Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jícen Oesophagus pars cervicalis, thoracica, abdominalis 3 trvalá zúžení –Kiliánovo ústí na začátku – cartilago cricoidea –bronchus principalis sinister.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jícen Oesophagus pars cervicalis, thoracica, abdominalis 3 trvalá zúžení –Kiliánovo ústí na začátku – cartilago cricoidea –bronchus principalis sinister."— Transkript prezentace:

1 Jícen Oesophagus pars cervicalis, thoracica, abdominalis 3 trvalá zúžení –Kiliánovo ústí na začátku – cartilago cricoidea –bronchus principalis sinister –hiatus oesophageus - bránice + 2 přechodná arcus aortae ostium cadiae poloha – vztah k průdušnici, aortě, páteři, ductus thoracicus syntopie – horní, dolní zadní mediastinum

2 Jícen – cévní zásobení Tepny: –a. thyroidea inf. –arcus aortae + aorta thoracica a jejich větve –a. gastrica sin. Žíly: vv. oesophageales –vv. thyroideae inf. –v. azygos + hemiazygos + hemiazygos accessoria –vv. gastricae breves portokavální anastomózy – jícnové městky (varixy)

3 Jícen – míza a nervy Míza: uzliny nebo přímo do ductus thoracicus –n.l. cervicales profundi –n.l. juxtaoesophageales + paravertebrales (= n.l. mediastinales post.) –n.l. gastrici sin. Nervy: n.X – plexus oesophageus – levý vpředu (rotace o 90 stupňů !) – parasympatikus –truncus symphaticus – sympatikus + senzitivita

4 Jícen – stavba stěny –vícevrstevný nerohovějící dlaždicový epitel –lamina propria mucosae: distálně jícnové kardiální žlázy –tela submucosa: mucinózní gl. oesophageae –proximálně příčně pruhovaná svalovina –adventicie serózou kryt jen břišní úsek

5 Jícen - vyšetření endoskopie –Kiliánovo ústí – 15 cm od zubů –přechod do žaludku - 40 cm od zubů rtg – kontrastní látka jícnová manometrie jícnová echokardiografie pH-metrie

6 Jícen - zajímavosti gastroezofageální reflux skluzná (hiátová) kýla městky (varixy) divertikly – pulzní Zenkerův, trakční nádory – stent, náhrada tračníkem poleptání – mediastinitida

7 Žaludek = gaster (ventriculus, stomachus) cardia (= česlo) fundus /fornix/ corpus /canalis/ pars pylorica: antrum, canalis, pylorus (= vrátník) paries anterior + posterior curvatura major + minor incisura angularis ostium cardiacum + pyloricum

8 Žaludek tvar: hákovitý, vřetenovitý, býčího rohu poloha: Th11-L3 projekce: Labbého  domácí úkolsyntopie: otisky orgánů – přední + zadní plocha – domácí úkol pobřišnice: intraperitoneální orgán závěsy: omentum majus + minus, bursa omentalis

9 Česlo – uzávěrový mechanizmus funkční svěrač Hisův úhel Gubaroffova řasa zóna vysokého tlaku v terminálním jícnu (0,5-1 kPa) Helvetiův límec = Willisova smyčka (šikmé snopce žaludeční svaloviny) Leimerova phrenico-oesophageální membrána

10 Žaludek – tepenné zásobení truncus coelicacus  aa. gastrica sin.  a. hepatica communis –  a. hepatica propria  a. gastrica dx. –  a. gastroduodenalis  a. gastroomentalis dx.  a. splenica  a. gastroomentalis sin., aa. gastricae breves (fundus), a. gastrica posterior (variabilní - 80%)

11 Žaludek – ostatní zásobení Žíly: odpovídají tepnám + v. prepylorica  v. portae portokavální anastomózy mezi v. gastica sin. a vv. oesophageales  jícnové varixy Míza: n.l. gastrici, gastroomentales, pylorici, splenici, pancratici  n.l. coeliaci Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

12 Žaludek – stavba stěny tunica mucosa –plicae gastricae (sulcus salivatorius Waldeyeri)  areae gastricae  foveolae gastricae –jednovrstevný cylindrický epitel - produkce hlenu –lamina propria mucosae žaludeční žlázky, lymfatické folikuly tunica muscularis –vnitřní - fibrae obliquae –střední - cirkulární - m. sphincter pylori –vnější - longitudinální

13 Žaludeční sliznice foveolae gastricae směrem k pyloru se prohlubují ústí do nich žlázky –gl. cardiacae - hluboké –gl. gastricae propriae –gl. pyloricae - mělké

