Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GASTROINTESTINÁLNÍ SYSTÉM MUDr. Jana Mrzílková. Obecná stavba trávicí trubice –tunica mucosa (sliznice) 1 epitel lamina propria mucosae lamina muscularis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GASTROINTESTINÁLNÍ SYSTÉM MUDr. Jana Mrzílková. Obecná stavba trávicí trubice –tunica mucosa (sliznice) 1 epitel lamina propria mucosae lamina muscularis."— Transkript prezentace:

1 GASTROINTESTINÁLNÍ SYSTÉM MUDr. Jana Mrzílková

2 Obecná stavba trávicí trubice –tunica mucosa (sliznice) 1 epitel lamina propria mucosae lamina muscularis mucosae –tunica submucosa (podslizniční vazivo) – cévy, nervy –tunica muscularis externa 7 (zevní svalová vrstva) – podélná, cirkulární –tunica serosa (seróza) x adventitia 14

3 Obličej = Facies labia oris (sup.+inf.) –frenulum angulus oris philtrum sulcus –mentolabialis –nasolabialis bucca –m. buccinator –corpus adiposum buccae

4 Dutina ústní = Cavitas oris vestibulum oris cavitas oris propria –palatum durum –palatum molle –gingiva

5 Zuby Korunka Krček Kořen řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky

6 nejtvrdší tkáň těla organická část –tvořena ameloblasty –glykoproteiny (amelogeniny, enameliny) anorganická část 95% –hydroxyapatit Zubovina - dentin Sklovina - enamelum pojivová tkáň organická část –tvořena odontoblasty na vnitřní ploše dentinu anorganická část –hydroxyapatit

7 řídké kolagenní vazivo –fibroblasty –buňky imunitního systému cévy, nervová vlákna (bolest) Zubní dřeň - pulpa Cement - cementum slabá vrstva na krčku, silná na kořeni charakter fibrilární kosti buněčná část – cementocyty

8 Zuby první a druhá dentice zubní vzorec skus Erupce mléčných zubů 6. - 24. měsíc (chybí třenové zuby!) Erupce trvalého chrupu od 6 let (M a I typ prořezávání)

9 Zuby

10 Opotřebení zubů

11 Dutina ústní –vícevrstevný dlaždicový nerohovějící epitel –rty - přechod v epitel rohovějící –lamina propria mucosae navazuje na submukózu obsahující drobné slinné nebo mucinózní žlázky (v měkkém patře)

12 Jazyk = Lingua (ř. glossa) apex corpus –dorsum –facies inferior radix margo sulcus –terminalis –medianus foramen caecum tonsilla lingualis dorsum - papillae radix - tonsilla lingualis facies inferior linguae (frenulum, plica sublingualis, caruncula sublingualis)

13 Jazyk - stavba –lamina propria mucosae tvoří vysoké papily nitkovité (filiformes) houbovité (fungiformes) –ojedinělé chuťové pohárky listové (foliatae) - u člověka rudimentární hrazené (vallatae) - asi 12 do tvaru V –Ebnerovy serózní žlázky, chuťové pohárky –na hřbetní straně chybí submukóza –příčně pruhované svalstvo ve 3 rovinách

14 Jazyk - svaly aponeurosis, septum (neúplné!) entraglossální – n. hypoglossus /n. XII/ –m. longitudinalis sup. et inf., –m. transversus –m. verticalis extraglossální – n. hypoglossus /n. XII/ –m. genioglossus /n.XII./ –m. hyoglossus /n.XII./ –m. styloglossus /n.XII./ –m. palatoglossus - !výjimka! – n. vagus /n.X./

15 Jazyk - zásobení Tepny: a. carotis ext.  a. lingualis Žíly: v. lingualis, v. comitans n. XII.  v. jugularis int. Nervy: –motoricky XII., X. (m. palatoglossus) –senzitivně V3. (n. lingualis), IX., X. –senzoricky VII. (chorda tympani), IX., X.

