Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Komunitní centrum Černý Most“ reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Komunitní centrum Černý Most“ reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová,"— Transkript prezentace:

1 „Komunitní centrum Černý Most“ reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka, sídlo: Broumarská 25, Praha 9 - Kyje Místo: Praha 14, datum: 30. červen 2014

2 WWW.OPPA.CZ Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14, R.č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 Název projektu: Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14 Realizace projektu: 1. 7. 2013 – 28. 2. 2015 Cílová skupina: Děti ve věku 6 – 15 let, rodiče dětí (určena pro 24 dětí) Cíl projektu: Smyslem projektu je nabídnout dětem možnost aktivního trávení volného času, poskytnout jim poradenství při řešení vlastních specifických problémů a jejich rodinného zázemí, udržet je v hlavním vzdělávacím proudu základní školy, kterou navštěvují. Aktivity: Komunitní centrum Černý Most, individuální plánování, přímá podpora cílové skupiny, evaluace Financován: OPPA Osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání Celková výše: 3 201 926,- Kč Spolufinancování : SP Černý Most s. r. o., 180 000,- Kč, Městská část Praha 14 – 122 976,- Kč (zajištění bezplatných prostor) Partneři projektu: Městská část Praha 14, SP Černý Most s.r.o., 2

3 Monitorovací zpráva č. 2 od 01. 01. – 30. 06. 2014 Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka Dne: 10. leden 2014

4 WWW.OPPA.CZ KA č. 1 - Administrativní zajištění chodu projektu  Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu projektu. Realizační tým se pravidelně scházel a předmětem jednání byly především níže uvedené oblasti:  Předávání informací projektovému manažerovi, vyhodnocení a stanovení dalších prioritních akcí a termínů KA projektu, řízení jednotlivých členů realizačního týmu projektovým manažerem, vyhodnocení stávajících aktivit, součinnost realizačního týmu a provázanost všech klíčových aktivit na sebe navazujících,  Sestavení harmonogramu jednotlivých činností a kontrola jeho dodržování, finanční plánování a řízení projektu v souladu s Projektovou příručkou OPPA,  Plán financování na překlenovací období do termínu schválení MZ č. 1, běžná administrace projektu – věcná a finanční část,  Komunikace a spolupráce s partnerem projektu, sledování průběhu realizace projektu dle stanoveného harmonogramu a zajištění včasných nástrojů na eliminaci případných rizik., pravidelné rozhovory v domácím prostředí cílové skupiny vč. rozhovorů v prostorách příjemce, kde je projekt realizován za účasti partnera, pravidelné mapování potřeb cílové skupiny v terénu, zajištění publicity projektu, zajištění dodavatelů služeb.  spolupráce s ÚP Praha 14 – při výběru zájemců do projektu, získávání bližších informací v oblasti vzdělávání, potřeb, překážek cílové skupiny apod.  Pravidelná komunikace s poskytovatelem dotace, předmětem uvedené komunikace byly – záležitosti v oblastech realizace projektu, náprav MZ č. 1, nepodstatných změn v projektu, postupů „průzkumu trhu“ při nákupech materiálu, které jsou součástí přímých nákladů.  Vazba na rozpočet:  Osobní náklady – manažer projektu, finanční manažer, administrativní pracovník 4

