Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GASTROINTESTINÁLNÍ SYSTÉM MUDr. Jana Mrzílková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GASTROINTESTINÁLNÍ SYSTÉM MUDr. Jana Mrzílková"— Transkript prezentace:

1 GASTROINTESTINÁLNÍ SYSTÉM MUDr. Jana Mrzílková

2 Obecná stavba trávicí trubice
tunica mucosa (sliznice) 1 epitel lamina propria mucosae lamina muscularis mucosae tunica submucosa (podslizniční vazivo) – cévy, nervy tunica muscularis externa 7 (zevní svalová vrstva) – podélná, cirkulární tunica serosa (seróza) x adventitia 14

3 Obličej = Facies labia oris (sup.+inf.) angulus oris philtrum sulcus
frenulum angulus oris philtrum sulcus mentolabialis nasolabialis bucca m. buccinator corpus adiposum buccae

4 Dutina ústní = Cavitas oris
vestibulum oris cavitas oris propria palatum durum palatum molle gingiva

5 Zuby Korunka Krček Kořen řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky

6 Sklovina - enamelum Zubovina - dentin pojivová tkáň organická část
nejtvrdší tkáň těla organická část tvořena ameloblasty glykoproteiny (amelogeniny, enameliny) anorganická část 95% hydroxyapatit Zubovina - dentin pojivová tkáň organická část tvořena odontoblasty na vnitřní ploše dentinu anorganická část hydroxyapatit

7 Zubní dřeň - pulpa Cement - cementum řídké kolagenní vazivo
fibroblasty buňky imunitního systému cévy, nervová vlákna (bolest) Cement - cementum slabá vrstva na krčku, silná na kořeni charakter fibrilární kosti buněčná část – cementocyty

8 Zuby první a druhá dentice zubní vzorec skus
Erupce mléčných zubů měsíc (chybí třenové zuby!) Erupce trvalého chrupu od 6 let (M a I typ prořezávání)

9 Zuby

10 Opotřebení zubů

11 Dutina ústní vícevrstevný dlaždicový nerohovějící epitel
rty - přechod v epitel rohovějící lamina propria mucosae navazuje na submukózu obsahující drobné slinné nebo mucinózní žlázky (v měkkém patře)

12 Jazyk = Lingua (ř. glossa)
apex corpus dorsum facies inferior radix margo sulcus terminalis medianus foramen caecum tonsilla lingualis dorsum - papillae radix - tonsilla lingualis facies inferior linguae (frenulum, plica sublingualis, caruncula sublingualis)

13 Jazyk - stavba lamina propria mucosae tvoří vysoké papily
nitkovité (filiformes) houbovité (fungiformes) ojedinělé chuťové pohárky listové (foliatae) - u člověka rudimentární hrazené (vallatae) - asi 12 do tvaru V Ebnerovy serózní žlázky, chuťové pohárky na hřbetní straně chybí submukóza příčně pruhované svalstvo ve 3 rovinách

14 Jazyk - svaly aponeurosis, septum (neúplné!)
entraglossální – n. hypoglossus /n. XII/ m. longitudinalis sup. et inf., m. transversus m. verticalis extraglossální – n. hypoglossus /n. XII/ m. genioglossus /n.XII./ m. hyoglossus /n.XII./ m. styloglossus /n.XII./ m. palatoglossus - !výjimka! – n. vagus /n.X./

15 Jazyk - zásobení Tepny: a. carotis ext.  a. lingualis
Žíly: v. lingualis, v. comitans n. XII.  v. jugularis int. Nervy: motoricky XII., X. (m. palatoglossus) senzitivně V3. (n. lingualis), IX., X. senzoricky VII. (chorda tympani), IX., X.