16 Jazyk – mízní odtok n.l. cervicales profundi špička  n.l. submentales okraje  n.l. submandibulares corpus, dorsum  n.l. cervicales profundi –n.l. jugulo-digastricus + jugulo-omohyoideus druhostranné spojky

17 Slinné žlázy = Glandulae oris  glandulae salivariae majores – gl. parotis ductus parotideus (nad horní M 2 ) pars prof., superf. – pl. parotideus n. VII. glandula parotidea accessoria regio parotideomasseterica – gl. submandibularis ductus submandibularis (ústí na caruncula sublingualis) – gl. sublingualis ductus sublingualis major Bartholini ductus sublinguales minores carunculae et plicae sublinguales  glandulae salivariae minores  labiales, buccales, molares, palatinae, linguales

18 Hrdlo = Fauces isthmus faucium měkké patro = palatum molle –aponeurosis (tvořeno šlachami m. tensor veli palatini) –uvula (uzavírá při polykání nosohltan) –arcus palatoglossus (rovněž) patrová mandle („krční mandle“) = tonsilla palatina –capsula –fossula –cryptae

19 Svaly měkkého patra inervace: plexus pharyngeus = n. vagus (X.) m. levator veli palatini m. uvulae m. palatoglossus m. palatopharyngeus m. tensor veli palatini - !výjimka! n.V3 (mandibularis)

20 Hltan = Pharynx 1. pars nasalis  fornix  tonsilla pharyngea  tuba auditiva  torus  tonsilla tubaria Eustachii  víceřadý cylindrický epitel s řasinkami

21 Hltan = Pharynx 2. pars oralis valleculae epiglotticae plica glossoepiglottica mediana + laterales 3. pars laryngea recessus piriformis aditus laryngis obě (2.+3.) vystlány vícevrstevným nerohovějícím dlaždicovým epitelem

22 Svaly hltanu raphe pharyngis, fascia pharyngobasilaris svěrače = mm. constrictores /3/ –m.c. superior – 4 části - začíná na lebce /3/ a jazyku /1/ –m.c. medius – 2 části – začíná na jazylce –m.c. inferior – 2 části – začíná na chrupavkách hrtanu zdvihače = mm. levatores /3/ –m. palatopharygeus (součást svalů měkkého patra, podklad oblouku) –m. salpingopharyngeus –m. stylopharyngeus (!výjimka! - jediný inervován z n.IX !) inervace: plexus pharyngeus z n. X - kromě m. stylopharyngeus /n. IX /

23 Hltan – zásobení Tepny: a. carotis ext.  –a. pharyngea ascendens –a. facialis  a. palatina ascendens –a. lingualis  rr. dorsales linguae –a. maxillaris  a. palatina major, a. canalis pterygoidei, r. pharyngeus Žíly: plexus (venosus) pharyngeus  v. facialis  v. jugularis int. Míza: n.l. retropharyngei, n.l. paratracheales  n.l. cervicales prof. Nervy: tvoří plexus pharyngeus –motoricky n.X, n.IX (m. stylopharyngeus) –senzitivně n.X + n.IX (pl. pharyngeus), n.V2 (n. pharyngeus pro nosohltan) –autonomně n.X (plexus pharyngeus)

24 Anulus lymphoideus pharyngis (Waldeyeri) první obranná bariéra organizmu Tonsilla pharyngea /1/ Tonsilla tubaria /Gerlachi/ /2/ Tonsilla palatina /2/ Tonsilla lingualis /1/

25 Jícen (Oesophagus) pars cervicalis, thoracica, abdominalis 3 trvalá zúžení poloha – vztah k průdušnici, aortě, páteři, ductus thoracicus syntopie – horní, dolní zadní mediastinum

26 Jícen Zúžení jícnu cartilago cricoidea aorta (nekonst.) křížení s levostranným bronchem hiatus oesophageus –vícevrstevný nerohovějící dlaždicový epitel –proximálně příčně pruh. svalovina –adventicie - serózou kryt jen břišní úsek

27 Jícen – zásobení Tepny: –a. thyroidea inf. –arcus aortae + aorta thoracica a jejich větve –a. gastrica sin. Žíly: vv. oesophageales –vv. thyroideae inf. –v. azygos + hemiazygos + hemiazygos acc. –vv. gastricae breves portokavální anastomózy – jícnové městky (varixy) Míza: uzliny nebo přímo do ductus thoracicus Nervy: n.X – plexus oesophageus – levý vpředu (rotace o 90 stupňů !)

