto představy ovlivňují široký okruh lidí, kteří jsou často ochotni za „léčbu energiemi“ zaplatit nemalé peníze.

12 12 Mechanická práce se nekoná v případech, že: -síla je kolmá ke směru pohybu (např. dostředivá síla při rovnoměrném pohybu po kružnici nekoná práci). - na těleso působí síla, ale těleso je v klidu (jiná síla vyrovnává působící sílu), V případě, že na těleso působí síla, ale těleso se pohybuje rovnoměrně přímočaře, protože síla je vyrovnána např. silou tření, se mechanická práce konat může, ale nemusí - mechanická energie se může měnit (teplem) např. na vnitřní energii tělesa. Fyzikální veličina práce se vždy vztahuje ke konkrétní síle. Práce mechanická je navíc spojena s pohybem tělesa. Bude-li například člověk zvedat těžkou bednu, dokážeme určit, jakou práci vykonala síla, kterou člověk na bednu působil. Zjednodušená formulace: „člověk vykonal práci...“. v tom případě musíme mít na paměti, že se jedná o práci síly, kterou člověk na určité těleso působil.

13 13 Z učebnice T.Nečase

14 14 Jazyk nezobrazuje svět zcela věrně, některé z problémů vznikají jedině díky této nepřiměřenosti --- pseudoprobémy - miskoncepce Poučení, které se z toho plyne, že musíme jazyku našich žáků pomoci zobrazovat svět objektivně, nebo, není-li toto možné, alespoň všechny jeho nepřiměřenosti zmapovávat. Přitom je třeba mít na paměti, že jazyk není jen prostředek vyjádření skutečnosti, ale do jisté míry je to nástroj, který do jisté míry zpětně působí na způsob vnímání skutečnosti. Jazyk metafor - nástroj, který nám svým způsobem pomáhá s tímto světem interagovat a našimi lidskými cestami se s ním "vyrovnávat". Závěr

15 15 Lidský jazyk není jen soubor reprezentací, které dobře nebo špatně vyjadřují skutečnost, ale je to soubor prostředků, které nám pomáhají něčeho dosahovat Literatura: George Lakoff, Mark Johnson: Metafory, kterými žijeme

16 16 Co na srdci, to na jazyku Děkuji za pozornost Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0182

17 17

18 18

19 19 Dobrý výklad je jako ledovec, to co se posluchač dozví je jen špičkou ledovce

20 20 Piaget, Psychologie inteligence, SPN Praha 1956 senzomotorická inteligence (0-2roky) symbolické a předpojmové myšlení začíná s nástupem symbolické funkce, která umožňuje učení řeči ( 2-4 roky). názorné myšlení se vytváří v těsné souvislosti s předchozími formami a vede k začátkům operace (4-7,8 let) konkrétní operace tj. operační grupování myšlení týkajícího se předmětů, s nimiž se dá manipulovat nebo které si lze názorně představit. (7-8 do 11-12 let) formální myšlení se formuje během adolescence jehož grupování charakterizují vyspělou reflexivní inteligenci. (11-12 let)

21 21

22 22

23 23

24 24 Jazykové výrazy jsou nádoby na VÝZNAM mohou mít význam samy o sobě bez kontextu nezávisle na mluvčím. Existuje však daleko více případů, kdy je důležitý kontext. Často izolovaně mnohé věty nemají žádný smysl --- moštové místo… konvenčně neodkazuje na nějaký druh objektů. Metafora je neúplná a přitom může být úžasně podnětná. Čas jsou peníze – čas ve skutečnosti nejsou peníze … utrácím-li hodně času tím, že se pokouším něco udělat a ono se to nedaří, můj čas už mi nikdo nikdy nevrátí, neexistují časové banky, Zkušenostní báze metafor

25 25 Metafory – nazírání na nefyzické věci, pouhé nazírání nám nedovolí dovědět se o věci příliš mnoho nového…. Udělat to ze zlosti,… pod nátlakem z něho vylezly škaredé rysy jeho povahy…ruplo mu v bedně


Stáhnout ppt "Metafory ve fyzikálním vyjadřování Jindřiška Svobodová Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0182."

Podobné prezentace


Reklamy Google