Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žlázy přidružené k trávicí trubici slinné žlázy = glandulae salivariae slinivka (břišní) = pancreas játra = hepar žlučník + žlučovod = vesica fellea +

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žlázy přidružené k trávicí trubici slinné žlázy = glandulae salivariae slinivka (břišní) = pancreas játra = hepar žlučník + žlučovod = vesica fellea +"— Transkript prezentace:

1 Žlázy přidružené k trávicí trubici slinné žlázy = glandulae salivariae slinivka (břišní) = pancreas játra = hepar žlučník + žlučovod = vesica fellea + ductus choledochus

2 Glandulae oris  glandulae salivariae majores – gl. parotis – gl. sublingualis – gl. submandibularis  glandulae salivariae minores  buccales, molares, labiales, palatinae, linguales anterior /Blandini = Nuhni/, posterior (gustatoriae Ebneri, radicis linguae Weberi)

3 Velké slinné žlázy obklopeny pouzdrem (kolagenní vazivo)  septa sekreční oddíl –serózní a mucinózní, myoepitelové (košíčkové) buňky soustava žlázových vývodů –intralobulární vsunuté  žíhané  –vývodné  interlobulární  interlobární  jeden hlavní vývod  ústní dutina

4 Slinné žlázy - buňky serózní buňky tvoří aciny tvar pyramidy secernují proteiny bazofilní,  ER, GA apikálně mikroklky, spojovací komplexy, sekreční granula mucinózní buňky kubické / cylindrické, tvoří tubuly secernují hlen  světlá granula (splývají) viskózní sekret  distálněji než serózní buňky

5 Slinné žlázy – buňky vývodů bb. vsunutých vývodů (ductus intercalatus) jednovrstevný plochý (nízce kubický) epitel laktoferin, lyzozym bb. žíhaných vývodů (ductus striatus) radiální uspořádání žíhání = záhyby BM + mitochondrie bb. transportující ionty tvoří hypotonické sliny

6 Glandula parotis = Příušní žláza ductus parotideus Stenonis  nad horní M 2 pars profunda, superficialis – plexus parotideus n. VII. glandula parotidea accessoria regio parotideomasseterica inervace: parasympatikus: n. IX.  n. tympanicus  n. petrosus minor (Jacobsonova anastomóza)  ganglion oticum Arnoldi  n. auriculotemporalis sympatikus: truncus sympaticus  ggl. cervicale sup.  plexus a. meningeae mediae

7 Glandula parotis - stavba čistě serózní, složená acinózní žláza větvené aciny, dlouhé vývody v lamina propria plazmocyty - IgA  tvoří komplexy se sekreční komponentou (syntetizují bb. serózní, vsunuté i žíhané) granula PAS+ (polysacharidy, amyláza) 25% slin

8 Glandula submandibularis = Podčelistní žláza ductus submandibularis Whartoni  ústí na caruncula sublingualis trigonum submandibulare inervace: parasympatikus: n. VII.  chorda tympani  n. lingualis  ganglion submandibulare sympatikus: truncus sympaticus  ggl. cervicale sup.  plexus a. facialis

9 Glandula submandibularis - stavba seromucinózní, složená tuboacinózní žláza serózní aciny navazující na mucinózní tubuly se mění v polokulovité lunuly (semiluna serosa) převažují serózní elementy (bazofilní cytoplazma) granula PAS+ 70% slin

10 Glandula sublingualis = Podjazyková žláza ductus sublingualis major Bartholini  caruncula sublingualis ductus sublinguales minores  plicae sublinguales inervace: shodná s gl. submandibularis

11 Glandula sublingualis - stavba seromucinózní, složená tuboacinózní žláza oproti podčelistní žláze převažují buňky mucinózní nenacházíme vsunuté vývody, žíhané jsou krátké 5% slin obecně: parasympatikus  řídká slina sympatikus  hustá slina

12 Slinivka (břišní) = pancreas, micter Popis: caput (processus uncinatus, incisura), collum, corpus (margines, facies), cauda Stavba: ductus pancreaticus Wirsungi (sphincter d.p.), d.p. accessorius Santorini Insulae pancreaticae Langerhansi (1%) Fixace: lig. pancreaticosplenicum, - colicum, vasa mesenterica sup. Syntopie: duodenální okénko L2, sekundárně retroperitoneálně

13 Slinivka – tepenné zásobení Hlava: truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Tělo a ocas: truncus coelicacus  a. splenica  rr. pancreatici