28 Žaludek = gaster (ventriculus, stomachus) paries anterior + posterior curvatura major + minor cardia (= česlo), fundus /fornix/, corpus /canalis/, pars pylorica (antrum, canalis, pylorus) incisura angularis ostium cardiacum + pyloricum

29 Žaludek tvar: hákovitý, vřetenovitý, býčího rohu poloha: Th11-L3 syntopie: otisky orgánů pobřišnice: intraperitoneální orgán závěsy: omentum majus + minus, bursa omentalis

30

31 Žaludek – tepenné zásobení truncus coeliacus  aa. gastrica sin.  a. hepatica communis –  a. hepatica propria  a. gastrica dx. –  a. gastroduodenalis  a. gastroomentalis dx.  a. splenica  a. gastroomentalis sin., aa. gastricae breves (fundus), a. gastrica posterior (variabilní)

32 Žaludek – žilní odtok Žíly: odpovídají tepnám + v. prepylorica  v. portae portokavální anastomózy mezi v. gastica sin. a vv. oesophageales  jícnové varixy

33 Žaludek – ostatní zásobení Míza: n.l. gastrici, gastroomentales, pylorici, splenici, pancratici  n.l. coeliaci Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

34 Žaludek – stavba stěny tunica mucosa –plicae gastricae - sulcus salivatorius Waldeyeri –areae gastricae  foveolae gastricae –jednovrstevný cylindrický epitel - produkce hlenu –lamina propria mucosae žaludeční žlázky, lymfatické folikuly tunica muscularis –vnitřní - fibrae obliquae –střední - cirkulární – m. sphincter pylori –vnější - longitudinální

35 Tenké střevo = Intestinum tenue dvanáctník = duodenum lačník = jejunum kyčelník = ileum okruží = mesenterium -radix mesenterii

36 Sliznice tenkého střeva plicae circulares Kerckringi  klky = villi intestinales  mikroklky glandulae intestinales = Lieberkühnovy krypty epitel jednovrstevný cylindrický lamina propria mucosae –cévy, hladké svaly, noduli lymphoidei

37 Klky = Villi intestinales prstovité až listovité výběžky asi 10-krát zvětší povrch povrch – enterocyty, pohárkové bb. mají kostru z hladké svaloviny kapilární řečiště středem mízní céva (= lakteální)

38 Dvanáctník = Duodenum pars superior (ampulla=bulbus) flexura duodeni sup. pars descendens flexura duodeni inf. pars horizontalis / inferior pars ascendens flexura duodenojejunalis sekundárně retroperitoneálně /kromě pars superior/ stavba: plica longitudinalis –papilla duodenalis major Vateri –papilla duodenalis minor Santorini závěsy: lig. + m. suspensorius Treitzi poloha: duodenální okno L2 plicae ciculares nejvyšší glandulae duodenales Brunneri

39 Dvanáctník – cévní zásobení truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Žíly: vv. pancreaticoduodenales  v. mesenterica sup.  v. portae

40 Lačník a kyčelník = Jejunum et ileum 6 rozdílů: náplň, průsvit, řasy, mízní tkáň, hustota cév, uspořádání cév zcela intraperitoneální, radix mesenterii ostium ileale Bauhini s. Tulpi (dříve valva ileocaecalis !) – labrum sup. + inf. Tepny: a. mesenterica sup.  aa. jejunales + ilaeales + aa. ileocolica  arkády  arteriolae rectae Žíly: odpovídají tepnám Míza: 3 řady n.l.mesenterici sup. Nervy: n. X + sympatikus

41 Tlusté střevo = Intestinum crassum caecum (= slepé střevo) + appendix vermiformis (= červovitý výběžek) colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum rectum (= konečník) canalis analis flexurae coli dx.+ sin.

