Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odměňování pracovníků ve veřejné správě a veřejných službách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odměňování pracovníků ve veřejné správě a veřejných službách"— Transkript prezentace:

1 Odměňování pracovníků ve veřejné správě a veřejných službách
Lektor: Dr. Jiří Toman, CSc. Ostrava

2 Moderní pojetí odměňování
Odměňování v moderním ŘLZ neznamená pouze plat, popř. jiné formy penežní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování zahrnuje také nepeněžní formy: • seberealizaci, • uznání, • zaměstnanecké výhody (benefity, kafeteria).

3 Cíle účinného systému odměňování
Přitahovat do organizace žádoucí pracovníky Stimulovat (motivovat) zaměstnance k tomu, aby pracovali v zájmu organizace Stabilizovat žádoucí pracovníky 3

4 Systém odměňování by měl
být pracovníky akceptován, poskytovat pracovníkům příležitost k realizaci rozumných aspirací při dodržování zásad nestrannosti a rovnosti, sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovníků, zajistit, aby náklady práce mohly být vhodným způsobem kontrolovány, zejména s ohledem na ostatní náklady a příjmy,

5 Systém odměňování by měl 2
• být svou povahou, náklady a časovou náročností racionální, přiměřený možnostem (zdrojům) organizace a potřebám dalších personálních činností, • být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami. 5

6 Právní úprava Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce (ZP)
ZP § 109, odst.3 Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je a) stát, b) územní samosprávný celek, c) státní fond, d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy … jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele, nebo e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona Nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

7 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP)

8 Obecné zásady odměňování
Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality.

9 Minimální mzda Plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda . Do platu se pro tento účel nezahrnuje plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Nedosáhne-li plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

10 Zaručená mzda Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, nebo platového výměru. Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, kterým se za práci poskytuje plat, stanovuje vláda nařízením. Nařízení vlády 567/2006 Sb. Nedosáhne-li plat bez platu za práci přesčas, bez „příplatků“ nejnižší příslušné úrovně zaručeného platu, je zaměstnavatel povinen rozdíl doplatit.

11 Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc , , , , , , , ,

12 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě, 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě, 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě, 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě, 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě, 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

13 Určení platu Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel, a to: podle ZP,
nařízení vlády vydaného k jeho provedení (NV 564/2006 Sb.), podle kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu.

14 Sjednání platu Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat plat pevnou měsíční částkou, ve které budou zohledněna všechna hlediska, podle nichž jsou stanoveny jednotlivé složky platu podle ZP, na které by jinak zaměstnanci vzniklo právo, nebo které by mu mohl zaměstnavatel poskytnout.

15 Platové tarify Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě

16 Platové tarify 2 Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe a započitatelné praxe a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.

17 Plat s přihlédnutím k práci přesčas
Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení podle § 124, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. V platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.

18 Příplatky Příplatek za vedení – 4 stupně, %; zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, ale ….. Příplatek za noční práci - 20% Příplatek za práci v sobotu a v neděli – 25% Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – příplatek 25%, 50% Příplatek za práci ve stiženém pracovním prostředí 400 – 1400 Kč měsíčně (564/2006 Sb.)

19 Příplatky 2 Zvláštní příplatek (NV 564/2006 Sb., příloha 6)
I. 400 až Kč, II. 600 až Kč, III až Kč, IV až Kč a ve skupině V až Kč. Příplatek za rozdělenou směnu – 30% Osobní příplatek až 50%, až 100% Příplatky pro pedagogické pracovníky Odměna Cílová odměna Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek

20 Platový výměr Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce platový výměr, který musí být písemný; tuto povinnost nemá zaměstnavatel vůči zaměstnanci, se kterým sjednal smluvní plat. V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu.

21 Platový výměr 2 Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

22 Nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

23 Obsah NV kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, způsob zařazování do platových tříd, podmínky pro určení započitatelné praxe, možnost zaměstnavatele určit platový tarif zvláštním způsobem, stupnice platových tarifů,

24 Obsah NV 2 výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

25 Zařazení do platové třídy
Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací – 222/2010 Sb. , zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.

26 Zařazení do platové třídy 2
Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání a) až na dobu 4 roků, b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

27 Zařazení do platového stupně
Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle doby započitatelné praxe podle § 123 odst. 4 zákoníku a podle a míry jejího zápočtu určené podle NV 564/2006 Sb. § 4, odstavců 2 až 9.

28 V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce. V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem…, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby.

29 V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu
a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu, b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě. Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do určité platové třídy odpovídající počet roků podle NV

30 Platový tarif Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k vlády 564/2006 Sb. nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Zaměstnanci, který je úředníkem územního samosprávného celku přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády 564/2006 Sb. Příklady

31 Zvláštní způsob určení platového tarifu
Zaměstnavatel může zaměstnanci určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy (§ 6 NV 564/2006. Sb.).

32 Splatnost a výplata platu
Plat je splatný…. Pravidelný termín výplaty Plat a dovolená Plat a skončení pracovního poměru Místo výplaty

33 Katalog prací Nařízení vlády 222 / 2010 Sb.
Charakteristika platových tříd Příloha ZP Hodnocení práce Vyhledávání v katalogu - příklady.


Stáhnout ppt "Odměňování pracovníků ve veřejné správě a veřejných službách"

Podobné prezentace


Reklamy Google