14 Slinivka – ostatní zásobení Žíly: vv. pancreaticoduodenales  v. mesenterica sup.  v. portae vv. pancreaticae  v. splenica  v. portae Míza: n.l. pancreaticoduodenales, mesenterici sup.  n.l. lumbales Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – truncus sympaticus  nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

15 Slinivka - smíšená žláza exokrinní část – serózní, složená tuboacinózní žláza –serózní bb. (pancreatocytus exocrinus) uspořádané do acinů,  ER, GA, apikálně sekreční granula –intralobulární vývody nejsou žíhané –ductus intercalatus  d. intralobularis  d. interlobularis  d. excretorius  d. pancreaticus (+ d.p. accessorius) –sekret: voda, ionty, (chymo-)trypsinogen, karboxypeptidáza, (deoxy-)ribonukláza, lipáza, amyláza, elastáza sekretin  hodně tekutiny, HCO 3 -, neutralizace chymu cholecystokinin  hojně enzymů (uvolnění granul) endokrinní část – insulae pancreaticae (Langerhansovy ostrůvky)

16 Slinivka – pars exocrinna aciny obklopeny bazální membránou acinární (serózní) buňky (pancreatocytus exocrinus) –zymogenní granula centroacinární bb. (cellula centroacinosa) vsunutý vývod (ductus intercalatus)

17 Játra – Hepar, iecur Uložení: regio hypochondriaca dextra Popis: facies diaphragmatica /area nuda, impressio cardiaca/, visceralis (otisky orgánů - 6), margo inferior 4 laloky popisné - 8 segmentů dle cév Vazy: lig. teres hepatis, venosusm, coronarium /falciforme, triangulare dx. et sin., hepatorenale/, appendix fibrosa h., lig. venae cavae Fixace: závěs na v. cava inf., srůst s bránicí, břišní orgány, lig. teres hepatis

18

19 Játra facies visceralis Porta hepatis: –v. portae –a. hepatica propria –ductus hepaticus dx. et sin. Fissurae (3) fossa vesicae felleae

20 Játra cévní zásobení – 2 oběhy Tepny: truncus coelicacus a. hepatica communis a. hepatica propria, a. hepatica accessoria  r. dx.+sin.  aa. interlobulares Žíly: v. portae  vv. interlobulares  kapiláry  vv. centrales  v. hepaticae  v. cava inf.

21 Játra míza a nervy Míza: 3 směry - n.l. coeliaci, mediastinales ant.+ post. Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – plexus coeliacus  plexus hepaticus senzitivní – n. phrenicus (peritoneum pod játry až ke žlučníku !!! )

22 Játra pod drobnohledem kryta vazivovým pouzdrem (capsula Glissoni) jaterní buňky - hepatocyty –uspořádány v trámčitý epitel –mezi nimi probíhají jaterní sinusoidy (= nepravidelně roztažené cévy z fenestrovaného endotelu) od hepatocytů odděleny Disseho prostorem Kupfferovy bb. Itovy bb. –uvnitř trámců intercelulární žlučovody (žlučové kapiláry) - ohraničené jen plazmalemou hepatocytů

23 hepatocyt - polyedrická eosinofilní buňka, velké sférické jádro (i polyploidní), hladké i drsné ER,  mitochondrií žlučový kanálek těsná spojení mikroklky Disseho prostor (subendotelová štěrbina) endotel

24 Jaterní lalůček strukturální jednotka parenchymu jater - šestiboký hranol v. centralis hepatocyty radiálně portální prostory krev teče od periferie k centru

25 portální prostor (portobiliární) portální triáda –venula (  v. portae), PV –arteriola (  a. hepatica), A –interlobulární žlučovod (  ductus hepaticus), B jednovrstevný kubický epitel vazivová pochva další možná strukturálně funkční jednotka = portální lalůček střed = portální triáda

26 Jaterní acinus funkční dělení podle oblasti zásobení konečnou větví v. portae podle vzdálenosti od vény 3 distribuční zóny –selektivní poškození hepatocytů

27

28 Játra, žlučové cesty funkce jater –syntéza proteinů (kontinuálně uvolňují do krve) albumin, fibrinogen, protrombin, transferrin, lipoproteiny... –sekrece žluči voda, ionty, žlučové kys., fosfolipidy, cholesterol, bilirubin –metabolické funkce střádání metabolitů: TAG, glykogen, vit. A glukoneogeneza, glykogenolýza, deaminace AK detoxikace: oxidace, metylace, konjugace žlučové cesty intrahepatální žlučové kanálky  intralobulární žlučovody (Heringovy kanálky)  interlobulární žlučovody  ductus hepaticus dx. et sin.

