Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská občanská iniciativa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská občanská iniciativa"— Transkript prezentace:

1 Evropská občanská iniciativa
JUDr. Lenka Pítrová, CSc. Odbor koncepční a institucionální Úřad vlády ČR

2 EOI v primárním právu EU
Čl. 11, odst. 4 Smlouvy o Evropské unii „Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv.“ Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

3 Listopad 2009 - Zelená kniha Komise o EOI
Nařízení o EOI Čl. 24, odst. 1 SFEU Listopad Zelená kniha Komise o EOI Únor/březen Konzultace, veřejná slyšení Březen návrh nařízení o občanské iniciativě 11. března Zveřejnění nařízení v Úředním věstníku EU Podle čl. 24(1) SFEU má být zmíněná úprava, včetně stanovení minimálního počtu států, z nichž musí pocházet občané předkládající iniciativu, přijata nařízením EP a Rady v rámci řádného legislativního postupu. Komise vydala v listopadu 2009 Zelenou knihu o EOI, na níž do 31. ledna 2010 reagovala formou příspěvků řada členských států, regionů a dalších veřejnoprávních korporací, společenských organizací i jednotlivců. 22. února 2010 uspořádala Komise na téma EOI veřejné slyšení, po předchozím jednání národních expertů v lednu. 24. března 2010 se k EOI konala veřejná rozprava v EP. 31. března Komise přijala návrh nařízení o EOI. 11. března 2011 bylo nařízení č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě zveřejněno v Úředním věstníku EU. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

4 Postup EOI Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR
EOI musí podpořit nejméně 1 milion občanů pocházejících alespoň z 1/4 členských států. Minimální počet podepsaných osob na ČS je stanoven na základě principu degresivní proporcionality (počet MEPs členského státu x 750). Signatáři musí být ve věku, kdy mají volební právo do EP. Za přípravu EOI a její předložení Komisi jsou odpovědni organizátoři, kteří ustaví tzv. výbor občanů, složený minimálně ze 7 členů ze 7 různých členských států. Výbor občanů předloží Komisi návrh EOI. Do dvou měsíců od obdržení příslušných informací Komise navrhovanou EOI: zamítne (za podmínek, že: složení výboru neodpovídá požadavkům v nařízení o EOI, a/nebo EOI nespadá do pravomoci Komise, a/nebo EOI je zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní, a/nebo EOI je v rozporu s hodnotami, na kterých je založena EU) zaregistruje a organizátoři mohou následně zahájit sběr podpisů. Kdykoli před, během nebo po zaregistrování EOI u Komise požádá výbor občanů členský stát o potvrzení online systému sběru podpisů. Členský stát systém potvrdí či zamítne ve lhůtě 1 měsíce. Prohlášení o podpoře je možné sbírat v listinné i v elektronické podobě, po dobu maximálně 12 měsíců. Tato prohlášení musí odpovídat stanoveným vzorům, obsahujícím různé požadavky na povinné údaje podle toho, ve které zemi budou ověřována. Jakmile organizátoři shromáždí potřebný počet prohlášení, zašlou je příslušným orgánům v jednotlivých zemích k ověření. Orgány členských států musí do 3 měsíců vystavit potvrzení, v němž uvedou počet platných prohlášení o podpoře. Jakmile organizátoři obdrží toto potvrzení, předloží svou iniciativu Komisi. Do 3 měsíců se v EP uskuteční veřejné slyšení pořádané příslušným výborem EP ve spolupráci s Petičním výborem EP. Účastní se zástupce výboru občanů, ostatní orgány a instituce EU, které si přejí se zúčastnit. Případně další zainteresované strany. Do 3 měsíců Komise vydá sdělení obsahující její právní a politické závěry ohledně dané iniciativy, případných opatření, která zamýšlí učinit, a odůvodnění svého postupu. Navržené EOI, které byly zaregistrovány u Komise, jež však nemohou být předloženy Komisi, neboť nebyly dodrženy všechny stanovené příslušné postupy a podmínky, může přezkoumat Petiční výbor EP, pokud se domnívá, že je vhodné dále se jimi zabývat. (čl. 203a Jednacího řádu EP) Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

5 Pozice ČR během jednání v Radě
V souladu s pozicí ČR bylo do konečného znění nařízení začleněno: Kontrola přípustnosti EIO na základě kritérií, která vycházejí ze smluvního zakotvení EOI v SEU namísto další kontroly případného znevažujícího charakteru a „nedostatku vážnosti“ po nasbírání podpisů; Nesnížení minimálního počtu států, ze kterých mají pocházet podpisy na 1/5; Zachování minimálního věku signatářů dle pasivního volebního práva do EP; Snížení lhůty pro vypořádání v rámci závěrečného přezkoumání Komisí ze 4 na 3 měsíce. Návrh nařízení počítal navíc s kontrolou přípustnosti s ohledem na „hodnoty Unie“ a nepatřičnost iniciativy kvůli jejímu znevažujícímu charakteru a „nedostatku vážnosti“ („abusive or devoid of seriousness“) po nasbírání podpisů pod EOI. Komise to zdůvodňovala explicitně tím, že i když daná materie nebude spadat do jejích kompetencí, bylo by vhodné rozpoutat na dané téma evropskou debatu. ČR navrhovala pouze počáteční přezkum právní přípustnosti z hlediska kompetencí EU, jenž by současně logicky vylučoval i možnost zneužití např. k extremistickým cílům. CZ podpořily DE, UK, FR, IT, AT, EL, LT, NL, SE a SI. EP požadoval snížení minimálního počtu států, ze kterého mají pocházet podpisy z Komisí navrhované 1/3 na 1/5. Kompromisně byla stanovena 1/4 ČS. EP požadoval také snížení minimálního věku pro občany EU, kteří se chtějí stát signatáři EOI z 18 let na 16 ČR požadovala, aby kritériem zůstalo oprávnění volit do EP, tak jak navrhovala Komise. Změna na 16 let by znamenala zásah do národní legislativy. Navržená lhůta 4 měsíců pro vypořádání v rámci závěrečného přezkoumání EOI Komisí byla dle ČR nepřiměřeně dlouhá. ČR preferovala stanovení kratší lhůty. Státní orgány ČR mají podle petičního zákona na odpověď lhůtu 30 dnů. Podle předloženého návrhu se navíc jevila lhůta 4 měsíců neúměrná ve srovnání s tím, že pro celý proces sběru podpisů pod iniciativu je vymezena lhůta 12 měsíců. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

