Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trávicí ústrojí II. Morfologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trávicí ústrojí II. Morfologie"— Transkript prezentace:

1 Trávicí ústrojí II. Morfologie
Stav v 6. týdnu - prim. stř. klička se vysouvá do extraembryonálního coelomu pupečníku, začíná fyziologická pupeční hernie 1 - cavum peritonei 2 - hepar 3 - vesica fellea 4 - budoucí lig. teres hepatis 5 - kraniální raménko primitivní střevní kličky 6 - ductus vitellinus 7 - kaudální raménko primitivní střevní kličky 8 - zadní střevo 9 - a. mesenterica superior 10 - duodenum 11 - pankreas 12 - ventriculus 13 - aorta dorsalis Morfologie

2 Trávicí trubice Jícen Žaludek Tenké střevo Tlusté střevo Rectum Anus

3 Oesophagus (=jícen) pars cervicalis, thoracica, abdominalis
3 trvalá zúžení (+ 2 přechodná) poloha – vztah k trachey, aortě, páteři, ductus thoracicus syntopie – horní, dolní zadní mediastinum

4 Jícen – zásobení I: Tepny: Žíly: vv. oesophageales
a. thyroidea inf. arcus aortae + aorta thoracica a jejich větve a. gastrica sin. Žíly: vv. oesophageales vv. thyroideae inf. v. azygos + hemoazygos + hemoazygos acc. vv. gastricae breves - portokavální anastomózy – jícnové varixy !!!

5 Jícen – zásobení II: Míza: uzliny nebo přímo do ductus thoracicus
n.l. cervicales prof. n.l. juxtaoesophageales + paravertebrales (= n.l. mediastinales post.) n.l. gastrici sin. Nervy: n.X – plexus oesophageus – levý vepředu (rotace o 90 stupňů !)

6 Jícen (oesophagus) vícevrstevný nerohovějící dlaždicový epitel
lamina propria mucosae - distálně jícnové kardiální žlázy v submukóze mucinózní žlázky - gl. oesophagicae proximálně příčně pruh. svalovina adventicie - serózou kryt jen břišní úsek

7 Žaludek (= gaster, venticulus)
popis: paries, curvaturae, incisurae, ostia části: cardia, fundus (fornix), corpus (canalis), pars pylorica (antrum, canalis, pylorus) stavba: svalovina (m. sphincter pylori), sliznice – plicae gastricae, glandulae, sulcus salivatorius Waldeyeri poloha (Th11-L3), tvar, projekce (Labbého ), vztahy (otisky orgánů) závěsy: omentum majus + minus, bursa omentalis

8 Žaludek – tepenné zásobení
truncus coelicacus  aa. gastrica sin.  a. hepatica communis  a. hepatica propria  a. gastrica dx.  a. gastroduodenalis  a. gastroomentalis dx.  a. splenica  a. gastroomentalis sin., aa. gastricae breves (fundus), a. gastrica posterior (?)

9 Žaludek – ostatní zásobení
Žíly: odpovídají tepnám + v. prepylorica  v. portae portokavální anastomózy mezi v. gastica sin. a vv. oesophageales  jícnové varixy Míza: n.l. gastrici, gastroomentales, pylorici, splenici, pancratici  n.l. coeliaci Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

10 Žaludek tunica mucosa tunica muscularis
areae gastricae  foveolae gastricae jednovrstevný cylindrický epitel - produkce hlenu lamina propria mucosae žaludeční žlázky, lymfatické folikuly tunica muscularis vnitřní - fibrae obliquae střední - cirkulární - m. sphincter pylori vnější - longitudinální

11 Žaludeční sliznice foveolae gastricae gl. cardiacae - hluboké
směrem k pyloru se prohlubují ústí do nich žlázky gl. cardiacae - hluboké gl. gastricae propriae gl. pyloricae - mělké

12 Žaludeční buňky hlavní bb.- pepsinogen, žal. lipáza
krycí (parietální) bb.- HCl, vnitřní faktor množství intracelulárních kanálků mucinózní bb.- hlen enteroendokrinní bb.- gastrin, somatostatin nediferencované bb.- mitoticky aktivní

13 Tvorba žaludeční HCl v krycích buňkách Cl- - z plasmy H+ - z H2CO3
ta karboanhydrázou z CO2 a H2O

14 Intestinum tenue (= tenké střevo)
duodenum (= dvanáctník) jejunum (= lačník) ileum (= kyčelník) mesenterium (= okruží) - radix mesenterii plicae circulares, villi intestinales

15 Sliznice tenkého střeva
plicae circulares (Kerkringi)  klky (Villi) Lieberkühnovy krypty epitel jednovrstevný cylindrický lamina propria mucosae cévy, hl. svaly, lymfatické folikuly

16 Buňky sliznice tenkého střeva
enterocyty - resorpční bb. mikroklky, interdigitace, tukové kapénky pohárkové bb. - produkce hlenu Panethovy bb. - produkce lyzozymu endokrinní bb typů cholecystokinin, sekretin M-buňky - nad Peyerovými plaky (viz dál) nediferencované bb.