14

15 Žaludeční buňky hlavní bb.- pepsinogen, žal. lipáza krycí (parietální) bb.- HCl, vnitřní faktor množství intracelulárních kanálků mucinózní bb.- hlen enteroendokrinní bb.(DNES) - gastrin, somatostatin nediferencované bb.- mitoticky aktivní

16 Tvorba žaludeční HCl v krycích buňkách Cl - - z plasmy H + - z H 2 CO 3 –ta karboanhydrázou z CO 2 a H 2 O

17 Tenké střevo = Intestinum tenue dvanáctník = duodenum lačník = jejunum kyčelník = ileum okruží = mesenterium -radix mesenterii

18 Sliznice tenkého střeva plicae circulares Kerckringi  klky = villi intestinales  mikroklky glandulae intestinales = Lieberkühnovy krypty epitel jednovrstevný cylindrický lamina propria mucosae –cévy, hladké svaly, noduli lymphoidei

19 Buňky sliznice tenkého střeva enterocyty - resorpční bb. –mikroklky, interdigitace, tukové kapénky pohárkové bb. - produkce hlenu Panethovy bb. - produkce lyzozymu endokrinní bb.(DNES) - 12 typů –cholecystokinin, sekretin M-buňky - nad noduli lymph. aggregati nediferencované bb.

20 Klky = Villi intestinales prstovité až listovité výběžky asi 10-krát zvětší povrch povrch – enterocyty, pohárkové bb. mají kostru z hladké svaloviny kapilární řečiště středem mízní céva (= lakteální)

21 Další vrstvy stěny tenkého střeva tela submucosa –dvanáctník – glandulae duodenales Brunneri tuboalveolární mucinózní alkalický sekret –kyčelník – noduli lymphoidei aggregati („agmina Peyeri“) = Peyerovy plaky = nakupeniny mízní tkáně ostatní vrstvy podle běžného stavebního plánu trávicí trubice

22 Dvanáctník = Duodenum pars superior (ampulla=bulbus) flexura duodeni sup. pars descendens flexura duodeni inf. pars horizontalis/inferior pars ascendens flexura duodenojejunalis sekundárně retroperitoneálně /kromě pars superior/

23 Dvanáctník = Duodenum stavba: plica longitudinalis –papilla d. major Vateri ampulla hepatopancreatica = společné vyústění ductus choledochus + ductus pancreaticus Wirsungi –papilla d. minor Santorini ductus pancreaticus accessorius Santorini závěsy: lig. + m. suspensorius d. Treitzi poloha: duodenální okno L2 plicae ciculares nejvyšší glandulae duodenales Brunneri

24 Dvanáctník – cévní zásobení truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Žíly: vv. pancreaticoduodenales  v. mesenterica sup.  v. portae

25 Dvanáctník – míza a nervy Míza: n.l. pylorici  n.l. hepatici  n.l. coeliaci  n.l. preaortici  dolů přímo n.l. preaortici Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

26 Lačník a kyčelník = Jejunum et ileum 6 rozdílů: náplň, průsvit, řasy, mízní tkáň, hustota cév, uspořádání cév zcela intraperitoneální, radix mesenterii ostium ileale Bauhini s. Tulpi (dříve valva ileocaecalis !) – labrum sup. + inf. diverticulum ilei Meckeli (2%) – zbytek po ductus omphaloentericus

27 Lačník a kyčelník - zásobení Tepny: a. mesenterica sup.  aa. jejunales + ileales + aa. ileocolica  arkády (paralelní Dwigthova tepna) +  arteriolae rectae Žíly: odpovídají tepnám Míza: 3 řady n.l.mesenterici sup. Nervy: n. X + sympatikus

28 Tlusté střevo = Intestinum crassum caecum (= slepé střevo) + appendix vermiformis (= červovitý výběžek) colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum rectum (= konečník) canalis analis flexurae coli dx.+ sin.

29 Tlusté střevo - tepny a. mesenterica sup. –  a. ileocolica  a. caecalis ant. + post., a. appendicularis –  a. colica dx. (colon ascendens) –  a. colica media (colon transversum) a. mesenterica inf. –  a. colica sin. (pro colon descendens) –  aa. sigmoideae (3-4) arteria marginalis coli Drummondi anastomosis magna Halleri = arcus Riolani

30 Tlusté střevo – ostatní Žíly: odpovídají tepnám  v. portae Míza: 3 řady n.l. colici  n.l. preaortici Nervy: –parasympatikus: n. X až po flexura coli sin. (= Cannon-Böhmeův bod), dále sakrální parasympatikus (S2-4) –sympatikus: z ggl. coeliacum, mesentericum sup. + inf.