42 Tlusté střevo - tepny a. mesenterica sup. –  a. ileocolica  a. ceacalis ant. + post., a. appendicularis –  a. colica dx. (colon ascendens) –  a. colica media (colon transversum) a. mesenterica inf. –  a. colica sin. (pro colon descendens) –  aa. sigmoideae (3-4) anastomosis magna Halleri

43 Sliznice tlustého střeva plicae semilunares nejsou klky Svalovina tlustého střeva vnitřní cirkulární vrstva - haustrace  haustra (= výpuky) zevní longitudinální vrstva - 3 taenie coli (mesenterica, omentalis, libera) mimo appendixu a rekta !

44 Tlusté střevo - tunica serosa závěsy a vztah k peritoneu intraperitoneální: appendix, colon transversum + sigmoideum - mají své závěsy mezoperitoneální: colon ascendens + descendens – přirostlé napůl k zadní stěně rectum – částečně intraperitoneální + subperiotenální caecum – variabilní appendices omentales tukové vazivo funkce nejasná

45 Slepé střevo = Caecum papilla et ostium ileale (frenulum, labrum) intraperioneálně, často bez závěsu appendix vermiformis: 2 - 30 cm, mesoappendix, ostium 6 poloh: positio pelvina, retro-, pre-, sub-, latero- et ileocaecalis /nejčastější positio retrocaecalis/ projekce: McBurneyův (na linea Monroi) a Lanzův bod (na linea interspinosa)

46 Červovitý výběžek slepého střeva = Appendix vermiformis caeci vyplněn lymfatickou tkání = noduli lymphidei aggregati („tonsilla abdominalis“) podélná svalovina netvoří taenie –cirkulárná výrazně oslabena 6 poloh: positio pelvina, retro-, pre-, sub-, latero- et ileocaecalis /nejčastější positio retrocaecalis/

47 Konečník = Rectum popis: ampulla (1), canalis analis (2), flexura sacralis, flexura lateralis (superodextra lat., intermedisinistra lat., inferodextra lat.), stavba: plicae transversae –plica dx. Kohlrauschi (4) –plicae sin. sup. + inf. –podélná svalovna netvoří taenie

48 Canalis analis popis: flexura anorectalis = perinealis, anus stavba: columnae anales (6 – 10), valvulae, sinus, lineae anocutanea et pectinata, pecten, zona transitionalis svaly: m. sphincter ani ext. et int. peritoneum:– jen na horní ¼ = částečně intraperitoneální + subperitoneální orgán poloha: septum rectovesicale♂ / rectovaginale♀, fossa ischioanalis zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int.

49 Rectum + canalis analis Tepny a. mesenterica inf.  a. rectalis sup. a. iliaca int.  a. rectalis media a. iliaca int.  a.pudenda int.  a. rectalis inf. Žíly: plexus venosus rectalis  odpovídají tepnám  možnost tvorby portokaválních anastomóz Míza n.l. mesenterici inf.  n.l. preaortici n.l. iliaci int. n.l. sacrales n.l. inguinales superficales Nervy: sakrální parasympatikus, sympatikus z plexus hypogastricus sup. + inf., n. pudendus

50 Canalis analis - stavba –zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int. columnae anales (6-10) přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu cévní pleteně – „kavernózní těleso“ – pomáhá kontinenci  vnitřní hemoroidy –zona cutanea - rohovějící epitel glandulae circumanales (potní a apokrinní)

51 Žlázy přidružené k trávicí trubici slinné žlázy (glandulae salivares) slinivka břišní (pancreas) játra (hepar) žlučník a žlučovod (vesica fellea, ductus choledochus)

52 Pancreas /= slinivka břišní/ Popis: caput (processus uncinatus, incisura), collum, corpus (margines, facies), cauda Stavba: ductus pancreaticus major Wirsungi (sphincter d.p.), minor Santorini Insulae pancreaticae Langerhansi (1%) Fixace: - lig. pancreaticosplenicum, - colicum, vasa mesenterica sup. Syntopie: - duodenální okénko L2, sekundárně retroperitoneálně smíšená žláza exokrinní část - serózní složená alveolární žláza sekret: voda, ionty, enzymy / (chymo-) trypsinogen, karboxypeptidáza, (deoxy-) ribonukláza, lipáza, amyláza, elastáza/ neutralizace chymu, štěpení živin endokrinní část - Langerhansovy ostrůvky – inzulín, glukagon