16 Jazyk – mízní odtok n.l. cervicales profundi špička  n.l. submentales
okraje  n.l. submandibulares corpus, dorsum  n.l. cervicales profundi n.l. jugulo-digastricus + jugulo-omohyoideus druhostranné spojky

17 Slinné žlázy = Glandulae oris
glandulae salivariae majores gl. parotis ductus parotideus (nad horní M2) pars prof., superf. – pl. parotideus n. VII. glandula parotidea accessoria regio parotideomasseterica gl. submandibularis ductus submandibularis (ústí na caruncula sublingualis) gl. sublingualis ductus sublingualis major Bartholini ductus sublinguales minores carunculae et plicae sublinguales glandulae salivariae minores labiales, buccales, molares, palatinae, linguales

18 Hrdlo = Fauces isthmus faucium měkké patro = palatum molle
aponeurosis (tvořeno šlachami m. tensor veli palatini) uvula (uzavírá při polykání nosohltan) arcus palatoglossus (rovněž) patrová mandle („krční mandle“) = tonsilla palatina capsula fossula cryptae

19 Svaly měkkého patra inervace: plexus pharyngeus = n. vagus (X.)
m. levator veli palatini m. uvulae m. palatoglossus m. palatopharyngeus m. tensor veli palatini - !výjimka! n.V3 (mandibularis)

20 Hltan = Pharynx 1. pars nasalis fornix tonsilla pharyngea
tuba auditiva torus tonsilla tubaria Eustachii víceřadý cylindrický epitel s řasinkami

21 Hltan = Pharynx 2. pars oralis valleculae epiglotticae
plica glossoepiglottica mediana + laterales 3. pars laryngea recessus piriformis aditus laryngis obě (2.+3.) vystlány vícevrstevným nerohovějícím dlaždicovým epitelem

22 Svaly hltanu raphe pharyngis, fascia pharyngobasilaris
svěrače = mm. constrictores /3/ m.c. superior – 4 části - začíná na lebce /3/ a jazyku /1/ m.c. medius – 2 části – začíná na jazylce m.c. inferior – 2 části – začíná na chrupavkách hrtanu zdvihače = mm. levatores /3/ m. palatopharygeus (součást svalů měkkého patra, podklad oblouku) m. salpingopharyngeus m. stylopharyngeus (!výjimka! - jediný inervován z n.IX !) inervace: plexus pharyngeus z n. X - kromě m. stylopharyngeus /n. IX /

23 Hltan – zásobení Tepny: a. carotis ext. a. pharyngea ascendens
a. facialis  a. palatina ascendens a. lingualis  rr. dorsales linguae a. maxillaris  a. palatina major, a. canalis pterygoidei, r. pharyngeus Žíly: plexus (venosus) pharyngeus  v. facialis  v. jugularis int. Míza: n.l. retropharyngei, n.l. paratracheales  n.l. cervicales prof. Nervy: tvoří plexus pharyngeus motoricky n.X, n.IX (m. stylopharyngeus) senzitivně n.X + n.IX (pl. pharyngeus), n.V2 (n. pharyngeus pro nosohltan) autonomně n.X (plexus pharyngeus)

24 Anulus lymphoideus pharyngis (Waldeyeri)
první obranná bariéra organizmu Tonsilla pharyngea /1/ Tonsilla tubaria /Gerlachi/ /2/ Tonsilla palatina /2/ Tonsilla lingualis /1/

25 Jícen (Oesophagus) pars cervicalis, thoracica, abdominalis
3 trvalá zúžení poloha – vztah k průdušnici, aortě, páteři, ductus thoracicus syntopie – horní, dolní zadní mediastinum

26 Jícen Zúžení jícnu cartilago cricoidea aorta (nekonst.)
křížení s levostranným bronchem hiatus oesophageus vícevrstevný nerohovějící dlaždicový epitel proximálně příčně pruh. svalovina adventicie - serózou kryt jen břišní úsek

27 Jícen – zásobení Tepny: a. thyroidea inf.
arcus aortae + aorta thoracica a jejich větve a. gastrica sin. Žíly: vv. oesophageales vv. thyroideae inf. v. azygos + hemiazygos + hemiazygos acc. vv. gastricae breves portokavální anastomózy – jícnové městky (varixy) Míza: uzliny nebo přímo do ductus thoracicus Nervy: n.X – plexus oesophageus – levý vpředu (rotace o 90 stupňů !)