5 WWW.OPPA.CZ KA č. 2 - Oslovení zájemců z řad cílové skupiny  Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky:  klíčová aktivita probíhala dle časového harmonogramu  Realizace klíčové aktivity probíhala ve spolupráci s partnerem a dalšími pověřenými pracovníky partnera. Jednalo se především o oblast výběru zájemců z řad cílové skupiny a dalších postupů v oblasti vzdělávání cílové skupiny.   Intenzivně jsme se zaměřili na individuální přístup k cílové skupině, a to prostřednictvím rozhovorů v domácím prostředí, individuálními rozhovory s celou rodinou, zmapováním jejich rodinné situace v oblasti vzdělávání a rodinného zázemí. Pravidelně jsme uskutečňovali práci v terénu, kde jsme mapovali potřeby cílové skupiny, prováděli rozhovory v terénu, informovali o KA projektu, jeho průběhu, realizaci, dalších postupech a aktuálních výstupech.   Rodinám potenciálních uživatelů (zákonní zástupci), byly poskytnuty informace o realizaci projektu, o možnostech a podmínkách zapojení se do projektu, tzn., že účast v projektu je pro zájemce zcela dobrovolnou volbou a kladné rozhodnutí je učiněno pouze z jejich (resp. rodičů) svobodné rozhodnutí.  Činnost realizačního týmu:  Realizační tým se pravidelně scházel za účelem hodnocení aktivity projektu a k plánování dalších kroků a naplňování aktivit a cílů projektu. Ze setkání byl vždy pořízen zápis.  Aktivita byla realizována dle časového harmonogramu.  Probíhala vzájemná kooperace s partnerem projektu m. č. Praha 14  Probíhala komunikace se ZŠ: ZŠ Chvaletická, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Kyje,  Ve sledovaném období pokračovalo mapování potřeb cílové skupiny  Rozhovory v domácím prostředí celkem: 16 x, Rozhovory v terénu celkem: 11x  Zpětná vazba: postupy a výstupy IPŽ, konzultace s rodiči se týkala především motivace dětí, výsledků práce, harmonogramu aktivit, dostupnost služby, odstranění překážek v oblastech vzdělávání.  5

6 WWW.OPPA.CZ KA č. 3 - Komunitní centrum Černý Most  Klíčová aktivita probíhala dle časového harmonogramu a byla v souladu s popisem KA.  Příjemce využíval prostory pro tvorbu IPŽ dětí a probíhalo zde doučování dětí dle konkrétních potřeb,  Cílová skupina využívá prostory s ohledem na individuální potřeby ( I. Stupeň, II. Stupeň)  Cílová skupina aktivity využívá bezplatně.  Celkový provoz centra byl realizován dle časového harmonogramu s návaznosti na KA č. 4 a KA č. 5 (Vzdělávací a jiné rozvojové aktivity - estetická výchova, společenské hry pro  rozvoj osobnosti, logiky, představivosti, apod.). Maximální kapacita centra je 24 osob.  Děti byly rozděleny do dvou skupin podle vzdělávání na I. a II. vzdělávací stupeň.  - Pro každou skupinu byla zřízena jedna učebna s kapacitou 12 osob. Služby centra jsou cílové  skupině poskytovány bezplatně.  Provoz centra je zajišťován jeho zaměstnanci, kteří úzce spolupracují s klíčovým týmem projektu a řeší s ním případné problémy spojené se samotným provozem zařízení apod.  Centrum je využíváno pro všechny aktivity spojené s realizací projektu, dále se zde uskutečňují ind. rozhovory s rodiči, cílovou skupinou, pravidelní setkávání a konzultace realizačního týmu, porady a konzultace se supervizorem, partnerem projektu atd.   Vazba na rozpočet: projektový manažer, administrativní asistent, finanční manažer, Pedagog I.  stupeň, pedagog II. Stupeň, zařízení a vybavení Komunitního centra, vybavení a zařízení pro  cílovou skupinu, výukové materiály pro cílovou skupinu. 6

7 WWW.OPPA.CZ KA č. 4 - Individuální plánování Klíčová aktivita probíhala dle časového harmonogramu projektu  Ve sledovaném monitorované období probíhaly následující kroky:  Pravidelné konzultace (supervizor se zpracovatelským týmem), tyto konzultace  probíhaly, dle individuálních potřeb ped. Asistentů  Pravidelné doplňování IPŽ  Zpracování harmonogramu všech činností,  Individuální plán žáka (dále IPŽ) je veden tak, aby sloužil pro potřeby lepší koordinace práce s konkrétním žákem, s přihlédnutím k jeho specifickým podmínkám v rámci ztížené sociální inkluze, k rodinnému zázemí a specifické role mezi vrstevníky.  Pravidelná konzultace s rodiči žáků, tyto rozhovory probíhaly v Komunitním centru příjemce a v domácím prostředí cílové skupiny  Struktura IPŽ není závazná, její konečná podoba se mění u každého konkrétního  žáka v závislosti na jeho individuálních potřebách.  V daném období probíhaly průběžně aktivity napomáhající k poznání cílové skupiny tak, aby v případě zařazení do projektu byly splněny všechny podmínky projektu.  Pravidelná konzultace s rodiči žáků, tyto rozhovory probíhaly v Komunitním centru příjemce a v domácím prostředí cílové skupiny   Vazba na rozpočet: pedagog pro I. stupeň, pedagog pro II. stupeň, supervizor. 7

