Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SAFETUN CG711-020-910 Úkoly a organizace projektu Pracovní balíčky Další aktivity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SAFETUN CG711-020-910 Úkoly a organizace projektu Pracovní balíčky Další aktivity."— Transkript prezentace:

1 SAFETUN CG711-020-910 Úkoly a organizace projektu Pracovní balíčky Další aktivity

2 2 Organizace projektu Příjemce  Koordinátor a příjemce Eltodo EG, a.s. ( prof. Přibyl, Ing. Heissiger )  Příjemce Fakulta dopravní ČVUT ( ing. Hrubeš, PhD ) Širší pracovní tým  BKOM ( ing. Matouš ), ČSS/Tunelová sekce ( ing. Smolík ), EDS ( ing. Kolátek, CSc.), GŘ HZS ( ing. Hora ), Metrostav ( ing. Strejček ), ŘSD ( ing. Lébl ), TSK ( ing. Tandler ), pí. Kratochvílová Oponenti  Ing. Minařík (ŘSD), ing. Svoboda (Pragoprojekt) Zástupce zadavatele  ing. Tichý, CSc.

3 3 Zadání projektu - 2007 DC001Analýza a syntéza bezpečnostního a technologického vybavení tunelů pod 500 m v členění na silniční a dálniční tunely a extrémně zatížené tunely ve městech Liší se předmět dílčího cíle a aktivity: DC je orientován na vybavení, zatímco A je na modely  asi důležitější je vybavení a tak jsou i rozepsány úkoly A701Modelování mimořádných dopravních stavů a situací v tunelech délek do 500 metrůod:1.4.2007do:31.12.2007 Zadání A701 Zadání DC001 Výběr reprezentativních tunelových staveb, stanovení souboru kritických mimořádných stavů a situací, simulace chování účastníků provozu a pracovníků správy tunelu, stanovení požadavků a parametrů pro optimalizaci rizik, harmonizace s vybranými národními předpisy. Optimalizace (minimalizace) vybavení krátkých tunelů jako výstup analýzy rizik a modelování. Harmonizace s národními standardy a PIARC Požad. výstupy Výzkumná zpráva a příručka či TP "Bezpečnostní a technologické vybavení tunelů kratších než 500 m" (DC001) Návrhy pro zpracování dodatků TP 98 - Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací a ČSN 73 7507 - Projektování tunelů pozemních komunikací (A701). "Metodika pro realizaci minimálních bezpečnostních požadavků pro tunely do délky 500 m" (A801) A702Automatizované zpracování mimořádných událostí v silničních tunelechod:1.4.2007do:31.12.2008 ZadáníTvorba jednotného programového prostředí pro záznam údajů o mimořádných dopravních stavech a havarijních situacích v silničních tunelech, pro jejich automatickou analýzu a poskytování výsledků příslušným orgánům správy pozemních komunikací, státní správy a pro zpracovatele hodnocení rizik, součásti aktuální bezpečnostní dokumentace silničních tunelů. Požad. výstupy Programové dílo ke sběru a zpracování bezpečnostních údajů, příručka k použití programového díla.

4 4 Zadání projektu - 2007 Další aktivity  Dokončení Metodické příručky pro testování požáry  Dokončení TP „Bezpečnost v tunelech PK“  Přepracování TP154 „Provoz, správa a údržba tunelů“  … Stanovisko ke změně šířkových poměrů tunelu stavby 513 revize dvou dokumentů PIARC A703Návrh a ověření jednotné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik v silničních tunelech.od:1.4.2007do:31.12.2008 ZadáníVyužití expertních systémů pro zjednodušení plnohodnotného provádění kvantitativní analýzy rizik v silničních tunelech Požad. výstupy Programové dílo a uživatelská příručka pro navrhovanou metodu kvantitativní analýzy rizik v silničních tunelech Vstupní podklady V rámci OPTUN navržen unikátní princip kvantitativní metody využívající FTA v kombinaci s redukcí vstupních proměnných pomocí fuzzy pravidel

5 5 Zadání projektu - 2008 A801Metodika pro realizaci minimálních bezpečnostních požadavků pro tunely do 500 mod:od: 1.1.2008do:31.12.200 8 ZadáníFinální zpracování a připomínkové řízení k návrhu metodiky vycházející z A701 Požad. výstupy Definitivní znění metodických pokynů A802Jednotná metodika pro provádění analýzy nákladů a přínosů z hlediska bezpečnostního vybaveníod:od: 1.1.2008do:31.12.200 9 ZadáníZpracování sestavy využitelných dat, příprava dat, teoretický rozbor používaných metod, návrh jednotné metodiky pro využití při postupech hodnocení rizik silničních tunelů Požad. výstupy Programové prostředí a metodická příručka pro jednotný postup v provádění C/B analýzy bezpečnostních opatření A803Evakuační model silničního tuneluod:od: 1.1.2008do:31.12.200 9 ZadáníTvorba programového díla pro analytické modelování evakuace osob v havarijních situacích s ohledem na psycho-motorické chování osob, stavební uspořádání a technické vybavení. Zpracování uživatelské příručky. Požad. výstupy Programové dílo a uživatelská příručka

