Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jícen Oesophagus pars cervicalis, thoracica, abdominalis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jícen Oesophagus pars cervicalis, thoracica, abdominalis"— Transkript prezentace:

1 Jícen Oesophagus pars cervicalis, thoracica, abdominalis
3 trvalá zúžení Kiliánovo ústí na začátku – cartilago cricoidea bronchus principalis sinister hiatus oesophageus - bránice + 2 přechodná arcus aortae ostium cadiae poloha – vztah k průdušnici, aortě, páteři, ductus thoracicus syntopie – horní, dolní zadní mediastinum

2 Jícen – cévní zásobení Tepny: Žíly: vv. oesophageales
a. thyroidea inf. arcus aortae + aorta thoracica a jejich větve a. gastrica sin. Žíly: vv. oesophageales vv. thyroideae inf. v. azygos + hemiazygos + hemiazygos accessoria vv. gastricae breves portokavální anastomózy – jícnové městky (varixy)

3 Jícen – míza a nervy Míza: uzliny nebo přímo do ductus thoracicus
n.l. cervicales profundi n.l. juxtaoesophageales + paravertebrales (= n.l. mediastinales post.) n.l. gastrici sin. Nervy: n.X – plexus oesophageus – levý vpředu (rotace o 90 stupňů !) – parasympatikus truncus symphaticus – sympatikus + senzitivita

4 Jícen – stavba stěny vícevrstevný nerohovějící dlaždicový epitel
lamina propria mucosae: distálně jícnové kardiální žlázy tela submucosa: mucinózní gl. oesophageae proximálně příčně pruhovaná svalovina adventicie serózou kryt jen břišní úsek

5 Jícen - vyšetření endoskopie Kiliánovo ústí – 15 cm od zubů
přechod do žaludku - 40 cm od zubů rtg – kontrastní látka jícnová manometrie jícnová echokardiografie pH-metrie

6 Jícen - zajímavosti gastroezofageální reflux skluzná (hiátová) kýla
městky (varixy) divertikly – pulzní Zenkerův, trakční nádory – stent, náhrada tračníkem poleptání – mediastinitida

7 Žaludek = gaster (ventriculus, stomachus)
cardia (= česlo) fundus /fornix/ corpus /canalis/ pars pylorica: antrum, canalis, pylorus (= vrátník) paries anterior + posterior curvatura major + minor incisura angularis ostium cardiacum + pyloricum

8 Žaludek tvar: hákovitý, vřetenovitý, býčího rohu poloha: Th11-L3
projekce: Labbého  syntopie: otisky orgánů – přední + zadní plocha – domácí úkol  pobřišnice: intraperitoneální orgán závěsy: omentum majus + minus, bursa omentalis

9 Česlo – uzávěrový mechanizmus
funkční svěrač Hisův úhel Gubaroffova řasa zóna vysokého tlaku v terminálním jícnu (0,5-1 kPa) Helvetiův límec = Willisova smyčka (šikmé snopce žaludeční svaloviny) Leimerova phrenico-oesophageální membrána

10 Žaludek – tepenné zásobení
truncus coelicacus  aa. gastrica sin.  a. hepatica communis  a. hepatica propria  a. gastrica dx.  a. gastroduodenalis  a. gastroomentalis dx.  a. splenica  a. gastroomentalis sin., aa. gastricae breves (fundus), a. gastrica posterior (variabilní - 80%)

11 Žaludek – ostatní zásobení
Žíly: odpovídají tepnám + v. prepylorica  v. portae portokavální anastomózy mezi v. gastica sin. a vv. oesophageales  jícnové varixy Míza: n.l. gastrici, gastroomentales, pylorici, splenici, pancratici  n.l. coeliaci Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

12 Žaludek – stavba stěny tunica mucosa
plicae gastricae (sulcus salivatorius Waldeyeri) areae gastricae  foveolae gastricae jednovrstevný cylindrický epitel - produkce hlenu lamina propria mucosae žaludeční žlázky, lymfatické folikuly tunica muscularis vnitřní - fibrae obliquae střední - cirkulární - m. sphincter pylori vnější - longitudinální

13 Žaludeční sliznice foveolae gastricae gl. cardiacae - hluboké
směrem k pyloru se prohlubují ústí do nich žlázky gl. cardiacae - hluboké gl. gastricae propriae gl. pyloricae - mělké

