Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trávicí ústrojí II. Morfologie. Trávicí trubice  Jícen  Žaludek  Tenké střevo  Tlusté střevo  Rectum  Anus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trávicí ústrojí II. Morfologie. Trávicí trubice  Jícen  Žaludek  Tenké střevo  Tlusté střevo  Rectum  Anus."— Transkript prezentace:

1 Trávicí ústrojí II. Morfologie

2 Trávicí trubice  Jícen  Žaludek  Tenké střevo  Tlusté střevo  Rectum  Anus

3 Oesophagus (=jícen)  pars cervicalis, thoracica, abdominalis  3 trvalá zúžení (+ 2 přechodná)  poloha – vztah k trachey, aortě, páteři, ductus thoracicus  syntopie – horní, dolní zadní mediastinum

4 Jícen – zásobení I:  Tepny: –a. thyroidea inf. –arcus aortae + aorta thoracica a jejich větve –a. gastrica sin.  Žíly: vv. oesophageales –vv. thyroideae inf. –v. azygos + hemoazygos + hemoazygos acc. –vv. gastricae breves - portokavální anastomózy – jícnové varixy !!!

5 Jícen – zásobení II:  Míza: uzliny nebo přímo do ductus thoracicus –n.l. cervicales prof. –n.l. juxtaoesophageales + paravertebrales (= n.l. mediastinales post.) –n.l. gastrici sin.  Nervy: n.X – plexus oesophageus – levý vepředu (rotace o 90 stupňů !)

6 Jícen (oesophagus) –vícevrstevný nerohovějící dlaždicový epitel –lamina propria mucosae - distálně jícnové kardiální žlázy –v submukóze mucinózní žlázky - gl. oesophagicae –proximálně příčně pruh. svalovina –adventicie - serózou kryt jen břišní úsek

7 Žaludek (= gaster, venticulus)  popis: paries, curvaturae, incisurae, ostia  části: cardia, fundus (fornix), corpus (canalis), pars pylorica (antrum, canalis, pylorus)  stavba: svalovina (m. sphincter pylori), sliznice – plicae gastricae, glandulae, sulcus salivatorius Waldeyeri  poloha (Th11-L3), tvar, projekce (Labbého  ), vztahy (otisky orgánů)  závěsy: omentum majus + minus, bursa omentalis

8 Žaludek – tepenné zásobení truncus coelicacus   aa. gastrica sin.   a. hepatica communis –  a. hepatica propria  a. gastrica dx. –  a. gastroduodenalis  a. gastroomentalis dx.   a. splenica  a. gastroomentalis sin., aa. gastricae breves (fundus), a. gastrica posterior (?)

9 Žaludek – ostatní zásobení  Žíly: odpovídají tepnám + v. prepylorica  v. portae portokavální anastomózy mezi v. gastica sin. a vv. oesophageales  jícnové varixy  Míza: n.l. gastrici, gastroomentales, pylorici, splenici, pancratici  n.l. coeliaci  Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

10 Žaludek  tunica mucosa –areae gastricae  foveolae gastricae –jednovrstevný cylindrický epitel - produkce hlenu –lamina propria mucosae žaludeční žlázky, lymfatické folikuly  tunica muscularis –vnitřní - fibrae obliquae –střední - cirkulární - m. sphincter pylori –vnější - longitudinální

11 Žaludeční sliznice  foveolae gastricae směrem k pyloru se prohlubují ústí do nich žlázky –gl. cardiacae - hluboké –gl. gastricae propriae –gl. pyloricae - mělké

12 Žaludeční buňky  hlavní bb.- pepsinogen, žal. lipáza  krycí (parietální) bb.- HCl, vnitřní faktor množství intracelulárních kanálků  mucinózní bb.- hlen  enteroendokrinní bb.- gastrin, somatostatin  nediferencované bb.- mitoticky aktivní

13 Tvorba žaludeční HCl  v krycích buňkách  Cl - - z plasmy  H + - z H 2 CO 3 –ta karboanhydrázou z CO 2 a H 2 O

14 Intestinum tenue (= tenké střevo)  duodenum (= dvanáctník)  jejunum (= lačník)  ileum (= kyčelník) mesenterium (= okruží) - radix mesenterii plicae circulares, villi intestinales

15 Sliznice tenkého střeva  plicae circulares (Kerkringi)  klky (Villi)  Lieberkühnovy krypty  epitel jednovrstevný cylindrický  lamina propria mucosae –cévy, hl. svaly, lymfatické folikuly

16 Buňky sliznice tenkého střeva  enterocyty - resorpční bb. –mikroklky, interdigitace, tukové kapénky  pohárkové bb. - produkce hlenu  Panethovy bb. - produkce lyzozymu  endokrinní bb. - 12 typů –cholecystokinin, sekretin  M-buňky - nad Peyerovými plaky (viz dál)  nediferencované bb.

17 Klky (villi)  prstovité až listovité výběžky  cca 10 krát zvětší povrch  povrch – enterocyty, pohárkové bb.  mají kostru z hladké svaloviny  kapilární řečiště  mízní tzv. lakteální cévy

18 Další vrstvy stěny tenkého střeva  Tela submucosa –v duodenu - Brunnerovy žl. tuboalveolární mucinózní alkalický sekret –hlavně v ileu - Peyerovy plaky nakupeniny lymfatické tkáně  ostatní vrstvy podle běžného stavebního plánu trávicí trubice

19 Duodenum (= dvanáctník)  části: pars superior (ampulla=bulbus), flexura d. sup., p. descendens, flexura d. inf.. p. horizontalis/inferior, p. ascendens, flexura duodenojejunalis  stavba: plica longitudinalis - papilla d. major Vateri, papilla d. minor Santorini  závěsy: sekundárně retroperitoneálně /krom pars sup./, lig. + m. suspensorius Treitzi d.  poloha: duodenální okno L2

20 Duodenum – cévní zásobení  truncus coelicacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales  a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Žíly: vv. pancreaticoduodenales  v. mesenterica sup.  v. portae

21 Duodenum – míza a nervy Míza: n.l. pylorici   n.l. hepatici  n.l. coeliaci  n.l. preaortici   dolů přímo n.l. preaortici Nervy: parasympatikus – n. X sympatikus – nn. splanchnici major+minor  ggl. coeliacum + mesentericum sup.

