Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žlázy přidružené k trávicí trubici

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žlázy přidružené k trávicí trubici"— Transkript prezentace:

1 Žlázy přidružené k trávicí trubici
slinné žlázy = glandulae salivariae slinivka (břišní) = pancreas játra = hepar žlučník + žlučovod = vesica fellea + ductus choledochus

2 Glandulae oris glandulae salivariae majores gl. parotis
gl. sublingualis gl. submandibularis glandulae salivariae minores buccales, molares, labiales, palatinae, linguales anterior /Blandini = Nuhni/, posterior (gustatoriae Ebneri, radicis linguae Weberi)

3 Velké slinné žlázy obklopeny pouzdrem (kolagenní vazivo)  septa
sekreční oddíl serózní a mucinózní, myoepitelové (košíčkové) buňky soustava žlázových vývodů intralobulární vsunuté  žíhané  vývodné  interlobulární  interlobární  jeden hlavní vývod  ústní dutina

4 Slinné žlázy - buňky serózní buňky mucinózní buňky tvoří aciny
tvar pyramidy secernují proteiny bazofilní, ER, GA apikálně mikroklky, spojovací komplexy, sekreční granula mucinózní buňky kubické / cylindrické, tvoří tubuly secernují hlen  světlá granula (splývají) viskózní sekret  distálněji než serózní buňky

5 Slinné žlázy – buňky vývodů
bb. žíhaných vývodů (ductus striatus) radiální uspořádání žíhání = záhyby BM + mitochondrie bb. transportující ionty tvoří hypotonické sliny bb. vsunutých vývodů (ductus intercalatus) jednovrstevný plochý (nízce kubický) epitel laktoferin, lyzozym

6 Glandula parotis = Příušní žláza
ductus parotideus Stenonis  nad horní M2 pars profunda, superficialis – plexus parotideus n. VII. glandula parotidea accessoria regio parotideomasseterica inervace: parasympatikus: n. IX. n. tympanicus  n. petrosus minor (Jacobsonova anastomóza)  ganglion oticum Arnoldi n. auriculotemporalis sympatikus: truncus sympaticus  ggl. cervicale sup.  plexus a. meningeae mediae

7 Glandula parotis - stavba
čistě serózní, složená acinózní žláza větvené aciny, dlouhé vývody v lamina propria plazmocyty - IgA  tvoří komplexy se sekreční komponentou (syntetizují bb. serózní, vsunuté i žíhané) granula PAS+ (polysacharidy, amyláza) 25% slin

8 Glandula submandibularis = Podčelistní žláza
ductus submandibularis Whartoni  ústí na caruncula sublingualis trigonum submandibulare inervace: parasympatikus: n. VII. chorda tympani  n. lingualis  ganglion submandibulare sympatikus: truncus sympaticus  ggl. cervicale sup.  plexus a. facialis

9 Glandula submandibularis - stavba
seromucinózní, složená tuboacinózní žláza serózní aciny navazující na mucinózní tubuly se mění v polokulovité lunuly (semiluna serosa) převažují serózní elementy (bazofilní cytoplazma) granula PAS+ 70% slin

10 Glandula sublingualis = Podjazyková žláza
ductus sublingualis major Bartholini  caruncula sublingualis ductus sublinguales minores  plicae sublinguales inervace: shodná s gl. submandibularis

11 Glandula sublingualis - stavba
seromucinózní, složená tuboacinózní žláza oproti podčelistní žláze převažují buňky mucinózní nenacházíme vsunuté vývody, žíhané jsou krátké 5% slin obecně: parasympatikus  řídká slina sympatikus  hustá slina

12 Slinivka (břišní) = pancreas, micter
Popis: caput (processus uncinatus, incisura), collum, corpus (margines, facies), cauda Stavba: ductus pancreaticus Wirsungi (sphincter d.p.), d.p. accessorius Santorini Insulae pancreaticae Langerhansi (1%) Fixace: lig. pancreaticosplenicum, - colicum, vasa mesenterica sup. Syntopie: duodenální okénko L2, sekundárně retroperitoneálně

13 Slinivka – tepenné zásobení
Hlava: truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Tělo a ocas: truncus coelicacus  a. splenica  rr. pancreatici

14 Slinivka – ostatní zásobení
Žíly: vv. pancreaticoduodenales  v. mesenterica sup.  v. portae vv. pancreaticae  v. splenica  v. portae Míza: n.l. pancreaticoduodenales, mesenterici sup.  n.l. lumbales Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – truncus sympaticus  nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