14

15 Žaludeční buňky hlavní bb.- pepsinogen, žal. lipáza
krycí (parietální) bb.- HCl, vnitřní faktor množství intracelulárních kanálků mucinózní bb.- hlen enteroendokrinní bb.(DNES) - gastrin, somatostatin nediferencované bb.- mitoticky aktivní

16 Tvorba žaludeční HCl v krycích buňkách Cl- - z plasmy H+ - z H2CO3
ta karboanhydrázou z CO2 a H2O

17 Tenké střevo = Intestinum tenue
dvanáctník = duodenum lačník = jejunum kyčelník = ileum okruží = mesenterium radix mesenterii

18 Sliznice tenkého střeva
plicae circulares Kerckringi  klky = villi intestinales  mikroklky glandulae intestinales = Lieberkühnovy krypty epitel jednovrstevný cylindrický lamina propria mucosae cévy, hladké svaly, noduli lymphoidei

19 Buňky sliznice tenkého střeva
enterocyty - resorpční bb. mikroklky, interdigitace, tukové kapénky pohárkové bb. - produkce hlenu Panethovy bb. - produkce lyzozymu endokrinní bb.(DNES) - 12 typů cholecystokinin, sekretin M-buňky - nad noduli lymph. aggregati nediferencované bb.

20 Klky = Villi intestinales
prstovité až listovité výběžky asi 10-krát zvětší povrch povrch – enterocyty, pohárkové bb. mají kostru z hladké svaloviny kapilární řečiště středem mízní céva (= lakteální)

21 Další vrstvy stěny tenkého střeva
tela submucosa dvanáctník – glandulae duodenales Brunneri tuboalveolární mucinózní alkalický sekret kyčelník – noduli lymphoidei aggregati („agmina Peyeri“) = Peyerovy plaky = nakupeniny mízní tkáně ostatní vrstvy podle běžného stavebního plánu trávicí trubice

22 Dvanáctník = Duodenum pars superior (ampulla=bulbus)
flexura duodeni sup. pars descendens flexura duodeni inf. pars horizontalis/inferior pars ascendens flexura duodenojejunalis sekundárně retroperitoneálně /kromě pars superior/

23 Dvanáctník = Duodenum stavba: plica longitudinalis
papilla d. major Vateri ampulla hepatopancreatica = společné vyústění ductus choledochus + ductus pancreaticus Wirsungi papilla d. minor Santorini ductus pancreaticus accessorius Santorini závěsy: lig. + m. suspensorius d. Treitzi poloha: duodenální okno L2 plicae ciculares nejvyšší glandulae duodenales Brunneri

24 Dvanáctník – cévní zásobení
truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Žíly: vv. pancreaticoduodenales  v. mesenterica sup.  v. portae

25 Dvanáctník – míza a nervy
Míza: n.l. pylorici  n.l. hepatici  n.l. coeliaci  n.l. preaortici  dolů přímo n.l. preaortici Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

26 Lačník a kyčelník = Jejunum et ileum
6 rozdílů: náplň, průsvit, řasy, mízní tkáň, hustota cév, uspořádání cév zcela intraperitoneální, radix mesenterii ostium ileale Bauhini s. Tulpi (dříve valva ileocaecalis !) – labrum sup. + inf. diverticulum ilei Meckeli (2%) – zbytek po ductus omphaloentericus

27 Lačník a kyčelník - zásobení
Tepny: a. mesenterica sup.  aa. jejunales + ileales + aa. ileocolica  arkády (paralelní Dwigthova tepna) +  arteriolae rectae Žíly: odpovídají tepnám Míza: 3 řady n.l.mesenterici sup. Nervy: n. X + sympatikus

28 Tlusté střevo = Intestinum crassum
caecum (= slepé střevo) + appendix vermiformis (= červovitý výběžek) colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum rectum (= konečník) canalis analis flexurae coli dx.+ sin.

29 Tlusté střevo - tepny a. mesenterica sup. a. mesenterica inf.
 a. ileocolica  a. caecalis ant. + post., a. appendicularis  a. colica dx. (colon ascendens)  a. colica media (colon transversum) a. mesenterica inf.  a. colica sin. (pro colon descendens)  aa. sigmoideae (3-4) arteria marginalis coli Drummondi anastomosis magna Halleri = arcus Riolani

30 Tlusté střevo – ostatní
Žíly: odpovídají tepnám  v. portae Míza: 3 řady n.l. colici  n.l. preaortici Nervy: parasympatikus: n. X až po flexura coli sin. (= Cannon-Böhmeův bod), dále sakrální parasympatikus (S2-4) sympatikus: z ggl. coeliacum, mesentericum sup. + inf.