53 Hepar /= játra/ Popis: facies diaphragmatica /area nuda, impressio cardiaca/, visceralis (otisky orgánů - 6), margo inferior 4 laloky popisné - 8 segmentů dle cév, cca 1,5 kg Vazy: lig. teres hepatis, venosum, coronarium / falciforme, triangulare dx. et sin., hepatorenale/, appendix fibrosa h., lig. venae cavae Fixace: závěs na v. cava inf., srůst s bránicí, břišní orgány, lig. teres hepatis, atmosférický tlak

54 Hepar /= játra/ - zásobení Porta hepatis: v. portae, a. hepatica propria, ducuts hepaticus dx. et sin. Fissurae (3) + fossa vesicae felleae Tepny: truncus coelicacus a. hepatica communis a. hepatica propria, a. hepatica accessoria  r. dx.+sin.  aa. interlobulares Žíly: v. portae  vv. interlobulares  kapiláry  vv. centrales  v. hepaticae  v. cava inf. Míza: 3 směry - n.l. coeliaci, mediastinales ant.+ post. Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – plexus coeliacus  plexus hepaticus senzitivní – n. phrenicus (peritoneum pod játry až ke žlučníku!)

55 Jaterní lalůček strukturální jednotka parenchymu jater - šestiboký hranol v. centralis hepatocyty radiálně portální prostory (portobiliární) krev teče od periferie k centru portální triáda –venula (  v. portae), –arteriola (  a. hepatica), –interlobulární žlučovod (  ductus hepaticus),

56 portální triáda –venula (  v. portae), PV –arteriola (  a. hepatica), A –interlobulární žlučovod (  ductus hepaticus), B jednovrstevný kubický epitel vazivová pochva

57

58 Játra, žlučové cesty funkce jater –syntéza proteinů (kontinuálně uvolňují do krve) albumin, fibrinogen, protrombin, transferrin, lipoproteiny... –sekrece žluči voda, ionty, žlučové kys., fosfolipidy, cholesterol, bilirubin –metabolické funkce střádání metabolitů: TAG, glykogen, vit. A glukoneogeneza, glykogenolýza, deaminace AK detoxikace: oxidace, metylace, konjugace žlučové cesty (d uctus biliferi) –intrahepatální: žlučové kanálky  intralobulární žlučovody (Heringovy kanálky)  interlobulární žlučovody  ductus hepaticus dx. et sin. –extrahepatální: ductus hepaticus dx. et sin. (přibírají vývod z lobus caudatus)  d.h. communis  po spojení s d. cysticus  d. choledochus (m. sphincter d. ch. Oddi)  ampulla hepatopancreatica  duodenum

59 Vesica fellea/biliaris (= žlučník) Popis: fundus, corpus, infundibulum, collum, ductus cysticus (plica spiralis) Tepny: truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. hepatica propria, r. dx.  a. cystica Žíly odpovídají tepnám  v. portae Míza: n.l. hepatici Trigonum cystohepaticum Caloti Intraperitoneální orgán Funkce: střádat a koncentrovat žluč (absorpce vody), obsah 30-50 ml Extrahepatální žlučové cesty: ductus hepaticus comm.  d. cysticus  d. choledochus

60

61 Peritonaeum (pobřišnice) serózní výstelka peritoneum –parietální (nástěnné) –viscerální (orgánové) závěsy orgánů – duplikatury –omentum majus –omentum minus –mesenterium –mesocolon transversum –mesocolon sigmoideum –lig. falciforme hepatis

62 Břišní dutina

63 Bursa omentalis - peritoneální dutina za žaludkem, mezi ním, játry, slezinou, pankreatem a částí duodena Retroperitoneální prostor – prostor za nástěnným peritoneem Preperitoneální prostor – štěrbina před nástěnným peritoneem


Stáhnout ppt "GASTROINTESTINÁLNÍ SYSTÉM MUDr. Jana Mrzílková. Obecná stavba trávicí trubice –tunica mucosa (sliznice) 1 epitel lamina propria mucosae lamina muscularis."

Podobné prezentace


Reklamy Google