6 6 Zadání projektu - 2009 A901Jednotný systém pro výuku, cvičení a testování operátorů silničních tunelůod:1.1.2009do:31.12.2008 ZadáníZpracování univerzální metodiky výuku, cvičení a testování operátorů, návrhu pro zpracování metody elektronické výuky a schématického návrhu pro tvorbu výukového trenažéru operátorů tunelu Požad. výstupy Metodické pokyny pro výuku, návrh postupů pro e-learning, návrh postupů pro realizaci výukového, cvičebního a zkušebního terminálu

7 7 Postup prací Řešení probíhá formou týmové práce Výstupy formovány do výzkumných zpráv  kontrolovatelné  připraveno k publikování Výzkumné zprávy:  VZ 247/07 „Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m“… A701  VZ 249/07 „Modelování dopravy a analýza rizik tunelů kratších než 500 m“… A701  VZ 250/07 „Automatizované zpracování mimořádných událostí v silničních tunelech“… A702  VZ259/07 „Návrh a ověření QRA pro silniční tunely“…A703

8 Modelování mimořádných dopravních stavů a situací v tunelech délek do 500 metrů VZ 247/07 „Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m“ VZ 249/07 „Modelování dopravy a analýza rizik tunelů kratších než 500 m“ A701

9 9 Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m Analyzované národní předpisy  Technické podmínky 98  Česká technická norma ČSN 73 7507  Česká technická norma ČSN 73 6201  Zahraniční standardy  Slovenská požární směrnice  Americká norma NFPA 502  Francouzský oběžník  Rakouská norma RVS 9.282  Rakouská norma RVS 9.261  Švýcarská směrnice pro ventilaci  Německá směrnice RABT Mezinárodní předpisy  PIARC...  EC 2004/54/EC

10 10 Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m pro přehlednost byly některé prvky technologického a bezpečnostního vybavení znázorněny v grafech

11 11 Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m mimo jiné byly porovnávány požadavky na vybavení tunelů požárním vodovodem, hlásiči požáru, únikovými cestami, nuceným větráním apod.

12 12 Analýza bezpečnostních standardů tunelů kratších než 500 m pod hranicí délky 300 metrů nejsou u většiny analyzovaných dokumentů žádné, nebo minimální požadavky na vybavení tunelu

13 13 Problematika bezpečnostních kategorií tunelu (1) Převedení log do lin. měřítka  koeficienty mocninné funkce převzato z PIARC 1999

14 14 Problematika bezpečnostních kategorií tunelu (2) Problematika intenzity TC TD 100 300

15 15 Dopravní zatížení tunelů Dopravní sčítání ŘSD  přepočítáno na jízdní pás  dálnice i 1. třídy > 2000 voz/JP Důsledky pro kategorii TC  neprojektují se

16 16 Závěry analýzy: Návrh na technologické, dopravní a bezpečnostní vybavení tunelů délky do 300 metrů Vytvořit nové detailnější kategorie tunelů do 300 m  Podjezd a tunel do 100 m Osvětlení Dopravní značení: minimální vybavení  Tunel kategorie TD délka 100 až 300 m požadavky na vybavení dány tímto předpisem  Tunel kategorie TDH Zaveden pojem Vysoce zatížený tunel  DTV/1 JP > 7500 a současně  2 denní hodiny q > 1000 ekv_voz/1 JP vybavení v zásadě odpovídá kategorii TA (analýza rizik)

17 17 Graf třídění tunelů do kategorií

18 18 Dopravní vybavení

19 19 Osvětlení  Denní osvětlení dle CR 14380 závisí na: návrhové rychlosti délce tunelu sklonu, průřezu, směrových obloucích apod.  Náhradní osvětlení: není v tunelech této kategorie instalováno Graf denního osvětlení 1- nevyžaduje se 2- stanoví se metodou LTP 3- vyžaduje se

20 20 Ventilace Krátké tunely se nevybavují provozní ani požární ventilací. Tunely se na základě kvantitativní analýzy rizik vybavují požární ventilací pro směrování kouře pouze pokud jsou únikové východy ve větší vzdálenosti než 250 m nebo je jinak ztížen únik osob. Pokud je intenzita dopravy vyšší než 7 500 DTV/1 JP je ventilace instalována v odůvodněných případech na základě analýzy rizik