31 Sliznice tlustého střeva
plicae semilunares nejsou klky Lieberkühnovy krypty hlubší colonocyty - méně mikroklků pohárkové bb. jsou četné Panethovy bb. chybí enteroendokrinní bb.(DNES)

32 Svalovina tlustého střeva
tunica muscularis externa vnitřní cirkulární - haustrace  haustra (= výpuky) vnější longitudinální - 3 taeniae coli mesocolica omentalis libera mimo appendixu a rekta !

33 Tlusté střevo - tunica serosa
závěsy a vztah k peritoneu intraperitoneální: appendix, colon transversum + sigmoideum - mají své závěsy mezoperitoneální: colon ascendens + descendens – přirostlé napůl k zadní stěně rectum – částečně intraperitoneální + subperiotenální caecum – variabilní – viz dále appendices omentales tukové vazivo funkce nejasná

34 Slepé střevo = Caecum papilla et ostium ileale Bauhini s. Tulpi (frenulum, labrum) intraperioneálně, často bez závěsu appendix vermiformis: cm, mesoappendix, ostium, lig. appendiculoovaricum Cladoi 6 poloh: positio pelvina, retro-, pre-, sub-, latero- et ileocaecalis /nejčastější positio retrocaecalis/ projekce: McBurneyův (na linea Monroi) a Lanzův bod (na linea interspinosa)

35 Červovitý výběžek slepého střeva = Appendix vermiformis caeci
přítomny Panethovy bb. lamina propria mucosae vyplněna mízní tkání = noduli lymphidei aggregati („tonsilla abdominalis“) podélná svalovina netvoří taenie cirkulárná výrazně oslabena

36 Konečník = Rectum popis: ampulla, flexura sacralis et laterales (superodextra lat., intermediosinistra lat., inferodextra lat.), stavba: plicae transversae plica dx. Kohlrauschi plicae sin. sup. + inf. Houstoni s. Nelatoni podélná svalovna netvoří taeniae lig. recti lat.

37 Canalis analis popis: flexura anorectalis = perinealis, anus
stavba: columnae, valvulae, sinus, linea anocutanea et pectinata, pecten, zona transitionalis svaly: m. sphincter ani ext. et int. peritoneum:– jen na horní ¼ = částečně intraperitoneální + subperitoneální orgán poloha: septum rectovesicale♂/rectovaginale♀, fossa ischioanalis

38 Rectum + canalis analis - cévy
a. mesenterica inf.  a. rectalis sup. a. iliaca int.  a. rectalis media a. iliaca int.  a. pudenda int.  a. rectalis inf. Žíly: plexus venosus rectalis  odpovídají tepnám  možnost tvorby portokaválních anastomóz

39 Rectum + canalis analis - míza
n.l. mesenterici inf.  n.l. preaortici n.l. iliaci int. n.l. sacrales n.l. inguinales superficales Nervy: sakrální parasympatikus, sympatikus z plexus hypogastricus sup. + inf., n. pudendus

40 Rectum + canalis analis - stavba
pars pelvina plicae transversae recti - poloměsíčité po cirkulární svalovou vrstvu canalis analis zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int. columnae anales (6-10) přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu cévní pleteně - kavernózní těleso zona cutanea - rohovějící epitel glandulae circumanales (potní a apokrinní)

41 Tlusté střevo - vyšetření
Hemokult – vyšetření na okultní krvácení endoskopie – rektoskopie (rigidní), koloskopie (flexibilní) rtg- nativní, kontrastní - pasáž, irigografie CT

42 Tlusté střevo - zajímavosti
polypy nádory – nejčastější vůbec !!! diverticulosis  diverticulitis záněty – ulcerózní colitis, m. Crohn appendicitis – „nesmí vyjít ani zapadnout slunce“ Nejčastější NPB (= náhlá příhoda břišní) vnitřní / zevní hemoroidy (= „zlatá žíla“) kolostomie – trvalá / přechodná


Stáhnout ppt "Jícen Oesophagus pars cervicalis, thoracica, abdominalis"

Podobné prezentace


Reklamy Google