28 Žaludek = gaster (ventriculus, stomachus)
paries anterior + posterior curvatura major + minor cardia (= česlo), fundus /fornix/, corpus /canalis/, pars pylorica (antrum, canalis, pylorus) incisura angularis ostium cardiacum + pyloricum

29 Žaludek tvar: hákovitý, vřetenovitý, býčího rohu poloha: Th11-L3
syntopie: otisky orgánů pobřišnice: intraperitoneální orgán závěsy: omentum majus + minus, bursa omentalis

30

31 Žaludek – tepenné zásobení
truncus coeliacus  aa. gastrica sin.  a. hepatica communis  a. hepatica propria  a. gastrica dx.  a. gastroduodenalis  a. gastroomentalis dx.  a. splenica  a. gastroomentalis sin., aa. gastricae breves (fundus), a. gastrica posterior (variabilní)

32 Žaludek – žilní odtok Žíly: odpovídají tepnám + v. prepylorica  v. portae portokavální anastomózy mezi v. gastica sin. a vv. oesophageales  jícnové varixy

33 Žaludek – ostatní zásobení
Míza: n.l. gastrici, gastroomentales, pylorici, splenici, pancratici  n.l. coeliaci Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

34 Žaludek – stavba stěny tunica mucosa tunica muscularis
plicae gastricae - sulcus salivatorius Waldeyeri areae gastricae  foveolae gastricae jednovrstevný cylindrický epitel - produkce hlenu lamina propria mucosae žaludeční žlázky, lymfatické folikuly tunica muscularis vnitřní - fibrae obliquae střední - cirkulární – m. sphincter pylori vnější - longitudinální

35 Tenké střevo = Intestinum tenue
dvanáctník = duodenum lačník = jejunum kyčelník = ileum okruží = mesenterium radix mesenterii

36 Sliznice tenkého střeva
plicae circulares Kerckringi  klky = villi intestinales  mikroklky glandulae intestinales = Lieberkühnovy krypty epitel jednovrstevný cylindrický lamina propria mucosae cévy, hladké svaly, noduli lymphoidei

37 Klky = Villi intestinales
prstovité až listovité výběžky asi 10-krát zvětší povrch povrch – enterocyty, pohárkové bb. mají kostru z hladké svaloviny kapilární řečiště středem mízní céva (= lakteální)

38 Dvanáctník = Duodenum pars superior (ampulla=bulbus)
flexura duodeni sup. pars descendens flexura duodeni inf. pars horizontalis / inferior pars ascendens flexura duodenojejunalis sekundárně retroperitoneálně /kromě pars superior/ stavba: plica longitudinalis papilla duodenalis major Vateri papilla duodenalis minor Santorini závěsy: lig. + m. suspensorius Treitzi poloha: duodenální okno L2 plicae ciculares nejvyšší glandulae duodenales Brunneri

39 Dvanáctník – cévní zásobení
truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Žíly: vv. pancreaticoduodenales  v. mesenterica sup.  v. portae

40 Lačník a kyčelník = Jejunum et ileum
6 rozdílů: náplň, průsvit, řasy, mízní tkáň, hustota cév, uspořádání cév zcela intraperitoneální, radix mesenterii ostium ileale Bauhini s. Tulpi (dříve valva ileocaecalis !) – labrum sup. + inf. Tepny: a. mesenterica sup.  aa. jejunales + ilaeales + aa. ileocolica  arkády  arteriolae rectae Žíly: odpovídají tepnám Míza: 3 řady n.l.mesenterici sup. Nervy: n. X + sympatikus

41 Tlusté střevo = Intestinum crassum
caecum (= slepé střevo) + appendix vermiformis (= červovitý výběžek) colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum rectum (= konečník) canalis analis flexurae coli dx.+ sin.