17 Klky (villi) prstovité až listovité výběžky cca 10 krát zvětší povrch
povrch – enterocyty, pohárkové bb. mají kostru z hladké svaloviny kapilární řečiště mízní tzv. lakteální cévy

18 Další vrstvy stěny tenkého střeva
Tela submucosa v duodenu - Brunnerovy žl. tuboalveolární mucinózní alkalický sekret hlavně v ileu - Peyerovy plaky nakupeniny lymfatické tkáně ostatní vrstvy podle běžného stavebního plánu trávicí trubice

19 Duodenum (= dvanáctník)
části: pars superior (ampulla=bulbus), flexura d. sup., p. descendens, flexura d. inf.. p. horizontalis/inferior, p. ascendens, flexura duodenojejunalis stavba: plica longitudinalis - papilla d. major Vateri, papilla d. minor Santorini závěsy: sekundárně retroperitoneálně /krom pars sup./, lig. + m. suspensorius Treitzi d. poloha: duodenální okno L2

20 Duodenum – cévní zásobení
truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Žíly: vv. pancreaticoduodenales  v. mesenterica sup.  v. portae

21 Duodenum – míza a nervy Míza: n.l. pylorici
 n.l. hepatici  n.l. coeliaci  n.l. preaortici  dolů přímo n.l. preaortici Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

22 Jejunum et ileum 6 rozdílů: náplň, průsvit, řasy, mízní tkáň, hustota cév, uspořádání cév zcela intraperitoneální, radix mesenterii ostium ileale Bauhini s. Tulpi (dříve valva ileocaecalis !) – labrum sup. + inf. diverticulum ilei Meckeli (2%) – zbytek po ductus omphaloentericus

23 Jejunum et ileum - zásobení
Tepny: a. mesenterica sup.  aa. jejunales + ilaeales + aa. ileocolica  arkády + aa. rectae Žíly: odpovídají tepnám Míza: 3 řady n.l.mesenterici sup. Nervy: n. X + sympatikus

24 Intestinum crassum (= tlusté střevo)
caecum (= slepé střevo) + appendix vermiformis (= červovitý výběžek) colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum rectum (= konečník) canalis analis flexurae coli dx.+ sin. stavba: taniae, haustra, plicae semilunares, appendices omentales

25 Intestinum crassum - stavba
závěsy a vztah k peritoneu !!! podélná svalovina vytváří 3 taenie – mesenterica, omentalis, libera (mimo appendixu a rekta) appendices omentales (funkce nejasná) haustrace  haustra (= výpuky) plicae semilunares

26 Intestinum crassum - tepny
a. mesenterica sup.  a. ileocolica  a. ceacalis ant. + post., a. appendicularis  a. colica dx. (colon ascendens)  a. colica media (colon transversum) a. mesenterica inf.  a. colica sin. (pro colon descendens)  aa. sigmoideae (3-4) anastomosis magna Halleri, arcus Riolani a. marginalis Drummondi

27 Intestinum crassum – ostatní
Žíly: odpovdají tepnám  v. portae Míza: 3 řady n.l.colici  n.l. preaortici Nervy: parasympatikus: n. X až po flexura coli sin. (= Cannon-Böhmeův bod), dále sakrální parasympatikus (S2-4) sympatikus: z ggl. coelacum, mesentericum sup. + inf.

28 Sliznice tlustého střeva
nejsou řasy ani klky Lieberkühnovy krypty hlubší enterocyty - méně mikroklků pohárkové bb. jsou četné Panethovy bb. chybí endokrinní bb.

29 Další vrstvy stěny tlustého střeva
tunica muscularis externa vnitřní cirkulární - haustrace zevní longitudinální - taenie coli tunica seroza appendices epiploicae - tukové vazivo

30 Caecum (= slepé střevo)
papilla et ostium ileale Bauhini s. Tulpi (frenulum, labrum) intraperioneálně, často bez závěsu appendix vermiformis: cm, mesoappendix, ostium, lig. appendiculoovaricum 6 poloh: positio pelvina, retro-, pre-, sub-, latero- et ileocaecalis /nejčastější positio retrocaecalis/ projekce: McBurneyův (na linea Monroi) a Lanzův bod (na linea interspinosa)

31 Appendix vermiformis přítomny Panethovy bb. lamina propria mucosae
vyplněna lymfatickou tkání = noduli lymphidei aggregati („tonsilla abdominalis“) podélná svalovina netvoří taenie

32 Rectum (= konečník) popis: ampulla, flexura sacralis et laterales (superodextra lat., intermedisinistra lat., inferodextra lat.), stavba: plicae transversae plica dx. Kohlrauschi plicae sin. sup. + inf. Houstoni s. Nelatoni podélná svalovna netvoří taenie lig. recti lat.

33 Canalis analis popis: flexura anorectalis=perinealis, anus
stavba: columnae, valvulae, sinus, lineae anocutanea et pectinata, pecten, zona transitionalis svaly: m. sphincter ani ext. et int. peritoneum poloha

34 Rectum + canalis analis - cévy
a. mesenterica sup.  a. rectalis sup. a. iliaca int.  a. rectalis media a. iliaca int.  a.pudenda int.  a. rectalis inf. Žíly: plexus venosus rectalis  odpovídají tepnám  možnost tvorby portokaválních anastomóz

35 Rectum + canalis analis - míza
n.l. mesenterici inf.  n.l. preaortici n.l. iliaci int. n.l. sacrales n.l. inguinales superficales Nervy: sakrální parasympatikus, sympatikus z plexus hypogastricus sup. + inf., n. pudendus

36 Intestinum rectum (konečník)
pars pelvina plicae transversales recti - poloměsíčité po cirkulární svalovou vrstvu canalis analis zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int. columnae anales (6-10) přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu cévní pleteně - kavernózní těleso zona cutanea - rohovějící epitel glandulae circumanales (potní a apokrinní)


Stáhnout ppt "Trávicí ústrojí II. Morfologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google