15 Slinivka - smíšená žláza
exokrinní část – serózní, složená tuboacinózní žláza serózní bb. (pancreatocytus exocrinus) uspořádané do acinů, ER, GA, apikálně sekreční granula intralobulární vývody nejsou žíhané ductus intercalatus  d. intralobularis  d. interlobularis  d. excretorius  d. pancreaticus (+ d.p. accessorius) sekret: voda, ionty, (chymo-)trypsinogen, karboxypeptidáza, (deoxy-)ribonukláza, lipáza, amyláza, elastáza sekretin  hodně tekutiny, HCO 3 -, neutralizace chymu cholecystokinin  hojně enzymů (uvolnění granul) endokrinní část – insulae pancreaticae (Langerhansovy ostrůvky)

16 Slinivka – pars exocrinna
aciny obklopeny bazální membránou acinární (serózní) buňky (pancreatocytus exocrinus) zymogenní granula centroacinární bb. (cellula centroacinosa) vsunutý vývod (ductus intercalatus)

17 Játra – Hepar, iecur Uložení: regio hypochondriaca dextra
Popis: facies diaphragmatica /area nuda, impressio cardiaca/, visceralis (otisky orgánů - 6), margo inferior 4 laloky popisné - 8 segmentů dle cév Vazy: lig. teres hepatis, venosusm, coronarium /falciforme, triangulare dx. et sin., hepatorenale/, appendix fibrosa h., lig. venae cavae Fixace: závěs na v. cava inf., srůst s bránicí, břišní orgány, lig. teres hepatis

18

19 Játra facies visceralis
Porta hepatis: v. portae a. hepatica propria ductus hepaticus dx. et sin. Fissurae (3) fossa vesicae felleae

20 Játra cévní zásobení – 2 oběhy
Tepny: truncus coelicacus a. hepatica communis a. hepatica propria, a. hepatica accessoria  r. dx.+sin.  aa. interlobulares Žíly: v. portae  vv. interlobulares  kapiláry  vv. centrales  v. hepaticae  v. cava inf.

21 Játra míza a nervy Míza: 3 směry - n.l. coeliaci, mediastinales ant.+ post. Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – plexus coeliacus  plexus hepaticus senzitivní – n. phrenicus (peritoneum pod játry až ke žlučníku !!! )

22 Játra pod drobnohledem
kryta vazivovým pouzdrem (capsula Glissoni) jaterní buňky - hepatocyty uspořádány v trámčitý epitel mezi nimi probíhají jaterní sinusoidy (= nepravidelně roztažené cévy z fenestrovaného endotelu) od hepatocytů odděleny Disseho prostorem Kupfferovy bb. Itovy bb. uvnitř trámců intercelulární žlučovody (žlučové kapiláry) - ohraničené jen plazmalemou hepatocytů

23 hepatocyt - polyedrická eosinofilní buňka, velké sférické jádro (i polyploidní), hladké i drsné ER, mitochondrií žlučový kanálek těsná spojení mikroklky Disseho prostor (subendotelová štěrbina) endotel

24 Jaterní lalůček strukturální jednotka parenchymu jater - šestiboký hranol v. centralis hepatocyty radiálně portální prostory krev teče od periferie k centru

25 portální prostor (portobiliární) portální triáda
venula (v. portae), PV arteriola (a. hepatica), A interlobulární žlučovod (ductus hepaticus), B jednovrstevný kubický epitel vazivová pochva další možná strukturálně funkční jednotka = portální lalůček střed = portální triáda

26 Jaterní acinus funkční dělení podle oblasti zásobení konečnou větví v. portae podle vzdálenosti od vény 3 distribuční zóny selektivní poškození hepatocytů

27

28 Játra, žlučové cesty funkce jater žlučové cesty intrahepatální
syntéza proteinů (kontinuálně uvolňují do krve) albumin , fibrinogen, protrombin, transferrin, lipoproteiny... sekrece žluči voda, ionty, žlučové kys., fosfolipidy, cholesterol, bilirubin metabolické funkce střádání metabolitů: TAG, glykogen, vit. A glukoneogeneza, glykogenolýza, deaminace AK detoxikace: oxidace, metylace, konjugace žlučové cesty intrahepatální žlučové kanálky  intralobulární žlučovody (Heringovy kanálky)  interlobulární žlučovody  ductus hepaticus dx. et sin.