22 Jejunum et ileum  6 rozdílů: náplň, průsvit, řasy, mízní tkáň, hustota cév, uspořádání cév  zcela intraperitoneální, radix mesenterii  ostium ileale Bauhini s. Tulpi (dříve valva ileocaecalis !) – labrum sup. + inf.  diverticulum ilei Meckeli (2%) – zbytek po ductus omphaloentericus

23 Jejunum et ileum - zásobení  Tepny: a. mesenterica sup.  aa. jejunales + ilaeales + aa. ileocolica  arkády + aa. rectae  Žíly: odpovídají tepnám  Míza: 3 řady n.l.mesenterici sup.  Nervy: n. X + sympatikus

24 Intestinum crassum (= tlusté střevo)  caecum (= slepé střevo) + appendix vermiformis (= červovitý výběžek)  colon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum  rectum (= konečník)  canalis analis  flexurae coli dx.+ sin.  stavba: taniae, haustra, plicae semilunares, appendices omentales

25 Intestinum crassum - stavba  závěsy a vztah k peritoneu !!!  podélná svalovina vytváří 3 taenie – mesenterica, omentalis, libera (mimo appendixu a rekta)  appendices omentales (funkce nejasná)  haustrace  haustra (= výpuky)  plicae semilunares

26 Intestinum crassum - tepny  a. mesenterica sup. –  a. ileocolica  a. ceacalis ant. + post., a. appendicularis –  a. colica dx. (colon ascendens) –  a. colica media (colon transversum)  a. mesenterica inf. –  a. colica sin. (pro colon descendens) –  aa. sigmoideae (3-4) anastomosis magna Halleri, arcus Riolani a. marginalis Drummondi

27 Intestinum crassum – ostatní  Žíly: odpovdají tepnám  v. portae  Míza: 3 řady n.l.colici  n.l. preaortici  Nervy: –parasympatikus: n. X až po flexura coli sin. (= Cannon-Böhmeův bod), dále sakrální parasympatikus (S2-4) –sympatikus: z ggl. coelacum, mesentericum sup. + inf.

28 Sliznice tlustého střeva  nejsou řasy ani klky  Lieberkühnovy krypty hlubší –enterocyty - méně mikroklků –pohárkové bb. jsou četné –Panethovy bb. chybí –endokrinní bb.

29 Další vrstvy stěny tlustého střeva  tunica muscularis externa –vnitřní cirkulární - haustrace –zevní longitudinální - taenie coli  tunica seroza –appendices epiploicae - tukové vazivo

30 Caecum (= slepé střevo)  papilla et ostium ileale Bauhini s. Tulpi (frenulum, labrum)  intraperioneálně, často bez závěsu  appendix vermiformis: 2-30 cm, mesoappendix, ostium, lig. appendiculoovaricum  6 poloh: positio pelvina, retro-, pre-, sub-, latero- et ileocaecalis /nejčastější positio retrocaecalis/  projekce: McBurneyův (na linea Monroi) a Lanzův bod (na linea interspinosa)

31 Appendix vermiformis  přítomny Panethovy bb.  lamina propria mucosae –vyplněna lymfatickou tkání = noduli lymphidei aggregati („tonsilla abdominalis“)  podélná svalovina netvoří taenie

32 Rectum (= konečník)  popis: ampulla, flexura sacralis et laterales (superodextra lat., intermedisinistra lat., inferodextra lat.),  stavba: plicae transversae –plica dx. Kohlrauschi –plicae sin. sup. + inf. Houstoni s. Nelatoni podélná svalovna netvoří taenie lig. recti lat.

33 Canalis analis  popis: flexura anorectalis=perinealis, anus  stavba: columnae, valvulae, sinus, lineae anocutanea et pectinata, pecten, zona transitionalis  svaly: m. sphincter ani ext. et int.  peritoneum  poloha

34 Rectum + canalis analis - cévy  a. mesenterica sup.  a. rectalis sup.  a. iliaca int.  a. rectalis media  a. iliaca int.  a.pudenda int.  a. rectalis inf. Žíly: plexus venosus rectalis  odpovídají tepnám  možnost tvorby portokaválních anastomóz

35 Rectum + canalis analis - míza  n.l. mesenterici inf.  n.l. preaortici  n.l. iliaci int.  n.l. sacrales  n.l. inguinales superficales Nervy: sakrální parasympatikus, sympatikus z plexus hypogastricus sup. + inf., n. pudendus

36 Intestinum rectum (konečník)  pars pelvina –plicae transversales recti - poloměsíčité –po cirkulární svalovou vrstvu  canalis analis –zona haemorrhoidalis - m. sphincter ani int. columnae anales (6-10) přechod do vícevrstevného dlaždicového nerohovějícícho epitelu cévní pleteně - kavernózní těleso –zona cutanea - rohovějící epitel glandulae circumanales (potní a apokrinní)


Stáhnout ppt "Trávicí ústrojí II. Morfologie. Trávicí trubice  Jícen  Žaludek  Tenké střevo  Tlusté střevo  Rectum  Anus."

Podobné prezentace


Reklamy Google