42 Tlusté střevo - tepny a. mesenterica sup.
 a. ileocolica  a. ceacalis ant. + post., a. appendicularis  a. colica dx. (colon ascendens)  a. colica media (colon transversum) a. mesenterica inf.  a. colica sin. (pro colon descendens)  aa. sigmoideae (3-4) anastomosis magna Halleri

43 Sliznice tlustého střeva
plicae semilunares nejsou klky Svalovina tlustého střeva vnitřní cirkulární vrstva - haustrace  haustra (= výpuky) zevní longitudinální vrstva - 3 taenie coli (mesenterica, omentalis, libera) mimo appendixu a rekta !

44 Tlusté střevo - tunica serosa
závěsy a vztah k peritoneu intraperitoneální: appendix, colon transversum + sigmoideum - mají své závěsy mezoperitoneální: colon ascendens + descendens – přirostlé napůl k zadní stěně rectum – částečně intraperitoneální + subperiotenální caecum – variabilní appendices omentales tukové vazivo funkce nejasná

45 Slepé střevo = Caecum papilla et ostium ileale (frenulum, labrum)
intraperioneálně, často bez závěsu appendix vermiformis: cm, mesoappendix, ostium 6 poloh: positio pelvina, retro-, pre-, sub-, latero- et ileocaecalis /nejčastější positio retrocaecalis/ projekce: McBurneyův (na linea Monroi) a Lanzův bod (na linea interspinosa)

46 Červovitý výběžek slepého střeva = Appendix vermiformis caeci
vyplněn lymfatickou tkání = noduli lymphidei aggregati („tonsilla abdominalis“) podélná svalovina netvoří taenie cirkulárná výrazně oslabena 6 poloh: positio pelvina, retro-, pre-, sub-, latero- et ileocaecalis /nejčastější positio retrocaecalis/

47 Konečník = Rectum popis: ampulla (1), canalis analis (2), flexura sacralis, flexura lateralis (superodextra lat., intermedisinistra lat., inferodextra lat.), stavba: plicae transversae plica dx. Kohlrauschi (4) plicae sin. sup. + inf. podélná svalovna netvoří taenie

48 Canalis analis popis: flexura anorectalis = perinealis, anus
stavba: columnae anales (6 – 10), valvulae, sinus, lineae anocutanea et pectinata, pecten, zona transitionalis svaly: m. sphincter ani ext. et int. peritoneum:– jen na horní ¼ = částečně intraperitoneální + subperitoneální orgán poloha: septum rectovesicale♂ / rectovaginale♀, fossa ischioanalis zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int.

49 Rectum + canalis analis
Tepny a. mesenterica inf.  a. rectalis sup. a. iliaca int.  a. rectalis media a. iliaca int.  a.pudenda int.  a. rectalis inf. Žíly: plexus venosus rectalis  odpovídají tepnám  možnost tvorby portokaválních anastomóz Míza n.l. mesenterici inf.  n.l. preaortici n.l. iliaci int. n.l. sacrales n.l. inguinales superficales Nervy: sakrální parasympatikus, sympatikus z plexus hypogastricus sup. + inf., n. pudendus

50 Canalis analis - stavba
zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int. columnae anales (6-10) přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu cévní pleteně – „kavernózní těleso“ – pomáhá kontinenci  vnitřní hemoroidy zona cutanea - rohovějící epitel glandulae circumanales (potní a apokrinní)

51 Žlázy přidružené k trávicí trubici
slinné žlázy (glandulae salivares) slinivka břišní (pancreas) játra (hepar) žlučník a žlučovod (vesica fellea, ductus choledochus)

52 Pancreas /= slinivka břišní/
Popis: caput (processus uncinatus, incisura), collum, corpus (margines, facies), cauda Stavba: ductus pancreaticus major Wirsungi (sphincter d.p.), minor Santorini Insulae pancreaticae Langerhansi (1%) Fixace: - lig. pancreaticosplenicum, - colicum, vasa mesenterica sup. Syntopie: - duodenální okénko L2, sekundárně retroperitoneálně smíšená žláza exokrinní část - serózní složená alveolární žláza sekret: voda, ionty, enzymy / (chymo-) trypsinogen, karboxypeptidáza, (deoxy-) ribonukláza, lipáza, amyláza, elastáza/ neutralizace chymu, štěpení živin endokrinní část - Langerhansovy ostrůvky – inzulín, glukagon