29 Ductus biliferi /= žlučové cesty/
intrahepatální: žlučové kanálky  intralobulární žlučovody (Heringovy kanálky)  interlobulární žlučovody extrahepatální: ductus hepaticus dx. et sin. (přibírají vývod z lobus caudatus)  d.h. communis  po spojení s d. cysticus  d. choledochus (m. sphincter d. ch.)  ampulla hepatopancreatica (m. sphincter a. h. Oddi)  duodenum

30 Vesica fellea/biliaris (= žlučník)
Popis: fundus, corpus, infundibulum, collum, ductus cysticus (plica spiralis) Tepny: truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. hepatica propria, r. dx.  a. cystica Žíly odpovídají tepnám  v. portae Míza: n.l. hepatici Trigonum cystohepaticum Caloti Intraperitoneální orgán

31 Žlučník, žlučové cesty tunica mucosa tunica muscularis tunica serosa
jednovrstevný cylindrický epitel tvoří četné řasy poblíž ductus cysticus tubulózní žlázky  hlen tunica muscularis hl. cirkulární svalovina, cholecystokinin  stahy perimuskulární vrstva vaziva tunica serosa funkce: střádat a koncentrovat žluč (absorpce vody), obsah ml

32 Žlučové cesty extrahepatální
ductus hepaticus comm. d. cysticus  d. choledochus jednovrstevný cylindrický epitel glandulae ductus choledochi

33 Základní členění břišní dutiny

34 Cavitas peritonei pars supramesocolica pars inframesocolica
bursa omentalis pars inframesocolica levé + pravé srůstové pole – radix mesenterii excavatio rectouterina Douglasi + excavatio vesicouterina ♀ excavatio rectovesicalis Prousti ♂

35 Závěsy – pars supramesocolica
Mesogastrium ventrale lig. falciforme omentum minus lig. hepatoduodenale lig. hepatogastricum Mesogastrium dorsale lig. phrenicosplenicum, gastrophrenicum, gastrosplenicum lig. gastrocolicum omentum majus

36 Bursa omentalis ventrálně: žaludek, omentum minus, lig. gastrocolicum
dorzálně: peritoneum (nahoře), peritoneum + pankreas, duodenum (uprostřed), omentum majus - zadní list (dole) kraniálně: lobus caudatus hepatis, levá brániční klenba kaudálně: colon transversum, mesocolon transvesum, omentum majus (do nějž někdy zasahuje recessus inferior b.o.) vlevo: slezina, lig. gastrophrenicum , lig. gastrosplenicum (-lienale), lig. splenorenale (lieno-) (obsahuje vasa splenica+cauda pancreatis), lig. phrenicosplenicum, lig. splenocolicum

37 Foramen omentale (epiploicum s.Winslowi)
vstup do bursa omentalis zprava ventrálně: omentum minus (lig. hepatoduodenale) dorzálně: peritoneum (lig. hepatorenale) kraniálně: játra (processus caudatus lobi caudati) kaudálně: bulbus (ampulla) duodeni recessus superior, inferior, splenicus

38 Závěsy – pars inframesocolica
Mesenterium radix mesenterii Mesoappendix Mesocolon ascendens + descendens – vymizelo Mesocolon transversum Mesocolon sigmoideum Mesorectum - krátké

39 Přední břišní stěna zezadu
plica umbilicalis mediana fossa supravesicalis plica umbilicalis medialis fossa inguinalis medialis = trigonum inguinale Hesselbachi plica umbilicalis lateralis = anulus inguinalis profundus tříselné kýly

40 Recessus peritonei pars supramesocolica cavitatis peritonealis
bursa omentalis (recessus sup.,inf.,splenicus) recessus subphrenicus, subhepaticus (hepatorenalis = spatium Morisoni) pars inframesocolica cavitatis peritonealis recessus duodenalis sup., inf., paraduodenalis, retroduodenalis recessus ileocaecalis sup., inf., retrocaecalis recessus intersigmoideus (Treitzi) sulci paracolici fossa supravesicalis, inguinalis med. et lat. fossa paravesicalis, pararectalis žena: excavatio vesicouterina, rectouterina (spatium Douglasi), fossa ovarica muž: excavatio rectovesicalis (spatium Prousti)


Stáhnout ppt "Žlázy přidružené k trávicí trubici"

Podobné prezentace


Reklamy Google