Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology."— Transkript prezentace:

1

2 LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 KAPITOLA 13: SOUBOR DOSAVADNÍCH LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍCH ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB, STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ. Klíčové pojmy: Veřejné zdraví, legislativní předpisy a normy Cíle kapitoly:  Pochopit právo člověka na zdravé životní prostředí  Naučit se orientovat v legislativních předpisech a normách týkajících se zdraví

5 13.1 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Veřejné zdraví je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních podmínek a způsobem života. Ochrana a podpora veřejného zdraví Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.

6 ZÁKONY A VYHLÁŠKY Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů - plná verze Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

7 ZÁKONY A VYHLÁŠKY Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb. - část vyhlášky je od 1. 1. 2006 nahrazena Nařízeními ES č. 852/2004 a 882/2004) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

8 ZÁKONY A VYHLÁŠKY Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

9 DALŠÍ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ZDRAVÍ Zákon č. 50/1976 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu) Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

10 DALŠÍ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ZDRAVÍ Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných architektech Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov

11 SMĚRNICE ES Směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší Směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 omezeních hodnot pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ze dne 12. února 2002 o ozonu ve vnějším ovzduší Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší Směrnice Rady 50/2008/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

12 OCHRANA OVZDUŠÍ Zákon č. 472/2005 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) - plná verze Nařízení vlády č.351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí Nařízení vlády č.352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

13 OCHRANA OVZDUŠÍ Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší Vyhláška MŽP č.355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu Vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

14 OCHRANA OVZDUŠÍ Vyhláška MŽP č.357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. Vyhláška MŽP č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země Vyhláška MŽP č.553/2002 Sb., ze dne16.12.2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti Vyhláška MŽP č.362/2006 Sb., ze dne 28.6.2006 o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování

15 OSTATNÍ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ZDRAVÍ Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) v platném znění. Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, je prováděcím předpisem a příloha č.11 stanovuje postup radonového indexu pozemku Vyhláška č. 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 307/2002 Sb., o radiační ochraně Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek

16 ZKRATKY SÚJB - Státní úřad pro jadernou bezpečnost DNA - deoxyribonukleová kyselina je nositelkou genetické informace všech organismů ČGS – Česká geologická služba OAR – objemová aktivita radonu

17 KONTROLNÍ OTÁZKY, STUDIJNÍ MATERIÁLY Jak definujeme veřejné zdraví? Jak je legislativně řešena ochrana zdraví na úrovni ČR a EU? Co znamená zkratka SÚJB? Studijní materiály: BEDNÁŘOVÁ, P., KREJSOVÁ, J. Zdravé domy pro zdravé lidi, VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, ISBN 978-80-903888-9-5, str.79-86


Stáhnout ppt "LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology."

Podobné prezentace


Reklamy Google