53 Hepar /= játra/ Popis: facies diaphragmatica /area nuda, impressio cardiaca/, visceralis (otisky orgánů - 6), margo inferior 4 laloky popisné - 8 segmentů dle cév, cca 1,5 kg Vazy: lig. teres hepatis, venosum, coronarium /falciforme, triangulare dx. et sin., hepatorenale/, appendix fibrosa h., lig. venae cavae Fixace: závěs na v. cava inf., srůst s bránicí, břišní orgány, lig. teres hepatis, atmosférický tlak

54 Hepar /= játra/ - zásobení
Porta hepatis: v. portae, a. hepatica propria, ducuts hepaticus dx. et sin. Fissurae (3) + fossa vesicae felleae Tepny: truncus coelicacus a. hepatica communis a. hepatica propria, a. hepatica accessoria  r. dx.+sin.  aa. interlobulares Žíly: v. portae  vv. interlobulares  kapiláry  vv. centrales  v. hepaticae  v. cava inf. Míza: 3 směry - n.l. coeliaci, mediastinales ant.+ post. Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – plexus coeliacus  plexus hepaticus senzitivní – n. phrenicus (peritoneum pod játry až ke žlučníku!)

55 Jaterní lalůček strukturální jednotka parenchymu jater - šestiboký hranol v. centralis hepatocyty radiálně portální prostory (portobiliární) krev teče od periferie k centru portální triáda venula (v. portae), arteriola (a. hepatica), interlobulární žlučovod (ductus hepaticus),

56 portální triáda venula (v. portae), PV arteriola (a. hepatica), A
interlobulární žlučovod (ductus hepaticus), B jednovrstevný kubický epitel vazivová pochva

57

58 Játra, žlučové cesty funkce jater žlučové cesty (ductus biliferi)
syntéza proteinů (kontinuálně uvolňují do krve) albumin , fibrinogen, protrombin, transferrin, lipoproteiny... sekrece žluči voda, ionty, žlučové kys., fosfolipidy, cholesterol, bilirubin metabolické funkce střádání metabolitů: TAG, glykogen, vit. A glukoneogeneza, glykogenolýza, deaminace AK detoxikace: oxidace, metylace, konjugace žlučové cesty (ductus biliferi) intrahepatální: žlučové kanálky  intralobulární žlučovody (Heringovy kanálky)  interlobulární žlučovody  ductus hepaticus dx. et sin. extrahepatální: ductus hepaticus dx. et sin. (přibírají vývod z lobus caudatus)  d.h. communis  po spojení s d. cysticus  d. choledochus (m. sphincter d. ch. Oddi)  ampulla hepatopancreatica  duodenum

59 Vesica fellea/biliaris (= žlučník)
Popis: fundus, corpus, infundibulum, collum, ductus cysticus (plica spiralis) Tepny: truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. hepatica propria, r. dx.  a. cystica Žíly odpovídají tepnám  v. portae Míza: n.l. hepatici Trigonum cystohepaticum Caloti Intraperitoneální orgán Funkce: střádat a koncentrovat žluč (absorpce vody), obsah ml Extrahepatální žlučové cesty: ductus hepaticus comm. d. cysticus  d. choledochus

60

61 Peritonaeum (pobřišnice)
serózní výstelka peritoneum parietální (nástěnné) viscerální (orgánové) závěsy orgánů – duplikatury omentum majus omentum minus mesenterium mesocolon transversum mesocolon sigmoideum lig. falciforme hepatis

62 Břišní dutina

63 Bursa omentalis - peritoneální dutina za žaludkem, mezi ním, játry, slezinou, pankreatem a částí duodena Retroperitoneální prostor – prostor za nástěnným peritoneem Preperitoneální prostor – štěrbina před nástěnným peritoneem


Stáhnout ppt "GASTROINTESTINÁLNÍ SYSTÉM MUDr. Jana Mrzílková"

Podobné prezentace


Reklamy Google