31 Sliznice tlustého střeva plicae semilunares nejsou klky Lieberkühnovy krypty hlubší –colonocyty - méně mikroklků –pohárkové bb. jsou četné –Panethovy bb. chybí –enteroendokrinní bb.(DNES)

32 Svalovina tlustého střeva tunica muscularis externa –vnitřní cirkulární - haustrace  haustra (= výpuky) –vnější longitudinální - 3 taeniae coli mesocolica omentalis libera mimo appendixu a rekta !

33 Tlusté střevo - tunica serosa závěsy a vztah k peritoneu intraperitoneální: appendix, colon transversum + sigmoideum - mají své závěsy mezoperitoneální: colon ascendens + descendens – přirostlé napůl k zadní stěně rectum – částečně intraperitoneální + subperiotenální caecum – variabilní – viz dále appendices omentales tukové vazivo funkce nejasná

34 Slepé střevo = Caecum papilla et ostium ileale Bauhini s. Tulpi (frenulum, labrum) intraperioneálně, často bez závěsu appendix vermiformis: 2-30 cm, mesoappendix, ostium, lig. appendiculoovaricum Cladoi 6 poloh: positio pelvina, retro-, pre-, sub-, latero- et ileocaecalis /nejčastější positio retrocaecalis/ projekce: McBurneyův (na linea Monroi) a Lanzův bod (na linea interspinosa)

35 Červovitý výběžek slepého střeva = Appendix vermiformis caeci přítomny Panethovy bb. lamina propria mucosae –vyplněna mízní tkání = noduli lymphidei aggregati („tonsilla abdominalis“) podélná svalovina netvoří taenie –cirkulárná výrazně oslabena

36 Konečník = Rectum popis: ampulla, flexura sacralis et laterales (superodextra lat., intermediosinistra lat., inferodextra lat.), stavba: plicae transversae –plica dx. Kohlrauschi –plicae sin. sup. + inf. Houstoni s. Nelatoni podélná svalovna netvoří taeniae lig. recti lat.

37 Canalis analis popis: flexura anorectalis = perinealis, anus stavba: columnae, valvulae, sinus, linea anocutanea et pectinata, pecten, zona transitionalis svaly: m. sphincter ani ext. et int. peritoneum:– jen na horní ¼ = částečně intraperitoneální + subperitoneální orgán poloha: septum rectovesicale♂/rectovaginale♀, fossa ischioanalis

38 Rectum + canalis analis - cévy a. mesenterica inf.  a. rectalis sup. a. iliaca int.  a. rectalis media a. iliaca int.  a. pudenda int.  a. rectalis inf. Žíly: plexus venosus rectalis  odpovídají tepnám  možnost tvorby portokaválních anastomóz

39 Rectum + canalis analis - míza n.l. mesenterici inf.  n.l. preaortici n.l. iliaci int. n.l. sacrales n.l. inguinales superficales Nervy: sakrální parasympatikus, sympatikus z plexus hypogastricus sup. + inf., n. pudendus

40 Rectum + canalis analis - stavba pars pelvina –plicae transversae recti - poloměsíčité –po cirkulární svalovou vrstvu canalis analis –zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int. columnae anales (6-10) přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu cévní pleteně - kavernózní těleso –zona cutanea - rohovějící epitel glandulae circumanales (potní a apokrinní)

41 Tlusté střevo - vyšetření Hemokult – vyšetření na okultní krvácení endoskopie – rektoskopie (rigidní), koloskopie (flexibilní) rtg- nativní, kontrastní - pasáž, irigografie CT

42 Tlusté střevo - zajímavosti polypy nádory – nejčastější vůbec !!! diverticulosis  diverticulitis záněty – ulcerózní colitis, m. Crohn appendicitis – „nesmí vyjít ani zapadnout slunce“ –Nejčastější NPB (= náhlá příhoda břišní) vnitřní / zevní hemoroidy (= „zlatá žíla“) kolostomie – trvalá / přechodná


Stáhnout ppt "Jícen Oesophagus pars cervicalis, thoracica, abdominalis 3 trvalá zúžení –Kiliánovo ústí na začátku – cartilago cricoidea –bronchus principalis sinister."

Podobné prezentace


Reklamy Google