21 21 Bezpečnostní vybavení  Podmínky pro návrh jsou v TP98 1Dopravní značení tunelů do 100 m odpovídá „Minimálnímu …“ dle TP98, kap. 2Osvětlení tunelu se navrhuje dle tabulky … Náhradní osvětlení se nenavrhuje 3Doporučuje se instalovat mimo portály tunelu hlásky nouzového volání napojené na 24 h dispečerskou službu 4Doporučuje se instalovat TV kameru v oblasti portálu s jednoduchým sekvenčním přenosem přehledového obrazu na dispečink 5Dopravní značení tunelů do 100 m odpovídá „Minimálnímu …“ dle TP98, kap. 6Přenosné hasící přístroje vybavené … jsou instalovány v případě umístění SOS hlásky

22 22 Zásobování elektrickou energií Pro krátké tunely se připouští napájení elektrickou energií ve stupni 2, viz. TP98, kap. 11.3.1. Nezávislý záložní zdroj napájení elektrickou energií ve smyslu kap. 11.4.2 se nepoužívá. Zdroj nepřerušované dodávky elektrické energie, kap. 11.4.3 TP98, se použije pouze v odůvodněných případech pro světelné signály a proměnné dopravní značky dopravního systému.

23 23 Analýza současných a budoucích tunelů

24 24 Analýza současných a budoucích tunelů Celkem 62 tunelů 12 tunelů do 300 m 32 tunelů do 500 m Ve statistice nejsou eko-tunely

25 Automatizované zpracování mimořádných událostí v silničních tunelech VZ 250/07 „Automatizované zpracování mimořádných událostí v silničních tunelech“ A702

26 26 Automatizované zpracování mimořádných událostí v tunelech Jedno centrální úložiště pro všechny sledované tunely Webový server je součástí vnitřní sítě Připojování pomocí VPN kanálu Automatické zálohování dat

27 27 Automatizované zpracování mimořádných událostí v tunelech VPN zajišťuje: důvěrnost přenosu ochranu před zásahem do obsahu dat ochranu před pokusem zaslat opakovaně nějaký útočníkem zachycený datový tok

28 28 Automatizované zpracování mimořádných událostí v tunelech Jednoduchost výsledné analýzy dat Možnost vytvořit analýzu pro libovolný sledovaný tunel nebo více tunelů najednou Výstup ve formě grafu případně tabulky

29 Návrh a ověření jednotné metodiky pro kvantitativní analýzu rizik v silničních tunelech VZ 259 „Návrh a ověření QRA pro silniční tunely“ A703

30 30 Analytická část prací Dokumenty PIARC/C3.3 „Road Tunnel Operation“  Integrated Approach for Road Tunnel Safety  Risk Analysis  Responsibilities in Tunnel Safety Management lektorování dvou dokumentů žádost o rakouský dokument Uvádění do provozu programu QRA Posouzení bezpečnostní analýzy tunelu Komořany

31 Evakuační model silničního tunelu plán od ledna 2008 A803

32 32 Evakuační model  odladění chyb při návrhu prostor pro očekávaný velký pohyb lidí;  odstranění potenciálně nebezpečných míst při evakuacích z veřejných prostor ještě před tím než se stavba realizuje;  odhalení přirozených zúžených míst (při průchodu lidí se sníží propustnost tohoto místa) při evakuacích z budov či jiných veřejných prostor;  identifikaci preferovaných východů nahodilými chodci;  testování propustnosti únikových cest a zjišťování evakuačních dob;  nastavení různých scénářů únikových situací pro sledované prostory.

33 33 Analýza programových prostředků STEPS (Simulation of Transient Evacuation and Pedestrian Movements)  přístup založený na programování jednotlivých agentů;  použitelný pro normální i nestandardní provoz;  rozsáhlý záznam únikových cest (scénáře);  přímý import 2D i 3D CAD podkladů pro architekturu budov;  3D interaktivní grafické uživatelské rozhraní;  místo O-D matice (matice start-cíl) lze definovat přímo cesty agentů;  možnost implementace vozidel, výtahů, eskalátorů;

34 Další aktivity

35 35 Další aktivity Koordinace aktivit PIARC  zastupování ČR ve výboru C3.3 Spolupráce v rámci WTC 2007  publikace k architektuře tunelů Další publikační činnost  Chování řidičů v tunelu … Tunel  Vliv měření úsekové rychlosti … Tunel  Příspěvek ke krátkým tunelům … Tunel Příprava knihy

36 36 Závěr TBD


Stáhnout ppt "SAFETUN CG711-020-910 Úkoly a organizace projektu Pracovní balíčky Další aktivity."

Podobné prezentace


Reklamy Google