29 Ductus biliferi /= žlučové cesty/ intrahepatální: žlučové kanálky  intralobulární žlučovody (Heringovy kanálky)  interlobulární žlučovody extrahepatální: ductus hepaticus dx. et sin. (přibírají vývod z lobus caudatus)  d.h. communis  po spojení s d. cysticus  d. choledochus (m. sphincter d. ch.)  ampulla hepatopancreatica (m. sphincter a. h. Oddi)  duodenum

30 Vesica fellea/biliaris (= žlučník) Popis: fundus, corpus, infundibulum, collum, ductus cysticus (plica spiralis) Tepny: truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. hepatica propria, r. dx.  a. cystica Žíly odpovídají tepnám  v. portae Míza: n.l. hepatici Trigonum cystohepaticum Caloti Intraperitoneální orgán

31 Žlučník, žlučové cesty –tunica mucosa jednovrstevný cylindrický epitel tvoří četné řasy poblíž ductus cysticus tubulózní žlázky  hlen –tunica muscularis hl. cirkulární svalovina, cholecystokinin  stahy perimuskulární vrstva vaziva –tunica serosa –funkce: střádat a koncentrovat žluč (absorpce vody), obsah 30-50 ml

32 Žlučové cesty extrahepatální –ductus hepaticus comm.  d. cysticus  d. choledochus –jednovrstevný cylindrický epitel –glandulae ductus choledochi

33 Základní členění břišní dutiny

34 Cavitas peritonei pars supramesocolica –bursa omentalis pars inframesocolica –levé + pravé srůstové pole – radix mesenterii –excavatio rectouterina Douglasi + excavatio vesicouterina ♀ –excavatio rectovesicalis Prousti ♂

35 Závěsy – pars supramesocolica Mesogastrium ventrale –lig. falciforme –omentum minus lig. hepatoduodenale lig. hepatogastricum Mesogastrium dorsale –lig. phrenicosplenicum, gastrophrenicum, gastrosplenicum –lig. gastrocolicum –omentum majus

36 Bursa omentalis ventrálně: žaludek, omentum minus, lig. gastrocolicum dorzálně: peritoneum (nahoře), peritoneum + pankreas, duodenum (uprostřed), omentum majus - zadní list (dole) kraniálně: lobus caudatus hepatis, levá brániční klenba kaudálně: colon transversum, mesocolon transvesum, omentum majus (do nějž někdy zasahuje recessus inferior b.o.) vlevo: slezina, lig. gastrophrenicum, lig. gastrosplenicum (-lienale), lig. splenorenale (lieno-) (obsahuje vasa splenica+cauda pancreatis), lig. phrenicosplenicum, lig. splenocolicum

37 Foramen omentale (epiploicum s.Winslowi) vstup do bursa omentalis zprava ventrálně: omentum minus (lig. hepatoduodenale) dorzálně: peritoneum (lig. hepatorenale) kraniálně: játra (processus caudatus lobi caudati) kaudálně: bulbus (ampulla) duodeni recessus superior, inferior, splenicus

38 Závěsy – pars inframesocolica Mesenterium –radix mesenterii Mesoappendix Mesocolon ascendens + descendens – vymizelo Mesocolon transversum Mesocolon sigmoideum Mesorectum - krátké

39 Přední břišní stěna zezadu plica umbilicalis mediana fossa supravesicalis plica umbilicalis medialis fossa inguinalis medialis = trigonum inguinale Hesselbachi plica umbilicalis lateralis = anulus inguinalis profundus tříselné kýly

40 Recessus peritonei pars supramesocolica cavitatis peritonealis –bursa omentalis (recessus sup.,inf.,splenicus) –recessus subphrenicus, subhepaticus (hepatorenalis = spatium Morisoni) pars inframesocolica cavitatis peritonealis –recessus duodenalis sup., inf., paraduodenalis, retroduodenalis –recessus ileocaecalis sup., inf., retrocaecalis –recessus intersigmoideus (Treitzi) –sulci paracolici –fossa supravesicalis, inguinalis med. et lat. –fossa paravesicalis, pararectalis –žena: excavatio vesicouterina, rectouterina (spatium Douglasi), fossa ovarica –muž: excavatio rectovesicalis (spatium Prousti)


Stáhnout ppt "Žlázy přidružené k trávicí trubici slinné žlázy = glandulae salivariae slinivka (břišní) = pancreas játra = hepar žlučník + žlučovod = vesica fellea +"

Podobné prezentace


Reklamy Google