6 Implementace nařízení
Do 1. března 2012 – Členské státy povinny oznámit názvy orgánů příslušných pro vydávání potvrzení o online systému sběru, pro koordinaci procesu ověřování prohlášení o podpoře Povinnost členských států oznámit konkrétní předpisy, které přijaly k provedení nařízení o EOI EOI možné předkládat od 1. dubna 2012 Členské státy byly povinny do 1. března 2012 oznámit Komisi názvy orgánů příslušných pro vydávání potvrzení o souladu online systémů sběru podpisů s nařízením o EOI. Členské státy byly také povinny oznámit Komisi konkrétní předpisy, které přijmou k provedení nařízení. Povinností členských států přitom bylo také zajistit, aby se na organizátory vztahovaly vhodné sankce za porušení nařízení, zejména za nepravdivá tvrzení organizátorů, nebo za podvodné používaní údajů. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

7 Implementace EOI v ČR Zákon o evropské občanské iniciativě:
18. ledna 2012 projednán vládou ČR 21. března 2012 projednán PSP ČR 25. dubna 2012 přijat Senátem Parlamentu ČR 17. května 2012 podepsán prezidentem ČR 12. června 2012 vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR → Oznámení Komisi Úřadem vlády ČR Ministerstvo vnitra ČR pověřeným orgánem pro ověření online systému sběru a platných prohlášení o podpoře EOI Stanovení pokut ve výši – Kč dle povahy spáchaného přestupku Zákon o evropské občanské iniciativě Elektronické systémy sběru posuzuje osoba, která k tomu byla pověřena MV. MV pověří posuzováním elektronického systému sběru na základě žádosti osobu pověřenou k provádění atestací podle zákona o informačních systémech veřejné správy. Prohlášení o podpoře občanské iniciativy ověřuje MV. Organizátor EOI se dopustí přestupku tím, že předloží prohlášení o podpoře EOI: a) ačkoli ví, že osobní údaje některé z podepsaných osob ve formuláři prohlášení o podpoře EOI: 1. jsou smyšlené (pokuta do Kč), nebo 2. byly do tohoto formuláře zapsány jinou než podepsanou osobou (pokuta do Kč), nebo b) poté, kdy ve formuláři prohlášení o podpoře EOI sám některou z tam uvedených osob podepsal a zapsal její: 1. osobní údaje (pokuta do Kč), nebo 2. smyšlené osobní údaje (pokuta do Kč). Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

8 Současný stav a další vývoj
K dnešnímu dni Komise požádána o registraci 27 EOI, z toho 19 zaregistrováno. Sběr podpisů u žádné EOI zatím nebyl uzavřen. Pravidelná zasedání expertní skupiny pro EOI (od června 2011) Zpráva o uplatňování nařízení do 1. dubna 2015 a každé tři roky Příklady zaregistrovaných EOI: Dne 13.listopadu 2012 byla zaregistrována EOI „30 km/h udělá z našich ulic prostor vhodný pro život“ Organizátoři navrhují, aby standardní rychlostní limit v obcích/obydlených oblastech celé EU byl 30 km/h. Orgány místní správy by měly možnost stanovit jiný rychlostní limit, pokud by mohly prokázat, že byly splněny environmentální a bezpečnostní potřeby zranitelných účastníků silničního provozu. Členové výboru občanů pro tuto EOI pocházejí z: DE, BE, SI, FI, UK, ES, LU, AT. Dne 10. května 2012 byla zaregistrována EOI „Směrnice EU o životní pohodě dojnic“ Organizátoři požadovali předložení směrnice, která se bude týkat čtyř základních okruhů životní pohody dojnic založených na principech: vhodné ustájení, dobrý zdravotní stav, vhodná výživa, odpovídající chování. Návrh EOI byl však organizátory dne 20. července 2012 stažen. Zasedání expertní skupiny pro EOI se účastní zástupci orgánů pověřených implementací Do 1. dubna 2015 a poté každé tři roky předloží Komise EP a Radě zprávu o uplatňování nařízení o EOI. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

9 Děkuji za pozornost. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR


Stáhnout ppt "Evropská občanská iniciativa"

Podobné prezentace


Reklamy Google