8 WWW.OPPA.CZ KA č. 5 - Přímá podpora cílové skupiny  klíčová aktivita probíhala dle časového harmonogramu projektu, o aktivitě a přístupu dětí k jednotlivým činnostem, v rámci projektových aktivit, jsou pravidelně  informováni rodiče.   Klíčová aktivita byla realizována ve třech základních okruzích:  Motivace  využívána zejména při doplňkových činnostech, kde děti plní problematické vzdělávací oblasti formou her a nejrůznější technik a rozhovory.   2. Vzdělávání  probíhá formou plnění zadaných domácích úkolů, didaktických her, probíráním školní látky, diskusí na aktuální témata. Je podporována nejen individualita každého žáka, ale i potřebná týmová práce proto, aby se děti naučily vzájemné komunikaci, spolupráci, kooperaci a respektu k druhým.   3. Poradenství  pracovníci komunitního centra poskytli cílové skupině poradenství při řešení individuálních  krizových situací. U vycházejícího žáka se zaměřili na pomoc při rozhodování a volbě vhodné  střední odborné školy.   Ve sledovaném období, byly pracovníky centra organizovány tzv. doplňkové aktivity, jejich forma byla různá od aktivit estetické výchovy až k hraní společenských a psychosociálních her, které přispěly k celkovému rozvoji podpořených osob. 8

9 WWW.OPPA.CZ KA č. 5 - Přímá podpora cílové skupiny  Ve sledovaném období bylo pracováno se 24 osobami z nichž 10 osob bylo vybráno na zahájení IPŽ  K výběru došlo z důvodu aktuálních požadavků rodiny i samotných žáků, kdy jejich očekávání bylo potřebné začít plnit okamžitě.   U ostatních oslovených zatím nedošlo ke specifikaci obtíží, rodiče ani žáci nedokázali specifikovat své obtíže, proto u těchto rodin i žáků probíhají zejména aktivity motivační a poradenské tak, abychom v následujícím období mohli bez obav z nedodržení podmínek nastavit IPŽ dalším potřebným, u kterých bude předpoklad souhlasu se spoluprací dlouhodobou.   Celkový počet žáků, účastnící se aktivit Motivace, Vzdělávání, Poradenství, jsou uváděny v průměru dle docházky:   Motivace: I. stupeň (10 – 12 žáků), II. stupeň (10 – 12 žáků)  Vzdělávání: I. stupeň 12 žáků) II. stupeň (8 žáků)  Poradenství: I. stupeň ( 8 – 24 žáků I. stupeň, (8-12 žáků II. stupeň) 9

10 WWW.OPPA.CZ Publicita  Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními grantové smlouvy.  Projekt je prezentován na základě požadavků OPPA – v souladu s metodikou povinné publicity (loga na vzdělávacích materiálech – prezenčních listinách, letáčků, interních dokladech, propisovacích tužkách, webových stránkách příjemce apod.).  Informování o realizaci projektu byli: partneři projektu, cílová skupina, široká veřejnost Prahy 14, ředitelé ZŠ Praha 14 – formou prezentace v PowePointu, zastupitelé m. č. Praha 14 na zasedání městské rady 10

11 Děkuji za pozornost Kontakt: 724 271 823 email.: millerova.iveta@seznam.cz V Praze dne: 30. červen 2014


Stáhnout ppt "„Komunitní centrum Černý Most“ reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36324 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google